tirsdag, desember 28, 2010

WikileaksDette er gammelt nytt, men denne videoen gir endel kommentarer til saken. Og poengterer hvorfor Wikileaks og liknende er nødvendig i dagens verden.

USA's etterretning har lenge forsøkt å undergrave Wikileaks.Og det er gode grunner til å tro at mye av mainstream er kontrollert av myndighetene.Og til almenn opplysning - Reuters forsøkte i to år å få tilgang til videoen uten hell. "Lekkasjer" er altså eneste mulighet i praksis til å få tilgang til materiale som myndighetene bevisst holder tilbake.Det er ingen grunn til å la denne saken eller liknende gå over i historien ennå. For alt dette skjer per idag. EN sak er ikke problemet. Hvor forkvaklet løgnene er illustreres også her:Myndighetene snakker sitt eget språk og gir sine egne forklaringer ut i fra et ønske om å verne sin føydalistiske makt. Eneste motvekt er denne type journalistikk. Selvsagt vil USA i denne og liknende saker ønske å kontrollere sitt ansikt utad i media. Og like selvsagt er dette et alvorlig brudd på informasjonsplikt og ytringsfrihet.

Og ikke minst et kriminellt brudd på den amerikanske grunnlov.

"Liberty must at all hazards be supported. We have a right to it, derived from our Maker. But if we had not, our fathers have earned and bought it for us, at the expense of their ease, their estates, their pleasure, and their blood."
John Adams, 1765


"Fear is the foundation of most governments; but it is so sordid and brutal a passion, and renders men in whose breasts it predominates so stupid and miserable, that Americans will not be likely to approve of any political institution which is founded on it."
John Adams, Thoughts on Government, 1776

Dessverre tok John Adams feil, selv om det ikke er vanskelig å være enig med hans ord. Og til tross for alle "checks and balances", er det lenge siden folket hadde makten.

lørdag, desember 25, 2010

Bio-Julegave

De Rødgrønne punkterer nok en "månelanding" i julegave til det norske folk. Bioparken på jæren, får avslag om støtte.

Et av landets største landbruksområder, med stort lokalt engasjement og med stort potensiale for å utnytte bio-energi, får blankt nei. Er det fordi regjeringen er redd for at de store kapitalkreftene i de statlige kontrollerte vindmølleparkene skal få konkurranse? Er det fordi kraftmarkedet skal kontrolleres slik at vi får "EU-priser" på strøm og mer inntekter til myndighetene? Jeg våger å påstå det.

Satsing på fornybart er IKKE i denne regjeringens interesse. Og det visste vi jo. At regjeringen tør å senke prosjekt etter prosjekt etter at de er i fritt fall på meningsmålinger er imidlertid interessant.

Hva kan man si? God jul. Og jeg hadde nesten sagt god bedring - men det er for mye forlangt.

onsdag, desember 22, 2010

Kaldt i Norge, varmt i verden

(følgende er opprinnelig et innlegg på ABC Borger. Lesere av Kompromissløse meninger bes kommentere der. Det kan kanskje heve nivået på klimadebatten der noe :)

Temperaturen i Norge var i november 3,9 grader under normalen. Temperaturen for verden som helhet var imidlertid 0,7 grader over normalen.

Slike temperaturer er nøye målt, og det finnes lite usikkerhet omkring disse tallene. Konklusjonen er at den globale oppvarmingen fortsetter. Data fra blant annet NASA/GISS bekrefter dette. Det som er urovekkende er at denne temperaturstigningen fortsetter til tross for solaktivitet under gjennomsnittet, og til tross for en sterk La Nina i perioden.

Global oppvarming er dermed absolutt i rute, og dessverre blir det allerede nå vanskeligere og vanskeligere for hvert år som går å redusere denne trenden. Menneskelige utslipp av klimagasser, først og fremst CO2, metan og N2O fortsetter å øke, og dette fører til at atmosfæren absorberer mer energi fra tilbakestrålt sollys. Satelittmålinger har vist at jorden per idag mottar mer energi enn den stråler ut, og at mye av denne energien blir absorbert i CO2-spekteret, i tråd med vitenskapelige kunnskaper om denne drivhusgassen. At jorden i en slik situasjon skulle kunne bli kaldere, ville vært et brudd på termodynamikkens lover. Og jorden blir da heller ikke kaldere.

En forsterkende effekt av de menneskelige utslipp av drivhusgasser er at mengden vanndamp øker med økende temperatur. Da vanndamp står for en større del av den totale drivhuseffekten enn de menneskelige utslipp, girer dette opp effekten av de menneskeskapte drivhusgassene kraftig. Det finnes også mekanismer som demper temperaturøkning på jorden, blant annet økt skydannelse. Dette forskes det endel på. At temperaturen fortsetter å øke er imidlertid et bevis på at disse mekanismene ikke er i stand til å stanse den globale oppvarmingen. Dette er i tråd med tidligere kunnskap, da en vet at selv mindre variasjoner i innstrålt energi fra solen på grunn av jordens langsiktige banevariasjoner (Milankovitch syklene) er nok til å skape istider. Effekten av dagens økte drivhuseffekt på grunn av menneskelige utslipp er faktisk sterkere enn de naturlige variasjonene, noe som også fører til at temperaturen stiger raskere enn den normalt gjør ved langsiktige naturlige svingninger.

Ingen vitenskapelige institutt er idag i tvil om at det eksisterer en menneskeskapt global oppvarming, og at dette på lang sikt vil gi helt andre forutsetninger for klimaet på jorden. Disse effektene vil gjøre seg gjeldende i meget lang tid, lenge etter at fossilenergi-æraen er forbi. Og fossilæraen er allerede på hell. Med andre ord må den menneskelige sivilisasjon uansett på et eller annet tidspunkt i nær fremtid gå over til fornybare energikilder. At vi velger å ikke gjøre det nå av bekvemmelighetshensyn, betyr at vi sender en dobbel regning til de neste generasjoner. Først forbruker vi så mye vi kan av de verdifulle fossile lagrene og etterlater lite til våre etterkommere, så er også konsekvensen av dette en kraftig forurensing, overforbruk av andre ressurser, og et klimaregnskap som vi selv bare aner begynnelsen på.

Dette er dårskap. Og det er sannsynlig at vår generasjon vil få et ettermæle som uansvarlig og uvitende.

Selv om vi altså faktisk vet hva vi gjør.

Alikevel er alt vi har å stille opp med å sende politikere for å diskutere avgifter på utslippene, men basert på at utslippene alikevel skal skje, bare de er betalt for. Dette undergraver selvsagt hele den faktiske klimakampen, og gir helt naturlig grobunn for tanken om at politikerne egentlig meler sin egen kake. Desto større pengestrøm de kontrollerer, desto større politisk makt. At befolkningen blir skeptisk til dette er positivt. Dog må denne skepsisen rettes inn mot det egentlige problemet, ikke mot å avvise vitenskapelige fakta.

Hvis målet for klimakampen hadde eksplisitt vært å gjennomføre en gradvis (men alikevel rask) overgang til fornybare energikilder, ville nok dette mottas bedre av den generelle befolkning. Først og fremst fordi avgifter generelt sett ikke er populære, men også fordi folk flest ikke er dummere enn at de forstår at energikrisen kommer med mindre vi faser ut fossilenergi på et eller annet tidspunkt. Og da blir energi rådyr. Markedsmekanismer basert på økt etterspørsel og mindre tilgang gjør dette uungåelig. Effektene på verdens økonomier vil få finanskrisen til å fremstå som bagatellmessig. Dette kan vi lettere forstå enn at Norge skal kunne ha like store utslipp forutsatt at for eksempel Sierra Leone kutter sin vekst.

Alternativene til fossilenergi finnes. Geotermisk energi kan dekke hele menneskehetens energibehov til meget fordelaktige priser. I virkeligheten vil nok andre løsninger komplettere. Blant annet bør vi vurdere atomkraft i en overgangsfase. Alternativet er at fossilenergiselskapene (inkludert petrostaten "AS Norge") tar ut den enorme økonomiske gevinst som ligger i sluttfasen av fossilenergiæraen, med astronomiske priser på energi. Dette gagner ingen andre, inkludert borgerene i "den fossile verden".

Vi er dessverre i den situasjon at storkapitalen ser større fortjenestemuligheter i det oligopoliske fossilenergimarkedet enn alternativet, og de politiske myndigheter har tuftet sin økonomiske bærekraft på å avgiftsbelegge dette regimet. Vi har med andre ord malt oss inn i et hjørne.

Inntil denne problemstillingen diskuteres, vil aldri de politiske klimamøtene levere annet enn en refordeling av ressurser innenfor dagens energiregime - og fornybar energi vil aldri bli bygget ut annet enn som et tillegg til fossilenergi. Da får vi stadig høyere energipris - og fortsatt global oppvarming.

mandag, desember 20, 2010

Opprør mot felleskapet

I den nyføydalistiske sosialist-verden er felleskapet whatever maktadelen definerer det som.

Det naturlige felleskapet som eksisterer i faktiske samfunn må derfor undertrykkes, og erstattes av det illusoriske storsamfunnets "felleskap". Også kalt "spleiselaget" - godt navn forresten, fordi adelen er først og fremst interessert i skattepengene for å lettere definere sin egen versjon av kollektivisme. Kontroll av ressurser er makt.

Et utslag av den hule sentralstyrte kollektivismen er det stille opprøret mot nedleggelse av grendeskoler. Kanskje overraskende for den sentralplasserte elite langt fra det ekte felleskap, ønsker folk flest å ha en viss infrastruktur i sine nærmiljø. Dette betyr at når den sentrale føydalstaten legger ned skoler for å rasjonalisere og ensrette, så svarer folket med å etablere private skoler.

Denne utviklingen er positiv, og representerer det faktum at lokal identitet, tilhørighet og - la oss kalle det menneskelighet - ikke er avhengig av sentralstyrte planer og økonomi. Og når det gjelder ens egne, er lokalbefolkningen heller ikke så opphengte i å spare mest mulig penger. Det menneskelige samfunn er ikke ensbetydende med størst mulig effektivitet.

En lokal organisering er den naturlige menneskelige tilstand. Sentralstyrte systemer er uungåelig basert på å styrke sentralistiske makthierarki.

Og et slikt sentralt makthieraki vil aldri ha samme mål som lokalsamfunnene. Incentivene for føydalmakten er alltid å kontrollere pengestrømmen, redusere utgifter på gammel grunn for å åpne opp nye områder å manipulere, og generellt å konsolidere kontroll og makt. Kontrollen av goder er del av dette spillet.

Lokalsamfunnene, derimot, ønsker å ha lokal infrastruktur som tilfredstiller reelle menneskelige behov. Enkelt og greit.

Folkestyre betyr at folket påvirker egen virkelighet. Føydalsamfunnet - versjon demokratisk illusjon - prøver å definere dette som om den sentrale politiske elite skal kontrollere denne virkeligheten via proxy.

Og det kunne jo fungert, hvis de sentrale myndigheter faktisk lyttet til folk. Det gjør de imidlertid sjelden, fordi det ville undergravet deres definisjonsmakt. Best representeres dette ved SV's holdning.

Hvis det blir et veldig tydelig mønster at private driver små skoler, må vi ta stilling til om dette er en utvikling vi ønsker, sier statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet. Hun viser til at flertallet på Stortinget i forbindelse med privatskoleforliket la inn en klar forutsetning om at private skulle kunne starte opp alternative skoler der den offentlige grendeskolen ble lagt ned. Rugtvedt avviser ikke at det kan komme en innstramning.

Selvsagt må folkets ønsker innstrammes i føydalsamfunnet. Når staten legger ned tilbud, må de forbli nedlagte. Noe annet ville jo ført til at folk kunne påvirke sin egen virkelighet, og det ville jo vært både demokratisk og gitt folket frihet - men først og fremst ville det avslørt at mennesker faktisk IKKE er avhengige av at andre skal tenke for dem.

mandag, desember 13, 2010

Martyren Assange

Julian Assange og Wikileaks er allerede martyrer. I sin iver etter å skjule sine feil og løgner, har myndighetene i USA, avslørt som reneste forrædere av egen grunnlov, brukt metodikk og retorikk som i virkeligheten avslører dem selv.

Akkurat som Kina avslører sin intoleranse, sin sammenblanding av begreper og sin totalitære holdninger i kritikken av fredsprisen.

Utenriksminister Clintons departement har forsøkt å bortforklare den harde tonen mot Assange med at han "ikke er journalist".

???

Har de lest 1984? Aner de betydningen av nytale? Problemet er at de fleste i den vestlige verden er kjent nettopp med dette begrepet, og Makta er avslørt for lenge siden.

For det første er dokumenter publisert gjennom Wikileaks i samarbeid med flere anerkjente aviser, inkludert amerikanske. For det andre er det ikke staten som definerer hvem som er journalist annet enn i totalitære stater. Dog er slikt selvsagt fristende, fordi slik definisjonsrett også gir kontroll.

Jeg nevnte Kina. Kina har beveget seg i riktig retning i mange år, og kritikken mot fredsprisen er bare en påminnelse om at det er langt igjen til et Kina styrt av kinesere, og ikke et selvbeskyttende føydalistisk regime uten evne til å tåle kritikk.

USA har beveget seg i feil retning i minst like mange år. Forskjellen er altså at Kina gradvis beveger seg mot demokrati, mens USA beveger seg bort fra det. Likheten er at den politiske elite og de store kapitalinteressene arbeider mot å styrke egen makt og kontroll i begge land.

I Kina taper føydalherrene gradvis, i USA er de i ferd med å vinne.

USA spiller alikevel et risikabelt spill. Hvem tror Julian Assange virkelig står bak voldtekter i Sverige? Hvordan vil verden reagere hvis Assange blir utlevert til USA og eventuellt henrettet, slik mange av føydaleliten har krevd? Hvor lite troverdighet tror USA at de kan leve med?

Assange er allerede en martyr. Et slikt scenario vil gjøre ham til en enda større martyr. Tør nobelkomiteen å gi ham neste fredspris? Trenger de det? Vil ikke verdens befolkning ha sett lyset uansett?

Noen problemer i forhold til amerikansk rett og denne saken - skulle føydalherrene få det som de vil:

Selv om USA skulle definere Assange som ansvarlig for kriminelle handlinger, er han ikke alene. Også amerikanske og europeiske redaktører bør ha et delansvar. Tør USA ta opp dette? Lekkasjene skjedde imidlertid uansett ikke på amerikansk territorium, og USA har ikke nødvendigvis jurisdiksjon. En Australsk borger opererende totalt utenfor amerikansk territorium er ikke underlagt amerikansk lov. Assange eller wikileaks har heller ikke bedrevet ulovlig spionasje. "Federal law prohibits espionage when it jeopardizes the national defense or benefits a foreign nation" (18 U.S.C.A. § 793). Det som avsløres er av almenn interesse fordi det omhandler et bedrag av befolkningen av myndighetene. Interessant nok er fokus hos nettopp disse myndighetene ikke egne feil, men å "ta" de som avslører dette.

Wikileaks fungerer dermed slik god journalistikk bør. Ikke bare avsløres myndighetenes feil, men også deres manglende interesse for å stå ansvarlige for folket.

USA avslører at de idag styres av et regime som gjerne ønsker å være verdensledende i spionasje, og åpent har organisasjoner som bedriver dette - men ønsker at folket ikke skal ha kjennskap til hva regimet foretar seg.

Men det USA aller mest avslører er at deres myndigheter har sunket så dypt at de ikke forstår at det bare er korrupte og udemokratiske regimer som holder hemmeligheter for folket og som har behov for å innskrenke ytringsfriheten. Sunne regimer har aldri, og vil aldri få behov for slikt.

Og derfor har allerede Assange avslørt sykdommen i systemet. Og desto større agressivitet som utøves mot ham, desto større blir hans martyrstatus.

Det verste er at de mest blodtørstige haukene faktisk har upatriotiske mennesker som stemmer på dem. Det bør bekymre oss.

The spirit of resistance to government is so valuable on certain occasions that I wish it to be always kept alive.

Thomas Jefferson

lørdag, desember 11, 2010

Cancun ble en kalkun

Helt som forventet roser delegatene på klimamøtet seg selv for å ha oppnådd "noe". I virkeligheten er avtalen verre enn ingenting, fordi den psykologisk sett forlenger følelsen av ansvarlighet for de involverte.

Dette er imidlertid en total illusjon, fordi det ikke ligger i kortene at virkelige utlippskutt er på trappene. Istedet kan man småflikke, og være såre fornøyd med det.

I klartekst betyr dette at togradersmålet er oppgitt, selv om man kanskje påstår noe annet, og verdens ledere må innse at å gå med jakkepins normalt ikke løser noe som helst. Dog summerer denne overdrevne positivisme godt det manglende gangsyn som leder an i verden idag.

Utslippskutt vil ikke skje ved å innføre noen flere avgifter. Utslippskutt skjer ikke ved å flytte noen utslipp fra et land til et annet. Utslippskutt kan bare skje ved at det satses ubønnhørlig på konkurrerende teknologier til fossilbransjen slik at fossilenergi blir erstattet og utkonkurrert. Alt annet er pjatt.

Og jeg gjentar min påstand - å ta vare på regnskog reduserer ikke de totale utslipp, men gjør i beste fall bare utslippene mindre enn de ellers kunne vært.

Vi kan med stor sikkerhet si at verden styrer mot fire graders temperaturøkning i 2100, ikke to. Og i de neste påfølgende hundreår frem mot 2200 vil nødvendigvis temperaturen stige enda mer. Den vil ikke stabilisere seg av seg selv på noen tusenår, og eventuelle mindre utslippskutt vil ikke gjøre annet enn å forskyve dette scenariet noen år - det vil si - egentlig har vår "handling" ikke større effekt enn å være innenfor selve usikkerheten omkring utviklingen. Alle effekter av klimaendringene tar tid, både temperaturøkning og nedsmelting av is. For oss mennesker skjer dette sakte, i virkeligheten skjer dette raskt i geologisk tidsregning. Jorden vil ubønnhørlig komme i en ny energibalanse.

Det vi med sikkerhet vet er at alle tidligere naturlige klimaforandringer av samme format her på jorden har utløst massedød, og konsekvensene måles i tidsrom som for oss mennesker nesten er uforståelige. At denne menneskeskapte klimaforandringen skal ha en annen utgang er i strid med termodynamikkens lover.

Vår egen Solheim er dog fornøyd. Det er jo spennende å være med på slike internasjonale møter og føle og tro at man gjør en forskjell ...

I virkeligheten er det bare ansvarlighetsillusjonen som er forlenget.

fredag, desember 10, 2010

Klimaavtale?

Nei takk.

Cancun er ikke av interesse, annet enn at det politiske spillet saboterer alle virkelige utsikter til fremgang.

La alle seile sin egen sjø - for det skjer i virkeligheten allerede, og det vil være tilfellet nesten uavhengig av utfall av dette klimamøte.

Langt mer virkningsfullt er det nå å innse at 2-gradersmålet ikke kan bli innfridd, og at konsekvensene på lang sikt derfor blir store. Fordi bak dette målet ligger nå en ukjent virkelighet, der temperaturen på lang sikt lett kan vippe jorden over i en isfri tilstand, slik den har vært tidligere.

Og også tidligere var det CO2 som var synderen.

At det OGSÅ har skjedd slike naturlige klimavariasjoner, som har gått over millioner av år, er neppe et argument for at en menneskeskapt klimavariasjon som utløses over noen få hundreår, er ufarlig.

Alikevel er det nettopp det flertallet i flere land etterhvert tror. Og så har vi to problemer. Ingen politiker har baller nok til å innse at store forandringer må til, og folket er for opptatt av alt annet til å egentlig bry seg.

Utrolig nok, vil mange si. Som forventet, vil de som har studert menneskelig psykologi rimeligvis si. For umiddelbart behov for tilfredsstillelse og fornektelse av ubehagelige sannheter styrer vår adferd i langt større grad enn vurdering av langtidsvirkninger av egne handlinger. Det kjennetegner forsåvidt alle arter på jorden. Forskjellen er at mennesket lever i sin egen illusjon av at det egentlig ikke er slik.

Nei, klimaavtale har vi ikke behov for. Det er bedre å innse at vi IKKE vil løse problemet, og at økonomien og fremtiden til de fleste land derfor vil lide. Da lider også fremtidsutsiktene til maktdynastiene, og DEN forståelsen vil føre til forandring.

Frykt og maktkamp er vårt eneste stimuli til forandring. På tide å innse det nå.

Opprop for wikileaks

Skriv gjerne på oppropet som støtter Wikileaks.

Men regn med å komme på svartelister i USA, som konkurrerer med Kina i å overvåke og kontrollere dissidenter og demokratiske krefter.

"The vicious intimidation campaign against WikiLeaks is a dangerous attack on freedom of expression and the press. Top US politicians have branded WikiLeaks a terrorist organization, and urged corporations to shut it down. Commentators have even suggested assassinating its staff.

Whatever we think of WikiLeaks, legal experts say it has likely broken no laws, and the group works with leading newspapers (NYT, Guardian, Spiegel) to carefully vet what it publishes - so far less than 1% of the cables leaked to it."

Det mest avslørende i denne debatten, er de krefter som nå er i sterk fremmarsj i USA, og som er totalt anti-demokratiske og totalitære. Det viser de også i fullt monn i sitt ønske om å gå for dødsstraff for lederskapet i Wikileaks.

Man kjenner lusa på gangen. Men verden sover ennå sin tornerosesøvn, til tross for alt. Dette handler om så mye mer enn offentliggjøringen av graderte dokumenter.

mandag, desember 06, 2010

Sosialliberal?

Jorunn Lauvstad har et godt innlegg på ABC Borger om sosialliberalisme.

Kritikken mot sosialliberalismen er ofte at den skaper sosial oppløsing, fordi den løser opp tradisjonelle sosiale verdier og normer. Denne type kritikk er misforstått, fordi det aldri er en stat som skaper sosiale verdier, men menneskene i samfunnet. Selv om en undertrykkende stat til en viss grad kan påvirke menneskene sosialt, er en sunn kultur, og et sunt sosialt liv og samfunn alltid resultatet av menneskene i samfunnet.

Det kreves ikke regler for alt. De fleste mennesker er av natur høflige og greie å ha med å gjøre. I den grad de ikke er det, er det altfor ofte nettopp ytre press som skaper friksjoner mellom mennesker.

Men det kreves regler for noe. Skal jeg kritisere sosialliberalismen, så må det være for å tro at staten alltid skal ha enerett på å definere og håndheve disse reglene. Problemet med det er at staten som regel alltid vil fungere selvforsterkende. Med utgangspunkt i flertallsdiktaturet, som vi i de fleste nasjoner alt har akseptert - selv om vi steiler ved bruk av ordet "diktatur" - så ligger det i sakens natur at staten stadig vil øke sin innflytelse. Alt skal kontrolleres og vi må alle passes på. Og den ene gode sak, det ene gode formål, tar det andre. Til slutt har vi føydalsamfunnet igjen, fordi statens tjenestemenn, inkludert politikere, alltid ønsker å forsterke de "gode formål".

Det som er viktig er å håndheve et rammeverk av kjøreregler i samfunnet. Men like viktig er det å regulere statens makt, slik at den ikke vokser både over evne og utenfor kontroll.

Regelverk på detaljnivå kan like godt skje på kommunalt plan. La meg illustrere dette med et eksempel.

En kommune (A) velger å bruke penger på et sykehus og en god eldreomsorg rett og slett fordi innbyggerne ønsker det. Dette heter demokrati. Innbyggerne velger da selv å bruke penger på dette gjennom demokratisk beskatning.

En annen kommune (B) velger heller å bygge et praktverk av et rådhus. Fair nok, forutsatt at kommunens innbyggere velger dette.

Hvem får best helsetilbud? Hvem får best eldreomsorg? hvor ville du bo?

Kommunene må dermed konkurrere, og denne type frivillig konkurranse er bra. Alternativet til konkurranse er styring ved dekret. Og det er aldri demokratisk.

Men vil ikke innbyggere fra kommune B flytte til kommune A når de blir eldre?. Jo, og derfor må kommune A kreve innflytterskatt for alle som vil delta i tilbudene. Har man bodd et gitt antall år i kommunen, får man dette automatisk. Slike regler vil være naturlige, og fremkomme gjennom behov for å forholde seg til virkeligheten.

Dette er fair. Sosialdemokratiet av i dag kollapser nettopp fordi a) Det har vokst til en dinosaur av størrelse. Og b) det gir goder uavhengig av tilhørighet, og c) en forholder seg til dekreter om mål, uten at disse alltid henger sammen med virkeligheten og det oppnåelige, og til slutt d) systemet er ikke demokratisk annet enn i teorien, og få bryr seg egentlig.

Men også kommunenes makt må dempes. Ellers får man flertallsdiktatur også her. Det som omfatter den personlige sfære må vernes for kontroll. Og det må staten gjøre. Samtidig som kommunene må dempe statens maktområder.

Men viktigst av alt er at mennesker innser at systemer basert på konsolidering og samling av ren makt aldri - aldri - vil være til felleskapets beste.

Og felleskapet det er du og meg og alle andre. Ingen lever i et vacuum. Men ingen har heller behov for å bestemme for mye over andre.

Punktum.

Casino Norge AS

For å forebygge ulovlig gambling, "må" den norske stat utvide sitt eget gambling-monopol.

Hadde vi hatt forbudstid, ville vel staten opprettet eget monopol på sprit også? Nei, vent ... det har vi jo allerede.

Vi ser med spenning på om staten også går inn i heroinmarkedet. Og kanskje prostitusjon? Samme logikk vil jo gjøre seg gjeldende.

Her dreier det seg uansett ikke om "ukontrollerte elektroniske spill", men om en pengestrøm ut av landet. Og pengestrømmer må staten alltid ha kontroll på, må vite. Når ble det forresten ulovlig for nordmenn å benytte seg av ellers lovlige tilbud på internett?

Nei, Ole Brum politikk må vi ha. For vi vil gjerne ha begge deler. Både stoppe fælslig gambling, og ha inntektene derfra. Som pussig nok betyr at Norsk Tipping nok en gang får frie hender til å rekruttere nordmenn inn i gamblingens verden.
Logisk nok?

fredag, desember 03, 2010

Wikileaks bekrefter

Det er uvisst hvorfor noen blir "rystet" over lekkasjene fra Wikileaks, her representert ved F-35 saken.

Litt om amerikanernes press på allierte når det gjelder egen teknologi og fly finner du her. Fakta har vært kjent lenge, men det er kjekkest å overse virkeligheten:At det foregår et spill under bordet, ved siden av bordet, og langt fra bordet, burde alle oppegående mennesker ha innsett for lenge siden.

Det interessante er ikke at verden er gjennomkorrupt, det har mange ropt høyt om svært lenge. Det interessante er at flertallet, de som trodde på illusjonene, nå må erklære "landsbyidiotene" og "avvikerne" genier. For verden er på mange måter verre enn kritiske røster har påpekt.

Det interessante er også om flertallet ennå vil akseptere de korruptes forsikringer om at alt er greit. Eller om verdens befolkning vil insistere på å ta kontroll over føydaladelen.

Det har folket en tendens til å ikke makte, lettlurte som de er.

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas!
Our dried voices, when
We whisper together
Are quiet and meaningless
As wind in dry grass
Or rats' feet over broken glass
In our dry cellar

Shape without form, shade without colour,
Paralysed force, gesture without motion;

This is the way the world ends
This is the way the world ends
This is the way the world ends
Not with a bang but a whimper.

T.S. Eliot

torsdag, desember 02, 2010

Norsk eldreomsorg falitt!

Hvem lager mat og vasker opp på 10 minutter? Hjemmehjelper i Norge.

Offentlige tjenester er i ferd med å bli så reduserte i Norge, at det er flaut at vi ennå kaller oss for verdens beste land å leve i. Vi er rike på penger, men fattige på alt som betyr noe.

Stoppeklokkementalitet er et alvorlig tegn på at vi er konkurs opp i allt forbruket og all velstanden vår. Det økonomiske system er i total ubalanse, og de svakeste gruppene i samfunnet må betale for dette.

I mellomtiden snakkes det varmt om ressursallokering blant de folkevalgte. Problemet er at å flytte på de samme ressursene hit og dit ikke skaper mer ressurser.

Norge er et fattig land. Pengene våre er fiktive verdier, som i resten av verden. Men selv fiktive verdier kan realisere reelle verdier hvis de finnes.

Verdiskapningen i Norge er snart bare papirflytting. Og det kan vi hverken spise eller drikke.

Et annet viktig punkt: Offentlige tjenester kan aldri vise reell omsorg. Det kan bare mennesker. Forutsatt at de ikke er under hælen på stoppeklokka.

Gråt for vårt kalde og umenneskelige samfunn. Det blir nok langt verre før det blir bedre.

onsdag, desember 01, 2010

Samma leksa om strøm

Føljetongen som kommer hver vinter er at enhver regjering leker ansvarlige ved å love støtte til de som ikke kan betale strømregningen.

Som regel gjemmer en seg bak bostøtteordningen, som altså IKKE er en ordning man kan abonnere på som man vil. Husbanken, som administrerer ordningen, har en kalkulator der man kan regne ut hvor mye man kan få i bostøtte. For min bolig fant jeg ut at jeg måtte ned i latterlig lav inntekt for å kvalifisere.

Bostøtteordningen er altså en ordning for de fattigste. Og det skal den jo være. Men da stusser jeg jo litt. For hvis det er en fast ordning som virkelig skal være forutsigbar, må den jo justeres år for år i henhold til de faktiske utgiftene ved å bo her i landet. Og da bør jo økte strømutgifter kalkuleres inn automatisk. Behov for politisk "snillhet" bortfaller, og avslører istedet en ordning som IKKE justeres etter faktiske behov, og som i virkeligheten er svært uforutsigbar.

Forsåvidt ikke uventet. Men dog. Det som skinner klart igjennom er at politikken i Norge går på å skattlegge gjennom blant annet avgifter på strøm, samt sikre de stort sett statlige og kommunale kraftselskapene store inntekter som igjen også fungerer som reneste ekstraskatten. Det bør man være ærlig på, istedet oppfører man seg som om det er et mysterium at strøm faktisk koster noe og at det går ut over fattige.

Klart det høres bedre ut å si at man skal "hjelpe" - men virkeligheten er at de reelle regressive skattene i Norge er enorme, og slår dermed sterkt ut overfor de fattigste. Strøm er en meget uelastisk vare, og er heller ikke et luksusgode. Ærlige politikere innrømmer dette, og innrømmer også at hjelpeordninger bør justeres etter forholdene, og DET er ikke noe å prøve å fremstille som noe unikt. Det burde være normen.

Troverdigheten til politikere flest øker derimot IKKE av denne leksa som vi hører hvert år. Siden Bondevikregjeringen har vi konsekvent hørt en ordbruk som til forveksling synes å si at alle som har behov vil få støtte. Det er det reneste nonsens.

Det kan også sies at å bevisst føre en politikk som øker omkostningene ved basisbehov og svekker grunnlaget for både industri og annen næring, og i ytterste konsekvens øker kostnadene ved alt som produseres av varer og tjenester - og dermed presser også lønnskrav og ytterligere svekker Norges konkurranseevne - er evneveikt.

At AS Norge, som vasser over av penger og har enorme overskudd, aldri har magemål, og velger å sage over den gren vi skal sitte på både idag og i morgen for å stats-kontrollere og beskatte stadig mer av økonomien, synes lite gjennomtenkt.

Dog er det en grei politikk hvis formålet er å kontrollere alt gjennom den sosialistiske stat. De første som kontrolleres og kues er dog de fattigste. Med en destruktiv økonomisk politikk som får alle fornuftige konkurranseutsatte næringer til å flykte fra landet, kan vi regne med at den gruppen vokser.

I verdens rikeste land ...

Jeg fastholder min tese om at alle påståtte viktige politiske mål gir motsatt resultat av det politikerne påstår å ønske.

Kampen mot fattigdommen er ihvertfall tapt. Dog - i den sosialistiske teori er kanskje det at flere blir avhengige av støtte og hjelp en god ting. Jeg ser det som en perversitet i et land som engang hadde så gode økonomiske forutsetninger at vi trodde vi var og skulle fortsette å være verdens beste på alt. Virkeligheten ble en annen. Vi har ennå ikke helt oppdaget det, oljesmørte som vi er, men sporene skremmer.

Bevis for uintelligent design

Et av mange bevis for evolusjon:

Fryser Norge til?

At vi her i nord har det kaldt om vintrene er ingen nyhet, og effekten av global oppvarming er ikke stor nok til at vi ikke opplever kalde vintre. Men ER det blitt kaldere? November i år var den kaldeste siden 1919 - 3,57 grader under normalen. Riktignok skyldes dette kald luft som har strømmet ned fra Sibir og Arktis, men er andre effekter inne i bildet?

Det er det umulig å si noe sikkert om, fordi klimatiske variasjoner kan være store. Vi kan ikke være sikre på om vårt område er inne i en langsiktig kaldere trend før vi har observasjoner over lang tid. Det er selvsagt dilemmaet, fordi vi da vil stå over et fait accompli.

Imidlertid har det lenge vært indikasjoner på at golfstrømmen svekkes. Dette er en forutsagt effekt av global oppvarming, fordi drivkreftene bak denne prosessen vil svekkes hvis nordområdene blir varmere, og hvis mer is smelter. Vitenskapen har advart mot dette en stund.

Det er heller ingen hemmelighet at golfstrømmen holder Nord-Europa og Storbritannia varmere enn det ellers ville vært. Vann fra det karibiske hav strømmer nordover drevet av en naturlig "pumpe" styrt av at kaldt og saltmettet vann synker til bunns i nordområdene og strømmer ned mot sydatlanteren. Spesiellt Norge nyter godt av dette, da den varme havstrømmen på overflaten følger Norges kyst nordover. Golfstrømmen frakter på det meste femti ganger mer energi enn menneskehetens totale energiforbruk, og temperaturen om vinteren i Norge er opptil tyve til tretti grader varmere på grunn av golfstrømmen enn den ellers ville vært.(!) Stanser golfstrømmen helt opp er det altså en katastrofe. Svekkes den, kan det også ha store konsekvenser.

Jeg gjentar at det ennå er for tidlig å si om vi er inne i en langvarig kaldere trend i våre områder. Og forskerene er heller ikke sikre på om golfstrømmen vil være varig svekket. Sannsynligheten for at systemet stanser opp er ifølge de nyeste dataene liten. Imidlertid burde selv indikasjoner på svekkelse av golfstrømmen bekymre oss. For global oppvarming er påvist med hundre prosent sikkerhet. Svekkelse av golfstrømmen er også påvist, og er en naturlig konsekvens av global oppvarming. Kaldere klima i områdene omkring nordatlanteren er derfor en naturlig og forventet konsekvens av global oppvarming. At slike indikasjoner kanskje begynner å vise seg burde derfor være en del av den offentlige klimadebatten i Norge.

Det finnes ingen indikasjon overhodet på at vi er i stand til å kutte vesentlig i utslipp av CO2 eller andre drivhusgasser, så det slaget må anses tapt. I tillegg til å måtte forberede oss på å flytte alle kystbyene, må vi altså også forberede oss på å potensiellt bli et vesentlig kaldere land.

Dette kan raskt bety at landbruk ikke lenger vil være mulig i Norge i fremtiden. Det vil bety at energiforbruket vil gå vesentlig opp. Det vil bety at vi må bruke enorme ressurser på infrastruktur og driftsomkostninger. Og det vil i ytterste konsekvens bety at grunnlaget for bosetning vil reduseres vesentlig.

Om noen generasjoner kan altså Norge være rasert som nasjon.

Dette burde man diskutere, fordi det er viktigere enn å redde regnskogen. Regnskogen er irrelevant så lenge forbruket av fossilenergi fortsetter i samme tempo som før. Og selv om golfstrømmen ikke stanser opp, vil en svekkelse kunne være alvorlig i seg selv. Kuldeperioder i områder direkte påvirket av slike svekkelser er altså ikke - som fornekterne påstår - en indikasjon på at global oppvarming ikke skjer - men snarere en påminnelse om at effektene av global oppvarming allerede kan ha begynt å gjøre seg gjeldende.

Tillegg:

Den lille istiden skyldes sannsynligvis en kortvarig svekkelse av golf strømmen.

Det finnes indikasjoner på at områder direkte knyttet til golfstrømmen blir kaldere.