fredag, juni 22, 2007

Kommentar til klimameldingen


Klimameldingen behøver ikke kommenteres. Den er pjatt på høyt plan. Hovedvekten er lagt på å sikre staten fullmakter til mer beskatning, ikke omlegging til mer miljøvennlig teknologi.

På denne måten sikrer Staten seg et enda større maktapparat som kan spise enda mer av den totale økonomien. INGEN kan overleve i Norge idag uten statens velsignelse.

De som har skjønt det sikrer seg statens velsignelse. Slik som Kjell Inge Røkke. Med staten på lasset i AkerKværner har han carte blanche i de fleste saker. Tror noen staten behandler et selskap de selv er eier i bedre eller verre enn konkurrenter?

Ingen premie for rett svar.

Staten som eier handler ikke bare om markedsvridning. Friedrich Hayek skrev i 1946 boken "The Road to Serfdom". Her argumenterer han for at store statlige eierinteresser er en sikker vei mot Frihetens kollaps.

Staten sikrer seg store statlige eierinteresser ikke bare i næringslivet, men også i energiforbruk og klimaspørsmålet. Som en passant overskygger naturvernspørsmålet...og det er IKKE bra.

På overflaten er den nordiske modellen en suksess. Vi har åpne demokratier med et levedyktig næringsliv. Flere bruker dette som ammunisjon mot Hayek.

Sannheten er at ikke i noen andre frie land enn i de nordiske - spesiellt Norge - er staten mer konkurransevridende - ikke i noen andre land er det offentlige rom mer preget av konformitet.

Konformitet er det motsatte av frihet. Men det har vi glemt et sted på veien.

11 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Nå har ejg ikke lest Hayek, men slik du bskriver han virker det som om han mener at staten og dens vridninger er roten til at friehten frosvinner.

Slik jeg ser det er det handel i seg selv som skaper ufrihet, fra de gigantiske multinajsonale selskapene til den gamle, dominerende lokale handelsmannen. Jeg avskyr de nymotens kjøpesentrene, men jeg er gammel nok til å huske hvordan kjøpmannen på hjørnet køddet med sine kunder.

Med andre ord: staten er, som jeg ha rpåpekt tidligere bare en komponent i bildet. Som du skrev tildigere: staten ble opprettet for å støtte den nye, mer effektive undertrykkelsen, for å lure folk lettere og bedre, sammenlignet med middelalderens metoder.

Helge Samuelsen sa...

Jeg vil ikke gå for langt inn på hva Hayek mener (det kunne fylle flere bøker), bare si at handel er den grunnleggende tanke bak frimarkeds kapitalisme inkludert den østeriske skolen og libertarianisme generellt.

Jeg definerer meg selv a priori ikke nødvendigvis enig med alt av eksisterende gitte filosofier, så jeg snakker heller for meg selv - selv om jeg selvsagt ikke går av veien for å gi kredit til enkelte tanker som andre har tenkt før...

Handel er et uttrykk for den grunnleggende filosofiske forskjellen mellom oss to, slik jeg kan vurdere det. Du ser på det som en dårlig ide i utgangspunktet, jeg ser på frihandel som per definisjon nødvendig for menneskelig frihet. Fordi denne friheten for meg nødvendigvis også innebærer valget om å kjøpe og selge. Legg merke til at å kjøpe i høyeste grad også er valgfritt.

Dette er for meg et grunnleggende prinsipp for frihet mellom enkeltindivider. Har en person et ønske om å bytte (idag i praksis kjøpe) et produkt en annen har skapt, og skaperen av produktet er villig til å bytte (handle) vil et forbuds mot slikt være nettopp et alvorlig brudd på et menneskes frihet.

Legg merke til at jeg nå ikke snakker om multinasjonale selskaper eller annen organisert handel. Jeg snakker om handel på et privat og personlig nivå.

Multinasjonale selskaper eller butikkjeder eller andre "entiteter" som ikke er individer per se kan ikke gjøre noe galt uten at de er gitt rammevilkår for å gjøre slikt av en stat. Slik jeg ser det. Handel er jo i utgangspunktet nettopp frivillig. Bare i en situasjon der handel ikke lenger er styrt av frivillighet oppstår problemer.

Dette er ikke en særegenhet med handel, men for alle menneskelige interaksjoner, som faktisk ofte ender opp i voldeligheter eller krig...

Klart kjøpmannen på hjørnet kan kødde med sine kunder. Men bare hvis han er i en monopolsituasjon og for eksempel påtvinger leverandører å bare levere til ham. For kundene er jo ikke nødt til å kjøpe? Ifølge din filosofi kan jo forresten kjøpmenn av alle slag være så rå de bare vil mot kundene, fordi du jo nettopp ikke ønsker å kjøpe noe av dem...

I en perfekt verden får bare hyggelige kjøpmenn kunder. Jeg er klar over at en slik verden ikke eksisterer - fordi mennesker ikke er perfekte.

Problemstillinger oppstår altså slik jeg ser det når kjøpmannen - eller et stort multinasjonalt selskap for den saks skyld - oppnår en særstilling som gir dem en kontroll over markedet. En slik kontroll kan kun opprettholdes ved at rammevilkårene for deres virksomhet beskyttes. Og den beskyttelsen kommer alltid av staten - enten det er et demokrati eller et diktatur.

En bekjent drev engang et gatekjøkken. Det gikk ok - han ble ikke rik på det - men det gikk ok - helt til leverandøren av varer måtte slutte å levere til ham på grunn av at en kjent matkjede tvang leverandøren inn i en monopolsituasjon.

Slik tvang - og muligheten til å i det hele tatt utøve slik tvang er kriminellt i en libertariansk filosofi. En særdeles alvorlig forbrytelse. I Norge (og stort sett overalt ellers) er slikt normen.

Handel er en del av samfunnets infrastruktur - slik som veier og - i moderne tid, internett... Ethvert forsøk på å oppnå monopol på infrastruktur av noe slag kan kun oppnås ved en stats godkjennelse (eller hvis ingen stat eksisterer, må en stat - et sentralt lovverk - etableres for å kunne gi slike fordeler).

Det du ikke liker ved handel er uansett stort sett det samme jeg ikke liker - uten at jeg ser et menneskelig samfunn uten handel som mulig eller ønskelig.

Satt på spissen kan en si at selv om handel gir potensiale for undertrykkelse - så gjør også det å gå ut på gaten det - en kan risikere å bli utsatt for overgrep eller vold. Skal en da la vær å gå ut på gaten? Eller har gaten skylden for volden?

Statens vridninger er det største problemet for å skape (gi) monopolsituasjoner og grobunn for maktovergrep. Statens vridninger er det som gir Kjell Inge Røkke mer statstøtte enn tusenvis sosialklienter (som alle fortjener sin støtte mer enn ham). Statens vridning er det som gjør at oljeselskapene blir holdt utenom for eksempel klimaregnskapet - mens alle andre skal få ekstraskatt. Statens vridning er der fordi staten ikke er en garantist for like rettigheter - men snarere en garantist for at de store kapitalinteressene og lobbyinteressene får særfordeler som hvermannsen bare kunne drømme om.

Statens vridning er det som skaper maktundertrykkelse - det vil si at den gir særfordeler for priviligerte grupper. Og dette skjer OGSÅ når det gjelder handel - ikke FORDI det finnes handel.

Amos Keppler sa...

To, eller tre ting her.

Kjøpmannen på hjørnet. Han eller hun har blitt romantisert til de grader, men han er bare en mindre utgave av kjøpesenteret egentlig. Det er veldig vanskelig, om ikke umulig å unngå samling av makt (og varer).

La oss si at bytte mellom enkeltpersoner er ok i prinsippet. Det har en tendens til å balle på seg. Det som i utgangspunktet er bytte blir fort handel (uakspetabelt).

Det er det med organisering som jeg ikke har vært så mye inne på hos deg tidligere. Mye er okay så lenge det foregår tilfeldig, i små forhold, men med samme det vokser og går inn i organiserte former blir det galt.

Du sier man ikke må forby bytte og jeg er enig, men for å snu på det. Slik handel har fungert i titusen år, så er det et forferdelig inngrep i menneskelig liv. Vi ser resultatet av det hver eneste sekund.

Hvis alle nasjonalstater forsvant i dag, så ville fortsatt kapitalen fortsette sine ødeleggelser bortimot ufortrødent.

Helge Samuelsen sa...

Nå er vi uenige på det punktet at all handel er problematisk.

Jeg ser på handel av varer generellt som helt ok i seg selv. En butikk sparer deg faktisk for mye tid ved å gå rundt og finne de varene du vil ha ved å samle de på ett sted. Og slik handel er 100% valgfri. Hvis man velger å lage sine egne stoffer og sy sine egne klær - ok. Men råstoffene må man jo få et sted ifra uansett. Hvis man velger å importere sine egne bananer... så, ok - men det er svært tidkrevende og dyrt.

I prinsippet er det derfor som regel verdt pengene å kjøpe ting i en butikk. I mange tilfeller er det åpenbart at det vil koste mer ressurser å stå for alt selv...

Men, som sagt - ingen blir tvunget til å kjøpe noe som helst egentlig. Og det er ikke noe PROBLEM om mange skulle velge å være mest mulig selvforsynt. det er snarere et problem at dagens system gjør slikt nesten umulig - men det kommer av andre ting enn frivillig handel.

Det man blir tvunget til er for eksempel å betale eiendomskatt - som umuligjør å stille seg utenfor samfunnets økonomiske kvern ved at man MÅ tjene penger. Derfor er jeg imot eiendomskatt. Ikke fordi de rike skal gå fri...

Mer alvorlig enn eiendomskatt er at en også innfører mer og mer finurlige regelverk for hvordan ting skal være. Et eksempel er påbudt strøm og vanntilslutning. Nå ville jeg personlig valgt å ha dette uansett, men det umuliggjør en alternativ livstil i Norge som foreksempel noe i likhet med Amish folket i USA. Selv om 99% ville valgt å ha vann og strøm er det feil å påby det. Som et av mange eksempler.

Vi er like mye imot nasjonalstater, ser det ut som. Men kapitalen - i form av penger - eller idag elektroniske tall i et banksystem - eksisterer bare med nasjonalstatenes velsignelse. En sentralbank er nødvendig for at det i det hele tatt skal eksistere et almennt akseptert betalingsmiddel. Måten dette fungerer på idag er ikke perfekt - langt der ifra. Og regelverket her favoriserer så til de grader kapitaleierne.

Så jeg mener staten i høyeste grad er med på å legge tilrette for maktmisbruk - slik den har gjort siden de første stater ble dannet. DER er du inne på en ting (som vi har diskutert før)


Og staten bruker all sin innflytelse til å øke sin maktbase - det er det som for eksempel Murray N. Rothbard var inne på da han sa:

"Since … the existence of any State regime rests on public opinion, it becomes important for the State to engineer that opinion with the aid of the professional opinion-moulding group: the intellectuals. This cozy coalition benefits the State rulers — kings, nobles, political parties, whatever — because the public is persuaded to obey the king or State; the intellectuals benefit from a share in the tax revenue, plus their 'market' being guaranteed by the government.

Maktapparatet holdes dermed sjakk-matt av staten. Desto større statlig innblanding i diverse samfunnsinstitusjoner - desto større maktbase.

I tidligere tider ble selvsagt opinionen holdt i sjakk av religion - alt herskerene gjorde ble forsøkt (med hell) forklart ut i fra religiøse motiver. Kongens guddommelige rett til å herske. Idag skjer opinionsbyggingen i moderne demokratier på en helt annen måte - gjennom politisk propaganda - og illusjonen av av flertallet ønsker det herskerene vil - så da får vi bare akseptere det. I virkeligheten ser vi at eliten skaper stadig større fordeler for seg selv - inkludert kapitalen - de går hånd i hånd.

På en måte har du rett i at kapitalen vil fortsette som før - dvs. de vil forsøke å fortsette som før. Men de er i stor grad avhengig av statsmakten for å opprettholde sine privilegier. Statsmaktens korrupsjon er et resultat av maktmenneskers iboende korrupsjon. Det ser vi tydelig i eksempelet USA for eksempel, der utgangspunktet var å REDUSERE statens makt overfor enkeltindividet - men der resultatet bare få generasjoner senere var en tilranelse av makt av statens organer - inkludert presidenten. Dette har kulminert i dagens bedrøvelige tilstand der presidenten har tilnærmet all makt - så lenge USA er i krig!

Maktmisbruket og forholdet mellom staten/kapitalen kommer vel sjelden så godt frem som for eksempel i 1800-tallets press på arbeidere til å jobbe lange timer i fabrikker for lønninger en knapt kunne leve for. Politiet - statens utøvende maktapparat - var 100% på kapitalens side. Ethvert forsøk på å forhandle eller kreve bedre vilkår ble brutalt slått ned. "Bloody Sunday" hadde et helt annet innhold enn irsk motstandskamp allerede i slutten av 1880-årene.

Fyrstikkjentenes streiker, osv var et typisk eksempel på at staten og dens maktapparat støttet kapitalen mot arbeidere. Annie Besant og William Booth er derfor i mine øyne noen av historiens absolutte Helter.

De skapte med tid og stunder en alternativ fabrikk - med bedre lønn og bedre forhold - og først og fremst gav de opp å bruke det svært giftige fosforet som drepte utallige arbeidere. I konkurranse med denne fabrikken ble andre fyrstikkprodusenter tvunget av folkeopinionen - som altså var motsatt av statens mening - til å bedre forholdene.

I historiebøkene holdes det viktigste elementet ute. Det var folkets kamp mot STATEN som var hovedproblemstillingen. Uten statens hjelp maktet ikke de kyniske kapitaleierene å stå imot.

Jeg skal imidlertid gi deg rett i at maktmennesker ikke gir seg med sitt spill hselv om nasjonalstaten forsvant. Men deres makt ville bli drastisk redusert. Det er derfor de har BRUKT statsmakten som grunnlag for sin makt.

Derfor må statens inngripen i frivillige transaksjoner reduseres og statens pådriverkraft overfor ufrivillige transaksjoner likeledes elimineres. Det skaper i seg selv ikke et Arkadisk samfunn - men er en forutsetning for frihet.

Det er ihvertfall min "beste løsning" så langt...

Amos Keppler sa...

En ting: Poenget mitt er at for at folk skal få varer fra fjern strøk trengs det et enormt apparat fo rå transportere dem. Det er de forskjellige delene av sivilisasjonen i et nøtteskall: De ødelegger livet på planeten.

Med andre ord: For at livet på jorden ikke skal ødelgges må alt skje på lokalt plan, og dermed er det en rekke varer vi ikke kan få. slutt på eksotisk frukter osv. Så dermed blir "fordelene" med handel enda mer illusoriske.

Hvis man skal ha noe i nærheten av "bærekraftig" noe som helst...

Dermed kommer man igjen inn på dine argumenter for handel.

Mitt argument er at det ikke finnes noen gode. Det finnes noen begrensede elementer der man kan argumentere for det, men når man ned på grunnplanet, der man MÅ komme forsvinner de eller blir illusoriske.

Helge Samuelsen sa...

Ok, DET er jo et poeng.

Som jeg mener kan løses ved bruk av miljøvennlig teknologi. Det ER jo uansett, enten vi vil det eller ei, snart slutt på petroleumsreservene.

Dagens system baserer seg på å forbruke opp alle karbonbaserte energikilder uansett - slik at redusert handel ikke vil ha effekt overhodet i det lange løp.

Idiotien ligger selvsagt i at vi må bli TVUNGET til å bruke mer bærekraftig teknologi istedet for å være intelligente nok til å innse realitetene selv.

Nå er det imidlertid også slik at jeg anser handel - også over lengre avstander - som en a priori menneskelig nødvendighet. Vi ER slik. På godt og vondt. Å begrense handel i seg selv er derfor ikke mulig.

På dette punktet blir vi nok ikke enige. Det betyr ikke at jeg synes grunntanken din nødvendigvis er feil - bare ugjennomførbar.

Helge Samuelsen sa...

Et lite poeng til. Balansen i handel per idag er selvsagt i disfavør selgerene. I tillegg kommer det faktum at reelle kostnader ved frakt ikke finnes i det nåværende økonomiske system 8som setter fremtidige problemer i form av forurensing osv = null)

Bananer, for å holde oss til det eksempelet - burde sannsynligvis koste det fem - seksdoble av det det gjør idag.

Helge Samuelsen sa...

Og enda et poeng (vi blir nok ikke enige og heller kan vi ikke ta for oss alle aspekter her...men slik er det nå engang) Handel er en forutsetning for noenlunde like forutsetninger mellom sivilisasjoner. Selv i steinalderen handlet man med flint.

Mangel på handel vil føre til at noen sitter med nok ressurser til å gjøre hva de vil - mens andre har så godt som ingenting. Menneskets natur tatt i betraktning vil det medføre en regions absolutte dominans.

Skal man unngå slike situasjoner må mennesket leve på steinaldernivå som et maksimum. En umulighet siden mennesket vil utnytte sitt potensiale for utvikling uavhengig av politiske ideer om det motsatte.

Amos Keppler sa...

Vel, der er vi skikkelig uenige. Jeg mener at "steinaldernivået" er menneskenes naturlige tilstand. Siviliasasjonen er noe totalt unaturlig som har kommet i stand ved bortimot "ren" uflaks, en rekke tilfeldigheter eller ulykker, om du vil, og er bare en midlertidig tilstand før vi vender tilbake til der vi var.

Med andre ord: Sivilisasjonen (det er bare en Sivilisasjon, ikke flere sivilisasjoner) har ingenting med å utnytte vårt potensiale å gjøre, snarere tvert om. I selve sitt vesen ødelegger den alt som gjør livet verdt å leve, og det vil den alltid gjøre, uavhengig av sandpåstrøinger og lett fiksing av takskjegget. Enhver "forbedring" de siste ti tusen år har bare gjort tilværelsen verre for oss, ikke bedre.

Og som påpekt tidligere: da blir ikke massetransport noe problem fordi handel vil være bortimot ikke-eksterende og bytte bare være unntaket, ikke regelen.

Helge Samuelsen sa...

ja, her er vi selvsagt uenige.

Hadde steinaldernivået vært menneskets naturlige tilstand, ville vi ha forblitt i steinalseren, mener nå jeg. Dessuten skal ikke steinalderens liv males for mye i rosenrødt, et hardt liv med kort forventet levetid, høy spedbarnsdødelighet, etc er vel ikke det de fleste vil tilbake til.

Dessuten var det også kriger i steinalderen, og - kanskje mest interessant fra min synsvinkel - steinalderen er ingen homogen periode - det fantes både en teknologisk og kulturell evolusjon allerede i steinaalderen, der teknologien gradvis ble utviklet.

Helge Samuelsen sa...

Ved nærmere ettertanke ser jeg at handel over store avstander medfører en alvorlig miljøkostnad - se nytt innlegg.

Dette betyr ikke at jeg plutselig er imot handel - prinsippet for meg blir det samme - men selvsagt må alle kostnader tas med i bildet for å få en korrekt fordeling av kostnader.