fredag, august 31, 2012

Forsvaret konkurs - folket på opium

Forsvaret av Norge er i virkeligheten lagt ned, og det lille vi har igjen er i praksis konkurs. Slik går det når ord erstatter vilje og handling. På ny ser Arbeiderpartiet ut til å tro at glansbilder er nok, og at virkeligheten gir etter for tom retorikk. Sist dette ble avslørt var 9, april 1940. Men så langt tilbake husker "ingen".

Dog betales det i dyre dommer for enkelte glansbilder. På lik linje med fregattene og MTB'ene vil nok også angrepsflyene våre bli galleonsfigurer - meget dyre sådanne, noen budsjetter har tross alt ubegrensede ressurser - og så kan vi tro at vi har verdens beste forsvar i verdens beste land.

Forøvrig har vi også lært at politiet heller ikke har midler til å opprettholde drømmene (for det er intet annet) om operativt nivå.

Politikere flest må lide av  vrangforestillinger verdt en psykriatisk vurdering. Eller - nei, psykiatrien fungerer jo heller ikke ...

Hvordan skjedde det at illusjoner og blendverk ble viktigere enn virkeligheten?

Svaret er enkelt. Den dagen velgerne/folket ønsket illusjonene istedet for virkeligheten.

Løgn er opium for folket.

tirsdag, august 28, 2012

Oligarki

Et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, er et demokrati der folket velger representanter til å styre for seg. 

 I Norge velger ofte de såkalte representantene hvilke folk som skal sende dem på tinget. Partiveldet har lagt tanken om at folket velger egne representanter død. Makten ligger i partiene, ikke hos folket.

(Kudos til de lokallagene som står imot dette presset)

Dette er oligarki, ikke demokrati. 

I tillegg har vi parliamentarisme, uten fungerende maktfordelingsprinsipp, noe som gir partiene enda større makt. I virkeligheten er folkesuverenitetsprinsippet også tilsidesatt i bytte mot partienes definisjonsmakt. Systemet er selvforsterkende.

Så kan de selvbestaltede lederne tro at de er utvalgt til å styre til beste for alle. Slik tenkte også monarkene og fyrstene før i tiden.

Men hvem bryr seg om konspirasjonen om makt? Ihvertfall ikke stemmekveget.

Les mer

fredag, august 24, 2012

Tilregnelighet

All den tid den rettsmedisinske kommisjon i Norge støttet Sørheim/Husby rapporten, må det konkluderes med at de er inkompetente nok til at norsk rettspsykiatri må kunne sies å ha et grunnleggende behov for å redefinere seg selv. 

Da er det kanskje ikke rart at folket i gata sliter litt med å definere begrepet tilregnelighet. Utallige kommentarer viser at det er en relativ gjengs oppfatning at bare man utfører grusomme nok handlinger, så definerer det i seg selv utilregnelighet. Og det klages blant annet på at hvis Breivik er tilregnelig, så kan man nærmest vente hva som helst av andre tilregnelige. Med andre ord - han MÅ være utilregnelig fordi hans handlinger er uvanlige. 

Men tiltregnelighet har overhodet intet å gjøre med dette. Det er fullt mulig å begå grusomme handlinger, inkludert mord, og fremdeles være tilregnlig. Selvsagt. Ellers ville det være automatikk i diagnosen. Og - det er også fullt ut mulig å begå fullt ut ufarlige handlinger mens man er utilregnelig.

 "For å kunne straffes må gjerningspersonen ha vært tilregnelig i gjerningsøyeblikket. Det innebærer at han må ha hatt et minstemål av modenhet, sjelelig sunnhet og bevissthet. Straffeloven sier ikke uttrykkelig hva tilregnelighet er. I stedet spesifiserer §§ 44 og 46 de omstendighetene som fører til utilregnelighet. Disse er: lav alder (§ 46), psykose (§ 44 første ledd), høygradig psykisk utviklingshemming (§ 44 annet ledd) og bevisstløshet (§ 44 første ledd)." 

 Kilde  

Modenhet: En baby kan teoretisk utløse hendelser som fører til annens død, men er ikke ansvarlig fordi det ikke foreligger en stor nok modenhet til å forstå eller kontrollere handlingen. Økende modenhet gir økende grad av ansvar. I Norge er barn under 15 fritatt fra straff i form av fengsel, men for eksempel ikke i form av sanksjoner og inngrep fra for eksempel barnevernet.  

Psykose: Dette beskrives best som "tap av kontakt med virkeligheten". En slik feilfunksjon i hjernen kan skyldes både medisinske eller psykologiske årsaker. Det dreier seg altså om tap av virkelighetssans.  

Psykisk utviklingshemming: Manglende intellektuell forståelse av egne handlinger gir vern mot å straffes. Veiledene IQ grense i Norge er 55.  

Bevisstløshet: Både koma eller det å ha mistet kontakten med "jeget" dekkes av denne beskrivelse. Det handler om evnen til å motta og bearbeide informasjon og sette dette i en bevisst sammenheng. Unntak er i praksis når dette skyldes egenpåført rus. 

Når det gjelder den aktuelle saken mot Behring Breivik er spørsmålet om han var psykotisk. I Ot.prp. nr. 87 (1993-94) side 22) heter det:  

"Det er i dag enighet blant psykiatere om at det som først og fremst kjennetegner en psykose, er at forholdet til virkeligheten i vesentlig grad er forstyrret. Evnen til å reagere adekvat på vanlige inntrykk og påvirkninger mangler. Den psykotiske mister ofte kontrollen over tanker, følelser og handlinger." 

At noen fagfolk kunne tolke det dithen at en slik tilstand er forenlig med årelang planlegging og utførelse av planlagte handlinger over timer, er en gåte. Dreier det seg om snillismesamfunnets "psykose"? En total mangel på kontakt med virkeligheten? 

At lekfolk misforstår er mer tilgivelig. Til dem er å si at, nei, Breivik var ikke psykotisk og derfor helt klart tilregnelig - han visste meget godt hva han gjorde. Det betyr ikke at han ikke samtidig - i dagligtale - var riv, ruskende gal.

torsdag, august 23, 2012

Breivik farse?

Dikemark vil ikke behandle Behring Breivik hvis de ikke finner grunnlag for det. Og det skulle bare mangle. Psykiatrien kan ikke la seg styre av rettsvesenet. 

Da oppstår en interessant situasjon om Behring Breivik blir kjent strafferettslig utilregnelig. Han kan per definisjon etter en slik dom ikke straffes ... Har han ikke behov for behandling har han heller ikke behov for å være på institusjon. Å holde ham inne som straff vil være kriminelt og et statlig maktmisbruk i seg selv etter en utilregnelighetsdom. Det gjenstår da kun argumentet om at han kan være til fare for andre eller seg selv og derfor må holdes unna almennheten. 

Det siste er et argument bare en diktaturisk stat kan bruke for å holde noen innesperret. Er det fare for Breiviks liv blir det en oppgave å beskytte ham, ikke straffe ham.

Alternativet blir da at Behring Breivik kun kan holdes innesperret så lenge han representerer en fare for andre. Men dette er ikke en jobb for psykiatrien!

 Med andre ord, han kan ikke straffes, kan ikke tvangsbehandles, og må slippes ut idet han er vurdert som ufarlig. Alle andre scenarier som går ut på "at han selvsagt ikke slipper ut igjen" er da basert på et antatt statlig maktmisbruk som ikke kan rettferdiggjøres ut i fra rettsstatens prinsipper. 

Spørsmålet er da om denne situasjonen er nøye planlagt av en intelligent massemorder som forstår hvordan vårt feminiserte samfunn fungerer - eller om det rett og slett skyldes ren og skjær inkompetanse. 

Etter alle avsløringene omkring vår forvirrede terrorberedskap og det totalt fragmenterte og ikke-eksisterende ansvarsforholdet innen New Public Management (stikk i strid med målet), holder jeg en liten knapp eller to på det siste. Spørsmålet er nå om vi maler oss inn i ennå et hjørne. Rimelig tvil er jo allerede tilstede i tilregnelighetsspørsmålet, og skal i prinsippet komme tiltalte til gode uten at føleri skal komme i veien.

Alt dette hadde selvsagt vært unngått om man ikke hadde hatt latt fremvokse en definisjon på utilregnelighet som til de grader er i utakt med almenn rettsoppfatning. Snillismen møter seg selv i døra. Men det er bare i profilerte saker at dette viser seg. Galskapen har i virkeligheten eksistert lenge i dette samfunnet.

Oppdatering: Ja, så ble det "Tilregnelig", og dilemmaet ble avverget. Så var terroren politisk motivert. Og Breivik kan uansett se frem til en hverdag bedre enn våre gamle slitere på aldershjem. Det er et annet dilemma.

onsdag, august 22, 2012

Nytt isminimum i Arktis

Arktis smelter. US National Snow and Ice Data Center melder om rekordlav is i Arktis. Den forrige rekorden fra 2007 blir slått ettertrykkelig. 

Målinger tatt 13. august viser at det nå er 483,000 kvadratkilometer mindre is enn for 5 år siden. Og smeltingen stanser normalt ikke før sent i september ... Per idag smelter over 100 000 kvadratkilometer is per dag. Vi er 2.69 millioner kvadratkilometer under gjennomsnittet fra 1979 til 2000.

IPPC har med andre ord operert med meget konservative tall i sine beregninger når man i 2007 antok arktis var isfritt i år 2100 (AR4). Målinger fra samme år indikerte allerede at året snarere kunne være 2040. Dagens utvikling indikerer nok en gang at utviklingen går raskere enn antatt. 

Så ... Hvis vi er heldige har vi CCS operativt når Arktis er isfritt, når den globale oppvarmingen sannsynligvis har passert point of no return. Og i mellomtiden forbrenner vi alle de fossile kildene vi makter å utvinne og investerer ennå langt mer i å fortsette denne "avhengigheten" enn i å utvikle - og ikke minst bygge - implementere karbonnøytral kraft. 

Med andre ord - energipolitikken er like godt under kontroll som terrorberedskapen. Vi vet hva vi burde gjøre, men får det ikke til. 

I virkeligheten handler det om økonomi. Vi tjener for mye på kort tid på fossilenergi. Vi er petro-junkies. Og det første man lærer når man har med rusavhengige å gjøre er at de ofte gjerne vil, men at man i praksis aldri kan stole på et ord de sier.

torsdag, august 16, 2012

Stavangerfast

Ryfast kunne like gjerne hete Stavangerfast, fordi hensikten aldri har vært å gi Ryfylke bedre infrastruktur, men å gi Stavanger ekspansjonsmuligheter.  

Ryfast var mye enklere: Det dreide seg om regionforstørring og avlastningsarealer, innrømmer Jostein Soland, pådriver fra Stavangers næringsforening (pengemakta) her

Og slik blir det også. En vannvittig utbygging av Strand kommune er på gang, og det er vel kun et tidsspørsmål om når vi er et lydrike under Stavanger.

Greit nok hadde det vært basert på demokratiske prosesser, noe det overhodet ikke er. Tvert imot er spillet maktapparatet spiller utenfor borgernes kontroll.

mandag, august 06, 2012

Bløff ...igjen!

Nuvel. En smule tilbakeblikk. Sitat kompromissløse meninger onsdag, sjette desember, 2006:

"Dieselmotorer slipper ut mer enn 100 ganger så mye partikler som bensinbiler, blant disse mer enn 40 kjente carcinogener (kreftfremkallende stoffer), inkludert arsenikk, benzen og formaldehyder. I tillegg produserer dieselbiler partikler som er så små (under 10 micron) at de ved innånding går rett i blodomløpet. I USA regner man med at 125 000 tilfeller av kreft (i Norge ca 2000) per år kan direkte relateres til eksponering av dieselutslipp. I tillegg øker de samme utlippene vesentlig sjansene for å utvikle astma, bronkitt og emfysem."

Dette visste alle. Alikevel ønsket de rødgrønne at vi skulle kjøpe dieselbiler - for miljøets skyld. Imidlertid var jo dette tydeligvis et stunt for å fremstå miljøvennlige TO ganger, først når man anbefalte dieselbiler som miljøløsning - neste gang når man "fant ut" at dieselbiler hadde skadelige utslipp, og viste "handlekraft". Surprise - ved å innføre nye avgifter.

Så satset man altså på at den gemene hop var idioter og overså det absurde i situasjonen? Slik gikk det ikke - kritikken haglet. Men den kollektive hukommelse er svak og folk flest har vel uansett liten tiltro til politikerstanden, så ekstra skade på omdømme er vel ikke skjedd?

Dernest hadde vi jo saken om avgift på biodiesel, der de rødgrønne med stor suksess slo bena under både produsenter og brukere. Uniol gikk adundas, og den storstilete satsingen på biodiesel innen tungtransporten ble nullstillet. Lærdommen var å ikke prøve seg mot statens fossilenergimafia!

De rødgrønne vet at:

"Bare en utvikling der etterspørselen etter fossilenergi fører til en nedgang i produksjon vil ha effekt. En slik utvikling får vi ikke. Ingen i oljebransjen ønsker dette, spesiellt ikke petrostaten Norge."

Sitat Kompromissløse meninger 25. april 2011.

Så må altså alle muligheter for konkurranse for statens fossilenergibusiness møtes med tiltak. Det føres med andre ord en krig mot alternative drivstoff og energikilder. Og det norske folket sover i timen. 

Det vil si, de er på ferie. For de rødgrønne  trumfer igjennom sin vilje når fienden sover. Drivstoff som er miljøvennlige og sterkt reduserer skadelige utslipp holdes bevisst borte fra markedet. Vi trenger ingen forskrudde konspirasjonsteorier, de konspirsjonene som allerede er bevist og ligger oppe i dagen er nok. Fossilmafiaen vil kontrollere sin inntjening hensynsløst. Og den norske stat er en del av fossilmafiaen om vi liker det eller ikke.

Kompromissløse meninger har kjørt dieselbil på rapsolje i Danmark med stort hell. Forvarmede planteoljer fungerer uten behov for videre prosesser. Kompromissløse meninger har også tidligere eksempelvis referert til forskning som viser at vi kan utnytte energien til verdens urinproduksjon. Kompromissløse meninger har vist til mulighetene ved geotermi utallige ganger, og mener at argumenter om at vi er "avhengige" av fossilenergi kun er propaganda med bakgrunn i økonomiske motiver.

Nå er jobben til de rødgrønne imidlertid snart over. Det er bare elbilentusiastene igjen i leiren som tror på alternativer. Planen for å melke dem ut av markedet er imidlertid allerede klar. Foreløpig fungerer denne illusjonen dog ennå som tåkelegging av de faktiske forhold.

 “The use of plant oil as fuel may seem insignificant today. But such products can in time become just as important as kerosene and these coal-tar-products of today.” - Rudolf Diesel

torsdag, juli 19, 2012

Tilværelsens uutholdelige illusjon

Etter noe tids fravær kommer et lite blaff igjen. Selvsagt har jeg ingen illusjoner om å påvirke historiens gang - den er styrt av middelmådighet og menneskets svake natur - og dominert av maktsyke fra de få over de mange. Noen ganger kan alikevel en meningsytring fungere som mentalterapi. Vi er for tiden "not amused" over tingenes tilstand.

At vårt såkalte demokrati har gått seg bort i tåkeheimen kan alikevel uansett idag illustreres eksempelvis av to aktuelle saker.

"Evnen" til å kreve lover med tilbakevirkende kraft (Breiviksaken som eksempel) i direkte strid med grunnlov, men viktigest - i strid med det som burde være en selvfølgelighet i rettsamfunn. Politikken er en suppe av meninger - eller riktigere; en kamp om meninger - uten basis i fornuft eller overordnede prinsipper for fornuft. Saueflokken har ikke bare akseptert å bli ledet - ikke av sine egne - men av selvutnevnte ledere - og synes såre fornøyd med det. Ingen diskuterer hva politikere i kraft av "flertallet" skal begrense seg til å kunne mene noe om. Flertallsdiktaturet lever i beste velgående. Demokratiet er per definisjon derfor avgått ved døden. Selvmord.

Rom-saken. Om de egentlig er sigøynere eller ei evner befolkningen uansett ikke å se de historiske forutsetninger for konflikten mellom reisende folkegrupper og de selvbestaltede "riktige" menneskene ("oss"). Vi har uansett avslørt å være en nasjon like rasistisk og fordømmende som noen annen av verstingene i verdenshistorien.

Fernisset av "godhet" er tynt. Bare tilfeldigheter skiller oss fra folkemord. En slik tilfeldighet er at vi har det for godt til at fiendebildet blir mer dominerende enn det er.

Forøvrig kan nevnes at sigøynere, romfolk - samer for den saks skyld, alle som er annerledes, har en sterk historie av forfølgelse og forakt gjennom historien i vårt samfunn.

Interessant nok tegner for eksempel Amnesty opp et bilde som viser oss HVORFOR situasjonen er slik den er i denne artikkelen.

Dette er kunnskap som ikke danner grunnlag for meninger eller standpunkter i et forflatet - fordummet - og oss selv nok samfunn (Vi er trollene! - Jfr. Peer Gynt) slik Norge er idag - og alltid har vært. All annen forståelse av vårt samfunn er kulisser, staffasje og illusjoner.

"Århundrer med institusjonell og individuell diskriminering har drevet mye av rombefolkningen til randen av samfunnet - og holder dem der."

Og det er slik vi ønsker å kontrollere "avvikere". Bare i festtaler tegnes et blendverk av selvforherligende selvskryt opp. Beviset for at vi ikke ER slik finnes i vår egen historie.

Dog er denne vinklingen selvsagt ikke pensum i vårt samfunns meta-diskusjon. Det blir for ubehagelig.

Akkurat som det blir for ubehagelig å se virkeligheten slik den er i andre situasjoner ...

Og således taler alle på utsiden av den kollektive illusjon for evig tid for døve ører.

tirsdag, februar 21, 2012

Totalitære libertarianere

Heartland Institute har avslørt en gang for alle at sykdommen som har gjennomtrengt all såkalt libertarianisme i USA er absolutt og selvsentrert totalitarisme. Full frihet for egen sak, full bruk av makt over andres frihet.

Instituttet truer nå alle blogger som overhodet henviser til saken om de lekkede dokumentene (se tidligere post), med rettslige skritt.

Altså, for å rekapitulere - de samme folkene som gned seg i hendene over de lekkede epostene fra EA CRU (som ikke avslørte annet enn at forskerne der ikke likte fornekterne) - mener nå å kunne kreve absolutt kontroll over ytringsfriheten angående egne lekkede dokumenter. Dobbelmoral de luxe.

Og idiotisk. For man må være ekstremt hjernevasket for å ikke skjønne tegningen. Og selv blant republikanere må det nå være et poeng å distansere seg fra vrøvlet fra dette instituttet.

"Heartland views the malicious and fraudulent manner in which the documents were obtained and/or thereafter disseminated, as well as the repeated blogs or web site posts about them, as providing the basis for civil actions against those who obtained and/or disseminated them and wrote about them. Heartland fully intends to pursue all possible actionable civil remedies to the fullest extent of the law.

Therefore, we respectfully demand: (1) that you remove links to these documents from your blog or web site; (2) that you remove all posts that refer or relate in any manner to these documents or quotes from them; (3) that you publish retractions of prior postings; and (4) that you remove all such documents from your server, if you have placed them there."

Yeah, right. Alt totalt bullshit, spesiellt ideen om at det ikke skal gå an å kommentere saken overhodet. Snicker/Sob ...

Og så var det dette med å skyte seg selv i foten da. Å bevise at det stemmer at et av dokumentene er falskt (slik de hevder) gidder de ikke, ingen får diskutere noe, og ingen får innsyn i noe. Men taktikken løser uansett ikke problemet, fordi det uavhengig av dette spørsmålet innebærer at de dermed faktisk innrømmer at de andre dokumentene - som er avslørende nok - er ekte. Og disse andre dokumentene understøtter faktisk "det falske". Noen har ikke tenkt nøye nok igjennom den strategien. Å ty til bølletaktikk er uansett enklere enn å tenke, og ligger sikkert i ryggmargen hos disse profesjonelle løgnerne. Men det er kostelig avslørende lell.

Og så var det libertarianerne som ønsker å bruke "the fullest extent of the law", da. Og jeg som trodde de ikke hadde bruk for slikt. Bruk av statlig makt til egen fordel tolereres altså - totalitær libertarianisme. Eller noe i den dur. Et totalt oksymoron.

Som får meg til å forkaste ideen om libertarianisme siden begrepet idag i praksis tydelig er blitt Orwellsk nytale og uten faktisk mening. Informasjons-terrorisme bør forkastes. Punktum.

Giæver on the take

I spy with my little eye ...

Ivar Giæver er betalt av lobbyister.

Å påberope seg ekspertkunnskaper fordi man har en nobelpris er ikke vitenskapelig.

Heller ikke er det vitenskapelig å påstå at en vitenskapelig teori er feil ved å - eh, bare påstå det.

Det riktige er selvsagt å fremlegge en fagfellevurdert kritikk eller alternativ til en vitenskapelig teori.

Det gjør ikke Giæver. Men han tar seg alikevel betalt av samme private lobby- institutt som i sin tid mente røyking ikke var skadelig, eller at det ihvertfall var tvil omkring om det var det. Et institutt som har som hovedoppgave å spre høyreradikal politikk blant politikere og utdanningsinstitutt - betalt av private interesser. Et institutt som mener olje representerer alt som er bra i verden (!)

Nå forstår vi hvorfor Giæver IKKE legger frem sine synspunkter på global oppvarming på en vitenskapelig måte. Det er ikke like lukrativt. Og det forutsetter at han faktisk må fremlegge bevis for sine påstander.

Siden Giæver må antas å faktisk VITE om den vitenskapelige metode (basert på tidligere meritter), må man anta at han ikke bruker den i spørsmålet om menneskeskapt global oppvarming fordi han ikke kan.

Giæver spiller også på lag med The Cato Institute, høyrevridd tenketank sponset eksempelvis av ExxonMobil, Phillip Morris, American Petroleum Institute (API), og Koch Family Foundations - med andre ord tobakk- og petroleumslobbyen.

Som (tidligere) forsker vet Giæver inderlig godt at det ikke er slik vitenskap burde eller skulle foregå.

Og bare i tilfelle noen skulle påstå at Heartland Institute faktisk gjør et vitenskapelig arbeide - her er et utdrag av en vurdering fra eminente og velrennomerte Nature:

"They [Heartland Institute conferences] are curious affairs designed to gather and share contrarian views, in which science is secondary to wild accusations and political propaganda. They are easy to lampoon — delegates at the latest meeting of the Chicago-based institute in Washington DC earlier this month could pick up primers on the libertarian writings of Russian–American novelist Ayn Rand, who developed the philosophical theory of objectivism, and postcards depicting former US vice-president Al Gore as a fire-breathing demon. And they are predictable, with environmentalists often portrayed as the latest incarnation of a persistent communist plot. “Green on the outside, red on the inside,” said one display. “Smash the watermelons!”

Og her vandrer vår tidligere storhet Ivar Giæver. Et sørgelig endelikt for en tidligere Nobelprisvinner, med andre ord.

Slik fungerer PR-maskinen:Og metodene var enkle, men virkningsfulle.Men amerikanerne er ikke så dumme som mange tror. Og selv fornekternes guru - Luntz - innrømmer at AGW er reell.Men selv om logikken er klar, kommer selv ikke Obama noen vei. No change. For det er oljelobbyen som fremdeles har mest penger og innflytelse.

fredag, februar 17, 2012

Heartland Institute avslørt

Igjen.

For det er ingen hemmelighet at de og andre lobbygrupper har blitt sponset av industri og særinteresser i lang tid. Diverse oljeselskaper har imidlertid droppet ut av slik støtte for en tid tilbake - tilknytningen ble for belastende.

Dessverre bedriver Heartland Institute og andre libertarianske institutter en kamp MOT libertarianske prinsipper, og arbeider istedet for storkapitalen og andre særinteresser. Dette gir selvsagt god ammunisjon til alle som istedet ønsker mest mulig statlig kontroll.

Løgn og bedrag står på agendaen, eksempelvis representert ved at Heartland Institute er avslørt å regelrett arbeide mot at vitenskap skal læres i skolen
("dissuade teachers from teaching science"). Istedet skal politiske dogmer introduseres.

Og det er poenget som de fleste kommentatorer på denne saken overser. En ting er finansiering - noe annet er hva som finansieres. Og det er renspikka politisk propaganda uten det minste snev av et ønske om å holde seg til sannheten. Det dreier seg om manipulasjon på høyt nivå.

Og dobbeltmoral. De samme som jublet over hackingen av East Anglia CRU, truer nå med rettslige skritt mot alle som publiserer dokumenter fra Heartland. Og mens "Climategate" avslørte at fornekterne ikke makter annet enn å ta setninger ut av sammenheng og lyve - avslører "Deniergate" at fornekterne rett og slett aldri har vært opptatt av sannheten. Noe de fleste allerede visste. Og mens CRU gikk med på ikke mindre enn ni - 9 - uavhengige undersøkelser omkring sine data, svarer Heartland med ytterligere hemmelighold.

Fornekterne har ingen troverdighet igjen.

Det som nå er avslørt er ikke nytt. Det underbygger alikevel det mange har hevdet lenge: At representanter for klima "skepsis" bygger sine argumenter på POLITIKK, og går korporatismens ærend, mens klimaforskerne bygger sine argumenter på vitenskap og observasjoner.

Begge sider er finansiert. Selvsagt. Men bare forskerne må underbygge og stå ansvarlige for sine påstander. Juks i forskning fører til tap av anseelse og sannsynligvis tap av stilling. Og feil rettes opp ved en kontinuerlig vitenskapelig prosess og fagfellevurdering. Fornekterne derimot er kun underlagt prinsippet om ytringsfrihet - inkludert retten til å lyve - og gjemmer seg bak sine institutter og bak glatt politisk svada. Åpenbare ukorrekte påstander dementeres aldri, men lever sitt eget liv blant konspirasjonsteoretikere. Krav til etterettelighet finnes ikke, heller ikke behov for å være konsekvent. Vekselvis påstår fornekterne eksempelvis at ingen global oppvarming eksisterer - at det egentlig blir kaldere - eller at det riktignok blir varmere, men at det er udokumenterte naturlige svingninger som står bak.

At politisk propaganda uansett aldri kan konkurrere med vitenskapelige rapporter på troverdighet uavhengig av finansiering er - eller burde være - en selvfølgelighet.

Dog ikke si dette til fornekterne. De må få leve i sine konspiratoriske liksomverdener. Det er tryggest. Gi dem nok tau - så svinebinder de seg selv ...

Tillegg: Det viser seg at Heartland også vil få problemer med sin non-profit status.

Tillegg:"insideren" har gjort seg tilkjenne. Utvilsomt vil fornekterne fokusere på dette, ikke at de ennå har buksene langt ned på knærne.

søndag, februar 12, 2012

F35 med problemer i kø

Lekket FOUO/US ONLY rapport som viser at Department of Defence har seriøs kritikk av F-35 Lightning II programmet.

I lys av at det ennå er en rekke uavklarte kritiske feil med flyet må en anta at avgjørelsen om å produsere enheter før flyet er ferdigtestet vil gi store ekstrakostnader fordi mange tidlige produksjonsnummer må gjennomgå omfattende ombygging.

Er det disse flyene Norge skal ha siden vi påstår alle leveringer vil skje etter planen?

En annen sak er at flyet ifølge opprinnelig plan skulle vært operativt i fjor (2011), og at teknologien vil være om lag et tiår gammel når den kommer i bruk. Nesten halve gevinsten ved å "ha noe nytt" (les: teknologisk overlegent) er derfor tapt.

Legg også merke til at forsinkelsene kan bety at arbeidet med å integrere vår egen Joint Strike Missile sannsynligvis også vil bli forsinket. Flyet er ennå ikke sertifisert for de amerikanske våpensystemene det skal bære og disse må antas å få førsteprioritet.

Noe vi ikke liker å snakke om i Norge er at ingen andre land ennå har vist interesse for å kjøpe missilet, og at Norge må betale ekstra for å integrere teknologien i F-35. Jeg anser det urimelig at USN vil gå for en norsk rakett fremfor de planlagte Harpoon 1-C, SLAM-ER og JASSM-ER.

Norge tror vi skal selge vår egen teknologi, men sannheten er at Defense Advanced Research Projects Agency allerede i 2009 gav Lockheed kontrakt på å utvikle en ny ASuW (Anti-surface warfare) missil.

"It anticipated a "Phase 2" contract in the near future for the air-launched version, derived from Lockheed's Joint Air-to-Surface Standoff Missile-Extended Range (JASSM-ER) system,"
sa Lockheed via Reuters i november 2010.

"We have great confidence in our ability to develop and ultimately produce an effective, affordable, highly-accurate precision air- and ship-launched weapon system for the naval warfighter," added the company (Lockheed), the Pentagon's No. 1 supplier by sales."

Er vi dumme - spiller vi dumme - mao er alt bare et spill for galleriet?
torsdag, februar 09, 2012

Jevons Paradoks/FreigeldSystemet idag tenderer alltid i retning av å vokse eksponensielt mot sykliske økonomiske kriser. Løsningen er å innføre fripenger, og begrense/justere vekst ved å holde arbeidstiden i ekvilibrium med samfunnets definerte behov. Virkelig velstand er IKKE avhengig av "arbeidslinja", snarere en kontrollert arbeidsmengde der noen etter eget ønske kan arbeide mer - noen mindre. Avlær alt du kan.

Hvis du tør.

Stikkordet her er "definert behov" som dessverre kan misbrukes politisk av dem som ønsker å høste større verdier gjennom systemet (de virkelige snylterne).

Arbeidstiden er dog en meget transparent mekanisme som ikke kan manipuleres ubegrenset i feil retning forutsatt at befolkningen forstår samfunnsøkonomi. Og da snakker jeg om virkelig samfunnsøkonomi, ikke det oppkonstruerte Orwellske økonomiske blendverk som man sverger til idag. Og som beviselig ikke fungerer.

Innenfor et slikt fripengesystem fungerer også kapitalismen og den nødvendige frihet den gir enkeltindividet forutsatt at fellesmål er under demokratisk kontroll.

Folket er vinnerne. Taperne er maktmiljøene. Derfor vil ikke systemet bli innført. Dog finnes løsningen på de fleste av verdens problemer rett under vår nese. En forutsetning for implementering er imidlertid å ta avstand fra politiske "religioner" og oppkonstruerte "-ismer" - dessverre nok en praktisk hindring i en verden der populus er mildt sagt uinformerte om realitetene og de faktiske muligheter.

Alternativet er å gi enda større makt til Wampyri:Og hvem var denne bestefaren? Som ville ha en internasjonal gjeldsvaluta for å fortsette ponzi-pyramiden?
Les også

Illuminati!

Økonomisk kollaps uungåelig

Bankene vinner - Bankene er problemet!

USA har raknet

fredag, februar 03, 2012

USAs sikkerhet tapt pga korrupsjon

Slik går det når lobbyistene styrer, og korporativismen overstyrer normale beslutningsprosesser.Og Norge? Vi kjøper F-35 per avtale. Uavhengig av eget behov. Og pris.

On the other hand:Og hva våre kommende F-35 aldri vil kunne avskjære på grunn av rekkevidde og hastighet:mandag, januar 30, 2012

Demokrati?

Det sentrale Partiveldet styrer - skit i demokratiet.

– Men det at beslutninger er omstridte, betyr ikke at de er gale, sier statsminister Jens Stoltenberg

Og bekrefter med det at sosialdemokratiet tillater demokratiet bare når alle hopper i takt med eliten enten de vil eller ikke ...

Klimarealistene avslører ubetinget inkompetanse

(Publisert på ABC Borger 26.01.2012 bare i tilfelle det ennå er noen som lytter til Klimarealistenes fabuleringer - her skjøt de seg kraftig i foten)

Per Jan Langerud har "lest seg til" at IPCC innrømmer å ha tatt feil og at Antropogen Global Oppvarming har vært en bløff. Og med det avslører han sin og Klimarealistenes manglende kunnskaper.

Det jeg refererer til er Per Jan Langeruds innlegg "Klimapanelet (IPPC) innrømmer feil". Her går Langerud langt i sine beskyldninger om at IPCC har "ført verden bak lyset", og utbasunerer i eufori at Klimarealistene har vært med på å fremtvinge sannheten.

For det første: IPCC har ikke oppfunnet konseptet om AGW, de refererer forskning fra uavhengige forskningsinstitusjoner fra hele verden. Disse forskningsinstitusjonene (samtlige!) advarer på det sterkeste mot farene ved en økt drivhuseffekt, og bevisene for dette øker år for år.

For det andre: Klimarealistene har til nå ikke bidratt med et eneste fornuftig argument i saken, da standard fra den kanten er enten påstander tatt ut av løse luften, ville amatørfortolkninger av "naturlover", eller regelrett desinformasjon. Skulle det ha vist seg at vitenskapen selv hadde avblåst faren for AGW, så hadde Klimarealister og andre fornekterorganisasjoner ikke bidratt med annet enn røyklegging av de faktiske forhold.

For det tredje: Vitenskapen har aldeles ikke avblåst AGW. Snarere tvert imot er utviklingen meget bekymringsverdig, data kan man for eksempel finne her.

Hva er det da som gjør at Klimarealistene mener de kan innkassere seier over verdens mest prestisjetunge forskningsinstitusjoner? Ærlig talt så vet jeg ikke det, men svaret er enten at de lever i en ugjennomtrengelig boble av fornektelse og inkompetanse, og derfor ikke evner å tenke klart, eller at de bevisst lyver.

Jeg anser første alternativ som mest sannsynlig, fordi de er avslørt i å ikke forstå fysiske prinsipper gang etter gang tidligere. Litt kunnskap og mye engasjement kan ofte være farlig.

Saken er den at Langerud og Klimarealistene innkasserer seier noe prematurt. Dokumentet han har lest er IKKE det han tror han har lest. Det dokumentet sier, er noe de fleste har visst i lang tid - at naturlige variasjoner i været er større enn den trenden mot høyere temperaturer som finnes på grunn av antropogen global oppvarming. Det er ikke urimelig - en sommerdag kan lett etterfølges av surt og kaldt vær med - eksempelvis - ti - tolv graders temperaturforskjell.

Satt opp mot dette er den kontinuerlige globale oppvarmingen som ikke er ventet å være mer enn 2-3 grader innen 2100. Konklusjonen er derfor ikke uventet.

"Projected changes in climate extremes under different emissions scenarios generally do not strongly diverge in the coming two to three decades, but these signals are relatively small compared to natural climate variability over this time frame."

Vanskelig språk - javel - men slik er nå de fleste vitenskapelige rapporter. "Climate extremes" er ekstreme forhold på grunn av generellt økende temperatur - disse er I DE KOMMENDE TO TIL TRE TIÅR (min uthevning) relativt små i forhold til naturlige variasjoner i vær og vind. IPCC har ikke med ett ord "innrømmet å ha lurt verden", slik Langerud insinuerer.

La meg forklare dette enkelt med en analogi. Vi vet at havet stiger med i overkant av tre millimeter per år idag. Dette betyr at flomerket kan flyttes like mye per år. Store forandringer skjer imidlertid bare over lengre tidsrom. Fortsetter denne trenden (I virkeligheten er dette en akselererende effekt, og må også justeres for landstigning enkelte steder, men la oss holde det enkelt) betyr dette 30 mm. per ti år, eller 300 mm. per hundre år. Naturlig flo og fjære er med andre ord dominerende over havstigningen i de nærmeste tiår. Denne konklusjonen er analog med konklusjonen i IPCC's "Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation (SREX)". Som vi ser snakker man ikke om at global oppvarming har stanset, eller aldri har forekommet i det hele tatt.

At Klimarealistene tolker det slik og med krigstyper erklærer "seier", avslører at de ikke har forstått selv det mest elementære innen klimavitenskapen. På den annen side så har vel de fleste fått med seg at det er slik de normalt opptrer. Jeg kan ikke si annet enn "god bedring" og komme med et ønske om at Klimarealistene tar seg tid og råd til å ansette oversettere og vitenskapelige konsulenter i fremtiden. Fortrinnsvis FØR de offentlig avslører sin inkompetanse.

CO2 avgifter uten effekt

Avgiftene stanser ikke utslippene.

Og det hadde vel ærlig talt heller ingen trodd?

- Det som må skje, er at regjeringa må auka CO2-avgifta ytterlegare, og i alle fall til det avgiftsnivået oljeindustrien hadde tidlegare. Me treng ein auke i revidert nasjonalbudsjett og statsbudsjettet for 2013, kommenterer Naturvernforbundets Lars Haltbrekken.

Nope. Dette er bullshit. Det som må skje er utfasing av fossilenergi, og det krever investeringer i alternativer.

Dette er barnehagelogikk, men for høyt plan for alle petrohoder og avgiftshoder.

tirsdag, januar 17, 2012

Bombefly - eller flybombe?

Norge skal kjøpe nye bombefly. Ja, vi har skrevet om det før. Men tilværelsens uendelige letthet krever at argumentasjon må gjentas og itereres ad infinitum. Vi har ennå vett til å la være ...

Bombefly. Ikke jagerfly. USAF: "a “strike aircraft” is basically a bomber, euphemistically referred to as a “bomb truck”."

Videre:

"In 2002, the JSF started life as a “200 Billion dollar program . . . to develop and field an affordable, highly common family of next-generation strike aircraft for the United States Navy, Air Force, Marine Corps and allies”

“Program emphasis is on affordability – reducing the development cost, production cost and cost of ownership of the JSF family of aircraft”.

Prisen er nå firedoblet. Billig?

RAAF: "The Joint Strike Fighter is not designed to perform air superiority roles, unlike the larger F-22A, and is not well adapted to performing the long range strike role now filled by the F-111. There has been considerable adverse press associated with JSF cost overruns and project delays."

Det er funnet feil på flyet. Mange er sikkert bagatellmessige, men minst en er klassifisert, ryktene i tunge flymiljø går på at flyet ikke er på nær så stealthy som det burde være for å overleve over morgendagens slagmark. Og det kommer på toppen av at flyet egentlig bare er ment å være stealthy sett fra fronten i utgangspunktet. For å spare penger. Da det skulle være "billig".

Air Power Australia kommenterer:Gjentar: Uncompetitive in air combat roles - Uncompetitive in deep strike roles

Til gjengjeld har flyet en rekkevidde og hastighet som gjør at det egner seg som en avskjæringsjager i våre nordområder - nei, vent litt - det har det heller ikke ...

Russisk jagerflydoktrine er idag å avfyre volleyer på to - fire, eller seks missiler med flere søkemetoder mot fienden i over-the-horizon kamp. Moderne radarer, allerede installert og etterinstallert i for eksempel Flanker, kan se "stealth" fly på en avstand av 40 nmi - selv i tungt elektronisk skjermede miljø. F-35 bærer bare to missiler og kan ikke være med på den leken. Bruk av radar eller etterbrenner eliminerer stealth egenskapene og gjør F35 i praksis mer blind og manøvreringsudyktig enn fienden subsidiært at det utsetter seg for massive missilangrep der det alltid vil være underlegen i ildkraft.

Les mer

Insanityalert!

BEEEP! Galskapsalarm!

Heikki Holmås vil skattelegge gevinst ved salg av bolig.

Ingen nyhet. Og Kompromissløse meninger prøver ikke engang å være aktuell. Verden er for gal til det. Det får holde med noen gode poeng i ny og ne.

OK: Sett hjernen i gir:

28% skatt på boligsalg.

Ønsket inflasjon over tid 2,5% per anno. Boligprisene stiger, selv i boblealderen sjelden over 3% per anno. Dessuten er innenlands inflasjon alltid høyere enn gjennomsnittlig inflasjon på grunn av at vi lever i et importsamfunn.

You do the math. Det som skattlegges vil for de fleste med andre ord stort sett være å betale for inflasjonen - som skyldes en politisk kontrollert pengepolitikk.

Og slik sett har man altså INGEN gevinst - men taper altså i egenkapital ca. tilsvarende det statens tullepenger har falt i verdi.

Item: Skattesystemet favoriserer IKKE eiendom, fordi bolig er forbruk, ikke investering. Bolig som investering (bolig nummer to, osv.) kan lett skattlegges så høyt man bare vil, og leieutgifter kan man jo få skrive fra hvis staten bare vil det. Men det vil de ikke. Så det så. Men kanskje man etterhvert vil skattlegge verdien av å få (lov til å) leie?


Item: Så lenge man skal flytte innenfor samme økonomi må man låne MER med et slikt opplegg. Det er kjekt for finansnæringen. Som vanlig får de penger for ingenting.

Item: Selvsagt risikerer mannen i gata å ikke lenger ha råd til å flytte. Jeg anbefaler å gi faen og få bolig av NAV. Skjer ikke det, bli strafferettslig utilregnelig, eller erklært gal på dertil egnet måte (valgfritt) og få bolig alikevel. Å henvise til SV's logikk burde være nok til å få en diagnose basert på samfunnsforvirring (obs: pat. pending)

Item: Ikke hør på idioter (politikere og økonomer) som ikke ennå har fattet at problemet er at vi ikke har en boligpolitikk, men en politikk som går på å skape det perfekte klassedelte samfunn - de som har råd til å bo, og de som ikke har det.

Item: jeg bare jugde når jeg sa idiotene ikke har fattet det. Selvsagt har de det. De har fattet det så altfor godt ... Det er alle de andre som ikke har skjønt at samfunnet utvikles akkurat slik vi selv har vett til.

Velkommen tilbake til føydalsamfunnet.