fredag, august 31, 2012

Forsvaret konkurs - folket på opium

Forsvaret av Norge er i virkeligheten lagt ned, og det lille vi har igjen er i praksis konkurs. Slik går det når ord erstatter vilje og handling. På ny ser Arbeiderpartiet ut til å tro at glansbilder er nok, og at virkeligheten gir etter for tom retorikk. Sist dette ble avslørt var 9, april 1940. Men så langt tilbake husker "ingen".

Dog betales det i dyre dommer for enkelte glansbilder. På lik linje med fregattene og MTB'ene vil nok også angrepsflyene våre bli galleonsfigurer - meget dyre sådanne, noen budsjetter har tross alt ubegrensede ressurser - og så kan vi tro at vi har verdens beste forsvar i verdens beste land.

Forøvrig har vi også lært at politiet heller ikke har midler til å opprettholde drømmene (for det er intet annet) om operativt nivå.

Politikere flest må lide av  vrangforestillinger verdt en psykriatisk vurdering. Eller - nei, psykiatrien fungerer jo heller ikke ...

Hvordan skjedde det at illusjoner og blendverk ble viktigere enn virkeligheten?

Svaret er enkelt. Den dagen velgerne/folket ønsket illusjonene istedet for virkeligheten.

Løgn er opium for folket.

tirsdag, august 28, 2012

Oligarki

Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg. 

 I Norge velger ofte de såkalte representantene hvilke folk som skal sende dem på tinget. Partiveldet har lagt tanken om at folket velger egne representanter død. Makten ligger i partiene, ikke hos folket.

(Kudos til de lokallagene som står imot dette presset)

Dette er oligarki, ikke demokrati. 

I tillegg har vi parliamentarisme, uten fungerende maktfordelingsprinsipp, noe som gir partiene enda større makt. I virkeligheten er folkesuverenitetsprinsippet også tilsidesatt i bytte mot partienes definisjonsmakt. Systemet er selvforsterkende.

Så kan de selvbestaltede lederne tro at de er utvalgt til å styre til beste for alle. Slik tenkte også monarkene og fyrstene før i tiden.

Men hvem bryr seg om konspirasjonen om makt? Ihvertfall ikke stemmekveget.

Les mer

fredag, august 24, 2012

Tilregnelighet

All den tid den rettsmedisinske kommisjon i Norge støttet Sørheim/Husby rapporten, må det konkluderes med at de er inkompetente nok til at norsk rettspsykiatri må kunne sies å ha et grunnleggende behov for å redefinere seg selv. 

Da er det kanskje ikke rart at folket i gata sliter litt med å definere begrepet tilregnelighet. Utallige kommentarer viser at det er en relativ gjengs oppfatning at bare man utfører grusomme nok handlinger, så definerer det i seg selv utilregnelighet. Og det klages blant annet på at hvis Breivik er tilregnelig, så kan man nærmest vente hva som helst av andre tilregnelige. Med andre ord - han MÅ være utilregnelig fordi hans handlinger er uvanlige. 

Men tiltregnelighet har overhodet intet å gjøre med dette. Det er fullt mulig å begå grusomme handlinger, inkludert mord, og fremdeles være tilregnlig. Selvsagt. Ellers ville det være automatikk i diagnosen. Og - det er også fullt ut mulig å begå fullt ut ufarlige handlinger mens man er utilregnelig.

 "For å kunne straffes må gjerningspersonen ha vært tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Det innebærer at han må ha hatt et minstemål av modenhet, sjelelig sunnhet og bevissthet. Straffeloven sier ikke uttrykkelig hva tilregnelighet er. I stedet spesifiserer §§ 44 og 46 de omstendighetene som fører til utilregnelighet. Disse er: lav alder (§ 46), psykose (§ 44 første ledd), høygradig psykisk utviklingshemming (§ 44 annet ledd) og bevisstløshet (§ 44 første ledd)." 

 Kilde  

Modenhet: En baby kan teoretisk utløse hendelser som fører til annens død, men er ikke ansvarlig fordi det ikke foreligger en stor nok modenhet til å forstå eller kontrollere handlingen. Økende modenhet gir økende grad av ansvar. I Norge er barn under 15 fritatt fra straff i form av fengsel, men for eksempel ikke i form av sanksjoner og inngrep fra for eksempel barnevernet.  

Psykose: Dette beskrives best som "tap av kontakt med virkeligheten". En slik feilfunksjon i hjernen kan skyldes både medisinske eller psykologiske årsaker. Det dreier seg altså om tap av virkelighetssans.  

Psykisk utviklingshemming: Manglende intellektuell forståelse av egne handlinger gir vern mot å straffes. Veiledene IQ grense i Norge er 55.  

Bevisstløshet: Både koma eller det å ha mistet kontakten med "jeget" dekkes av denne beskrivelse. Det handler om evnen til å motta og bearbeide informasjon og sette dette i en bevisst sammenheng. Unntak er i praksis når dette skyldes egenpåført rus. 

Når det gjelder den aktuelle saken mot Behring Breivik er spørsmålet om han var psykotisk. I Ot.prp. nr. 87 (1993-94) side 22) heter det:  

"Det er i dag enighet blant psykiatere om at det som først og fremst kjennetegner en psykose, er at forholdet til virkeligheten i vesentlig grad er forstyrret. Evnen til å reagere adekvat på vanlige inntrykk og påvirkninger mangler. Den psykotiske mister ofte kontrollen over tanker, følelser og handlinger." 

At noen fagfolk kunne tolke det dithen at en slik tilstand er forenlig med årelang planlegging og utførelse av planlagte handlinger over timer, er en gåte. Dreier det seg om snillismesamfunnets "psykose"? En total mangel på kontakt med virkeligheten? 

At lekfolk misforstår er mer tilgivelig. Til dem er å si at, nei, Breivik var ikke psykotisk og derfor helt klart tilregnelig - han visste meget godt hva han gjorde. Det betyr ikke at han ikke samtidig - i dagligtale - var riv, ruskende gal.

torsdag, august 23, 2012

Breivik farse?

Dikemark vil ikke behandle Behring Breivik hvis de ikke finner grunnlag for det. Og det skulle bare mangle. Psykiatrien kan ikke la seg styre av rettsvesenet. 

Da oppstår en interessant situasjon om Behring Breivik blir kjent strafferettslig utilregnelig. Han kan per definisjon etter en slik dom ikke straffes ... Har han ikke behov for behandling har han heller ikke behov for å være på institusjon. Å holde ham inne som straff vil være kriminelt og et statlig maktmisbruk i seg selv etter en utilregnelighetsdom. Det gjenstår da kun argumentet om at han kan være til fare for andre eller seg selv og derfor må holdes unna almennheten. 

Det siste er et argument bare en diktaturisk stat kan bruke for å holde noen innesperret. Er det fare for Breiviks liv blir det en oppgave å beskytte ham, ikke straffe ham.

Alternativet blir da at Behring Breivik kun kan holdes innesperret så lenge han representerer en fare for andre. Men dette er ikke en jobb for psykiatrien!

 Med andre ord, han kan ikke straffes, kan ikke tvangsbehandles, og må slippes ut idet han er vurdert som ufarlig. Alle andre scenarier som går ut på "at han selvsagt ikke slipper ut igjen" er da basert på et antatt statlig maktmisbruk som ikke kan rettferdiggjøres ut i fra rettsstatens prinsipper. 

Spørsmålet er da om denne situasjonen er nøye planlagt av en intelligent massemorder som forstår hvordan vårt feminiserte samfunn fungerer - eller om det rett og slett skyldes ren og skjær inkompetanse. 

Etter alle avsløringene omkring vår forvirrede terrorberedskap og det totalt fragmenterte og ikke-eksisterende ansvarsforholdet innen New Public Management (stikk i strid med målet), holder jeg en liten knapp eller to på det siste. Spørsmålet er nå om vi maler oss inn i ennå et hjørne. Rimelig tvil er jo allerede tilstede i tilregnelighetsspørsmålet, og skal i prinsippet komme tiltalte til gode uten at føleri skal komme i veien.

Alt dette hadde selvsagt vært unngått om man ikke hadde hatt latt fremvokse en definisjon på utilregnelighet som til de grader er i utakt med almenn rettsoppfatning. Snillismen møter seg selv i døra. Men det er bare i profilerte saker at dette viser seg. Galskapen har i virkeligheten eksistert lenge i dette samfunnet.

Oppdatering: Ja, så ble det "Tilregnelig", og dilemmaet ble avverget. Så var terroren politisk motivert. Og Breivik kan uansett se frem til en hverdag bedre enn våre gamle slitere på aldershjem. Det er et annet dilemma.

onsdag, august 22, 2012

Nytt isminimum i Arktis

Arktis smelter. US National Snow and Ice Data Center melder om rekordlav is i Arktis. Den forrige rekorden fra 2007 blir slått ettertrykkelig. 

Målinger tatt 13. august viser at det nå er 483,000 kvadratkilometer mindre is enn for 5 år siden. Og smeltingen stanser normalt ikke før sent i september ... Per idag smelter over 100 000 kvadratkilometer is per dag. Vi er 2.69 millioner kvadratkilometer under gjennomsnittet fra 1979 til 2000.

IPPC har med andre ord operert med meget konservative tall i sine beregninger når man i 2007 antok arktis var isfritt i år 2100 (AR4). Målinger fra samme år indikerte allerede at året snarere kunne være 2040. Dagens utvikling indikerer nok en gang at utviklingen går raskere enn antatt. 

Så ... Hvis vi er heldige har vi CCS operativt når Arktis er isfritt, når den globale oppvarmingen sannsynligvis har passert point of no return. Og i mellomtiden forbrenner vi alle de fossile kildene vi makter å utvinne og investerer ennå langt mer i å fortsette denne "avhengigheten" enn i å utvikle - og ikke minst bygge - implementere karbonnøytral kraft. 

Med andre ord - energipolitikken er like godt under kontroll som terrorberedskapen. Vi vet hva vi burde gjøre, men får det ikke til. 

I virkeligheten handler det om økonomi. Vi tjener for mye på kort tid på fossilenergi. Vi er petro-junkies. Og det første man lærer når man har med rusavhengige å gjøre er at de ofte gjerne vil, men at man i praksis aldri kan stole på et ord de sier.

torsdag, august 16, 2012

Stavangerfast

Ryfast kunne like gjerne hete Stavangerfast, fordi hensikten aldri har vært å gi Ryfylke bedre infrastruktur, men å gi Stavanger ekspansjonsmuligheter.  

Ryfast var mye enklere: Det dreide seg om regionforstørring og avlastningsarealer, innrømmer Jostein Soland, pådriver fra Stavangers næringsforening (pengemakta) her

Og slik blir det også. En vannvittig utbygging av Strand kommune er på gang, og det er vel kun et tidsspørsmål om når vi er et lydrike under Stavanger.

Greit nok hadde det vært basert på demokratiske prosesser, noe det overhodet ikke er. Tvert imot er spillet maktapparatet spiller utenfor borgernes kontroll.

mandag, august 06, 2012

Bløff ...igjen!

Nuvel. En smule tilbakeblikk. Sitat kompromissløse meninger onsdag, sjette desember, 2006:

"Dieselmotorer slipper ut mer enn 100 ganger så mye partikler som bensinbiler, blant disse mer enn 40 kjente carcinogener (kreftfremkallende stoffer), inkludert arsenikk, benzen og formaldehyder. I tillegg produserer dieselbiler partikler som er så små (under 10 micron) at de ved innånding går rett i blodomløpet. I USA regner man med at 125 000 tilfeller av kreft (i Norge ca 2000) per år kan direkte relateres til eksponering av dieselutslipp. I tillegg øker de samme utlippene vesentlig sjansene for å utvikle astma, bronkitt og emfysem."

Dette visste alle. Alikevel ønsket de rødgrønne at vi skulle kjøpe dieselbiler - for miljøets skyld. Imidlertid var jo dette tydeligvis et stunt for å fremstå miljøvennlige TO ganger, først når man anbefalte dieselbiler som miljøløsning - neste gang når man "fant ut" at dieselbiler hadde skadelige utslipp, og viste "handlekraft". Surprise - ved å innføre nye avgifter.

Så satset man altså på at den gemene hop var idioter og overså det absurde i situasjonen? Slik gikk det ikke - kritikken haglet. Men den kollektive hukommelse er svak og folk flest har vel uansett liten tiltro til politikerstanden, så ekstra skade på omdømme er vel ikke skjedd?

Dernest hadde vi jo saken om avgift på biodiesel, der de rødgrønne med stor suksess slo bena under både produsenter og brukere. Uniol gikk adundas, og den storstilete satsingen på biodiesel innen tungtransporten ble nullstillet. Lærdommen var å ikke prøve seg mot statens fossilenergimafia!

De rødgrønne vet at:

"Bare en utvikling der etterspørselen etter fossilenergi fører til en nedgang i produksjon vil ha effekt. En slik utvikling får vi ikke. Ingen i oljebransjen ønsker dette, spesiellt ikke petrostaten Norge."

Sitat Kompromissløse meninger 25. april 2011.

Så må altså alle muligheter for konkurranse for statens fossilenergibusiness møtes med tiltak. Det føres med andre ord en krig mot alternative drivstoff og energikilder. Og det norske folket sover i timen. 

Det vil si, de er på ferie. For de rødgrønne  trumfer igjennom sin vilje når fienden sover. Drivstoff som er miljøvennlige og sterkt reduserer skadelige utslipp holdes bevisst borte fra markedet. Vi trenger ingen forskrudde konspirasjonsteorier, de konspirsjonene som allerede er bevist og ligger oppe i dagen er nok. Fossilmafiaen vil kontrollere sin inntjening hensynsløst. Og den norske stat er en del av fossilmafiaen om vi liker det eller ikke.

Kompromissløse meninger har kjørt dieselbil på rapsolje i Danmark med stort hell. Forvarmede planteoljer fungerer uten behov for videre prosesser. Kompromissløse meninger har også tidligere eksempelvis referert til forskning som viser at vi kan utnytte energien til verdens urinproduksjon. Kompromissløse meninger har vist til mulighetene ved geotermi utallige ganger, og mener at argumenter om at vi er "avhengige" av fossilenergi kun er propaganda med bakgrunn i økonomiske motiver.

Nå er jobben til de rødgrønne imidlertid snart over. Det er bare elbilentusiastene igjen i leiren som tror på alternativer. Planen for å melke dem ut av markedet er imidlertid allerede klar. Foreløpig fungerer denne illusjonen dog ennå som tåkelegging av de faktiske forhold.

 “The use of plant oil as fuel may seem insignificant today. But such products can in time become just as important as kerosene and these coal-tar-products of today.” - Rudolf Diesel