onsdag, juni 27, 2007

Ferie

Kommentarer settes imidlertid som alltid pris på, og vil bli besvart individuellt om en fjorten dagers tid. I mellomtiden:

tirsdag, juni 26, 2007

Sentralisering og globalisering som miljøbombe


Jeg er skeptisk til "alle" regjeringens tiltak for å bedre miljøet. Først og fremst fordi de ikke har reell effekt, som jeg har argumentert for tidligere - men også fordi de ikke griper fatt i den virkelige problemstillingen.

Mennesker har for eksempel et transportbehov - det må dekkes enten det gjøres ved at folk bruker apostlenes hester - virkelige hester, eller andre kjøretøy.

Samfunnet idag er basert på transport - av varer og mennesker. En tilbakegang til tiden der folk bodde i gangavstand til sin arbeidsplass er idag utenkelig. Slikt må aksepteres. Transportbehovet er genuint - en kan ikke leke at folk flest driver hærverk med miljøet fordi de har transportbehov. Det er SAMFUNNET som driver hærverk med miljøet, og skal det finnes løsninger ligger det på samfunnsnivå.

Selvsagt er ikke dette et uttrykk for at det skal gis carte blanche til all bilkjøring. Kollektive transportmidler er selvsagt å foretrekke der det lar seg gjøre. Imidlertid er Norge et av de land i den vestlige verden med DÅRLIGST utbygd kollektiv infrastruktur. Staten har med andre ord sviktet totalt. All verdens avgifter på privat bilkjøring forandrer ikke det. Staten driver avgiftspolitikk for ren vinning - ikke miljøpolitikk.

I tillegg er Norge et langstrakt land der full kollektivutbygging ikke lar seg gjennomføre i distriktene. For høye avgifter på bilhold og bilkjøring kan bare føre til en ting - sentralisering. En total nedleggelse av distriktene.

Og sentralisering er et av HOVEDPROBLEMENE i forhold til et økologisk samfunn (klimaspørsmålet er en avsporing - det dreier seg ikke bare om CO2)

Sentralisering fører kontraintuitivt til at transportbehovet ØKER. Matkjedene i alle vestlige land transporterer mat til sentrale lagre - og tilbake igjen nærmest til utgangspunktet i mange tilfeller. Denne strategien finnes i alle vestlige land og fører for eksempel til ødeleggelse av enorme mengder ferskvarer på grunn av lang transporttid. Dette er energibruk og sløsing som i et miljøperspektiv koster enorme summer. Slikt gjelder imidlertid ikke bare mat. Posten Norge har for eksempel samme strategi - all post går fra distriktene inn til sentrale sorteringsanlegg - og tilbake igjen.

Slikt svarer seg i vårt nåværende økonomiske system. Fordi arbeidskraft er dyrt og favoriserer rasjonalisering og fordi reelle miljøkostnader er holdt utenfor det økonomiske system. Kapitalismens akilleshel.

Dette problemet gjør seg også absolutt gjeldende ved den økende globaliseringen. Varer transporteres ukritisk over store avstander. Enkelte miljøer mener at økt handel mellom landene er løsningen på u-landenes økonomiske problemer. Ulempen er selvsagt at disse landene bare kan komme inn i markedene ved å levere varer til underpris - og de er helt prisgitt en miljømessig totalt ubalansert transport.

Så hva er løsningen?

Jeg påstår ikke å ha hele løsningen. Men sikkert er det at fly- og båt-transport over store avstander er altfor billig. Verdens handelsflåter og flytrafikk slipper ut vesentlig mer enn biltrafikken i form av både Co2 og annen type forurensing (Oil and Chemical Pollution at Sea, ISBN 0102225915, Atmospheric pollution due to air traffic, National Aerospace Laboratory NLR 1998) Bare forurensingen fra skips ballastvann alene er betydelig. Norges handelsflåte forurenser langt mer enn Norges bilpark som et eksempel. Alikevel får redere statstøtte i form av reduserte skatter!

Importerte varer er ofte luksusvarer. Luksusvarer kan vi leve med at blir dyrere.

Avgifter på verdens handelsflåte og flytrafikk er imidlertid på grunn av økonomisk sterke pressgrupper langt vanskeligere å gjennomføre enn avgifter på enkeltindividers bilbruk. Så vi fortsetter å skattlegge der det ikke betyr noe, og tør ikke gå på de virkelige problemstillingene.

DERFOR er miljøpolitikken på ville veier. Og derfor er den egnet til å forkludre forståelsen av de virkelige problemstillingene. Og derfor må vi ikke forledes til å bli storkapitalens nyttige idioter.

fredag, juni 22, 2007

Kommentar til klimameldingen


Klimameldingen behøver ikke kommenteres. Den er pjatt på høyt plan. Hovedvekten er lagt på å sikre staten fullmakter til mer beskatning, ikke omlegging til mer miljøvennlig teknologi.

På denne måten sikrer Staten seg et enda større maktapparat som kan spise enda mer av den totale økonomien. INGEN kan overleve i Norge idag uten statens velsignelse.

De som har skjønt det sikrer seg statens velsignelse. Slik som Kjell Inge Røkke. Med staten på lasset i AkerKværner har han carte blanche i de fleste saker. Tror noen staten behandler et selskap de selv er eier i bedre eller verre enn konkurrenter?

Ingen premie for rett svar.

Staten som eier handler ikke bare om markedsvridning. Friedrich Hayek skrev i 1946 boken "The Road to Serfdom". Her argumenterer han for at store statlige eierinteresser er en sikker vei mot Frihetens kollaps.

Staten sikrer seg store statlige eierinteresser ikke bare i næringslivet, men også i energiforbruk og klimaspørsmålet. Som en passant overskygger naturvernspørsmålet...og det er IKKE bra.

På overflaten er den nordiske modellen en suksess. Vi har åpne demokratier med et levedyktig næringsliv. Flere bruker dette som ammunisjon mot Hayek.

Sannheten er at ikke i noen andre frie land enn i de nordiske - spesiellt Norge - er staten mer konkurransevridende - ikke i noen andre land er det offentlige rom mer preget av konformitet.

Konformitet er det motsatte av frihet. Men det har vi glemt et sted på veien.

torsdag, juni 21, 2007

Telenor bør flagge ut


Telenor bør flagge ut fordi det er en forutsetning for levelige forhold på telekommunikasjonsfronten i Norge.

Slike drastiske tiltak må iverksettes fordi staten som eier gir Telenor dramatiske fortrinn fremfor andre teletilbydere og makter ikke - eller har ikke vilje til - å fastsette rimelige like vilkår for konkurrerende virksomheter. Staten som eier betyr som alltid ren og skjær maktmisbruk.

Telenor har nylig trådt ut av NIX samarbeidet. For å tjene mer penger på sine monopoler. Det er ikke det verste. Det verste er at Telenor, ved informasjonssjef Arild S. Johannesen, så blatant avslører at deres holdninger styres 100% av mulighetene til maktmisbruk. Ikke til å forveksle med evnen til å tjene penger på fair konkurranse...

Jusprofessor Tim Wu definerer sammen med stort sett resten av verden nettnøytralitet slik:

- "Nettverksnøytralitet er best definert som et strukturelt prinsipp. Idéen er at et mest mulig offentlig informasjonsnettverk skal strebe etter å behandle innhold, nettsider og plattformer likt."

Telenor ved Arild S. Johannesen definerer nettnøytralitet slik:

- "Jeg har ingen definisjon på det akkurat nå, men det vi gjør er ikke et brudd på nettnøytraliteten slik vi ser på saken".

De har med andre ord ingen egen definisjon - men kan alikevel konkludere med at de ikke bryter noe de ikke kan definere. Alt er klart som blekk. Klart som gjørmevann. Klart som kloakk.

Som alltid så ender statlig eide superbedrifter opp som kvasimonopolisert mafia. Til tross for at samferdselsdepartementet egentlig ikke ville det slik...

En sterk eier sparker en ledelse som ikke spiller på lag. Vil det skje med Telenor?

Yeah, right!

Poenget er vel at de SPILLER på lag. Med AS Norge. Ikke å forveksle med nordmenn...

Moral og rettferdighet selges separat...

Besøk: Save the Internet.com

onsdag, juni 20, 2007

Bjarne slår knock out på alle!


Bjarne Håkon Hanssen er en skikkelig tøffing. En hardhaus uten like. En barsking med ekte viking-aner. Han gir ingen pardong. Han sparker dem som ligger nede. I god gammel norsk ånd. Brukseffekten av syke eller skadde mennesker er liten - de behandles dermed tilsvarende. Uten respekt. Nådeløst.

I lengre tid har det kommet frem medisinsk kunnskap om at kjemikalie-eksponering på arbeidsplassen er en av de viktigste helseutfordringene vi står overfor i det moderne gift-samfunnet. Bjarne er imidlertid knallhard. Slike data skal overhodet ikke komme de eksponerte til gode. Vanntette bevis må foreligge i hvert enkelttilfelle. Slik at de syke må ta en mangeårig kamp mot systemet individuellt - slik at erfaringer på generellt grunnlag i disse sakene ikke skal komme noen til gode - slik at flest mulig gir opp - på grunn av økonomi eller ren utmattelse.

For det skal en enorm styrke til for å kjempe mot overmakten. Det vet Bjarne. For han representerer overmakten.

- "En lemping av lovens krav til bevis i enkelttilfeller eller for enkelte grupper vil føre til en uklar rettstilstand og svekke forutsigbarheten for aktørene i yrkesskadeordningen", sier Bjarne. Selvsagt svekker det forutsigbarheten ved at helsevesenets utstøtte grupper kunne komme til å bli tatt inn i varmen og få den anerkjennelse som de faktisk fortjener. Forutsigbarheten til nå er jo nettopp i statens favør. Host opp bevis i saker der bevis sjelden eller aldri kan eksistere - eller hold kjeft og dø.

Joda, Bjarne Håkon er Mannen. Han er nådeløs. Selv om staten i ytterste konsekvens er arbeidsgiver til nordsjøarbeidere, kommer det ikke på tale å ta ansvar. Tøffe Menn tar ikke ansvar, mener sikkert Bjarne.

På 50 og 60 tallet fikk steinhuggere steinlunge på grunn av at bruken av trykkluftbor skapte vesentlig større støvmengde enn før. Effektiviteten økte. Legene sa steinhuggerne ikke var syke når de rapporterte symptomer. Bare psykosomatisk. Kom deg på jobb!, sa legene. Da de ble omkring 50 døde de... Steinhuggerne altså, ikke legene. Legene fikk lønnsøkning. Sikkert ikke på grunn av steinhuggerne - men antakelig fordi legene hadde en så viktig og samfunnsnyttig jobb. Det hadde ikke steinhuggerne. De var som sagt døde.

Etter at steinhuggerne hadde dødd, fant legene ut at de HADDE vært syke. Av steinlunge. Legene fikk mye skryt for å finne ut det. Og det er jo rimelig.

Tannlegeassistentene ble heller ikke syke av å håndtere kvikksølv. Alle visste jo at kvikksølv var ufarlig? Helt til legene fant ut at kvikksølv var farlig, og ikke en eneste lege ville ha håndtert kvikksølv uten hansker og skikkelig avtrekk. Staten ble litt sur på legene da, fordi en da måtte innrømme at en hel yrkesgruppe hadde helseproblemer. Heldigvis for staten tok det over 30 år før slik kunnskap ble akseptert.

Nordsjødykkerne var med og åpnet opp for oljeeventyret. Mange ble skadd. Var staten sitt ansvar bevisst? Du har nok allerede gjettet at svaret er nei. Staten tar aldri ansvar hvis den ikke MÅ. Staten kontrollerer helsevesenet og trygdevesenet og advokatvesenet og alle andre vesen og har så mange penger at de ikke TRENGER å ta ansvar.

Eksemplene er mange. For mange. Nylig kom det frem at det i Norge - kjernesunne Norge - dør 800 mennesker hvert år bare på grunn av kjemisk eksponering på arbeidsplassen. Mange av disse tilbringer siste del av sitt liv til å kjempe mot et trygdesystem og helsevesen som forlanger harde BEVIS - selv om det i de fleste tilfeller ikke KAN fremlegges annet enn sannsynligheter i slike saker.

Tro nå endelig ikke at det bare er angående helseproblemer at Norge er nådeløst. Vi liker penger så godt at vi helst ikke gir dem fra oss. Skammen over hvordan blant annet Jødene ble behandlet etter krigen er nok glemt av de fleste. Og tiden leger som kjent alle sår. Hva er verdighet og rettferdighet verdt?

Krigsseilerne er et kapittel for seg. De var med på å vinne krigen for de allierte, men overskuddet av deres innsats gikk i lommene på offentligheten og rederne. Staten kjempet IMOT at de skulle få ta del av overskuddet av virksomheten som et ledd i en pensjonsavtale. Senest i 2006 besluttet Stortingets Justiskomite at krigsseilere som hadde sittet i fangenskap i Afrika IKKE skulle få erstatning. En sparte noen glansbilder der. Alle monner drar. Et av kronargumentene i den generelle høring om krigspensjon eller erstatning for krigsseilere umiddelbart etter krigen var hensynet til individuell bevisførsel. Intet er nytt under solen.

Krigsseilerforbundet ble til og med i 1997 avkrevd en halv million kroner for katalogisering av sine arkiver ved donasjon til Riksarkivet. Pinlig? Smart? Gråte eller le?

Verden står på stedet hvil, og Nådeløse Bjarne er med andre ord i godt selskap og hevder en god norsk tradisjon i sitt daglige virke. Mitt eneste spørsmål er: Sover du godt om natten Bjarne Håkon? Eller er det tross alt en liten samvittighet som på Pinnochio vis hvisker deg i øret? Eller er du...helt Rambo?

tirsdag, juni 19, 2007

Nordmenn er teite!


Flertallet av nordmenn er tilsynelatende totalt og sannsynligvis uhelbredelig teite. Konklusjonen kom jeg til da jeg leste følgende artikkel angående en undersøkelse om bensinprisen. I en spørreundersøkelse ønsker 41,3% en bensinpris på 18 kroner fremfor de 24,3% som istedet ville legge ned et aluminiumsverk - mot 34,5% som ikke hadde noen bestemt oppfatning. Tiltakene ville ha omtrent lik klimaeffekt. (At totalen blir 100,1% tillegges dumhet i dagspressen, ikke nordmenn generelt)

Og her ser vi at klimagalskapen er kommet for å bli. Spørsmålet er nemlig totalt intetsigende. Det er IKKE gitt at drivstoffbruken går ned med høyere pris - bare at leveomkostningene går opp. Det er ikke gitt at en bensinpris på 18 kroner literen redder arbeidsplasser - snarere tvert imot - transportbransjen vil gå dukken, absolutt alt som behøver å transporteres, fra dagligvarer til håndtverkere - vil gå vesentlig opp i pris. Sannsynligvis koster en slik ordning samfunnet mer enn et aluminiumsverk (og de flagger jo etterhvert ut uansett med det kostnadsnivået vi allerede har - dessuten, utflagget forurensing er fremdeles forurensing).

Skatteinntektene for staten blir imidlertid astronomiske. Den Norske Stat A/S får orgasme hver gang en ny milliard tikker inn.

Organisasjoner som Framtiden i våre hender og Norges naturvernforbund tar denne undersøkelsen som en seier. Istedet skulle de ha forstått at de er statens nyttige idioter som går i bresjen for den totalt åndssvake teorien om at økte avgifter gir mindre forbruk.

All erfaring fra de siste ti år peker på det motsatte - men det faktum overser en lett så lenge det er penger å tjene.

Regjeringen vil at alle andre skal ta miljøstøyten - slik at de får mer klingende mynt inn i statskassen. Forskjellen fra middelalderens føydalsamfunns utnyttelse av almuen er minimal - nå bruker en bare andre skinnargumenter. Sjakkspillet mellom herskerene og borgerene er som før...

Statoil skal ikke elektrisifisere sine installasjoner - Norge skal ikke satse på alternativ energi - olje og gassbrønnene i nordsjøen skal fortsette å spy ut sin gift. ALL TILGJENGELIG OLJE OG GASS SKAL OPP OG SKAL BRUKES - det skal bare koste mer. Og vi tar regningen.

Nordmenn er idioter fordi de ennå ikke har forstått at en enhet fossilt drivstoff gir samme mengde utslipp Co2 når den forbrennes uavhengig av alle andre faktorer. Det er en fysisk lov. Med andre ord - klimakvoter - mer drivstoffgjerrige biler - veiprising - bompenger - ingenting betyr en dritt så lenge ALT SKAL BRENNES OPP. Vi forurenser ikke mindre, vi kjøper oss bare noen få år ekstra til å slippe ut samme mengde dritt - totalt irrelevant i den store sammenhengen.

Med klimakvoter og generell prisstigning på drivstoff (med tilhørende lønnsøkninger) fortsetter vi i realiteten som før utslippsmessig. Eneste forskjellen er at vi kjører økonomien opp i et hjørne hvor den er avhengig av statens bruk av olje og avgifts-dop. Når krakket kommer - kommer det med andre ord for full tyngde.

Dagens politikere og miljøaktivister er samfunnsfiender. Men slik må det jo bli med idioter som stemmekveg. Mekanismen som er i sving har imidlertid lite eller ingenting å gjøre med energipolitikk - det dreier seg om maktpolitikk. I så henseende har ingen herskere noensinne tidligere hatt ansvar for fremtiden - bare sin egen lommebok og velferd. Verden pleier å gå videre TIL TROSS FOR slike tilstander. Slikt kalles revolusjon. Ulempen er at vi idag er for passiviserte - for selvgode i vårt brød og sirkus-samfunn - til å ønske forandringer.

Husk at Staten - og dens elite - alltid har seg selv først i tankene. Som den eminente tenker Murray N. Rothbard engang sa:

"Since … the existence of any State regime rests on public opinion, it becomes important for the State to engineer that opinion with the aid of the professional opinion-moulding group: the intellectuals. This cozy coalition benefits the State rulers — kings, nobles, political parties, whatever — because the public is persuaded to obey the king or State; the intellectuals benefit from a share in the tax revenue, plus their 'market' being guaranteed by the government."

På tide å avsløre bløffen før det er for sent?

Tillegg: Byfolk er tydeligvis teitere enn bygdefolket - skyldes det økt "sirkus" effekt og større lommebok? Eller økt miljøskade på grunn av nærheten til politisk retorikk og forurensing?

tirsdag, juni 12, 2007

Giskes butikk


Bulldoseren Giske kjører flatt. I politikerspråket hans er de nye spilleautomatene til statens monopolforetak Norsk Tipping "snille".

Borte er blinkende farger som tiltrekker de spilleavhengige som møll mot lyset - istedet har vi nå moderne dataskjermer i sprakende farger og med animasjoner. Slikt skremmer som kjent folk bort. Det er bare lysende knotter fra gårsdagens teknologi som er farlige, først og fremst fordi de ikke er monopolisert av AS Norge.

Borte er de ofte noe trauste temaene for spillene - istedet får vi nå et nøye utvalg av hyperkommersialiserte spill. I tillegg til muligheten til å spille på andre av Norsk Tippings favoritter, Oddsen, Tipping, Joker, etc.

Eksponeringen for Norsk Tippings produkter blir altså vesentlig større. Den potensielle rekrutteringen likeså. Norsk Tippings forhold til staten gir dem med andre ord tilgang til en potensiell gullgruve - uten motforestillinger mot sin egen monopolstilling. En gnir seg vel heller i hendene når en tenker på alle de blanke pengene...enhver er sin egen lykkes smed. Men statsmonopoliserte smeder har det som kjent best.

Det snakkes som om Norsk Tipping har gått på kurs. Politikerkurs. Hovedstrategien der er å skape en alternativ virkelighet. Når sannheten ikke passer politisk teori, så lages en ny sannhet. Noen er alltid dumme nok til å tro på det.

Norsk Tipping burde skjemmes. De har mistet all troverdighet. Alle vet deres virkelighetsoppfatning er bestemt av motivet for monopolisering og profitt.

Giske er i tillegg frekk nok til å ignorere folks syn på saken. Han sier folk som er mot automatene ikke vet hva de svarer på, ettersom ingen har sett hvordan de nye spilleautomatene kommer til å bli. (Pussig nok har bilder og detaljert beskrivelse av automatene versert lenge) Han tror folk har svart ut fra erfaringene med dagens spillemaskiner i en nylig spørreundersøkelse.

- "Det kommer garantert til å endre seg når automatene blir plassert ut. Da kommer folk til å ha samme syn på dem som på Norsk Tippings øvrige spill, som Lotto og Tipping", sier Giske til VG.

Budskapet er klart: Folk er dumme. Bare politikere og maktmennesker har vett nok til å bestemme. Selvgodheten og arrogansen når nye høyder.

Jeg tror Giske har rett i en ting. Folk flest liker ikke spilleautomater. Folk flest liker ikke måten staten skaper seg monopol på. Folk flest kan lett komme til å få samme syn på Norsk Tippings øvrige spill som på spilleautomatene.

Med andre ord - den statlige propagandaskapte, NRK sponsede holdningen om at Norsk Tippings spill er bra for sjela - nærmest en statlig sponset folkesport som gir assosiasjoner til påsketur med kvikklunsj og sunne friske nordmenn som med røde kinn spiller for morro skyld og har det så jævlig ... NORSK ... som det går an - kan komme til å slå sprekker. Lotto millionærer er ikke som andre millionærer - fordi oddsene for å bli det er i virkeligheten så forsvinnende liten.

Det kan gå opp for folk flest at Norsk Tipping er kynisk statlig BUSINESS. Noe AS Norge er gode på. Ingen er så rå i business som Staten. Monopolet er selvsagt et verktøy for å utvikle Norsk Tipping - ikke kurere spillegalskap.

Jeg håper Norsk Tippings nye automater blir boikottet. Det store flertallet som er imot disse automatene spiller forhåpentlig ikke - de som før spilte på automater for morro skyld håper jeg finner bedre utløp for sine lyster. Spill på mobilen for eksempel - tidtrøyte som ikke koster allverdens. De spilleavhengige håper jeg finner andre løsninger. Spill på internett uten at STOREBROR ser deg - som et eksempel.

Jeg er ingen automatspiller. Det hendte likevel at jeg av og til stappet en tikrone på en automat - så lenge det var for et godt formål. Det slutter jeg med. Norsk Tipping og en søkkrik Norsk Stat er ikke noe godt formål.

Forhåpentligvis gir dette nye monopolet muligheter for spillegale som eventuellt spiller bort mye penger anledning til å saksøke den norske stat. En har jo offentlig lovet at det nye systemet ikke skal skape avhengighet og at ingen skal tape "mye" penger. Organiser dere og saksøk skjorta av Giske!

Politiker-teflonen må vel en gang gå ut på dato?

torsdag, juni 07, 2007

Bøtenivået stinker


Norge er et rikt land. Kanskje er det derfor bøtenivået er så høyt som det er. Mye vil ha mer.

Pengeflommen er blitt vår avgud, og alt kan måles i penger.

I tillegg tror vi at vi er verdens mest rettferdige og likeverdige samfunn. Vi snakker sågar om å eksportere vårt selvforherligede selvbilde. Gi at resten av verden avslører oss før det skjer!

Sannheten er at vi driver rovdrift både på mennesker og natur. Sannheten er at vi fører en politikk som nådeløst øker forskjellene i samfunnet. All statistikk viser det.

Forskjeller er ok. Mennesker vil aldri bli like. Det kriminelle, slik jeg ser det, er når noen mennesker blir favorisert fremfor andre av en statsmakt. Det forkvaklede og dobbeltmoralske i denne strategien kommer sjelden bedre til uttrykk enn gjennom vårt rettsvesen. Som aldri har - og sannsynligvis aldri vil - ha noe med rettferdighet å gjøre.

Den moderne strategi er å kreve inn bøter istedet for andre typer straff. Brilliant strategi, som faktisk lønner seg. Bønnetellerne i systemet må være fra seg av ekstase. De driver god business på statens vegne! For det er det det er. Business. I det straffesystemet skal ha inntjening blir incentivene til å kreve inn bøter - høye bøter - stadig større. AS Norge driver som vanlig etter forretningsmessige prinsipper og misbruker sin monopolsituasjon som statsmakt. Bøter gir som kjent den lovgivende makt (stortinget) og den utøvende makt (regjeringen) mulighet til å omgå den dømmende makt (domstolene).

Og selvsagt er slik bøtepraksis - i likhet med resten av det generelle avgiftsnivået - en gavepakke til de priviligerte og rikeste. De kan i prinsippet gi blaffen i bøtene, fordi de ikke svir - mens hvermansen blir pisket kraftig på pungen. Det nye adelssamfunnet omfatter også forfordeling av lov og rett. Opp alle jordens bundne treller - for friheten er en bløff.

Folkesuverenitetsprinsippet har blitt misbrukt over alle støvelskafter. At makten i prinsippet er gitt av folket gir intet mindretall rett til å misbruke denne makten. Enhver regjering, selv i flertall, representerer uansett som regel et mindretall i befolkningen. Selv i et tilfelle der en regjering er støttet av et flertall av befolkningen, gir det ingen rett til å misbruke sin makt utover det sunn fornuft kan akseptere. Med mindre en ønsker fascisme eller nasjonalsosialisme.

På trappene ligger nå forslag om kr. 2000 i bot for tomgangskjøring. Fontenebading gir allerede hele 6000 kroner i bot. Fra før av har vi latterlig høyt bøtenivå. Bøtene er så god business at det generelle nivået har økt med 320% fra 1990 til idag. Og trenden fortsetter med uforminsket styrke. Snart kommer nok bøter for å bruke strøm unødvendig. 5000 i bot for å glemme å slå av lyset på do? Gratis tips til regjeringen (forhåpentligvis går de for langt en eller annen gang...ikke det, det norske folk er sykelig servile, så dette ville nok desverre også bli godtatt)

Denne politikken har gått for langt. Selv politiet mener bøtenivået ikke lenger moralsk kan forsvares. Storting og regjering kjører imidlertid på som villmenn og - kvinner. Her er det profitt!

Prinsipielle betenkeligheter betyr ingenting for kremmerne i AS Norge.

Personlig foreslår jeg en bot på kr. 500 000 per år til alle stortingspolitikere som fortsetter å godta at Norge pumper opp mer karbonbaserte energiråstoffer fra nordsjøen. Newsflash: dette forurenser mer enn tomgangskjøring.

Selvsagt har jeg "glemt" hovedprinsippet om at de store går fri mens de små skal flås.


Illustrasjon: Greed and envy, Nate Williams (C) 2007

fredag, juni 01, 2007

Vi suser avgårde

Norge er verdens beste land. Det går som det suser. Økonomien er solid. Lønnsvekst og økt kjøpekraft. Velstand.

Den politiske ledelse har sjelden eller aldri forutsett - eller våget å innrømme når vi står på kanten av stupet.

På den annen side ville det vært en god strategi å fortsette som før for å tyne livskiten ut av allt privat næringsliv, slik at selskaper med staten som eier kan overta alt - hadde det ikke vært for at vi er konkurs lenge før den tid.

Tillegg: Kom plutselig til å tenke på at Jens kanskje er inne på noe når han vil hemmeligholde rapporter. Rapporten fra SSB burde vært brent. Så hadde kanskje problemet forsvunnet av seg selv.