mandag, august 20, 2007

Forsvaret snikinnfører tvungen krigsinnsats

I utgangspunktet bør et forsvar baseres på at soldatenes innsats knyttes til forsvar av landet. I den grad en misbruker retten til å påtvinge mennesker militærtjeneste ved også å kunne pålegge innsats utenfor landets grenser i aggressive militæroperasjoner bør slikt - i den grad det må utføres (og det bør være et minimum) - baseres på fullstendig frivillighet eller yrkesmilitære.

"Fredsnasjonen" Norge legger imidlertid opp til å misbruke sitt maktapparat til å i fremtiden påtvinge unge mennesker krigsinnsats etter myndighetenes forgodtbefinnelse. Heimevernet skal nå inngå i utenlandsoperasjoner - riktignok foreløpig på frivillig basis - men uansett i strid både med Heimevernets tradisjoner og målsetning.

Målet med å beskytte "sin egen by, bygd eller grend" og å "holde fienden stangen", er ærbare mål i en 100% defensiv strategi. Nå skal også slik innsatsvilje underkastes statens særinteresser.

Jeg gremmes.

6 kommentarer:

Amos Keppler sa...

De, som resten av samfunnet kjører videre med den gamle slageren "hvis du ikke vil så skal du".

Helge Samuelsen sa...

Og det verste er at det presenteres som en bagatellmessig kursendring mens det i virkeligheten er en vesentlig prinsipiell endring.

Amos Keppler sa...

Ja, det går fra galt til verre.

De etterligner Bush & co igjen. Det amerikanske "hjemmevernet" har vært i Irak en stund nå.

Helge Samuelsen sa...

Hele strategien er å være Bush's haleheng ser det ut til.

Uansett, med denne strategien kan vi like godt innlemme heimevernet i hæren. Og så må vi kvitte oss med verneplikten så fort som mulig. Fordi tanken om forsvar som selvforsvar er forlatt for lenge siden.

Amos Keppler sa...

Ja, og etter min bestemte overbevisning har hærer aldri vært for selvforsvar heller. så det går so, sagt fra galt til verre. Militærvesenet ahr alltid vært aggressiv i sin form, i sin grunntanke.

Et lands folk har aldri erklært krig, og uniformerte styrker har alltid vært tenkt brukt mot landets egne innbyggere, noe det er talløse eksempler på, også her i landet.

Og ja, verneplikt burde aldri vært innført og bør fjernes jo før jo heller.

Helge Samuelsen sa...

Jeg tror problemet ligger i at så snart en nasjonalstat får bestemme over en forsvarshær, så vil den automatisk bli en del av de "verktøy" som maktapparatet føler å ha en rett til å bruke som de vil.

Det er farlig.

Militære enheter som HV, som tradisjonellt har hatt begrensende oppgaver i nærmiljøet, har aldri vært like utsatt for slikt misbruk.

Uheldigvis blir disse enhetene nå også spist av det en kaller "felleskapet".

100% lokalstyrt forsvar der hver enhet er for liten til å angripe, men sterk nok til å forsvare sitt nærmiljø, er løsningen. Vi har da et forsvar, og det kan ikke brukes til annet enn forsvar. Som er målet, slik jeg ser det.

At utviklingen går i motsatt retning er imidlertid knapt overraskende med den agenda som politikken fører an!