onsdag, august 30, 2017

Bevis for Guds eksistens?

Bananer vi finner i salg er menneskelig kultivert, og et bevis
på evolusjon gjennom seleksjon, ikke guddommelig omtanke.
Diverse steder på internett, deriblant YouTube, florerer det av diskusjoner omkring guds eksistens. Ofte er det ateister og vitenskapsfolk mot kreasjonister og bibeltro kristne. For den som har fulgt med litt i denne debatten har det blitt klart at strategien til de kristne har forandret seg over tid. Mens de tidlig i debatten forsøkte å finne filosofiske bevis, uten å lykkes - gikk de over til å lete etter fysiske bevis. Etter å ha blitt latterliggjort ved å hevde at Grand Canyon "kunne" være resultatet av Noas flod og at bananer beviste guds eksistens fordi de var tilpasset menneskets hånd, og apetitt - gikk man stort sett over til å bare bruke Bibelen som bevis. Med andre ord, man ga altså opp en reell diskusjon og falt tilbake på "tro" "som "bevis".

Grand Canyon, et resultat av kjente geologiske prosesser
over millioner av år, ikke en bibelsk flod

Det er etterhvert unødvendig å si at dette faktisk er eneste mulige strategi. En, av mange, religioner fra bronsealderen (med elementer fra flere enda tidligere religioner) funnet på av mennesker som naturlig nok ikke visste mer enn det mennesker faktisk kunne antas å vite i bronsealderen, kan neppe inneholde noen form for reell forståelse av virkeligheten. Og, til tross for nitid leting etter beviselige "sannheter", sitter vi igjen med en bibel som tror jorden er flat, at over himmelhvelvingen finnes vann, at vulkaner er gud, og diverse andre misforståelser.

Så i bunn og grunn handler det om å ta bibelen for god fisk eller ei. Det handler om blind tro. Religionens forsøk på intellektuell logikk er forutbestemt å feile. Fordi religion ikke er basert på hverken logikk eller en korrekt virkelighetsforståelse.

Men, skal denne troen på det utrolige være "korrekt", så må også Bibelen være "korrekt". Bevis for noe er denne boken, revidert og fortolket utallige ganger, selvsagt ikke, fordi argumentet om at gud "skrev" (eller inspirerte) Bibelen og at dette beviser guds eksistens, selvsagt er sirkulært. Men, verst av alt, ikke engang basert på noen form for reell logikk. At noe eksisterer beviser på ingen måte noe helt annet. Og påstander er selvsagt ikke bevis. Derav behovet for "tro". Og en avhengighet i religionen av at bibelen skal/må anses for å være "sann".

Utrolig nok er spørsmålet om bibelen er korrekt eller "sann" meget enkelt å besvare. Det er riktig at det finnes mange innfallsvinkler, men den enkleste er dette:

Markus 16
…17Og disse tegn skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale med tunger, 18de skal ta slanger i hendene, og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem; på syke skal de legge sine hender, og de skal bli helbredet.

Å drive ut onde ånder er ikke lett å bevise, fordi vitenskapen mener dette handler om psykologiske traumer (ofte skapt av religionen selv), og derfor avhenger av en placebo effekt.

Å tale i tunger er neppe velegnet som bevis, fordi det enten kan være snakk om psykologisk forstyrrelser (igjen, skapt av religionen i utgangspunktet), eller ren svindel. Eller en kombinasjon.

Pastor Jamie Coots, fra Full Gospel Tabernacle Kentucky,
viser frem fingeren han mistet etter å ha blitt bitt av en
klapperslange under en gudstjeneste. Han ble i sin karriere bitt
10 ganger, og døde av et fatalt bitt i 2014. 
Selv ikke-kristne kan håndtere slanger, disse er ikke alltid aggressive. Det kommer an på temperatur, måten man behandler dem på osv. Imidlertid skal sies at flere mennesker som har vært del av kristne sekter som bedriver nettopp dette, har dødd som følge av slangebitt. Ofte som følge av at man i tillegg har motsatt seg legehjelp. Slike saker taler snarere imot bibelen som den ytterste autoritet.

Da kommer man også inn på helbredelse. Tydeligvis fungerer dette ikke, selv i ekstreme tilfeller av bibeltro kristne, som tror så hardt at de er villige til å sette liv på spill. Eget og andres. Men det finnes nok av andre saker, noen anekdotiske, noen muligens reelle. Til dette kan protokollføres at folk faktisk av og til blir friske av seg selv, fordi kroppen har potensiale for å på fysisk måte å reparere seg selv, at mange "helbredelser" faktisk også skjedde under bruk av medisiner, og at placebo-effekten uansett er godt bevist - og er knyttet til kroppens egen evne til reparasjon, delvis også psykologiske faktorer.

Man kunne også protokollført at evangelister som bedriver "healing" har blitt avslørt som bedragere i fleng. Men la oss nøye oss med å si at dette med helbredelse neppe er egnet som bevis.

Da sitter vi igjen med:

"..og om de drikker noe giftig, skal det ikke skade dem."

Nå begynner det å likne noe. Det er interessant at alle vage påstander ofte blir brukt som "bevis". Å håndtere slanger for eksempel er populært, men den vageste av alle påstander. Denne påstanden om gift er imidlertid hverken tvetydig eller svak. Hvorfor velger man ikke dette som bevisførsel?

Og her er saken: At man ikke gjør det er bevis for at Bibelen IKKE er korrekt.

Bibelen kan IKKE leses som om den er ufeilbar og sann, og kan derfor heller ikke brukes som bevis på at den bibelske gud finnes, like lite som Edda beviser at Odin finnes. Eller at Harry Potter bøkene og filmene beviser at ekte trolldom finnes.

Beviset finnes allerede for at gud IKKE eksisterer. Fordi Bibelen lyver. Og: Fordi man IKKE drikker gift for å bevise at den er sannferdig.

Man "beviser" bibelen med det som er fysisk mulig, ihvertfall tilsynelatende eller tilfeldig, men ikke med det som er umulig.

La meg gjøre det klinkende klart: Kompromissløse meninger mener IKKE at noen skal drikke gift for å bevise noe som helst. Det er uansvarlig, og fordi et slikt eksperiment ikke ville hatt verdi uten at man brukte dødelige doser - ville det være, vel ... dødelig.

La meg gjenta: Beviset ligger i at det umulige IKKE blir brukt som bevis. Fordi "alle" skjønner at det umulige kun blir mulig ved et ekte mirakel, og at ekte mirakler ikke finnes. Derfor kan ikke det utvetydige og sterke bevis brukes.

Tro meg, hadde det fungert, ville det vært brukt som kronbevis på Bibelens troverdighet, og guds eksistens. Men det fungerer selvsagt ikke, og ville derfor hvis brukt som argument bevist bortenfor enhver tvil at Bibelen IKKE er sann. 

Hadde påstanden vært korrekt, kunne altså "de som tror" kunnet drikke for eksempel en dødelig dose cyanid. Cyanid fungerer ved at cyanidanioner hemmer enzymet cytokrom c oksidase (også kjent som aa3) i det fjerde komplekset av elektrontransportkjeden i membranen i mitokondriene i eukaryotiske celler. Binding av cyanid til dette enzymet hindrer transport av elektroner fra cytokrom c til oksygen. Som et resultat avbrytes elektrontransportkjeden, noe som betyr at cellen ikke lenger aerobisk kan produsere adenosintrifosfat (ATF) for energi. Resultatet er at kroppens celler, inkludert hjerte, sentralnervesystem og hjerne, ikke får energi, og derfor raskt vil dø. For å si det mildt, dette er inkompatibelt med å leve. 

Motgiften er hydroxocobalamin (vitamin B12a), som sammen med cyanid danner cyanocobalamin, som ikke er giftig, og kan nedbrytes i nyrene - ikke en mystisk immunitet for troende, eller for den saks skyld, håndspåleggelse.

Interessant nok kan ikke mirakler gjøre det som fysisk sett er umulig. Bare det som teknisk sett er mulig. Man kan overleve sykdom uten mirakler - altså påstås slike mirakler. Man kan håndtere slanger uten å bli bitt, altså påstås dette å være mirakler. Man kan innbille seg at man er besatt, altså er dette nok et eksempel på noe man kan påstå er reelt. Religion elsker den udefinerte gråsone, og er alltid selektiv i sin bruk av argumentasjon.

Men kjemi og termodynamikk er ikke åpen for diskusjon. Naturlovene bøyer seg ikke for noen, ei heller en fantasifigur av en gud.

Derfor brukes ikke det umulige som argument. Og derfor avsløres den primitive overtro som er basert på å ikke kjenne til den reelle fysiske virkelighet i noen grad av nøyaktighet. Og derfor er Bibelen ikke sann. Og derfor er den - som alle andre skrifter basert på gammel og uvitende overtro, bare - overraskelse! - et bevis på menneskelig overtro.

Why America is screwed

Thunderf00t laget disse videoene i 2011 og 2013. Vi ser idag klarere enn noensinne at situasjonen han beskriver forverres år for år.

Noe lys finnes i tunellen:

tirsdag, august 29, 2017

Tullevalg

Valget nærmer seg, og avisene snakker om hvilke politikere som er mest populære. Partiene snakker litt om det vanlige valgflesket, og prøver som best de kan å lokke folk til å stemme på seg, slik at adelen kan fortsette sitt spill på Løvebakken og i kommunestyrene (valget handler selvsagt også om posisjonering av de etablerte). 

De virkelige sakene er ikke oppe til valg - så derfor er dette som vanlig et tullevalg. Hvem som er de største tullingene, de som misleder folket, eller de som lar seg mislede er åpent for diskusjon. 

De viktigste sakene for folk flest i Norge akkurat nå er: 

*Skal kommunestrukturen fortettes og folkestyret svekkes utenfor reell demokratisk kontroll? (svaret er uansett hvilken konstellasjon som vinner valget - ja, så absolutt) 

*Skal videre økt beskatning av bolig, og av transport presse norsk prisnivå opp ytterligere og skape enda større sosiale forskjeller? (svaret er ja, uavhengig av hvilken konstellasjon som vinner valget)

*Skal kraftmarkedet ytterligere overføre penger til eierne, og ødelegge muligheter for å bygge opp norsk miljøvennlig kraftkrevende industri igjen, samtidig som folket i landet med dritbillig vannkraft (før avgifter) skal - på toppen av alle andre avgifter, også slite med de dyreste kraftprisene i Europa? (svaret er ja, uansett hvilken konstellasjon som vinner valget. Dette er allerede planlagt og tilrettelagt) 

*Skal kraftmarkedet, etter å ha blitt gitt kontroll over vår viktigste naturlige ressurs selges til storkapitalen, og i så fall eventuellt utenlands (svaret kan avhenge av hvilken konstellasjon som vinner valget) 

Ingen av disse sakene er til reell demokratisk behandling.

Norge går rett i fella med å prøve å kompensere for reduserte petroleumsinntekter ved å øke beskatningen av folket - akkurat som Kompromissløse meninger forutså for mange år siden. Dette kreves liten psykologisk innsikt for å forutsi. Men det må nok en gang påpekes at slik beskatning IKKE SKAPER NYE VERDIER. Penger har null reell verdi, og det er ikke slik virkeligheten fungerer, at konfiskering av penger gir økte ressurser for staten - selv om flertallet tror det.

NVE har allerede planene klare for å utnytte den nye AMS-teknologien (smarte strømmålere). Målet er å øke prisene i Norge ytterligere ved å differensiere pris slik at når folk har behov for kraft, blir strømmen dyr. Meget dyr. De har også planer om at for å kompensere skal folk installere svindyre batterier i boligene. For å motvirke svingningene i strømbruk.

Dette vil medføre en enorm kostnad og drit i de som ikke har råd. Dette vil medføre en utrolig økt brannfare, men pengene rår. Dette vil medføre at kraftbransjen kan spare penger på å ikke bygge ut nettet etter behov - men drit i at kundene allerede betaler for nettet, pengene kan brukes til å bygge flere kabler til utlandet. 

Du skal betale dyrt. Du skal spare. Overskuddet selges uansett til utlandet, og kraftmafiaen får råd til enda høyere bonuser og enda mer overdådig julebord.

Vi får håpe global oppvarming eliminerer behovet for oppvarming av boliger i vinterhalvåret. Eller så får de lavtlønnede fryse. Det skal uansett utarbeides en egen app, slik at folk kan se hvor mye strøm de ikke har råd til.

Dette kalles fleksibilitet.

mandag, august 28, 2017

Pyramide spill - endgame - cash må dø


“By a continuing process of inflation, governments can confiscate, secretly and unobserved, an important part of the wealth of their citizens.”
John Maynard Keynes

“Make no mistake — this is not capitalism and this is not how a free market operates.” No, it’s the most odious kind of crony capitalism: planned in secret among our self-appointed rulers in the White House, Congress and at the Federal Reserve.”
Ronald (Ron) Paul

Monetary policy is at the end of the line – no instrument from the toolbox of conventional and unconventional measures applied to date appears to be working anymore: Interest rates are at rock bottom and can only be lowered further if cash currency is banned; expanding central bank balance sheets further is becoming ever more dangerous as well – not to mention that it has never had the desired effect. Fiscal stimulus launched to counter the last recession has moreover raised government debt to such a dangerous level that it has become nigh impossible to revive the economy from this source.


Tror du ennå det er tilfeldig at man nå ønsker det kontantløse samfunn? 

Det vil gi bankene større inntekter, fordi ALLE transaksjoner, selv mindre, må gå gjennom dem, og den "tjenesten" vil - som idag - ikke være gratis. Men det er også slik at i Fiat-pengesystemets pyramidespill er endgame avhengig av negativ rente. Det kan ikke eksistere hvis fysiske penger konkurrerer med pålagt oppbevaring av digitale penger i bankenes systemer.

Enprosenten vil bli feitere, og håndlangerne i banksystemet vil grådig grafse til seg vindfallet, som de villige, men uvitende lakeier de er.

Folket? Folket vil være mer enn opptatt med å overleve i konkurranse med kunstig intelligens og stadig mindre del av kaken tilgjengelig.

Politikere? De har blitt opplært av sine bakmenn - blendet av maktens tinder - totalt uvitende om at de er verdenshistoriens største forrædere. "Det bare er sånn..."

Nei - dette er nøye taima og tilrettelagt. Og utenfor demokratiets kontroll.


lørdag, august 26, 2017

This is propaganda!

Propagandamaskinen har gått for fullt i vestlige land i det siste. NATO styrker er for svake. Det amerikanske forsvaret er svekket. Når det gjelder propaganda finnes to typer, den som lett kan forveksles med sannheten, og den som ikke kan det, men som man satser på at tidligere gjentatt hjernevask skal trigge psykologiske mekanismer som får folk til å ha bias nok til å tro på det utrolige.

Blant sistnevnte er blant annet påstanden om at Russland truer Gotland. At Norge behøver utstasjonerte amerikanske avdelinger. Og at Norge behøver jagerbombere som er mer egnet til angrepskrig enn forsvarskrig. Men den største løgnen er at vi behøver å bruke mer penger på forsvar. Spesielt langt fra enhver rasjonell forståelse av virkeligheten er påstanden fra det Industrielle Militære Kompleks om at USA må bruke mer penger på sitt "svake forsvar". 

Det er umulig i en rasjonell verden å tro på dette.

Lett å se hva amerikanske politikere prioriterer
Over 16% totalt for å forsvare den eneste supermakt?


Kommentar unødvendig?

Alikevel er disse propagandistiske memene levende. Altså må konklusjonen være at illusjonene lever i beste velgående, og blender folk flest med røyk og speil, billige - men nøye uttenkte og vitenskapelig utprøvde psykologiske effekter. Enorme ressurser har i årenes løp vært brukt på nettopp å finjustere propaganda og manipulasjon av media, folkemassene, og de politiske systemene.

Daniel Guérin, påpekte allerede i 1936 i boken "Fascism and Big Business", at det i fascistiske systemer finnes:  "an informal and changing coalition of groups with vested psychological, moral, and material interests in the continuous development and maintenance of high levels of weaponry, in preservation of colonial markets and in military-strategic conceptions of internal affairs."

Friedrich Hayek nevnte i 1944 i boken "The Road to Serfdom" farene ved at monopolistiske organisasjoner basert på samrøre mellom politisk og korporativ makt under annen verdenskrig kunne bli en trussel mot demokratiet: "Another element which after this war is likely to strengthen the tendencies in this direction will be some of the men who during the war have tasted the powers of coercive control and will find it difficult to reconcile themselves with the humbler roles they will then have to play [in peaceful times]."

Sosiologen C. Wright Mills nevnte i 1956 i sin bok "The Power Elite" at en klasse av militære, korporative og politiske ledere allerede den gang var de virkelige ledere av USA, totalt utenfor demokratisk kontroll: "The centralization of authority is made up of the following components: a "military metaphysic," in other words a military definition of reality; "class identity," recognizing themselves as separate from and superior to the rest of society; "interchangeability" (they move within and between the three institutional structures and hold interlocking positions of power therein); cooperation/socialization, in other words, socialization of prospective new members is done based on how well they "clone" themselves socially after already established elites." Mills' mente makteliten ønsket og tjente på en "permanent war economy to control the ebbs and flow of American Capitalism and the masking of a manipulative social and political order through the mass media."

President Eisenhower sa i sin avskjedstale i 1961: "This conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. The total influence—economic, political, even spiritual—is felt in every city, every statehouse, every office of the federal government. We recognize the imperative need for this development. Yet we must not fail to comprehend its grave implications. Our toil, resources and livelihood are all involved; so is the very structure of our society. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military–industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists, and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals so that security and liberty may prosper together."

Noam Chomsky mente i 2003 i boken "On Power, Dissent, and Racism: a Series of Discussions with Noam Chomsky", at fenomenet i seg selv ikke er militært, men snarere: "There is no military–industrial complex: it's just the industrial system operating under one or another pretext (defense was a pretext for a long time)."

Det er ingen tvil om at kampen mot de økonomiske kreftene bak Det Militære Industrielle Kompleks ble tapt for mange tiår siden. Det er heller ingen tvil om at systemet er et resultat av ukontrollert kapitalisme, en umoralsk korporatisme som under enhver eventualitet søker profitt og søker monopol, makt og kontroll, samtidig som demokratiske kontrollmekanismer blir sett på som en barriere og trussel mot nettopp denne agenda.

Exxon Mobil og sannheten om global oppvarming

Exxon Mobil har lenge visst sannheten om global oppvarming. De har alikevel valgt å lyve i flere tiår. Det er resultatet av det kapitalistiske system, der motivet alltid er kortsiktig gevinst, og der den beste situasjon for å gjøre nettopp det er å drive lobbyvirksomhet, korrumpere politikere, og å - la oss si - være lempfeldige med sannheten.

Det er Kompromissløse meningers håp - men ikke tro - at miljøsaken snart vender seg bort fra å terrorisere vanlige borgere med forbud og avgifter, og heller vender seg mot den reelle systemfeilen som skaper situasjonen i utgangspunktet. 

The real "phony war"

torsdag, august 24, 2017

Deep State full spektrum kontroll - JFK
Metode:

Tampa 18. november 1963

Dallas 22. november 1963
Lawton var agenten som spesifikkt var tildelt nærforsvar av Kennedy i Tampa. Han er tydelig forvirret av å bli utelatt fra kortesjen fullstendig i Dallas. Agent Clint Hill var tildelt nærforsvar av Jackie i Dallas. Han satt tidvis på bakre stigbrett (stod aldri), men var i følgebilen da episoden i Dealey Plaza startet. Han rakk frem tidsnok til å hoppe ombord i Limousinen og beskyttet med sin kropp Jackie og president Kennedy (allerede dødelig såret). Ingen agent var tildelt presidentens nærforsvar og standard prosedyre med å stå på bakre stigbrett, slik som i Tampa, ble ikke fulgt. Motorsykkelformasjonen var heller ikke standard.


"Umbrella man" og "Dark complected man"

To agenter på plass før attentatet. En skaper en avledning ved å pumpe en svart paraply, en annen gir "go" ordre ved å løfte armen i været. Dette gir skarpskytter-teamet optimale forhold til å unngå å kompromittere sine stillinger ved at mål og beskyttelsesteam blir avledet i de få sekunder et attentat varer. Dessuten, og langt viktigere fra et operativt synspunkt, oppnås "Command and Control" ved å gi muligheten til å kansellere oppdraget, da skarpskytterne av sikkerhetshensyn normalt jobber i celler (en skytter - en observatør per stilling) uten direkte kommunikasjon med hverandre.

"Umbrella man", og "Dark complected man" satt rolig ved veikanten og snakket med hverandre etter attentatet. Analyser av bilder viser at "Dark complected man" sannsynligvis var utstyrt med walkie-talkie.

Sannsynligheten er stor for at minst tre skytter-team ble brukt, ett i Texas Schoolbook Depository (vitner så to menn der, en med rifle - ingen av disse kan ha vært Oswald), ett i Dal-Tex bygningen (mafia-medlemmer, sannsynligvis del av et "cleanup-team" ble observert), og Grassy Knoll (flere vitner så kruttrøyk derfra og hørte skudd bli avfyrt fra denne retningen. En jernbanearbeider observerte en mann sikte mot bilkortesjen med en "rørlignende gjenstand" fra denne posisjonen).


"Badge man" - Grassy knoll
Motiv:

"When President John Fitzgerald Kennedy signed Executive Order 11110, it returned to the federal government, specifically the Treasury Department, the Constitutional power to create and issue currency — money — without going through the privately owned Federal Reserve Bank."

Federal Reserve Note
"United States Notes” were issued as an interest-free and debt-free currency backed by silver reserves in the U.S. Treasury."

United States Note
President Lincoln prøvde det samme. Han levde ikke lenge etter det. Ingen president etter Kennedy har tatt opp igjen tanken om å trykke gjeldsfrie penger utenfor kontroll av privateide Federal Reserve, selv om Order 11110 teknisk sett ennå er gyldig.

onsdag, august 23, 2017

Nulltoleranse - Johaugsaken i perspektiv

Behandle - eller ikke behandle?
Vi er kommet til det punkt at idrettsfolk som lekmenn står ansvarlige for selv å google all verdens preparater, absolutt alt de får i seg, og at de forventes å kunne forstå og tolke denne informasjonen på et profesjonelt nivå. I tillegg må slikt stå over eventuelle råd fra idrettslege.

Dermatological Cream-based clostebol and
neomycin useful for the treatment and
antibiotic protection of the skin lesions
at risk of infection.
Idiotien i dette er ikke vanskelig å forstå, og det blir ikke mindre idiotisk om utøveren er norsk eller fra et annet land. Kravene er umenneskelige. I iveren etter å ta de bevisste doperne har prinsippet om nulltoleranse blitt innført. Det er dette det handler om, ikke objektivt ansvar. Et menneskes objektive ansvar er en sak, men det er menneskelig å feile - uten at det alltid skal kunne ropes om korsfestelse og dommedag. 

Dette handler om den strategi å kunne påberope nulltoleranse.

En liknende logisk kortslutning var/er da enkelte tullebokker jobber for å ha nulltoleranse til promillegrenser. Bare for at det nå finnes utstyr med ekstrem nøyaktighet, er det ikke fornuftig å sette grensen til null. Det vil bety at du ikke kan spise en fersk bolle eller drikke melk uten å bli fanget av det altfor finmaskede nettet. Du bør heller ikke ha brukt spylevæske eller antibakteriell håndvask. Slikt har selvsagt overhodet ingenting med trafikksikkerhet å gjøre. Nulltoleranser er for folk med markeringsbehov som ikke skjønner virkeligheten.

Don't drink and drive!

Skal ikke Johaug straffes? Muligens. Men siden det er avklart at dette ikke handlet om prestasjonsfremmende mengder, og hun er trodd på det, blir nulltoleransen bare trist. Det skilles ikke mellom uhell uten konsekvens for yteevne og bevisst juksing. Det bidrar ikke til å bedre ryktet til dopingjegerne, og det bidrar heller ikke til å ta de som virkelig jukser.

Argumentet om at alle kan skylde på legen eller på liknende uhell er tynt. En idrettsutøver som IKKE kan vise til en reell medisinsk tilstand som forklarer bruk av legemidler, som blir tatt om og om igjen med mindre mengder blir lett avslørt. Og hyppig testing ved mistanke vil raskt avklare skyldspørsmål. På den annen side, hvis mengdene funnet over tid er mikroskopiske - finnes heller ingen prestasjonsfremmende effekt. Og det er vel det som er spørsmålet? Vel, ikke per idag.

Google "Roberta Caputo", og du finner nok en idrettskarriere ødelagt av nulltoleranse. Seileren brukte samme krem som Johaug for et hudproblem. Ingen prestasjonsfremmende effekt. Resultat: Utestengelse.

Det er IKKE nødvendigvis så klart som enkelte vil ha det til at man umiddelbart skjønner at bruk av en hudkrem i idrettens system anses å være det samme som bevisst doping.

Det som ER umiddelbart klart er at juksemakerne ikke bruker hudkremer med null prestasjonsfremmende effekt. De er ikke idioter.

En artikkel som klart viser galskapen og det kontraproduktive i nulltoleranse leser du her. Nulltoleranse er fascistens og politistatens virkemiddel. Og har ingen annen fordel enn den det gir tyranniets diktatur.

 «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne.»

Verdens største hemmelighet


Den beste måten å skjule noe på er å skjule det åpent for alle å se. Verdensbanken (nei, ikke den offisielle), den faktiske verdensbank, har siden napoleonskrigene således vært styrt av noen få familier. Disse kontrollerer for alle praktiske formål verden, og trykker opp monopolpenger som vi alle godtar, mens de selv har fordelen av "trickle down" og stadig øker sin formue av ekte verdier. Dette er i realiteten velkjent.


Men alle later som om det ikke er slik.

Internasjonal handel, pengeoverføringer mellom land, energiforsyning - er styrt av et system som er forhandlet frem bak lukkede dører av de som liker å arbeide i skyggene. Og som de facto overfører verdier på en forutbestemt måte. På ingen måte styrt av fri handel eller rettferdig fordeling.

Petrodollaren er i praksis et nytt føydalsystem som gir alle kortene til noen få, og som passer på at konkurransen om ressurser og makt aldri kan være rettferdig. Systemet er rigget på mange nivåer.

I nyere tid har noen fundert på hvorfor USA har så nære bånd til Saudi-Arabia. Et land, som det på mainstream-media nå i USA blir omtalt som fundamentalistisk muslimsk, og som støtter kalifatet. Sannheten er gjemt midt i synet på alle. Og blir med det usynlig, fordi det intellektuelle nivået på gjennomsnittsmennesket knapt er nok til å skrape i overflaten på virkeligheten.

Avtalen mellom USA og Huset Saud er kjent. Søk det opp selv, vær kildekritisk.

Amerikanske petrodollars blir "gjenvunnet" ved at Saudi kjøper opp US statskasseveksler med fortjenesten på salg av petroleum. Så mye har vært kjent. At amerikanerne i tillegg har forpliktet seg til å selge våpen og støtte landet militært var lenge ansett som udokumentert.

Ikke lenger.

Så - hva er poenget?

Poenget er ikke at hemmelige avtaler eksisterer, eller at konspirasjoner således eksisterer. Det motsatte ville vært usannsynlig i en verden ledet av predator-simians.

Poenget er at USA har eksportert sitt underskudd til verdensøkonomien, vært i stand til å leve langt over evne, således i praksis skattlegge verdensøkonomien, hatt muligheten til å skattlegge sine egne borgere ved konfiskering av private ressurser (inflasjon) ved å kontinuerlig og bevisst ekspandere pengebeholdningen. Poenget er at imperiet er en predator - også mot sine egne.

Som igjen sammenfaller med pengespillet som foregår på den store arenaen. "The House always wins" - den privateide banken.

Og selv om hovedaktørene aldri er tilstede, er de ubevisste lakeiene der. Som de sjakkbrikker de er. Og dette er årsaken til at vi kan se slike scener utspille seg.All the world's a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man in his time plays many parts,
His acts being seven ages. At first the infant,
Mewling and puking in the nurse’s arms;
And then the whining school-boy, with his satchel
And shining morning face, creeping like snail
Unwillingly to school. And then the lover,
Sighing like furnace, with a woeful ballad
Made to his mistress’ eyebrow. Then a soldier,
Full of strange oaths, and bearded like the pard,
Jealous in honour, sudden and quick in quarrel,
Seeking the bubble reputation
Even in the cannon’s mouth. And then the justice,
In fair round belly with good capon lin’d,
With eyes severe and beard of formal cut,
Full of wise saws and modern instances;
And so he plays his part. The sixth age shifts
Into the lean and slipper’d pantaloon,
With spectacles on nose and pouch on side;
His youthful hose, well sav’d, a world too wide
For his shrunk shank; and his big manly voice,
Turning again toward childish treble, pipes
And whistles in his sound. Last scene of all,
That ends this strange eventful history,
Is second childishness and mere oblivion;
Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything.

William Shakespeare


par la croix et ce cheval de dieu j'achève ce daemon de gardien à midi

tirsdag, august 22, 2017

Solformørkelse viser livsfarlig trend


Nei, jeg snakker ikke om Donald Trump som så direkte mot solen, selv om amerikanere nå i uker har blitt advart mot dette under solformørkelsen. De fleste skjønner eller vet at dette ikke er lurt. Å se mot solen et lite sekund gjør imidlertid heller ingen blind. Big deal - not so much.


Mange bruker saken som et eksempel på at Trump er dum. Det er latterlig. Selv om han sikkert vil gå over i historien som den mest håpløse - dog ikke den mest ukjente - presidenten i historien. Og i Murica er kjendisstatus en kvalitet i seg selv.

Nei, den livsfarlige trenden er når bokstavtro religiøse kryper tilbake til maktens topper i verden. Spesiellt i USA. Landet med mest evangelistiske (for det meste avslørte) con-artister. Og det mest religiøse landet i verden blant vestlige demokratier. Landet som i sin grunnlov skiller klart mellom stat og religion, men som i praksis har skapt et politisk miljø der religion spiller en stor rolle.

Samtidig som man er veldig "tradisjonell" i tolkningen av andre grunnlovsmessige saker.

Ingen ape har så stor evne til kognitiv dissonans som menneske-apen.

Men nok om det. Solformørkelsen hadde den interessante effekt å vise - på prime time - at det ennå finnes mennesker som føler behov for å be - for at solen skal komme tilbake under en solformørkelse. Disse menneskene lever altså på et intellektuellt stadie der mennesket levde i frykt for det ukjente. Et stadie der mennesket måtte ty til fantasi for å forklare det som idag er godt kjent på grunn av vitenskapelig fremgang. De lever i en verden der menneskelig genialitet har fravristet naturen og universet mange av sine hemmeligheter. Menneskets største bragd. 

Disse menneskene tilber ennå den magiske overtro. Og de skjønner hverken hvordan eller hvorfor solformørkelser rutinemessig skjer. Hvorfor klimagasser har en fysisk effekt uavhengig av tro. Hvorfor jorden har tidevann. Eller at vi faktisk har gjort enorme fremskritt - ikke på grunn av religion - men på grunn av bruken av vårt intellekt og rasjonalitet.

Disse menneskene vil faktisk tilbake til "the good old days" når vi ikke visste noe. Når vi skalv av frykt for tordenvær. Når vi trodde solformørkelser viste guds vrede. Når vi trodde liv var pust og kunne sammenliknes og sidestilles med vind. Det er dette bibelens hentydning til "guds ånd svevde over vannene" viser til. Men selv sannheten om egen tro er ukjent i all uvitenheten.

En uvitenhet så stor at selv en solformørkelse i den fysiske virkelighet ikke kaster så stor skygge som den de har i sin sjel.

Vi snakker ikke om de religiøse uvitende massene her. Vi snakker om folk på høyt nivå. USA har i disse dager  en justisminister som tror solformørkelser er et tegn fra gud, eller i det minste en uforklarlig hendelse som gir ham en barnlig opplevelse av undring og en følelse av det magiske og uforklarlige. Noe som innbyr til den irrasjonelle handling - å be. Dette er en livsfarlig trend. 

At landet som tror det beskytter vestlige verdier beveger seg i samme retning som kalifatet når det gjelder religiøs overtro og ignoranse.


På den annen side, hva kan man forvente av et land som faktisk hadde en ultrareligiøs politisk bevegelse som engang kalte seg "Know Nothings". I det minste var de ærlige.

tirsdag, august 15, 2017