onsdag, mai 24, 2017

Virkeligheten speiles i boligmarkedet

Virkeligheten speiles i boligmarkedet. Forsåvidt ikke så rart, noe annet ville vært utenkelig. Interessant nok tenker våre folkevalgte ikke på slikt. Økonomien er i fullstendig ubalanse. Og der er vår egen feil. En situasjon der spesiellt byene i stadig større grad bare er for de rikeste. Men selv om almenheten nå kanskje etterhvert skjønner at noe er galt, skjønner ihvertfall ikke økonomer, politikere, eller mainstream  kommentatorer hva som er problemet.
Hybler i Bergen. Fremtidens norske boligstandard?

De tror ennå at en kan beskatte seg ut av problemet. Og at dette er boligpolitikk.

Logikken tilsier som en sammenlikning at hvis vi vil ha flere til å kjøpe elbil, så må vi beskatte elbiler høyere. Ingen tenker slik, fordi vi ikke er dumme, men boligpolitikk blandes sammen med økonomisk politikk, og da slår voodoo-tenkning automatisk inn. Basert på tiår med indoktrinasjon og løgner fra den økonomiske elite, som selvsagt alltid har melet sin egen kake, og selvsagt vil ha den for seg selv og spise den også.

Hva med å for en gangs skyld identifisere roten til problemet og gjøre noe med det?

Boligpriser i Norge er høye fordi:

Norge har en oljeøkonomi som pumper stadig flere kroner inn i økonomien og inflaterer denne. Bare de høyestlønnede har hatt en lønnsvekst som kompenserer for dette. På grunn av denne inflatoriske politikken blir reelle verdier derfor stadig dyrere. Boligpriser kan heller ikke kompenseres for ved å importere boliger fra lavkostnadsland. Det er meget dyrt å bygge boliger, selv etter at egen arbeidskraft er utkonkurrert av arbeidere fra land med lavere kostnader, og prisen blir deretter. At vi har utkonkurrert oss selv ved en globalistisk tankegang er forøvrig en del av problemet, fordi det reduserer verdiskapningen, øker behov for velferdsgoder, og derfor bidrar til at vi trykker mer monopolpenger.

Det bygges systematisk for lite boliger, spesiellt i byene. Befolkningsveksten er noe våre representanter lett kan forutse ved å google seg inn på statistisk sentralbyrås sider. Eller de kan få en utredning på dette. Boligbyggingen styres overhodet ikke. Annet enn ved at det til stadighet vedtas tiltak som fordyrer byggingen. Vi må bygge i henhold til vår reelle kjøpekraft, og den er, til tross for oljeøkonomien, ikke slik vi tror eller ønsker at den skal være.

Norge har en oljeøkonomi som gjenspeiles i at en stor del av befolkningen har hatt meget god økonomi, og har kjøpt flere boliger. Dette skaper større press på boligmarkedet.

Norge pumpet, i likhet med de fleste land, penger inn i finansmarkedet etter finanskrisen. Disse pengene låner bankene ut, og tjener fett på å inflatere andres verdier.

Problemet er altså selvskapt, og løses ikke med mer av den samme politisk/økonomiske gruppetenk.

Nuvel, Kompromissløse meninger var inne på problemstillingen  for en tid siden. "...behovet for å faktisk beholde lavtlønnede bosatt innenfor byområdene for å beholde en balanse mellom faktisk behov for arbeidskraft på alle nivå og faktisk tilgjengelighet." Hvem vinner på denne situasjonen, qui bonoNå kan det endelig bli klasseskille igjen. Siden politikerne - våre representanter - ikke har evne til å se den store sammenhengen, må vi imidlertid se frem til evig pine på dette området. 

"Med høyere boligbeskatning og et skakkjørt boligmarked med for stor befolkningsvekst i forhold til boligproduksjon - oppblåst oljeøkonomi og tilhørende dyrtid - blir stadig flere skviset. Fattigdomsbegrepet er vanskelig å definere - men når inntekt - uavhengig av størrelse - ikke betaler faste utgifter - er man i virkeligheten fattig også fanget i et land med stor velstand. Istedet ruller forslagene inn fra ekspertene, som om de alle var høye på å røyke sokker:"

Det kan legges til at utenlandsk arbeidskraft rutinemessig innkvarteres i brakker. Det bidrar selvsagt til den økende ubalansen i økonomien. Med mindre både den økonomiske- og boligpolitikken snart legges om, kan norske arbeidere som et minimum anta at dette blir også deres fremtid.

Økonomer har følgende ekspert-råd:

Økning av boligskatt. (Virkemiddel - skvise flere ut av markedet) 

En økning av egenkapitalkravet for boligkjøpere (Virkemiddel - skvise flere ut av markedet) 

Gjeninnføre regler for maksimal gjeld i forhold til inntekt og skjerpe reglene til hvor stor renteoppgang en låntager må tåle. (Virkemiddel - skvise flere ut av markedet)

Det kan strammes inn på reglene for hvordan bankenes kapitalkrav beregnes (Virkemiddel - øke bankenes inntekt samtidig som man øker befolkningens gjeld)

Heving av den såkalte motsykliske kapitalbufferen (Virkemiddel - øke bankenes inntekt samtidig som man øker befolkningens gjeld)

Fjerne rentefradrag (virkemiddel - sterkt subsidiere finansiellt eierskap av boliger for bedrifter på bekostning av privatpersoner)

Tror du dette løser problemene? Tror du vi vil ha råd til å subsidiere fattige til å bo i byer evig? Eller tror du at vi som vanlig kjører på med placebo-politikk?

Kompromissløse meninger kan fastslå med ubønnhørlig sikkerhet, fordi dette følger like sikkert som en naturlov - at hvis man "løser problemet" ved å beskatte boliger mer samtidig som man subsidierer fattige - så er resultatet at noen andre skvises ut. Og problemet er forsåvidt det samme. Makteliten lever imidlertid meget godt med status quo. 

Og det gjenspeiles i all politikk.

Løsning:

Gradvis utfasing av oljeøkonomi

Få kontroll på "trickle down" inflatorisk pengepolitikk - gi heller samtlige borgere en kontant sum

Bygge flere boliger i pressområder, inkludert boliger med lavere standard

Øke de lavtlønnedes inntekter, minimumslønn bør innføres også for utenlandsk arbeidskraft i Norge


Tillegg: Etterhvert som "fattige" skvises ut av byene, økes også prisen på bilhold og kollektivtransport, samtidig som man roper varsku om all pendlingen inn til byene. Denne sketsjen om at de "fattige" skal bli rikere ved å beskattes hardere - helst også bort fra arbeidsmarkedet, er muligens hentet fra Monty Pythons Flying Circus. Eller noe slikt. Good Grief!


tirsdag, mai 16, 2017

Klimatullingene lyver - igjen

Drivstoffgjerrige biler skader klima

Vi lever i en gal, gal verden. En av indikasjonene er at positive tiltak i virkeligheten blir negative. Svart blir hvitt. Rett blir galt.

Med dagens politikk er drivstoffgjerrige biler en sterk bidragsyter til at jordens klima ødelegges.

Item: Økonomien styrer, og det er ingen indikasjon på at noen land (inkludert Norge) kommer til å redusere utvinning av fossil-energi så lenge det er penger å tjene, et eksempel er den store interesse og glede over at Barentshavet har store fossile reserver.

Utvinning av disse vil ha et skadepotensiale mange tusen ganger større enn samtlige av verdens tiltak mot utslipp av klimagasser!

Item: Økonomien styrer. Avgifter på bilbruk er derfor populære, dette har intet med et ønske om å redusere klimautslipp, men er styrt ene og alene av statens behov for penger i en økonomi bygget på et ponzi-scheme.

Item: Drivstoffgjerrige biler gjør det billigere, ikke dyrere, å velge fossilt. Hadde vi hatt en bilpark som brukte to liter på mila, ville dette ha banet vei langt raskere for alternativer. Selvsagt anbefaler ikke Kompromissløse meninger en slik bilpark - dette illustrerer bare at all intellektuell energi som brukes til å adressere klimaspørsmålet til nå er mer eller mindre uten effekt. Om noen land bruker litt mindre fossilenergi, vil noen andre ta opp slakken.

Påstand: Dette er bare et eksempel på at vi ikke har kollektiv intelligens nok til å overleve i lengden. Status quo opprettholdes i virkeligheten, selv om vi lurer oss selv til å tro på det motsatte.

Fakta: All fossilenergi som utvinnes, vil bli brukt.  Utslipp av CO2 fra forbrenning av fossilenergi er avhengig av mengde totalt forbrent på en global skala.

Fakta: Økonomi styrer dette, ikke intelligens eller menneskelig evne til omstilling.

Fakta: Økonomi er menneskets gud. Før mennesket kan ta steget videre i sin utvikling, må alle guder dø. Vi er ikke engang i nærheten. Vi har ikke den kollektive intellektuelle evne.

Sad.


Det er tilgangen på fossilenergi som begrenser uttaket og
dermed per definisjon utslippene, ikke politikk. Sad.

fredag, mai 12, 2017

Norge i bakrus - Den Norske Syke

Bompenge- og oljefinansierte Norge sliter. Den Norske Syke, annonsert av kompromissløse meninger for over et tiår siden, har sneket seg inn under radaren vår. Og det er ikke takket være Lockmarts Stealthteknologi, men snarere fordi et samlet Storting har oppmerksomheten alle andre steder, For i deres ideologibaserte virkelighet er det sjelden den virkelige virkeligheten hensynstas.

Ekspertene og økonomene, som aldri har forutsett noe som helst - i likhet med middelalderens astrologer - veileder de blinde. Og tar betalt i klingende gull.


Historie var noe vi alle hadde på skolen, men ikke lærte noe av.

Norge er nå blitt avhengig av oljedop, og må lete etter mer. Drit i klimaet. Vi har elbiler, og har god samvittighet, selv om:

All fossilenergi utvunnet vil bli brukt. Utslippene globalt er avhengige av produksjon, og forblir derfor konstante.

Men vi må ha pengene, selv om det etterhvert er blitt vanskelig å finne gode årer å sette skuddet i. Heldigvis kan vi også melke bilistene, for de godtar alt.

Selv om mangelen på skikkelig infrastruktur betyr at det er privatbilismen som opprettholder Norges puls idag.

Bompenger er ikke verdiskaping. Norges økonomi kunne tas av kunstig åndedrett hvis vi hadde hatt nok naturlig verdiskaping. Men misbrukerens abstinenssymptomer gjør det vanskelig å tenke lenger enn neste skudd.

Det gjeldsbaserte pengesystemet krever evig vekst, og den kan nå bare oppnås med evig gjeld. Økende gjeld.

Fra midten av 2000-tallet har omfanget av brukerfinansierte veiutbygginger med gjeld økt betraktelig. Veksten i riksvei-investeringer har i stor grad kommet fra bompenger. Den statlige andelen av midler til investeringer på riksveier har sunket jevnt og trutt. Til tross for - eller kanskje på grunn av - at det for de fleste politikere burde være krystallklart at Norge i lang tid har underinvestert i infrastruktur. Så ble altså en krise skapt der byene fikk blodpropp og drastiske tiltak kunne iverksettes - pengeflommen kunne fortsette, ikke på grunn av økonomisk aktivitet og beskatning av skapte verdier, men beskatning av livsblodet direkte. Som automatisk gir redusert økonomisk aktivitet og direkte øker driftsomkostningene til AS Norge. Hollandsk syke er ut - Norsk syke er så mye mer komplisert og verre. Dog også selvpåført. Selv om vi ikke skjønner det.

Vår løsning? Mer oljeleting. Mer regressive skatter. Mer penger som gjeld. Pengene må flyte. Norge er ennå i narkorus. Norsk syke. Noen BI professorer og desslike har fått det for seg at løsningen er å kutte i velferd og å øke skattene. Det er selvsagt som å pisse i buksa for å holde seg varm. Bare de overutdannede og derfor hjernevaskede og visjonsløse angriper symptomene istedet for sykdommen.

Vi har ikke en stabil økonomi. Vi skaper mindre verdier enn vi forbruker. Løsningen er å gå bort fra en oljebasert monoøkonomi og begynne å skape reelle verdier istedet for å trykke opp  og sirkulere monopolpenger.

Forandring kommer selvsagt ikke til å skje fordi abstinensen river bort fornuften, ødelegger konsentrasjonsevnen, og forblinder de såkalt kloke hoder, som er fastlåst på kurs mot den kunstige horisonten skapt av -ismer og økonomiske fantasiteorier.


I don't know just where I'm going 
But I'm gonna try for the kingdom, if I can
'Cause it makes me feel like I'm a man 
When I put a spike into my vein 
And I'll tell ya, things aren't quite the same 
When I'm rushing on my run 
And I feel just like Jesus' son 
And I guess that I just don't know 
And I guess that I just don't know 

I have made the big decision 
I'm gonna try to nullify my life 
'Cause when the blood begins to flow 
When it shoots up the dropper's neck 
When I'm closing in on death

Heroin

Lou Reed

tirsdag, mai 02, 2017

Trump tilhengere i tåka

Kompromissløse meninger har lagt merke til at Trump tilhengere i Norge stort sett opererer på samme frekvens som klimafornektere. De er i tåkeheimen uten kart og kompass og lever i en selvdefinert virkelighet uten den minste forankring i den faktiske virkelighet.

At det ofte dreier seg om samme folk, kan forklare noe av dette. At ytterste høyre generellt ikke er opptatt av virkeligheten, men istedet definerer sin politikk ut i fra fri fantasi forklarer resten. Det handler om å vinne, karre til seg - ikke være ærlig. Urent spill er effektivt.

Trump er en katastrofe. Også målt på gjennomføringsevne. Heldigvis, vil mange si. Trumps nylige meritter i Kongressen ser slik ut:


Så mye for verdens beste "dealmaker". Min tannløse bestemor (bokstavelig talt) kunne lagd en bedre deal. Men vi skal være glad for at Trump ikke får råd fra henne.