fredag, desember 22, 2017

Hva norske politikere ikke skjønner

Nei, dette blir ingen uttømmende liste. Heldigvis. Vi holder det kort og derfor til et utvalgt tema. Et tema som i de neste tiårene vil ha mye å si for norsk økonomi og velstand.

Norske politikere skjønner ikke at byer er en fortetting av mennesker, og dermed har store behov for infrastruktur.

En slik fortetting har ingen positiv effekt av effektivisering så lenge en slik infrastruktur ikke finnes. Tvert imot kan en slik fortetting raskt bli et problem av største orden.

En slik infrastruktur må bygges fortløpende, fortrinnsvis i forkant av utviklingen for å unngå sterk ineffektivitet og store samfunnsmessige kostnader.

Bompenger som løsning for å bygge slik infrastruktur representerer ingen verdiskapning, men fjerner per definisjon store beløp fra resten av økonomien, beløp som fordi folk flest nødvendigvis har begrensede midler til rådighet, gir mindre forbruk og derfor mindre offentlige inntekter på andre områder. Forbruket går med andre ord ned, og resultatet er at man bare realokkerer tilgjengelige ressurser innenfor økonomien.

Andre skatteinntekter går dermed ned, og arbeidsplasser tapes.

Kostnadene ved bruk av infrastruktur er både reelle og psykologiske, og reduserer sterkt aktivitet. Dette har en sterk sosial vridning, som igjen gir store kostnader på andre budsjetter.

Lavtlønnede har lite igjen for å faktisk jobbe (og bør derfor ikke nødvendigvis jobbe, spesiellt ikke hvis en er avhengig av bil - egoismen som drivkraft aksepteres for de velsituerte, og må selvsagt logisk nok også gjelde for alle andre) Bosettingsmønstre vris også, og man får raskt økende ineffektivitet i bosettingsmønster.

Alternativer til bilbruk skapes ikke av å gjøre bilbruk dyrere. Kronglete norske byer og dårlig planlagt bosettingsmønster bidrar til at bilbruk blir attraktivt. Man kan forøvrig ikke drifte kollektive løsninger basert på bilbruk hvis hensikten er å redusere bilbruk.

Forøvrig - og Kompromissløse meninger kan ikke vite om dette skyldes absolutt inkompetanse eller bevisst desinformasjon: Mantraet om at man ikke kan bygge seg ut av trafikk-kork er et falsum.

Når bedre veier bygges finner ikke flere personer på at de har et transportbehov - at trafikken økes på en vei skyldes to faktorer og to faktorer alene.

*At en ny og bedre vei fører til at flere velger denne veien fremfor alternative veier, trafikken totalt forblir den samme

(Løsningen er å ha flere gode alternativer, ikke bygge en "supervei")

*At vekst i befolkning og aktivitet øker, slik at flere har et transportbehov.

(Norske politikere har idag ønske om vekst som hovedmål)

Norske politikere planlegger fremdeles noe av verdens dårligste, for forbrukeren dyreste, og mest ineffektive kollektivtransport.

Resultatet er at norske byer har en altfor stor befolkningstetthet i forhold til eksisterende infrastruktur. 

De samfunnsøkonomiske kostnadene ved dette er så store at norsk økonomi kveles, man sliter blant annet derfor med å betale for investeringer i infrastruktur og  man antar i sin naivitet at det derfor blir nødvendig med enda flere bompenger og avgifter.

Dette  kan med stor grad av sannsynlighet tilskrives absolutt inkompetanse og en dogmatisk basert misforståelse av virkeligheten.

Urbanistene tar altså totalt feil når de mener byene gir en mer "effektiv" utnyttelse av ressursser og plass. Ikke per idag. Og sannsynligvis ikke i overskuelig fremtid.

Utrolig nok har noen norske politikere nå funnet ut at de valgte løsninger kanskje ikke er optimale, og ønsker konsekvensutredninger. Etter at bypakkene er godkjente og iverksatt for de neste 20 år, og vil ha konsekvenser langt etter dette.

Norske politikere representerer en enorm samfunnsøkonomisk kostnad.

Det skjønner heller ikke norske politikere.


onsdag, desember 20, 2017

Feminismens fall?

Ekstrem-feministene i Sverige ønsker at flere handlinger skal anses som voldtekt.

Dette er et populistisk og ekstremistisk forslag som neppe vil avhjelpe Sveriges virkelige problem. Voldelige gjengvoldtekter der politiet står maktesløse.
Å prøve å fremstå som handlekraftig ved å forsøke å mikrostyre sex er å avlede oppmerksomheten, vil føre til latterlige tilstander, og vil ikke forandre det faktum at Sverige har blitt et utrygt land, ikke på tross av, men på grunn av "social Justice Warriors" og total virkelighetsfjern politikk.

Nå skal man huske på at slike kampanjer er basert på tredje og fjerde bølge av feminisme, som støttes av mindre enn 20 prosent av alle kvinner.

Feminismen har altså ødelagt seg selv innenfra, uavhengig av hvordan det per idag kan se ut. Ekstremismen og mannshatet som ligger bak garanterer det. Uten at man nødvendigvis ser det klart akkurat nå, i blodtåka.

Voldtekt og upassende oppførsel har selvsagt lenge vært ulovlig og blitt reagert på av det store flertallet av både kvinner og menn. Utrolig nok svekker denne hummer og kanari-bevegelsen nettopp denne situasjonen ved å viske ut grensene mellom ulovligheter og det upassende. 

Og man later som om kvinner ikke også oppfører seg upassende, eller voldelig. Det er for eksempel forskning som viser at kvinner og jenter  bruker psykologisk mobbing mer enn gutter og menn. Og at kvinner i maktposisjoner også misbruker disse. I Storbritannia er 40% av vold i hjemmet påført menn av kvinner. Studier fra USA viser at i tilfeller der vold eksisterte i forhold var forskjellen 53% versus 49%. Forskjellene er altså mindre enn man tror - kamskje ikke-eksisterende all den tid det er et større stigma for menn å rapportere å være utsatt for vold enn det er for kvinner.

SJW og #Metoo agendaen har altså i virkeligheten et svært tynt grunnlag for å hevde sin rett. Det er vanlig i ekstremistiske miljø og derfor forventet.

Vitenskapelig sett skal kvinner også være klar over at de har ansvar for menns evolusjon. Det har alltid vært de tøffeste guttene som først får jentene. Tygg litt på den. Det er almenn enighet i evolusjonslæren at det er hunnen hos alle arter som former hannens utvikling. Selvsagt er feminisme idag ikke bevisst evolusjonær virkelighet. 

Og at man i det hele tatt må ta opp slikt fører til at dette lett blir en krig mellom kjønnene, istedet for et naturlig samarbeid.

Svenskenes forsøk på å detaljregulere sex, er sikkert basert på gode hensikter. Og i prinsippet kan man jo alltids være enig. I prinsippet. I virkeligheten kan man imidlertid klart se at den typiske SJW politikk som der har vært i sitt zenit lenge faktisk har vært absolutt og totalt maktesløs i å sikre svenskenes sikkerhet i forhold til de verste volds- og voldtektsforbrytelser.

Det burde være tankevekkende. Men er det ikke.

Det er i seg selv tankevekkende.

På den annen side skjer revolusjoner ofte når en part blir for ekstrem, og går for langt. Det er derfor ikke slik at feminismens fall er endestasjon. Garantert ikke. På sikt kan man håpe på at et virkelig og genuint ønske om likestilling blir en bevegelse som respekterer alle kjønn.

søndag, desember 17, 2017

Imperiet faller

Skattereformen i USA vil gi enorme skattekutt til de rikeste og til korporasjonene, små skattekutt for vanlige folk, og nødvendiggjør drastiske kutt i investeringer til infrastruktur, forskning, og statlige virksomheter.

Man må anta at investeringer til det industrielle militære kompleks og overvåkingsorganene kortsiktig vil bli de samme, eller endog større. Utviklingen mot overvåkingssamfunnet og politistaten vil fortsette. USA vil imidlertid neppe ha økonomi til flere storkriger.

På mellomlang sikt vil forfallet sannsynligvis bli forsøkt dempet ved at skattene til middelklassen økes. Skattelettelsene på vanlige lønninger er, i motsetning til enprosentens, tidsbegrenset til 2025. Å utarme et lands befolkning er imidlertid raskeste veien til et økonomisk kollaps.

Resultatet vil være det amerikanske imperiets fall. Infrastrukturen i USA er allerede utslitt, gjelden skyhøy, middelklassen sliter allerede, og det eksisterer allerede alternativer til petrodollaren. Dollaren ikke bare kan, men vil kollapse, hvis den ikke lenger er verdens reservevaluta, med de fordeler det innebærer.

Årsaken er den frie kapitalismens iboende systematiske degenerasjon mot monopoler, og  fiat-pengesystemets egenskaper som et pyramidespill. Kompromissløse meninger er blant de kommentatorene som har varslet denne utviklingen lenge.

Men har ikke USA selvoppholdelsesdrift? Nei, dets økonomiske system er ikke under demokratisk kontroll, og de som styrer dette er grådige. Skattereformen skulle kunne gi ubegrenset luksus i flere generasjoner for den økonomiske elite. Dette er allerede lenger enn deres tidshorisont.

Og USA har lenge vært et korporatokrasi, det er det flere økonomer som har fått med seg. Dette innebærer at det i praksis er de store korporasjonene som styrer økonomien og politikken gjennom store donasjoner og lobbyvirksomhet.

Siden korporasjoner er styrt av kortsiktig profitt, og derfor også gir incentiver basert på kortsiktighet til sine ledere gjennom diverse bonusordninger, og disse selskapene i tillegg også stort sett er globale og ikke nødvendigvis blir rammet av økonomisk kollaps i USA, er utviklingen som forventet.

Smarte land bør trekke seg ut av dollar i størst mulig grad umiddelbart, og petrodollaren bør avvikles før den trekker hele vesten med seg i dragsuget. Verdens økonomiske tyngdepunkt vil uansett uavhengig av dette ubønnhørlig skifte mot Kina/Russland (med tyngdepunkt Beijing, selvsagt) - som i lang tid har bygget opp gullreserver for å skape et alternativ til de vestlige fiat-pengesystemene.

Således er dette ikke bare en indikasjon på at det amerikanske imperium står for fall, men også at vesten må orientere seg østover i fremtiden. Uavhengig av interesse eller ønske om å gjøre dette. Pengetrykking og gjeldsdannelse har undergravet vestlige valutaer langt over bristepunktet allerede.

Det er på høy tid å avslutte den private Rothschild-dominerte Bilderberger-støttede manipuleringen av fiat-penger en gang for alle. Dette er ingen konspirasjon, ingen Illuminati-styrt plan for en ny verdensorden der vedtak fattes bak lukkede dører av hemmelige brorskap. Dette er det som burde være det forventede resultatet av å gi noen få kontrollen over pengesystemet og den uungåelige konsekvens av å tillate at verden blir styrt av grådighet.

Verden vil ha godt av å huske at penger er et matematisk basert byttemiddel og at virkelige verdier er summen av alle menneskers arbeid i den fysiske virkelighet, ikke flytting og manipulering av valuta i noen form.

Pengenes egenverdi er illusjonen. Blendverket. Den største løgn noensinne utøvd mot menneskeheten.

søndag, desember 03, 2017

De suser avgårde

Myndighetene har i flere år og gjennom flere kanaler bygget opp ideen om veiprising. Dette skal (vil) gjøres ved at GPS-enheter skal monteres i alle biler og registrere antall kilometer kjørt. Differensierte priser på tid og sted blir mulig.

Norge har ennå ikke forstått at infrastruktur genererer inntekter, og ikke er en del av utgiftssiden.

Når bilistene er herset med nok av det urettferdige bompengesystemet, blir nok lovnadene om reduserte og mer rettferdige takster akseptert. Det eneste man kan si med sikkerhet er imidlertid at det på sikt blir dyrere for de fleste. Dette skjer ikke for å redusere kostnader, men for å øke kostnader ved bilkjøring når folk har behov for å kjøre.

Akkurat som "smarte strømmålere" skal gjøre det dyrere å bruke strøm når man har behov for det.

De samfunnsmessige kostnadene ved å fordyre bruk av infrastruktur generelt, og når behovet eksisterer spesielt, vil være store. Så samfunnsnytte og samfunnsøkonomi ligger ikke bak vurderingen. Større verdiskapning kunne komme alle til nytte, men den som kan garantere å alltid ta den største biten av kaka kan tjene på mindre verdiskapning, hvis den bare i mindre grad deles. Et slikt system som vi legger opp til vil bare være fornuftig hvis formålet er å kontrollere og legge tilrette for sluttspillet i den oligarkiske samfunnsutviklingen - saueflokken lever og arbeider innenfor samfunnets spilleregler bestemt eneveldig av maktmiljøene, oligarkene - sauenes personlige frihet solgt bit for bit av mennesker som hverken skjønner hva som skjer, eller hvorfor.

De priviligerte har uansett råd til å omgå de kontrollmekanismer sauene pålegges. De priviligerte kontrollerer, som alltid, både produksjonsmidlene og infrastrukturen som i prinsippet er samfunnet - og de suser avgårde alle mann.

tirsdag, november 28, 2017

Konspirasjon - Deep State

Tidligere hemmeligholdte dokumenter fra JFK saken er frigitt. Disse finnes her.

Legg merke til at om "lone gunman" teorien skal holde, må ikke mer enn tre skudd ha blitt løsnet, og alle skuddene må ha kommet ovenfra og bakfra. 

Det har lenge vært kjent av private etterforskere at to av skuddene av flere vitner ble beskrevet som "å komme nær simultant", noe som er umulig med en skytter. Mannlicher–Carcano riflen som man hevder Oswald brukte har magasin, men behøver manuelt ladegrep mellom hvert skudd. Det er vurdert at det kun ville være tid til å skyte opp til tre skudd. Selv det med minimal tid til å sikte.

Det første legeteamet på Parkland Hospital beskrev alle at såret i bakhodet var et utgangssår, i.e. at minst et av skuddene kom fra front.

Dr. Charles Crenshaw, surgeon at Parkland Hospital: "The headwound was difficult to see when he was laying on the back of his head. However, afterwards when they moved his face towards the left, one could see the large, right rear parietal, occipital, blasted out hole, the size of my fist, which is 2 and a half inches in diameter. The brain, cerebreal portion had been flurred out and also there was the cerebrellum hanging out from that wound. It was clearly an exit wound from the right rear, behind the ear. A right occipital area hole, the size of my fist."

Rykter har tidligere også gått på at kulehullet i Kennedy's hals også kom forfra.

Og det har også lenge versert rykter om at det var et kulehull i frontvinduet på limousinen. Dette ville ikke være konsistent med 3-skuddsteorien.

Spikeren i kista for den offisielle teorien er at dette kulehullet i seg selv ikke bare eksisterte, men ble laget av et skudd som kom forfra. "Konspirasjonsteorien" om at det var flere skyttere i en profesjonell kryssild, er nå så godt som bevist.

(1) Dallas motorcycle patrolmen Stavis Ellis and H. R. Freeman both observed a penetrating bullet hole in the limousine windshield at Parkland Hospital. Ellis told interviewer Gil Toff in 1971: “There was a hole in the left front windshield…You could put a pencil through it…you could take a regular standard writing pencil…and stick [it] through there.” Freeman corroborated this, saying: “[I was] right beside it. I could of [sic] touched it…it was a bullet hole. You could tell what it was.” 

(2) St. Louis Post-Dispatch reporter Richard Dudman wrote an article published in The New Republic on December 21, 1963, in which he stated: “A few of us noted the hole in the windshield when the limousine was standing at the emergency entrance after the President had been carried inside. I could not approach close enough to see which side was the cup-shaped spot which indicates a bullet had pierced the glass from the opposite side.”

(3) Second year medical student Evalea Glanges, enrolled at Southwestern Medical University in Dallas, right next door to Parkland Hospital, told attorney Doug Weldon in 1999: “It was a real clean hole.” In a videotaped interview aired in the suppressed episode 7 of Nigel Turner’s The Men Who Killed Kennedy, titled “The Smoking Guns,” she said: “…it was very clear, it was a through-and-through bullet hole through the windshield of the car, from the front to the back…it seemed like a high-velocity bullet that had penetrated from front-to-back in that glass pane.” At the time of the interview, Glanges had risen to the position of Chairperson of the Department of Surgery, at John Peter Smith Hospital, in Fort Worth. She had been a firearms expert all her adult life.

(4) Mr. George Whitaker, Sr., a senior manager at the Ford Motor Company’s Rouge Plant in Detroit, Michigan, told attorney (and professor of criminal justice) Doug Weldon in August of 1993, in a tape recorded conversation, that after reporting to work on Monday, November 25th, he discovered the JFK limousine — a unique, one-of-a-kind item that he unequivocally identified — in the Rouge Plant’s B building, with the interior stripped out and in the process of being replaced, and with the windshield removed. He was then contacted by one of the Vice Presidents of the division for which he worked, and directed to report to the glass plant lab, immediately. After knocking on the locked door (which he found most unusual), he was let in by two of his subordinates and discovered that they were in possession of the windshield that had been removed from the JFK limousine. They had been told to use it as a template, and to make a new windshield identical to it in shape — and to then get the new windshield back to the B building for installation in the Presidential limousine that was quickly being rebuilt. Whitaker told Weldon (quoting from the audiotape of the 1993 interview): “And the windshield had a bullet hole in it, coming from the outside through…it was a good, clean bullet hole, right straight through, from the front. And you can tell, when the bullet hits the windshield, like when you hit a rock or something, what happens? The back chips out and the front may just have a pinhole in it…this had a clean round hole in the front and fragmentation coming out the back.” Whitaker told Weldon that he eventually became superintendent of his division and was placed in charge of five plant divisions. He also told Weldon that the original windshield, with the bullet hole in it, had been broken up and scrapped — as ordered — after the new windshield had been made.

Saken med bevisødeleggelse av frontruten alene forteller at en konspirasjon med dype røtter i maktapparatet - Deep State - var involvert. CIA opererte på 1960 tallet flere attentatgrupper som hadde som oppgave å "fjerne" brysomme statsledere.

Kennedy hadde ved flere anledninger gått imot Deep State. Do the math.

John F. Kennedy, 27April, 1961, New York City:

"The very word “secrecy” is repugnant in a free and open society; and we are as a people inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths and to secret proceedings. We decided long ago that the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it. Even today, there is little value in opposing the threat of a closed society by imitating its arbitrary restrictions. Even today, there is little value in insuring the survival of our nation if our traditions do not survive with it. And there is very grave danger that an announced need for increased security will be seized upon by those anxious to expand its meaning to the very limits of official censorship and concealment."


lørdag, november 25, 2017

Norge skyter seg selv i foten - igjen


Elbransjen lovte smartere strøm målere (AMS). Det har vi nå fått.

Men det smarte vil, som Kompromissløse meninger allerede har advart mot, ikke gå i favør brukeren. Det var ingen stor overraskelse. Elbransjen skal tjene penger. Det er ingen nyhet. De ville aldri innført noe nytt som ville bety at de hadde tapt penger. Rimeligvis.

Forhåndsomtalen gikk på at strømprisen kan variere ganske mye fra time til time, og med det gamle systemet fantes det ingen mulighet til å vite når du faktisk brukte strøm. Regningen ville nå bli mer nøyaktig, slik at du kunne spare penger. Kundene skulle effektivisere og redusere strømforbruket sitt.

Det andre argumentet var at strømselskapene ikke ønsket å bruke masse penger på å oppgradere strømnettet for å kunne takle fremtidens strømutfordringer. De ønsket i stedet at strømkundene skulle flytte strømforbruket sitt til når det er mer ledig kapasitet.

Fortrinnsvis ved å trosse brannvesenet og forsikringsselskapene sine bekymringer vedrørende bruk av husholdningsmaskiner om natten.

Per definisjon går dette altså ut over kundene. I prinsippet skal man ikke bruke energi når man har bruk for det. Og man skal ikke investere i nok kapasitet slik at vårt behov for energi faktisk dekkes. Og kunden skal betale mer penger.

For energiselskapene vil dette gi dem enda mer kontroll og makt i samfunnet, men først og fremst - de vil tjene mer penger. Det er deres jobb.

Men det er folkets jobb å velge politikere som tenker på Norges velferd. Der har vi sviktet katastrofalt. I mange tiår.

For samfunnet vil dette på sikt få store følger. Ved å ikke bygge opp nok kapasitet, vil vi få store problemer. Fremtiden vil bety mer folk, større sentralisering, mer bruk av elbiler - oppskriften vi følger er en garanti for krise.

Kraftbransjen driter i det - for en krise vil bety at de vil få mulighet til å legge på prisene, og politikerene vil logre med halen, for de ønsker ingen krise, selv om den er selvskapt - dette må ingen skjønne. Og man må i tillegg vise "handlekraft". Sannheten er at politikerne IKKE styrer, og at de ikke evner å ha den ringeste kontroll med samfunnsutviklingen. Maktmiljøene styrer. Et samfunn uten politisk styring pleier å kjøre i fjellveggen. I stor hastighet.

De økte kostnadene vil føre til at "den norske syke", skapt av oljeøkonomien, vil bli forsterket av en "energikrise", som ikke skyldes mangel på energi, men mangel på styring av denne. Dette vil føre til videre krise for norsk økonomi, da vår konkurranseevne vil svekkes ytterligere av (enda) høyere kostnader, men også av at effektiviteten i energibruk selvsagt ikke kan være optimal, når hensikten er å redusere energibruk når man faktisk har bruk for den.

Det kan nevnes at Norge på grunn av sin energipolitiske/økonomiske politikk allerede har flagget ut det meste av kraftkrevende industri, med store miljøkonsekvenser for verden, og selvsagt også tap av store inntekter for Norge.

Men det viktige å skjønne her er at vi med åpne øyne har favorisert elbransjen foran verdiskaping. Vi er og blir et råvareland, og selger heller råvaren strøm enn å foredle noe.

Hva skal vi leve av etter oljå, spør mange. Vi kunne levd av å produsere aluminium, eller hydrogen - som kunne vært en vesentlig del av det grønne skiftet. Vi kunne blitt store der.

Isteden putter vi pengene i lommene på kraftmafiaen. Som ler hele veien til kraftbørsene.

Dette er ekvivalent med å skyte oss selv i foten. Igjen. Norge har aldri klart å skjønne at når man har en fordel, så må man bruke den. Dette er grunnlaget for effektivitet i kapitalistisk teori.

Man har blitt lurt på Bilderbergermøter og andre fora til å tro at å utjevne forskjellene skaper effektivitet og gode konkurranseforhold. Det er feil. Men dette favoriserer de store selskapene. De gjør som elbransjen, driter i verden omkring dem for å tjene mest mulig penger. Æsops fabel om skorpionen og frosken er eldgammel, men er treffende ved å belyse menneskets virkelige vesen.

Og denne pesten har vi fått. For vi kjenner ikke oss selv. Gnothi Seauton. "Den som vil forandre verden må forandre seg selv." Vi favoriserer de store (på mange måter), og knuser de små. Og glemmer at vi selv er små.

Velkommen til fremtiden, den er allerede her. Norge har ikke lenger råd til å bygge infrastruktur, så kostnadene må tas over bompenger og avgifter, som ytterligere ødelegger vår konkurranseevne. Men som ikke gir et øre i verdiskaping. Norge har ikke lenger råd til å betale ut skikkelige pensjoner, så du får spare selv. 

Hvis du har råd.

onsdag, november 15, 2017

Borgerlønn - Himmel eller Helvete?

Borgerlønn er en økonomisk ytelse til alle innbyggere i et samfunn, en betingelsesløs og universell grunninntekt som utbetales uavhengig av sosial status og som er høy nok til at de som mottar den kan leve et liv i verdighet og mulighet for å delta i samfunnet. Det finnes ulike idéer om hvordan borgerlønn skal utformes og finansieres, med ulike tilnærminger som garantert minsteinntekt, samfunnslønn, eller borgerinntekt. (Wikipedia)

Borgerlønn diskuteres. Og det er viktig. Fellen samfunnet imidlertid sannsynligvis vil gå i, er å utforme borgerlønnen til enprosentens behov, og ikke som en motvekt til skjevdelingen i ressursfordelingen som det statsgaranterte kapitalistiske fiat-pengesystemet er giret for å skape, og som da også har utviklet seg.

Behovet for borgerlønn kan bli stort. Arbeidsledigheten stiger idag i mange land, og automatisering og utvikling av kunstig intelligens kan - og vil - true en rekke yrker. Uten at nye nødvendigvis skapes. Mange av de mest positivistiske mener fremtiden blir "som å ha evig ferie", mens andre skjønner at dette aldri vil fungere under et kapitalistisk system. En alternativ økonomi blir da nødvendig.

Alternativet blir raskt en potensiell revolusjon, der de som har blir angrepet av de som ikke har, jevnfør den franske revolusjon. 

Flere typer borgerlønn utredes. Økonomiprofessor Kalle Moene vil eksempelvis gi 80.000 kroner i borgerlønn til alle som har stemmerett ved kommunevalg. Samtidig vil han beholde mange av ordningene vi har i velferdsstaten som gratis helsehjelp, sosialstøtte og utdannelse.

Problemet her er holdningen: "De som er uføre fortjener en inntekt som kompenserer for at de er ufør, men ordningen må ikke være så god at noen blir fristet til å utnytte ordningen".

Det samme må per definisjon ifølge professoren altså gjelde for borgerlønn. Ordningen må ikke være så god at noen blir fristet til å utnytte ordningen. Per definisjon er uføretrygd en ytelse for uføre, dette er "voktet" av legene. Borgerlønn - hvis den er høy nok - vil selvsagt kunne erstatte både uføretrygd og sosialtrygd. Men må altså ikke være for høy.

Denne tanken pulveriserer hele tanken om ressursfordeling og en ny type økonomi. Den fører til at "arbeidslinja" i praksis følges, selv etter at arbeid ikke lenger kan finnes for alle.

Venstre tenker også tanker om borgerlønn: Borgerlønnen skal være på 2 G og skal regnes som skattbar inntekt, og eventuell kommunal bostøtte kommer i tillegg. (Grunnbeløpet (G) er per 1. mai 2017 kr 93 634, 2 G er altså ca. 187 000).

Derfor vil Venstre:
Innføre en garantert minsteinntekt (borgerlønn) til alle norske statsborgere over 18 år.
At borgerlønn må bli samkjørt med de standardiserte ytelsene fra folketrygden.
At borgerlønnen skal finansieres av staten og at den må sees i sammenheng med reduserte kommunale utgifter til økonomisk sosialhjelp.
At borgerlønn i første omgang kan bli innført til langtidsmottakere av sosialhjelp.

Deres forslag er "bedre" enn Økonomiprofessor Moenes' forslag. Eller er det det? Moenes vil beholde andre ordninger. Venstre vil at borgerlønnen skal erstatte sosialhjelp. I praksis vil nok uansett andre sosiale ytelser bli "sett i sammenheng" med borgerlønn, og Kompromissløse meninger mener derfor at begge forslag som her diskuteres over tid vil bli ansett som et minste felles multiplum av stønader, en sats som "ikke må bli for høy" og som aldri vil gi en reell omfordeling av ressurser eller redusere fattigdom.

Når en deler ut samme sum til alle, så omfordeles ingenting. Den som ennå lever fra hånd til munn forbruker hele beløpet, mens den som tjener bra får råd til (nok) en ny luksusferie, kan investere litt ekstra i aksjer, eller forbruke mer. Kanskje etterhvert kjøpe et feriehus i Spania, investere i bolig nummer to og tre og fire eller få råd til avdragene på den nye Porschen. Hovedeffekten blir altså økt forbruk for noen, men hverken omfordeling eller sosial utlikning.

Inntekt blir da lønnsinntekt+borgerlønn. Gjennomsnittlig inntekt vil per definisjon gå opp.

Gjennomsnittlig inntekt bestemmer prisnivå i et land. Det er derfor en boks Coca Cola koster 1, 50 kroner i Egypt, mens den koster 17, 50 kroner i Norge. Samme produkt, forskjellig pris.

Å øke inntektene for alle ved å legge til et flatt beløp i tillegg til lønninger gir derfor ikke bare IKKE omfordeling, men reduserer i praksis kjøpekraften til de økonomisk svake gruppene.

Man legger nå grunnlaget for at folket skal akseptere stor arbeidsledighet pakket inn i glanspapir om "Borgerlønn". Sannheten er heller at enprosenten tjener mer på å få mange ufrivillig over på sosialtrygd (under finere navn), som gir et hav av villig og billig arbeidskraft, slik at kapitaleierne kan effektivisere sine inntektstmuligheter i morgendagens Orwellske og robotiserte verden. Dette er kapitalismens uungåelige utvikling.

Verden består da på sikt av et flertall på (i praksis) sosialtrygd. Disse bidrar til å opprettholde konsum, men holdes i evig fattigdom. Neste trinn er en forholdsvis liten gruppe som har jobb, og har det relativt sett bra, selv om lønninger generellt kan holdes lavere enn idag. Dette kan uansett sies å gi et lite håp til de store uvirksomme massene, som kan aspirere til en teoretisk mulighet for sosial mobilitet. Til sist en enda mindre gruppe som eier og kontrollerer alt. Vi snakker ikke lenger om enprosenten, men enpromillen. Med så stor økonomisk kontroll betyr dette i praksis også at denne gruppen vil kontrollere alle politiske valg og forutsetninger. Dette er endgame for dagens økonomiske regime.

Kompromissløse meningers holdning til borgerlønn er den samme som ble utformet av en av de amerikanske "founding fathers" geolibertarianisten Thomas Paine (1737 –1809). Paine argumenterte for at eiendomsbesittere hadde en moralsk forpliktelse til å sikre andre borgere lik rett til naturens ressurser. I 1796 utdypet han dette i publikasjonen «Agrarian Justice» ved å hevde at jorden i sin ubearbeidede tilstand tilhører alle og at den private eiendomsretten forhindret oppfyllelsen av denne rettigheten. Som erstatning skulle alle tildeles en grunnkapital. Begrunnelsen for ytelsen var at ingen skulle ha et dårligere utgangspunkt enn i menneskets naturtilstand med felleseie.

I 1848 presenterte John Stuart Mill (1806 –1873)  i en nyutgave av «Principles of Political Economy» et utkast til en redistribusjonsordning hvor alle samfunnsmedlemmer, arbeidende eller ikke, skulle være berettiget til en garantert minimumsinntekt som skulle sikre eksistensminimum.

Vi snakker altså her om minimumsinntekt. Denne minimumsinntekten skal finansieres ved skattlegging av kapitaleiernes bruk av begrensede ressurser (i praksis "alle verk og bruk" og utnyttelse av naturressurser.

Denne beskatning er definert ut i fra et moralsk rettferdighetsprinsipp. Og avviker fra "vilkårlig beskatning" samtidig som en logisk høy beskatning av "de rike" følger. Med den utvikling vi har hatt under dagens økonomiske regime, synes en slik logikk særdeles hensiktsmessig.

Men:

Den type borgerlønn som diskuteres blant makteliten nå er ikke en omfordeling, ikke egentlig en garantert minstelønn, men en almisse som garanterer økte forskjeller, men i beste fall utsetter eller begrenser utsiktene til revolusjon ved å sette massene gradvis over på en glorifisert sosialtrygd.

På den måten kan systemet forlenges og enprosenten kan glede seg. Skyggemestrene kan glede seg enda mer. De eier snart alle verdens ressurser.

torsdag, oktober 26, 2017

Ingen tegn til det grønne skiftet

– Fra 90-tallet hadde man en gjennomsnittlig vekst på 1,5 millioner fat daglig. På 2000-tallet var det 0,9 millioner fat om dagen, men så fra 2011 er man igjen oppe på 1,6 millioner fat. Og de siste tallene vi har, viser en vekst på 1,5 millioner fat daglig i år, og 1,7 millioner fat neste år. Oljemarkedet er i kjempeform og vokser veldig fort, slår Jarand Rystad i Rystad Energy fast.

Torbjørn Kjus i DNB Markets mener blant annet at effekten av elbiler er overdrevet.

– I dag er det to millioner elbiler på veiene, de har sørget for en nedgang i etterspørselen på omkring 50.000 fat olje om dagen, altså marginal markedsinnvirkning. Vi må opp i 50 millioner elbiler for å bli kvitt en million fat olje i daglig etterspørsel, sier Kjus.

Europa går sakte over fra kull til gass, og en forventer at gassetterspørselen stiger fremover.


Norge satser på olje og gass, og elbilsatsingen er en kjekk og grei subsidiering av de velbemidlede rike nordmenn, og et klima-alibi som skal skjerme vår fortsatte pengetrykking offshore. Det må antas at noe av det som spares av folk på subsidieringen av elbiler blir brukt til å feriere i utlandet. Forbruket blant de bemidlede har aldri vært større.

Imens skal lavtlønnede betale avlat for å kjøre fossilbil. Det er Norges marginale, men eneste andel av det grønne skiftet. Og det tas ikke av de som forbruker mest. Det skulle tatt seg ut.

Imens går de globale utslippene av klimagasser - opp?


Norge har såpass mye vannkraft, at i det globale energiregnskapet har fastlandsnorge lite å bidra med. Vi kan ikke legge ned kullkraft. Vi har ikke noe å legge ned. Det er årsaken til at vi fokuserer på bilistene. For den hellige olje/gass kua skal vi ikke gjøre noe med. Det dreier seg om penger, og penger er viktigere enn miljø. De godt betalte i bransjen skal skjermes. Menigmann  - det vil si, de på bunnen - skal ofres. 


Det er slik verden er, og slik verden alltid har vært. Og slik verden alltid kommer til å være. Tro ikke på annet. Oljebransjen prøver å fortelle at norsk petroleumsproduksjon er "renere" enn ellers i verden. Utslippene fra den produserte oljen og gassen er imidlertid det interessante, og en liter olje/gass som forbrennes gir samme utslipp uavhengig av hvor eller når den forbrennes eller hvor den kommer fra. Dette er kjemiske reaksjoner med kjent resultat. Utslippene fra selve produksjonen på norsk sokkel i seg selv er i denne forbindelse så godt som uvesentlige. 

Vi skal uansett tjene penger til siste dråpe. Resultatet er at Norge overhodet ikke bidrar til det grønne skiftet annet enn oppe i hodet på enkelte politikere - i deres dagdrømmer.

Eller kanskje er det en kynisk løgn for å sikre maktsystemet - som idag enn så lenge domineres i stor grad av nettopp oljebransjens lobbyister?

Hvis Norge mente alvor hadde vi investert vårt oljefond - hele oljefondet - i fornybar energi. Ikke hovedsaklig i Norge, vi behøver ikke så mye mer. Men i Europa. Det kreves nemlig enorme investeringer for å oppnå det virkelige grønne skiftet. 

Å tro at oljefondet er et pensjonsfond som kan sluses inn i norsk økonomi etter behov uten å skape inflasjon eller ødelegge norsk økonomi er en feberfantasi.

Å gå veien fra kull til gass er en illusjon av fremskritt skapt av petroleumsindustrien. Det er ineffektivt, fordi det handler fremdeles om utslipp av enorme mengder klimagasser.


Tiden er inne til å satse store penger - uten å se på kapitalistisk sedvanlige behov for kortsiktig avkastning - dette er investeringer for flere hundre år frem i tid. Vanlige kostnadsanalyser kan ikke brukes i krisesituasjoner.

Å gå igjennom det virkelige grønne skiftet vil økonomisk sett koste det samme som - la oss si en halv verdenskrig - og vi stod disse av. Men det er normalt også bare krig som fører til opphevelse av vår tvangstrøye. Vårt finans- og pengesystem. Som i virkeligheten er like illusorisk som alt annet skapt av vår verdensorden.

Vi kunne bygge en ny verdensorden - ikke den illusoriske "New World Order" - som i virkeligheten er den gamle og et bedrag for å kortslutte intelligent tenkning - men en ny verdensorden der pengene bygget det mennesket har behov for.

Istedet for å tenke nytt vil vi imidlertid velge klimakvoter, avgifter, og store ord - alt uten effekt. Dette er ikke en spådom, men en beskrivelse av virkeligheten. 

Så dypt er vi eid av vår eksisterende verdensorden.

Denne triumferer nådeløst over mennesket til tross for patetiske forsøk på å klatre over muren av løgner, bedrag hallusinasjoner og villfarelser.

tirsdag, oktober 24, 2017

Kunstig intelligens ødelegger YouTube?

Google, YouTube (eid av Google), Facebook, Twitter og en rekke andre teknologiselskaper posisjonerer seg for en fremtid der kunstig intelligens skal erstatte mennesker. Likeledes arbeides det intenst for å lage selvkjørende biler, selv-målsøkende og skytende militærdroner, tanks og så videre. 

Flere og flere avgjørelser vil tas av algoritmer i fremtiden. Dette er en utvikling som på sikt vil være en større trussel mot menneskeheten enn menneskeheten selv. 

Hvordan vil du ha det? En dag kommer du på jobb og blir fortalt at du er rasjonalisert bort. Ikke av et menneske, men av en algoritme. Hvem har ansvaret? Har noen ansvaret? Hvordan blir en verden der kapitalismens høyeste mål, å tjene penger, har fått fjernet aller siste rest av menneskelighet? 

Allerede idag vil du ved henvendelse til Google få et automatisert svar skrevet av en bot, et standarisert skriv som forsøker å se ut som om det ikke er standardisert, og som i tillegg utgir seg å være skrevet av et menneske. Noen få kontrollspørsmål avslører imidlertid blendverket raskt. Bot'er kan ennå ikke klare Turing testen. Men en jobber hardt med å kunne nå dette målet.

Og vil en slik verden ikke ha noen svakheter? Vil algoritmene være perfekte? Det vil de. Hvis en med perfeksjon mener å fjerne all menneskelighet. Vil algoritmene bli oppfattet som perfekte? Nærmest per definisjon ikke hvis den relative norm er basert på menneskelighet. 

Allerede viser denne kunstige intelligensen store svakheter - ikke særlig betryggende siden du i løpet av de nærmeste 10 - 20 årene kan bli nødt til å legge både din karriere og ditt liv i hendene på disse programmene. Den store YouTube adpokalypsen er basert på Googles ønske om å skjerme annonsører fra kontroversielle kanaler - med andre ord øke inntektene ved å la annonsørene i stor grad påvirke hvilket innhold som skal monetariseres.


I det siste er også enkelte kanaler suspendert - alt basert på algoritmer som forsøker å fjerne kontroversiellt innhold

Noen av reglene her er så diffuse, at alt som potensiellt kan skape kontrovers kan bli forbudt. "Controversial or sensitive subjects and events, including subjects related to war, political conflicts, natural disasters and tragedies, even if graphic imagery is not shown".

Sensitive sosiale problemstillinger er anatema. Du skal heller lytte til elitens versjon av virkeligheten.

Twitter brukere har allerede fått brukerkontoen slettet fordi en kom med politisk ukurante synspunkter som at den nye Ghostbusters filmen bombet på grunn av SJW feministisk grunnlag. Youtubere som tar opp temaer relatert til middelalder våpen, riddere og/eller historikk omkring verdenskrigene er kommet i skuddlinjen. Flere migrerer over til andre medier. YouTube kan - hvis politikken videreføres - bli et sted for kattevideoer og politisk korrekt indoktrinering. Og viktigst av alt - en pengeflom fra sponsorene. De vil kjøpe alle media, slik de har kjøpt politikerne i USA.

Og Google går i tet når disse amerikanske verdier skal ut i verden.

Vil du ha en verden der algoritmene som etterhvert vil være overalt bestemmer innholdet i medier, kontrollerer nyhetsstrømmen, radio, TV, nett? Vil du ha en verden der det kun er den kontrollerende elitens verdensbilde som kan fortelles?

Vil du ha en verden der algoritmer styrer alt fra brødristeren til bilen din. Som følger deg hvert sekund av dagen, sender automatiske fartsbøter, trekker kontoen din for forbruk av både brød og vei?

Synd hvis du ikke ønsker dette, for det er det du får.

Mens folk flest snubler avgårde i sine liv, og de små røstene som av og til hever seg stort sett har kjøpt løgnene om fantasimonsteret Illuminati og andre avledningsmanøvre som aldri kan finnes, men er overalt, som de blendverk de er.  Fantasien skjuler sannheten. De fleste er lykkelig uvitende om at monsteret ikke er hemmelige organisasjoner, ikke dunkle broderskap som tar avgjørelser bak lukkede dører - monsteret er systemet selv.

Systemet med definisjonsmakt. Som alltid innskrenker muligheter og rettigheter under dekke av å beskytte deg. Du skal skjermes for alt det vonde. Slik at det vonde kan styre deg. Monsteret med titusen hoder.

Og monsteret håper du ikke kan se det. Gjemt åpenlyst og allerede inne i ditt hjem.

Monsteret er elitens kontroll av mennesket. Slik det alltid har vært. Gjennom alle tider.

Det er bare i eventyrene at trollet sprekker i lyset.


Sal sá hon standa
sólu fjarri
Náströndu á,
norðr horfa dyrr.
Fellu eitrdropar
inn um ljóra,
sá er undinn salr
orma hryggjum.
Sá hon þar vaða
þunga strauma
menn meinsvara
ok morðvarga
ok þanns annars glepr
eyrarúnu.
Þar saug Niðhöggr
nái framgengna,
sleit vargr vera—
vituð ér enn, eða hvat ?

torsdag, oktober 19, 2017

Senterpartiet vil ikke fjerne bomringene.

Senterpartiet vil fjerne dagens bomringer og erstatte bompengeordningen med et system for avansert veiprising. Det samme vil Høyre, Frp, KrF og Venstre . Og tror velgerne er tette i pappen. Saken er en vinnersak i norsk politikk, og vil bli innført. For den forandrer ingenting annet enn semantikken, og gir potensiale for mer avgifter. En innertier for dem som har nullvisjon og må levere politiske saker med tomme kalorier.

Kompromissløse meninger så dette komme. (Det ble innkjøp av Alfa Romeo, ikke Aston Martin) Når massene er leie nok av bomstasjoner, blir de lett lurt til å støtte en verre løsning innpakket i glanset gavepapir og sløyfe.

Bompenger er en simpel veiprising.

GPS basert avgiftsinnkrevning er avansert veiprising.

Man ønsker altså ikke å fjerne bompengeordningen, men snarere å ha bompenger overalt, med den ekstra fordelen for myndighetene at prisen på hver enkel vei lett kan justeres. Dette kan kun føre til økte kostnader for forbrukerne. Det blir ikke billigere av at man ikke lenger vet når eller hvor mye man betaler.

Og siden de fleste bompengeringene i Norge faktisk er bygget, ikke bare som en ekstrabeskatning, men som et hinder som skal redusere bilkjøring, kan ikke disse bli billigere. Det ville jo ført til en logisk kortslutning. Vi får med andre ord per definisjon  mer bompenger, aldri mindre.

Kompromissløse meninger har tidligere omtalt de samfunnsmessige ulempene ved regressive avgifter, samt å gjøre infrastruktur dyr i bruk. Dette vil bidra til å ødelegge norsk verdiskaping, akkurat som verdiskapingen i Romeriket ble ødelagt av for høye skatter, noe som førte til imperiets fall. Det ble etterhvert billigere å la virksomheter ligge brakk enn å betale skattene.

Vi velger altså å sette kursen mot økonomiske nedgangstider ved å øke norges driftsomkostninger. Helt som forventet. Istedet for å fremme verdiskapning og sørge for at den infrastruktur som er nødvendig for at folk kan komme seg på jobb er på plass begår vi den sykelige feil å istedet gjøre det vanskeligere, og håper det løser problemet. Det finnes sannsynligvis en psykiatrisk diagnose for slike tankefeil.

Tror du det egentlig står bra til med økonomien, og at dette er syting, tar du feil.

Vi har ingen samfunnsplanleggere. De er for opptatt av å skaffe seg selv særfordeler.

Kompromissløse meninger mener at skal man øke den regressive del av beskatningen, bør den som et minimum gjøres progressiv. Det progressive skattesystemet er mer og mer uthulet, og skaper et klasseskille på veiene.

Hvis argumentet er å få flere over på kollektivtransport, må høyinntekt husholdninger beskattes vesentlig høyere enn lavinntekt husholdninger. Dette vil selvsagt ikke være i elitens interesse, men bør være i folkets interesse. 

Så kan ihvertfall den økonomiske selvskadingen skje på en sosial rettferdig måte.

Kompromissløse meninger minner igjen om at innkrevde avgifter ikke representerer et øre i verdiskapning, uansett hvor store beløpene er. Og at infrastrukturen i Norge lider av tiår med underfinansiering. Morsomt nok skapes titalls og hundretalls av milliarder ut av ingenting rutinemessig når den finansielle elite har bruk for cash, som for eksempel ved overskridelser i oljerelaterte utbygginger, eller hver gang bankene ønsker å sosialisere sine tap.

Dette illustrerer meget godt hvem som skummer fløten i samfunnet. Og hvem som betaler for gildet.

Om Kompromissløse meninger kommer over et parti som reelt ønsker å bygge opp norsk verdiskapning og faktisk skjønner samfunnsøkonomi istedet for særrettighetenes kamp alle mot alle, skal vi gi beskjed.

Men hold ikke pusten.

Edit: Norske politikere fremstiller utviklingen som en smart ide de selv har fått. Det er ikke det. Det er signaler fra Bilderberger møter og andre fora som ligger bak. Dette er en pålagt utvikling, som har vært planlagt lenge. Helt utenfor norsk og demokratisk kontroll. Det eneste nye er at vi også tar sjansen på å koble det opp mot Norges største vekstnæring - bilrelaterte avgifter - umiddelbart. Sannsynligvis fordi norske politikere vet at almuen aksepterer alt i avgiftslandet, og at man like godt kan gå rett på sak.

Personvernet er uansett en ikke-sak, fordi saueflokken tross alt allerede er under kontroll.

tirsdag, oktober 17, 2017

Elnettet kneler

Mens Norge tror vi er verdensmestre på miljøvern fordi vi subsidierer øvre middelklasse for å kjøpe elektriske sportsbiler, er realitetene annerledes.

Norge er sinke på kollektivtransport. Etter flere tiår med underfinansiering på denne fronten må et skikkelig skippertak til.

Vi favoriserer elbilen, og dette koster flesk (ca. 20 milliarder så langt). Elbilereiere er sponset med ca 80 000 kroner per tonn CO2 spart. Disse pengene kunne selvsagt langt på vei avhjelpe den begredelige situasjonen på kollektivfronten, som har ført til at norske byer er tilstoppede av trafikk.

Politikk: Dyrere boligpriser fører til at mange flytter utenfor byene, dette fører til mer pendling.

Politikk: Det finnes ikke nok penger til å bygge ut kollektive løsninger, og på grunn av etterslepet har norsk økonomi til nå blitt reddet av privatbilen.

Politikk: Det er for mange biler på veiene, dette må i panikk og over kort tid begrenses ved avgifter.

Politikk: Elbilen skjermes, fordi den er en hellig ku i miljøpolitikken. Kollektivtransport er det ikke.

Politikk: Alle andre må betale for øvre middelklasse, som skjermes effektivt fra å måtte betale for det grønne skiftet - men mest av alt, skjermes fra å betale for det egentlige problemet - etterslepet i infrastruktursatsing.

Politikk: Alle andre enn elbilistene, som stadig blir flere, må betale for disse investeringene.

Politikk: Våre byer er derfor et nettverk av bomstasjoner som kveler privatøkonomi for lavtlønnede, forandrer dynamikken i fornuftig byplanlegging og utvikling (pengene rår, ikke fornuft).

Politikk: Istedet for å ha en balansert utvikling av infrastruktur, øker antallet elbiler fra toppen og ned, fordelene deles med andre ord ut fra toppen.

Og hva har dette med elnettet å gjøre?

Andre betaler for elbilenes subsidiering. Dette vil snart bli en stor byrde. En byrde som vil ha alvorlige følger for norsk økonomi.

En kartlegging Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjennomført, indikerer at det står dårlig til med det lavspente distribusjonsnettet i Norge.

Apparater som kan skape problemer i det svake nettet er elbiler, induksjonskomfyrer, gjennomstrømnings-vannvarmere og direktestartende motorer for varmepumper.

Legg merke til at dette er apparater som de velstående eier i større grad enn andre.

Energi Norge og Sintef beregnet en totalkostnad på 113 milliarder kroner for å oppgradere alt lavspentnett slik at styrken tilsvarer referansenettet.

Referansenettet er ikke beregnet for lading av elbiler, og vil ikke tåle at alle bileiere lader elbiler i Norge. Totalkostnaden for en oppgradering av elnettet for å gi rom for elbilsatsingen blir altså vesentlig større enn 113 milliarder.

Gjett om nettleien vil gå opp?
Gjett om strømprisen vil gå opp for å kompensere for belastningen elbiler fører til?

Kompromissløse meninger minner om at elbiler ikke er en miljøsatsing. Overgang, det vil si utfasing, av fossilenergi er det. Elbiler spiser av samme energimiks vi allerede har, og bare en utbygging av fornybar energi er reell miljøsatsing.

Overlat det til politikere å velge symbolpolitikk foran reell politikk.

Største seier i så måte er politikk som effektivt flyttet norsk kraftkrevende industri, som var verdens mest miljøvennlige på grunn av vannkraft, ut av landet. Dette gav oss et pusterom slik at vi sparte penger på å bygge ut kraftproduksjonen.

Denne måte å spare penger på forstår de fleste er uklok. 

De fleste er ikke overpriviligerte og sitter i beslutningsapparatet. De fleste betaler bare regningen for beslutningene.

lørdag, oktober 14, 2017

Løpet er kjørt

Stephen Hawking har tidligere advart om at mennesket ikke vil overleve de neste 1000 år på jorden. Det er flere som deler denne bekymringen. Gruppen OpenAI har også ment at utviklingen av kunstig intelligens vil medføre et våpenkappløp basert på kunstig intelligens, og at dette har stor risiko.


Kompromissløse meninger mener Stephen Hawking er for optimistisk og at OpenAi's håp om at kunstig intelligens kan kontrolleres er basert på en grunnleggende misforståelse av virkeligheten.


Utviklingen styres ikke av menneskelig intelligens, men av kapitalistisk "intelligens" og det Militær-industrielle kompleks. Kanskje kan man slenge på det politiske memekontrollerte kompleks, men dette er i stor grad ineffektivt i forhold til å ta langsiktige beslutninger utenfor rammene til de to foregående elementer.

For en gangs skyld kunne det være fristende å tenke positivistisk - men dessverre peker alle indikatorer i retning av at dette vil være urealistisk.

For nå kommer kamprobotene. Man jobber på spreng med å automatisere krigsmateriell. Fra TU: 

USAs politikk for autonome våpen er formulert i direktiv 3000.09 som krever at dødelig maktbruk er underlagt «passende nivåer av menneskelig vurdering». Det innebærer i praksis at det amerikanske forsvaret ikke lar autonome våpen angripe uten at et menneske er med i beslutningsprosessen. Det har vært en sentral politikk like lenge som høyteknologiske droner, missilforsvarssystemer og kanontårn har vært utstyrt med kunstig intelligens (AI).

Men direktiv 3000.09 utløper i år. USAs regjering under president Donald Trump skal i neste måned ta stilling til hvordan reglene for bruk av kamproboter i det amerikanske forsvaret skal se ut framover.

Og uansett hvordan det neste femårige direktivet blir, er det bare et spørsmål om tid før mennesker overlater kontrollen over avtrekkeren til maskinene, mener visedirektør Richard Aboulafia, i analysebedriften Teal Group.

Videre:

Heldigvis tar teknologiske gjennombrudd som AI alltid lengre tid å utvikle enn man forventer. Så kanskje vil menneskeheten rekke å utvikle de nødvendige betingelsene, retningslinjene og til og med spredningskontroll for å forhindre de verste scenariene, sier Richard Aboulafia.

Dette er en feilaktig vurdering. Vi klarer ikke engang å kontrollere spredning av atomvåpen idag. At vi får noen ekstra år på oss til å "ufarligjøre" autonome våpen forandrer ingenting. Det kan også legges til grunn at en slik "ufarliggjøring" tar bort mye av poenget med autonome våpen. Utviklingen vil ubønnhørlig gå mot robotisering av krig. Og det vil være umulig å hindre at også atomarsenalet knyttes til et slikt system, og med tiden vil dette komme lengre og lengre fra menneskelig kontroll. Inntil det overhodet ikke kan kontrolleres.

Skynet anyone?

Nei, Skynet fra filmene basert på Terminator er ikke nødvendig for menneskehetens kollaps. Det holder lenge at våpensystemer basert på full autonomi på et eller annet tidspunkt kommer i en automatisert eskalerende krig. Listen over nesten-tilfeller der menneskelig intervensjon har reddet verden fra atomkrig er dessverre allerede urovekkende lang.


Og det er på sin plass å minne om at ingen atomkrig kan vinnes av noen. Om USA eller Russland skulle lykkes i et 100% vellykket atomangrep uten at motparten fikk avgårde et motangrep per idag, vil den etterfølgende atomvinteren uansett effektivt avslutte menneskets tid her på jorden. Vi behøver ingen Terminators.


Løpet er altså egentlig kjørt.

onsdag, oktober 11, 2017

Statsbudsjettet på en - to -tre

Mindre skatt

Flere avgifter

Mindre skatt favoriserer de som har mest fra før

Regressive avgifter føles mest av de som har minst å rutte med

Totalt sett mener ekspertene vinninga går opp i spinninga, men noen vinner altså mens andre taper.

Det grønne skiftet skal også betales av de som har minst. De som har mest subsidieres eller får holde på som før.

Bompenger og andre avgifter utgjør en stadig større del av den totale beskatning i Kongeriket.

Ingen plan for å redusere driftskostnadene for folk flest i Norge - ingen plan (som fungerer i den virkelige verden) for å gjøre Norge mer konkurransedyktig.

Videre underegulering av pensjoner og trygder. Lønnsvekst må som alltid til for å holde tritt med inflasjon. De som har mest fra før er flinkest til dette.

Spar mer til egen pensjon, for Norge maktet ikke å legge grunnlaget for en levedyktig økonomi på lang sikt i oljerusen. Og vi makter ikke å gjøre det nå heller.

Viktigere enn noensinne å ha en rik familie for å sponse de unge.

Fattigdomsutviklingen fortsetter i Norge - ennå et stykke igjen til EU snittet - men vi er godt på vei til å oppfylle våre Bilderbergermål.

Pengetrykking fortsetter og deles ut til de rikeste gjennom trickle down og pumping av aksjekurser.

That's all folks. Alternativet var sikkert ikke stort bedre.


søndag, oktober 08, 2017

Våpenlandet USA INC.

Våpenrelaterte dødsfall i USA per år: 33 000 - per 100 000 innbyggere: 10.5. Barn drept av skytevåpen per år: 1 300, barn skadd av skytevåpen per år 5700
To sekunder før denne jenta skyter sin egen 
instruktør i hodet fordi hun ikke klarer 
å styre rekylen i et helautomatisk våpen.
Foreldrene tok jenta med til Bullets and Burgers 
(only in america) for en festlig dag.
Statistikken viser en klar tale - sammenliknet med land der det ikke finnes så mange våpen for "selvforsvar", er amerikanere langt mer utrygge. Hvorfor tviholder man alikevel på retten til å omgås skytevåpen som om det var en dagligvare?
Det er fordi mennesker styres av sin kultur og sine omgivelser, ikke fornuft. 
USA har skapt sin egen falske historie, basert blant annet på Hollywood. Først Westernfilmer som misrepresenterer virkeligheten voldsomt (det var våpenkontroll i de fleste byer - OK Corral handlet om Wyatt Earps forsøk på å håndheve dette for eksempel). Siden har vi en uendelig rekke filmer som fremstiller våpen som heltens problemløser. Våpen er kule.
Det er neppe Hollywood i seg selv som skaper denne kulturen, men mer sannsynlig en symbiose der fantasien speiler landets kultur samtidig som den forsterkes i en retning.
Koblet med reelle fattigdomsproblemer, raseskille (også i dag), generell høy kriminalitet, og det faktum at dette kan spilles inn som et argument for våpenlobbyen som har som sin eneste oppgave å tjene penger finner vi at det i USA også eksisterer et politisk system der donorene (lobbyistene) i realiteten styrer politikken.
Våpenkulturen er altså meget lukrativ. Både for Hollywood og Våpenindustrien. Og politikken styres av penger. Dermed er dette også lukrativt for den enkelte politiker. Der ligger hovedforklaringen.
Og dette er bygget inn i systemet slik at det i praksis vil være umulig å rette det opp.