fredag, desember 22, 2017

Hva norske politikere ikke skjønner

Nei, dette blir ingen uttømmende liste. Heldigvis. Vi holder det kort og derfor til et utvalgt tema. Et tema som i de neste tiårene vil ha mye å si for norsk økonomi og velstand.

Norske politikere skjønner ikke at byer er en fortetting av mennesker, og dermed har store behov for infrastruktur.

En slik fortetting har ingen positiv effekt av effektivisering så lenge en slik infrastruktur ikke finnes. Tvert imot kan en slik fortetting raskt bli et problem av største orden.

En slik infrastruktur må bygges fortløpende, fortrinnsvis i forkant av utviklingen for å unngå sterk ineffektivitet og store samfunnsmessige kostnader.

Bompenger som løsning for å bygge slik infrastruktur representerer ingen verdiskapning, men fjerner per definisjon store beløp fra resten av økonomien, beløp som fordi folk flest nødvendigvis har begrensede midler til rådighet, gir mindre forbruk og derfor mindre offentlige inntekter på andre områder. Forbruket går med andre ord ned, og resultatet er at man bare realokkerer tilgjengelige ressurser innenfor økonomien.

Andre skatteinntekter går dermed ned, og arbeidsplasser tapes.

Kostnadene ved bruk av infrastruktur er både reelle og psykologiske, og reduserer sterkt aktivitet. Dette har en sterk sosial vridning, som igjen gir store kostnader på andre budsjetter.

Lavtlønnede har lite igjen for å faktisk jobbe (og bør derfor ikke nødvendigvis jobbe, spesiellt ikke hvis en er avhengig av bil - egoismen som drivkraft aksepteres for de velsituerte, og må selvsagt logisk nok også gjelde for alle andre) Bosettingsmønstre vris også, og man får raskt økende ineffektivitet i bosettingsmønster.

Alternativer til bilbruk skapes ikke av å gjøre bilbruk dyrere. Kronglete norske byer og dårlig planlagt bosettingsmønster bidrar til at bilbruk blir attraktivt. Man kan forøvrig ikke drifte kollektive løsninger basert på bilbruk hvis hensikten er å redusere bilbruk.

Forøvrig - og Kompromissløse meninger kan ikke vite om dette skyldes absolutt inkompetanse eller bevisst desinformasjon: Mantraet om at man ikke kan bygge seg ut av trafikk-kork er et falsum.

Når bedre veier bygges finner ikke flere personer på at de har et transportbehov - at trafikken økes på en vei skyldes to faktorer og to faktorer alene.

*At en ny og bedre vei fører til at flere velger denne veien fremfor alternative veier, trafikken totalt forblir den samme

(Løsningen er å ha flere gode alternativer, ikke bygge en "supervei")

*At vekst i befolkning og aktivitet øker, slik at flere har et transportbehov.

(Norske politikere har idag ønske om vekst som hovedmål)

Norske politikere planlegger fremdeles noe av verdens dårligste, for forbrukeren dyreste, og mest ineffektive kollektivtransport.

Resultatet er at norske byer har en altfor stor befolkningstetthet i forhold til eksisterende infrastruktur. 

De samfunnsøkonomiske kostnadene ved dette er så store at norsk økonomi kveles, man sliter blant annet derfor med å betale for investeringer i infrastruktur og  man antar i sin naivitet at det derfor blir nødvendig med enda flere bompenger og avgifter.

Dette  kan med stor grad av sannsynlighet tilskrives absolutt inkompetanse og en dogmatisk basert misforståelse av virkeligheten.

Urbanistene tar altså totalt feil når de mener byene gir en mer "effektiv" utnyttelse av ressursser og plass. Ikke per idag. Og sannsynligvis ikke i overskuelig fremtid.

Utrolig nok har noen norske politikere nå funnet ut at de valgte løsninger kanskje ikke er optimale, og ønsker konsekvensutredninger. Etter at bypakkene er godkjente og iverksatt for de neste 20 år, og vil ha konsekvenser langt etter dette.

Norske politikere representerer en enorm samfunnsøkonomisk kostnad.

Det skjønner heller ikke norske politikere.


onsdag, desember 20, 2017

Feminismens fall?

Ekstrem-feministene i Sverige ønsker at flere handlinger skal anses som voldtekt.

Dette er et populistisk og ekstremistisk forslag som neppe vil avhjelpe Sveriges virkelige problem. Voldelige gjengvoldtekter der politiet står maktesløse.
Å prøve å fremstå som handlekraftig ved å forsøke å mikrostyre sex er å avlede oppmerksomheten, vil føre til latterlige tilstander, og vil ikke forandre det faktum at Sverige har blitt et utrygt land, ikke på tross av, men på grunn av "social Justice Warriors" og total virkelighetsfjern politikk.

Nå skal man huske på at slike kampanjer er basert på tredje og fjerde bølge av feminisme, som støttes av mindre enn 20 prosent av alle kvinner.

Feminismen har altså ødelagt seg selv innenfra, uavhengig av hvordan det per idag kan se ut. Ekstremismen og mannshatet som ligger bak garanterer det. Uten at man nødvendigvis ser det klart akkurat nå, i blodtåka.

Voldtekt og upassende oppførsel har selvsagt lenge vært ulovlig og blitt reagert på av det store flertallet av både kvinner og menn. Utrolig nok svekker denne hummer og kanari-bevegelsen nettopp denne situasjonen ved å viske ut grensene mellom ulovligheter og det upassende. 

Og man later som om kvinner ikke også oppfører seg upassende, eller voldelig. Det er for eksempel forskning som viser at kvinner og jenter  bruker psykologisk mobbing mer enn gutter og menn. Og at kvinner i maktposisjoner også misbruker disse. I Storbritannia er 40% av vold i hjemmet påført menn av kvinner. Studier fra USA viser at i tilfeller der vold eksisterte i forhold var forskjellen 53% versus 49%. Forskjellene er altså mindre enn man tror - kamskje ikke-eksisterende all den tid det er et større stigma for menn å rapportere å være utsatt for vold enn det er for kvinner.

SJW og #Metoo agendaen har altså i virkeligheten et svært tynt grunnlag for å hevde sin rett. Det er vanlig i ekstremistiske miljø og derfor forventet.

Vitenskapelig sett skal kvinner også være klar over at de har ansvar for menns evolusjon. Det har alltid vært de tøffeste guttene som først får jentene. Tygg litt på den. Det er almenn enighet i evolusjonslæren at det er hunnen hos alle arter som former hannens utvikling. Selvsagt er feminisme idag ikke bevisst evolusjonær virkelighet. 

Og at man i det hele tatt må ta opp slikt fører til at dette lett blir en krig mellom kjønnene, istedet for et naturlig samarbeid.

Svenskenes forsøk på å detaljregulere sex, er sikkert basert på gode hensikter. Og i prinsippet kan man jo alltids være enig. I prinsippet. I virkeligheten kan man imidlertid klart se at den typiske SJW politikk som der har vært i sitt zenit lenge faktisk har vært absolutt og totalt maktesløs i å sikre svenskenes sikkerhet i forhold til de verste volds- og voldtektsforbrytelser.

Det burde være tankevekkende. Men er det ikke.

Det er i seg selv tankevekkende.

På den annen side skjer revolusjoner ofte når en part blir for ekstrem, og går for langt. Det er derfor ikke slik at feminismens fall er endestasjon. Garantert ikke. På sikt kan man håpe på at et virkelig og genuint ønske om likestilling blir en bevegelse som respekterer alle kjønn.

søndag, desember 17, 2017

Imperiet faller

Skattereformen i USA vil gi enorme skattekutt til de rikeste og til korporasjonene, små skattekutt for vanlige folk, og nødvendiggjør drastiske kutt i investeringer til infrastruktur, forskning, og statlige virksomheter.

Man må anta at investeringer til det industrielle militære kompleks og overvåkingsorganene kortsiktig vil bli de samme, eller endog større. Utviklingen mot overvåkingssamfunnet og politistaten vil fortsette. USA vil imidlertid neppe ha økonomi til flere storkriger.

På mellomlang sikt vil forfallet sannsynligvis bli forsøkt dempet ved at skattene til middelklassen økes. Skattelettelsene på vanlige lønninger er, i motsetning til enprosentens, tidsbegrenset til 2025. Å utarme et lands befolkning er imidlertid raskeste veien til et økonomisk kollaps.

Resultatet vil være det amerikanske imperiets fall. Infrastrukturen i USA er allerede utslitt, gjelden skyhøy, middelklassen sliter allerede, og det eksisterer allerede alternativer til petrodollaren. Dollaren ikke bare kan, men vil kollapse, hvis den ikke lenger er verdens reservevaluta, med de fordeler det innebærer.

Årsaken er den frie kapitalismens iboende systematiske degenerasjon mot monopoler, og  fiat-pengesystemets egenskaper som et pyramidespill. Kompromissløse meninger er blant de kommentatorene som har varslet denne utviklingen lenge.

Men har ikke USA selvoppholdelsesdrift? Nei, dets økonomiske system er ikke under demokratisk kontroll, og de som styrer dette er grådige. Skattereformen skulle kunne gi ubegrenset luksus i flere generasjoner for den økonomiske elite. Dette er allerede lenger enn deres tidshorisont.

Og USA har lenge vært et korporatokrasi, det er det flere økonomer som har fått med seg. Dette innebærer at det i praksis er de store korporasjonene som styrer økonomien og politikken gjennom store donasjoner og lobbyvirksomhet.

Siden korporasjoner er styrt av kortsiktig profitt, og derfor også gir incentiver basert på kortsiktighet til sine ledere gjennom diverse bonusordninger, og disse selskapene i tillegg også stort sett er globale og ikke nødvendigvis blir rammet av økonomisk kollaps i USA, er utviklingen som forventet.

Smarte land bør trekke seg ut av dollar i størst mulig grad umiddelbart, og petrodollaren bør avvikles før den trekker hele vesten med seg i dragsuget. Verdens økonomiske tyngdepunkt vil uansett uavhengig av dette ubønnhørlig skifte mot Kina/Russland (med tyngdepunkt Beijing, selvsagt) - som i lang tid har bygget opp gullreserver for å skape et alternativ til de vestlige fiat-pengesystemene.

Således er dette ikke bare en indikasjon på at det amerikanske imperium står for fall, men også at vesten må orientere seg østover i fremtiden. Uavhengig av interesse eller ønske om å gjøre dette. Pengetrykking og gjeldsdannelse har undergravet vestlige valutaer langt over bristepunktet allerede.

Det er på høy tid å avslutte den private Rothschild-dominerte Bilderberger-støttede manipuleringen av fiat-penger en gang for alle. Dette er ingen konspirasjon, ingen Illuminati-styrt plan for en ny verdensorden der vedtak fattes bak lukkede dører av hemmelige brorskap. Dette er det som burde være det forventede resultatet av å gi noen få kontrollen over pengesystemet og den uungåelige konsekvens av å tillate at verden blir styrt av grådighet.

Verden vil ha godt av å huske at penger er et matematisk basert byttemiddel og at virkelige verdier er summen av alle menneskers arbeid i den fysiske virkelighet, ikke flytting og manipulering av valuta i noen form.

Pengenes egenverdi er illusjonen. Blendverket. Den største løgn noensinne utøvd mot menneskeheten.

søndag, desember 03, 2017

De suser avgårde

Myndighetene har i flere år og gjennom flere kanaler bygget opp ideen om veiprising. Dette skal (vil) gjøres ved at GPS-enheter skal monteres i alle biler og registrere antall kilometer kjørt. Differensierte priser på tid og sted blir mulig.

Norge har ennå ikke forstått at infrastruktur genererer inntekter, og ikke er en del av utgiftssiden.

Når bilistene er herset med nok av det urettferdige bompengesystemet, blir nok lovnadene om reduserte og mer rettferdige takster akseptert. Det eneste man kan si med sikkerhet er imidlertid at det på sikt blir dyrere for de fleste. Dette skjer ikke for å redusere kostnader, men for å øke kostnader ved bilkjøring når folk har behov for å kjøre.

Akkurat som "smarte strømmålere" skal gjøre det dyrere å bruke strøm når man har behov for det.

De samfunnsmessige kostnadene ved å fordyre bruk av infrastruktur generelt, og når behovet eksisterer spesielt, vil være store. Så samfunnsnytte og samfunnsøkonomi ligger ikke bak vurderingen. Større verdiskapning kunne komme alle til nytte, men den som kan garantere å alltid ta den største biten av kaka kan tjene på mindre verdiskapning, hvis den bare i mindre grad deles. Et slikt system som vi legger opp til vil bare være fornuftig hvis formålet er å kontrollere og legge tilrette for sluttspillet i den oligarkiske samfunnsutviklingen - saueflokken lever og arbeider innenfor samfunnets spilleregler bestemt eneveldig av maktmiljøene, oligarkene - sauenes personlige frihet solgt bit for bit av mennesker som hverken skjønner hva som skjer, eller hvorfor.

De priviligerte har uansett råd til å omgå de kontrollmekanismer sauene pålegges. De priviligerte kontrollerer, som alltid, både produksjonsmidlene og infrastrukturen som i prinsippet er samfunnet - og de suser avgårde alle mann.