søndag, januar 31, 2010

Klimafakta – del 4

Dette er nok et kapittel i debunkingen av Klimarealistenes Petter Tuvnes' innlegg Klima, juks, lureri og manipulasjoner.

Klimarealistenes Petter Tuvnes skriver:

"Hockeykølle-kurven til Michael Mann fra 1988, som viser bratt temperaturstigning de siste 100 år og som har fått den varme middelalder og den lille istid til å forsvinne har vist seg å være uriktig. Manns forsøk på å korrigere seg selv er også avslørt som manipulering med data."

Det er nesten synd at fornekterne ikke har oppfattet at de pisker en død hest. Men som en viktig symboleffekt er det selvsagt viktig å ikke innrømme at Mann hadde rett da han først hevdet at temperaturen steg. På samme måte som det blir viktig å ikke innrømme at CO2 er en klimagass..

La oss se litt på bakgrunnen for at det hevdes at Hockeykølla er feil. Michael Mann, Raymond Bradley og Malcolm Hughes (Mann & al) forskning omkring globale temperaturdata basert på proxy-treringsdata og mer sikre termometermålinger ble tatt med i IPCCs tredje rapport (TAR) i 2001. Siden direkte temperaturmålinger ikke finnes før om lag 1850, ble treringsdata brukt for å rekonstruere tidligere temperaturer (siden har en rekke andre metoder blitt brukt). Disse dataene har definerte innslag av usikkerhet, men gir alikevel et godt bilde av langsiktige variasjoner og trender. Begrepet Hockeykølle ble brukt først av National Oceanic and Atmospheric Administration's (NOAA) Jerry Mahlman fordi kurven var noenlunde flat frem til ca 1900, deretter steg temperaturen raskt.

Klimafornektere opprettholder at denne tolkningen er «juks» - selv om det selvsagt ikke er slik at noe er juks selv om nye data eller tolkninger kommer frem. Det er slik vitenskap fungerer, ved å finpusse, eller ved behov, forkaste eksisterende teorier etterhvert som nye data eller ny kunnskap kommer frem.

Har så nye data kommet frem? Ja, nyere data er kommet, slik man må forvente. Har nyere data betydd at den opprinnelige tolkningen er kullkastet? Nei, nyere data viser tvert imot at konklusjonen er enda sikrere, fordi trenden med økende temperatur fortsetter. Dette blir oversett av fornekterne.

Istedet snakker de ennå om en kritikk mot hockeykølla som ble fremsatt i 2003 av Stephen McIntyre og Ross McKitrick (M&M) i artikkelen "Corrections to the Mann et al. (1998) Proxy Data Base and Northern Hemisphere Average Temperature Series". Av artikkelen går det frem at selve databehandlingen er feil og gir en trend mot nettopp en voksende kurve uansett. Dette er blitt tolket av fornekterne som om databehandlingen er slik at hockeykurven ville kommet frem omtrent uansett hvilke tall man setter inn. Altså juks. Dette er ikke tilfelle, men tolkningen kan skyldes at McIntyre og McKitrick satte opp Manns kurve mot deres simulerte kurve av «nøytrale tall» på en slik måte at de begge så noenlunde like ut. Dette er nærmere juks enn noe annet, da M&M brukte en forskjellig gradering av sine akser, slik at dette misrepresenterer fakta med mindre man er oppmerksom på dette.

Mann & als databehandling gir riktignok en meget svak stigende trend uansett, men så svak at den ikke ville gitt signifikant resultat. Nye plottinger av Mann & als datasett med bedre statistiske metoder gir derfor akkurat samme resultat.

Men hvorfor brukte ikke Mann & al en mer korrekt metode i utganspunktet? Eller hvorfor ble ikke dataene plottet inn direkte for den saks skyld? Svaret er enkelt. Når man opererer med tusenvis av data fra forskjellige kilder, må man finne en måte å normalisere dataene på. Det vil si å finne et gjennomsnitt av alle dataene for et gitt tidspunkt, slik at man kan samordne alle kildene. Flere slike metoder finnes. Den metoden Mann & al valgte var en anerkjent metode. M&M påviste at en bedre metode fantes. Resultatet ble det samme.

Juks? Bare i fornekternes ville fantasi. Imidlertid er nettopp Hockeykølla et slikt symbol som de elsker å trekke frem. Fordi det er «feil» i den. At feilene ikke betyr noe som helst og ikke har noe med juks å gjøre nevner de ikke. Teorien er tydeligvis at bare man nevner «Hockeykølla» og «juks» i samme setning lenge nok, så vil mange nok tro på dette. Og «mange nok» kan være nok til at det ikke vil være politisk vilje til å ta tak i klimaproblemet.

Hockeykølla ble symbolet på «jukset» hos klimaforskere. I 2003 måtte derfor Mann vitne i en Senatshøring i USA. Mann uttalte:

«It is the consensus of the climate research community that the anomalous warmth of the late 20th century cannot be explained by natural factors, but instead indicates significant anthropogenic, that is human influences... More than a dozen independent research groups have now reconstructed the average temperature of the northern hemisphere in past centuries... The proxy reconstructions, taking into account these uncertainties, indicate that the warming of the northern hemisphere during the late 20th century... is unprecedented over at least the past millennium and it now appears based on peer-reviewed research, probably the past two millennia.»

Ingen offisielle påstander om juks ble rettet mot Mann etter høringen. (Unntaket var som vanlig fornekterne som overså virkeligheten også denne gang.)

I 2006 gjorde National Academy of Sciences (NAS) en evaluering av Manns arbeide, og uttalte:

«The basic conclusion of Mann et al. (1998, 1999) was that the late 20th century warmth in the Northern Hemisphere was unprecedented during at least the last 1,000 years. This conclusion has subsequently been supported by an array of evidence...»

Fornekterne overser dette. Istedet mener de vi hadde en varm periode i middelalderen (MWP) og en liten istid etter dette, og at klima varierer. Som forsåvidt er korrekt, og disse periodene er da også behørig dokumentert i en rekke rekonstruksjoner av temperatur som alle gir samme konklusjon som Mann & al. Fornekterne overser dette. Naturlige variasjoner finnes selvsagt. Poenget er at trenden med global oppvarming har gitt oss en temperaturkurve som viser at vi nå er langt forbi MWP's temperaturer og denne kurven stiger unaturlig raskt. Fornekterne overser dette. Vi har alikevel noen perioder med svakt synkende eller stabil temperatur nettopp fordi global oppvarming som trend blir «mikset» med de naturlige trendene. Akkurat nå har vi en naturlig nedkjølende trend. Men vi har fremdeles en global varmere trend, fordi det ellers ville vært vesentlig kaldere. Og idet global oppvarming og naturlige trender jobber sammen, blir også temperaturstigningen raskere. Fornekterne overser dette.

I det hele tatt overser fornekterne svært mye. Og jeg tror det er bevisst. Fordi klima er vanskelig å forstå, spesielt for menigmann. Og spesiellt fordi det handler om langsiktige trender. Ved å gjenta noe mange nok ganger satser fornekterne på at de forenklede, men feilaktige påstandene vinner gehør hos mange. Slik oppstår vandrehistorier og myter. Velger man å sjekke fakta fra anerkjente kilder, snarere enn å lytte til tvilsomme internettkilder og organisasjoner med tydelig bias, finner man imidlertid at de fleste påstandene som skeptikersiden benytter stammer fra fornekterne – de som bevisst eller ubevisst bruker beviselig feilaktig argumentasjon.

Fortsettes.

torsdag, januar 28, 2010

Skeptikerne maser

Det som lenge har vært en strategi fra klimaskeptikere, og som lenge har vært et stort problem for klimaforskere verden over, er at forskningsinstitutter blir bombardert med innsynsbegjæringer. Dette har vært et så stort problem at forskere har vurdert å slette korrespondanse for å slippe å gi ut data.

Eksempel på reaksjon:

Oh MAN! will this crap ever end??

Well, I will have to properly answer in a couple days when I get a chance digging through emails. I don't recall from the top of my head any specifics about IPCC. I'm also sorry that you guys have to go through this BS. You all did an outstanding job and the IPCC report certainly reflects that science and literature in an accurate and balanced way.

For det første kan man ta og føle på frustrasjonen. For det andre ser man at konspirasjonen ikke finnes. Med mindre man ønsker å tro at man visste på forhånd at e-postene skulle "lekkes" og derfor skrev "the IPCC report certainly reflects that science and literature in an accurate and balanced way." Tusenvis av eposter er nemlig slik. Det finnes ingen tegn til konspirasjon. Men det finnes til gjengjeld stor frustrasjon over skeptikernes metoder.

Ifølge loven gis det rett til innsyn. Problemet er at loven ikke har tatt høyde for den organiserte "masingen" til skeptikerne. Det er selvsagt urimelig at forskere skal bruke tid på å svare på slike forespørsler til stadighet. Spesiellt vanskelig blir dette fordi enkelte deler av slik korrespondanse inneholder informasjon som kan være privat eller tanker og ideer som er under utvikling.

Skeptikere vil ikke nøle med å bruke informasjon som skulle vise seg å være feil til å "bevise" både konspirasjoner og at "global oppvarming er tøv". For slik har man jo allerede eksempler på - at enkelte feil blir tolket som at "da er alt feil".

Forskere er mennesker. De må ha mulighet til både å sende privat e-post, og å kaste ideer frem og tilbake seg imellom uten å bli utsatt for det jeg vil kalle for kynisk og fiendlig vurdering.

Med andre ord - jeg mener slike e-poster skal være untatt offentligheten.

Forskningsraporter og ferdige arbeid, derimot, bør være mer åpne enn idag. Allerede ligger mye (mesteparten) av datagrunnlaget tilgjengelig på nett. Kanskje burde dette være et krav. I tillegg bør informasjon om algoritmer osv også være tilgjengelige. Så bør det være opp til de som ønsker det å gjøre seg opp en mening om dette. De som ikke har forutsetninger til å etterprøve resultater har heller ikke forutsetninger for annet enn å sjekke at alt er åpent og transparent. Vi er idag i en situasjon der skeptikersiden er godt organisert, godt finansiert, og lett vil kunne vurdere resultater.

Kjenner jeg dem rett, vil de alikevel strø om seg med påstander om feil og juks. Men forutsatt en slik transparans i systemet, vil eventuelle "triks" fra skeptikerne også kunne påvises lett. Med mindre de selv velger å holde sine kort tett til brystet. I så fall får de et forklaringsproblem.

Vi er idag i den uheldige situasjonen at vitenskapelige spørsmål er blitt politiserte. Noe av årsaken til dette ligger i at IPCC faktisk har semi-politiske oppgaver. Dette spiller skeptikersiden på for fullt, og vet at det store flertallet lett kan tro at det er IPCC som både mener vi har en menneskeskapt global oppvarming, og at det er IPCC som styrer forskningen på området.

Begge deler er selvsagt feil.

Skeptikersiden er i enda større grad politisert, og er, spesiellt i USA både finansiert og organisert av oljebransjen, industri og republikanske tenketanker. Skeptikersiden er først og fremst en bevegelse icenesatt av store kapitalkrefter.

Forskning under utvikling bør skjermes. Publisert forskning bør underbygges bedre enn idag. Ikke fordi forskning normalt er for dårlig underbyggt, men fordi systemet opprinnelig var tiltenkt å brukes av andre forskere, ikke utenforstående.

La dem få dataene sine. Men la dem gjøre sin egen forskning.

tirsdag, januar 26, 2010

Klimafakta - del 3

Dette er en fortsettelse av debunkingen av Klimarealistenes innlegg «Klima, juks, lureri og manipulasjoner.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) er ikke et forskningsintitutt. Det er et FN organ som har blitt gitt mandat av FNs medlemsland til å evaluere risikoen ved global oppvarming, og å komme med råd om dette. Organet ble dannet i 1988 av World Meteorological Organization (WMO) og United Nations Environment Programme (UNEP).

IPCC forsker ikke. IPCC innhenter forskningsdata fra verdens ledende forskningsinstitutter og prøver å samle disse i en konsensusrapport. Med denne bakgrunnen er det alltid mulig at enkelte forskere er uenige i deler av konklusjonen, og det er slik at IPCC per definisjon må anta en «mest sannsynlig» og «størst mulig konsensus» holdning.

Vitenskap handler ikke om konsensus, men konklusjoner må selvsagt være en syntese av tilgjengelige data.

«Contrarians», Klimarealister og konspirasjonsteoretikere kjører imidlertid på med påstander som de må vite er direkte feil. Det er ikke IPCC som har «oppfunnet» global oppvarming. Ei heller er det Gro Harlem Brundland eller Al Gore. IPCC skriver riktignok rapporter, men ofte påstås det at det bare er et fåtall av forskere som står bak teorien om global oppvarming. Dette er direkte løgn, og et bevisst forsøk på å villede i de fleste tilfeller. IPCC skriver rapporter, men rapportene er per definisjon basert på all tilgjengelig vitenskapelig publisert materiale. IPCCs forfattere syntetiserer bare denne kunnskapen.

Klimarealistenes Petter Tuvnes skriver: I FNs klimapanels (IPCC) rapport nr. 2 i 1995 (SAR) ble forskernes opprinnelige konklusjon om at man ikke kunne bevise at menneskeskapt CO2 var årsak til global oppvarming endret av de politiske forfatterne til det motsatte.

Og dette høres jo ut som om IPCC er et jukseorgan. Selv om de altså er åpent for innsyn for alle medlemsland og selv om de er i kontakt med utallige forskningsinstitusjoner og ikke har noen som helst myndighet over disse. IPCCs rapporter er i tillegg til å være offentlige også i høyeste grad «peer-reviewed». Direkte juks ville med andre ord være lett å avsløre? Så hvorfor jukser IPCC?

Svaret er selvsagt at de ikke gjør det. Påstandene til konspirasjonsgjengen er, som de ofte er, basert på en fullstendig misrepresentasjon av virkeligheten.

Våren 1996 ble IPCC's Second Assessment Report (SAR) publisert. Global Climate Coalition (GCC), en gruppe av primært amerikanske næringsinteresser, ble dannet som et motsvar til IPCCs rapporter, og formålet var tydelig - å så tvil om den vitenskapelige konsensus. De største interessene var: EXXON (ESSO), Ford, Shell Oil USA, Texaco, British Petroleum, General Motors, Daimler Chrysler og The Aluminium Association.

Påstanden fra disse – ikke så uhildede kildene – var at IPCC jukset. På bakgrunn av denne situasjonen blir det også komisk når konspiratørgjengen viser til at klimaforskning er basert på næringsinteresser! Men det er en sak for seg selv. Propaganda virker som kjent best når løgnen er stor.

GCC leverte mange argumenter til konspirasjonsklanen. Organisasjonen la imidlertid seg selv ned i 2002, etter at et stort antall av medlemmene trakk seg ut. Sannsynligvis fordi de ikke lenger ønsket å bli assosiert med å motsi vitenskapen etterhvert som bevisførselen for global oppvarming ble sterkere. Det var etter alt å dømme en god strategi. I 2009 lekket nemlig New York Times (New York Times. April 23, 2009. ) dokumenter fra en rettsak der det kom fram at GCCs egne eksperter hadde uttalt «The scientific basis for the Greenhouse Effect and the potential impact of human emissions of greenhouse gases such as CO2 on climate is well established and cannot be denied». Du hører ikke konspirasjonsgjengen snakke om slikt.

Hva var den egentlige bakgrunnen for påstandene om IPCCs juks? Ikke annet enn IPCCs ærlighet. I 2006 var teorien bak menneskeskapt global oppvarming godt utviklet, men de globale empiriske tegnene på at slikt var tilfelle var svake. Dette var kjent, og kommer av at vi dengang (og delvis ennå) var inne i begynnerfasen av utviklingen. Global oppvarming var med andre ord ennå ikke utvetydig målbart. Det var vanskelig å trekke effekten frem fra naturlige svingninger i klima. IPCC skrev:

Our ability to quantify the human influence on global climate is currently limited because the expected signal is still emerging from the noise of natural variability, and because there are uncertainties in key factors. These include the magnitude and patterns of long–term natural variability and the time–evolving pattern of forcing by, and response to, changes in concentrations of greenhouse gases and aerosols, and land surface changes. Nevertheless, the balance of evidence suggests that there is a discernible human influence on global climate.

Som all god forskning, skal selvsagt usikkerhet ikke stikkes under en stol. Rapportens konklusjon er at bevisene for global oppvarming var økende.
Wall Street Journal publiserte kort tid etter rapportens offentliggjøring en artikkel «A Major Deception on Global Warming», skrevet av Frederick Seitz, President Emeritus på Rockefeller Universitet. 85 år gamle Seitz skrev blant annet at IPCCs rapport var «The most disturbing corruption of the peer-review process he had ever witnessed». Årsaken var at noe av rapportens tekst var blitt endret kort tid etter plenumsmøtet i IPCCs Working Group I i 1995. Dette var i strid med IPCCs regelverk, mente Seitz.

IPCC responderte at rettelsene var gjort nettopp fordi det i plenumsmøtet hadde kommet frem en klar trend, at flertallet av verdens forskere nå kunne legge frem stadig sterkere bevis på global oppvarming. Det ville derfor være i strid med regelverket ikke å justere teksten.

Og der står saken. Etter 1995 er bevisene for global oppvarming blitt langt sterkere, men det er påfallende at konspirasjonsgjengen - for det navnet kvalifiserer de seg til – ennå må referere til saker som ligger langt tilbake i tid og i beste fall kan kalles originale tolkninger av virkeligheten, istedet for å vise til forskning på emnet. Som siste skanse florerer påstander om juks, hacking av e-post, omskrivninger av sannheten, og en endeløs propaganda om at CO2 er «livets gass» og at «mennesket ikke kan påvirke klimaet».

Fortsettes.

Merkelig prioritering

Følgende er en selvopplevd erfaring fra norsk helsevesen. I lengre tid hadde jeg opplevd kvalme, svimmelhet og tidvis opphoving i ansikt og svelg på en arbeidsplass. Mistanken min gikk mot hydraulikkoljer som luktet fælt og tydeligvis "svettet" fra varme rør. Det var dårlig ventilasjon.

Min fastlege:

-"Vel, vi KAN jo se på saken. Hvis det er det du absolutt vil.

Jeg skiftet lege. Pronto. Neste lege.

-Har det betydning for nåværende arbeid?

-Nei, forsåvidt ikke, men jeg er jo plaget av symptomer ennå.

-Men hvis vi finner noe, er det ikke noe å gjøre.

Underforstått, dette var en sløsing med ressurser.

Jeg ville til Haukeland til undersøkelse. Det får være måte på... Venter ennå på svar, men regner med det går iorden da fastlegen anbefalte undersøkelse.

Hva er det med norsk helsevesen? Er man late? Står man ikke opp om morran? Ingen av delene. Men det kan se ut som om prioriteringene ikke går i pasientens favør. Man har tidsklemme, og neste pasient skulle vært inne på kontoret for en halvtime siden. Legene er blitt dørvoktere for statens penger, og ønsker tydeligvis å redusere belastningen på systemet. Helsevesenet er ikke vårt lenger, det er statens. Og staten vil ha penger til noe annet.

Det hører med til historien at en lege tidligere ikke hadde rapportert disse symptomene mine som en potensiell yrkesskade. For det er det jo, for pokker. Og slikt skal rapporteres. Men ingen straffer leger for slik unnlatenhet. Leger er overklassen det. Og de er fine folk. Fine folk gjør ikke feil. Og fine folk holder sammen.

Jeg forklarte min nåværende fastlege at jeg ikke hadde tillit til denne andre legen, fordi han rett og slett så ut til å ønske å underslå en potensiell yrkesskade.

-Men han har sikkert prøvd å følge deg opp så godt han kunne...

"Sikkert?" For pokker, jeg forteller jo nettopp at han ikke har det!

Min tiltro til norsk statskapitalistisk og monopolistisk helsevesen er liten. Leger har mistet respekt, heter det. Men de gjør sannelig lite for å skape respekt for seg selv. Respekt forlanger man ikke, man gjør seg fortjent til den. Og det samfunnet der overklassen kunne gjøre som de ville i kraft av sin autoritet er borte. Vi så alle hvordan det gikk. Med sin "konservative" dekadens og klassedelte arveherredømme satte man verden over styr og fikk motsvar i sosialistiske og kommunistiske revolusjoner.

Idag er det den sosialistiske politiske elite som antar at de har respekt og fullmakter til å gjøre som de vil. – Det vil være fornuftig å bruke økte egenandeler som et verktøy til å prioritere bedre mellom ulike helsetjenester, sier stortingsrepresentant Bent Høie (H). Og er enig med Ap om at egenandelene på helsetjenester skal opp. For Hoire er jo også blitt sosialistisk i sosialdemokratiet.

For helsevesenet skal for all del ikke finansieres gjennom økonomisk transparente ordninger, der det fungerer som en forsikringsordning i samfunnet og finansieres etter reelt behov. Nei, det er Stortinget som skal bestemme hvor mye av våre penger som skal brukes på helse. Og hvordan de skal brukes. Og da får man selvsagt et system der alt blir utgifter. Og alt blir inneffektivt fordi staten overhodet ikke kan drive forretning. Og alt blir pasientenes feil, fordi pengene kunne jo blitt brukt til noe annet. Som å gi eldre varm mat på eldrehjem, pusse opp skoler, fått vann i bassengene og slikt.

Hadde det ikke vært for at disse postene av en eller annen grunn alltid er de minst prioriterte uansett. Ja, det er en rar verden.

Vi burde uansett alle ha dårlig samvittighet hele tiden. Når vi er syke. Når vi kjører barna til barnehagen fordi bussen ikke venter og ikke kjører samme vei som jobben. Når vi kommer hjem og egentlig ikke har tid til husarbeid. Når vi bruker ordninger som politikerne har stått og skrytt av at de ville "gi oss". Det får være måte på, liksom.. Skal de love og holde det også? Kan vi ikke jobbe, fø barn og betale skatt og så krype ut og dø? Nei, det er vel ikke slik noen tenker, men vi lever jo egentlig alt for lenge og er for syke og...

Er det rart vi
blir syke?

Det er en verden der systemet er blitt viktigere enn menneskene. Og der vi alle er klienter på et eller annet tidspunkt. Vi lever i et samfunn som ikke lar oss være mennesker. Og da går det som det må gå.

Jeg føler meg sykere av dette enn noe annet. Hvordan er det med deg? Føler du deg helt frisk - enda viktigere - føler du deg helt levende? Eller er vi iferd med å bli de levende døde allesammen?

søndag, januar 24, 2010

Luntz avslører strategi

Frank Luntz, kommunikasjonsrådgiver og spinndoktor har lenge levd på å lære andre å selge løgner. Riktignok selger han en og annen sannhet også, men det er først og fremst når sannheten ikke er god nok at den må males om med språklig fin pensel og fargepalett av Luntz.

Luntz har blant annet gitt republikanerne i USA råd i klimasaken. Og strategien har vært klar: Man måtte så tvil om klimaforskningen. Man måtte spille på at mer forskning var nødvendig, og forskningsmiljøene måtte diskrediteres.

I ytterste konsekvens har man tydeligvis tatt Luntz på ordet. Hvem tror "Climategate" var et resultat av "a lonely gunman". Nei, kryssild er svaret i politisk assasinasjon. Kryssild og konspirasjon. For folk flest er mer enn villige til å tro på at det "ikke er røyk uten ild". Så man røyklegger det man kan.

Man kan jo stille spørsmålstegn ved Luntz' moral når han nå faktisk er leid inn av miljøvernere, og skal nedkjempe sine tidligere alliertes argumenter. Men det er et blindspor. Luntz har ingen moral. Han hjelper alle som kan betale. Punktum. At han nå mener det finnes mer bevis på global oppvarming enn før er egentlig irrelevant. Luntz selger såpe, tannkrem eller politiske budskap uavhengig av produktet. Og han er ingen gentleman. Å fremstille senator McCain som idiot fordi han ikke kunne bruke en Blackberry når den egentlige årsaken var skader i hendene som han fikk under tortur i sitt fangenskap under Vietnamkrigen, er bare et eksempel på at virkningen av propaganda er viktigere enn både sannhet og integritet.

Luntz har også sagt at Orwellsk nytale er positivt og hjelper mennesker å forstå klarere. Med klarere mener han sannsynligvis å forstå akkurat så mye eller så lite som myndighetene vil.

Etter Katrina katastrofen eksempelvis brukte Luntz nettopp slik nytale til å fortelle publikum at ingen olje var lekket ut fra boreplattformer utsatt for uværet. Sannheten var at flere større utslipp fant sted. Krig er Fred. Og vanlige mennesker har tydeligvis godt av å bli lurt. "Leteboring" skal også i Luntz' verden kalles "energileting". Fordi boring gir assosiasjoner med hull og hull kan jo lekke...

Men ren uredelighet kan være like effektivt som nytale.

"The scientific debate is closing [against us] but not yet closed. There is still a window of opportunity to challenge the science," skrev Luntz i sin tid i et memo til Bush administrasjonen. Videre: "Voters believe that there is no consensus about global warming within the scientific community. Should the public come to believe that the scientific issues are settled, their views about global warming will change accordingly."

Med andre ord, man kunne spille kynisk på at det ennå var en periode der vitenskapen ikke ville kunne overbevise alle, og dette kunne brukes politisk til å late som om global oppvarming ikke fantes. Slik kunne Bush administrasjonen føre en politikk som begunstiget fossilmafiaen.

Man burde egentlig skjemmes av mindre. Men det Luntz forteller nå burde få oss alle til å skjemmes som mennesker.

- Hvis man virkelig vil skremme amerikanerne, hjelper det ikke å snakke om smeltende isbreer og isbjørnens kamp for livet, sier han. Og videre: - Det som virkelig skremmer amerikanerne, er tanken på at den teknologiske innovasjonen skal skje i Kina og India heller enn i USA.

Og jeg tror det gjelder i alle land. Vi tenker på oss selv. Det er derfor jeg også har påpekt at vi ved å ikke satse på fornybar energi graver vår egen grav. Vi ødelegger vår egen økonomiske fremtid.

Og det er synd, men sant, at vi mennesker ikke bryr oss om at vi ødelegger klimaet på jorden, men reagerer straks noe truer vår egen innbilte lille miniverden. Vår økonomi, våre jobber. Sammenhengene er for vanskelige å oppfatte. Vi lever ennå i vår egen stamme og det er oss mot dem.

Jeg konkluderer - som jeg har gjort før - at menneskets primitive primathjerne ikke er i stand til å reagere på langsiktige farer, og at vår evolusjon ikke har gitt oss noen verktøy til å håndtere situasjoner som klimakrisen. Istedet ligger vårt eneste håp i at propaganda skal skape forandringer i våre handlingsmønstre. Ikke for å redde verden, men for å redde vår stamme - helst på bekostning av andre.

Dermed gjenstår bare et alternativ - at mennesker som Luntz klarer å skremme oss ved å komme med sekundære argumenter som spiller på følelser, ikke fornuft. Fornuft er ikke vår sterke side. Selvsuggesjon, livsløgn og innbyrdes maktkamper er det.

Ikke flere skatter - men flere utgifter

Det ville jo vært nærliggende å påstå at en regjering som lover at skattenivået skal holdes uforandret, men alikevel øker kostnadene i samfunnet ved å kutte i bruken av skattepenger til almennyttige formål, bryter sitt eget løfte. Ihvertfall i følge utsagnets intensjon, om ikke etter en stram ordrett fortolkning. Dermed lyver regjeringen i praksis.

Det er neppe slik at det er en nyhet, og det er vel uansett for mye forlangt å tro at folk vil straffe slikt når det kommer til stykket.

Finansministeren jakter etter inntekter til neste statsbudsjett. Med noen av verdens høyeste skatter går ikke AS Norge rundt, tydeligvis. Noen ville sagt at det indikerer at vi er i en økonomisk krise opp i all velstanden og oljemilliardene. Og det er jo nettopp det vi er. Krisen har imidlertid ingenting med manglende pengevolum å gjøre. Snarere tvert imot, staten går med overskudd så det griner.

Selvlagde økonomikriser er en sak. Det som avslører regjeringens kyniskhet er imidlertid hvor de vil hente inn flere penger. Fra syke mennesker. Ved å øke egenandelene.

Etter den massive Psy-Open mot sykefravær og slikt er det vel skapt et klima der mange mener de syke skal bøye sitt hode i skam og innrømme at dette vel er på sin plass.

Andre, blant annet Kompromissløse meninger, vil tolke dette som nok en indikasjon på at staten ikke kan eller bør drifte sykehus eller helsevesen. Kontrakten om å betale skatt og få igjen visse ytelser er null verdt. Fordi en slik kontrakt faktisk ikke eksisterer mellom folk og det politiske system i utgangspunktet. Og påstanden om at en slik ordning skjermer fattige og gir gode sosiale ordninger er empirisk tilbakevist. Systemet blir stadig dyrere for de økonomisk svake, og behandler til alt overmål folk annerledes alt etter sosial status.

Systemet er i tillegg tungrodd, lite fleksibelt, stadig utsatt for nedskjæringer og politisk motiverte reformer, inneffektivt og direkte menneskefiendtlig.

Et progressivt allment helseforsikringssystem kunne skjermet folks penger fra den politiske grådighet, og den politiserte helsepolitikk, og samtidig redusert statens innflytelse. Det bør ses på som et mål i seg selv at mindre makt burde samles i Stortingets sal.

Så kan politikken handle om annet enn å sjonglere med alles penger.

lørdag, januar 23, 2010

Katastrofale veier

Nylig skjedde en ulykke der en buss full av elever på vei hjem fra leirskole på Knaben veltet nær Narvestad. Skolebarna var fra Grødem Skole på Randaberg.

Til alt hell ble ingen skadet alvorlig.

Ulykken skyldtes ikke høy fart. Ulykken skyldtes ikke dårlige dekk. Ulykken skyldtes ikke beruset sjåfør. Ulykken skyldtes ikke uerfaren sjåfør. Ulykken skyldtes ikke feilbedømming av sjåfør.

Det siste vil selvsagt bli bestridd. Normalt overlates alt ansvar til sjåføren. Den erfarne sjåføren bedømte veien som bredere enn den var på grunn av brøytepinnenes plassering, og i et møte med en lastebil, kom et av forhjulene på bussen utenfor veien, og bussen gled i lav fart av veien og veltet.

Vegvesenet sier både brøytekant og brøytepinner var forskriftsmessig plassert. Og jeg tror dem. Jeg tror faktisk veien både var merket og brøytet på beste måte i forhold til hva som er menneskelig mulig å få til etter forholdene. Bussjåføren har heller ingen skyld, slik jeg bedømmer det. I den gitte situasjon tror jeg han kjørte og tok de beslutninger som var menneskelig mulige etter forholdene.

Problemet er selvsagt veiene. Norske veier er generellt livsfarlige å kjøre på om vinteren. De er smale fra før, og blir ytterligere smale vinterstid med brøytekanter. Helt uskikket for større kjøretøyer. Og da snakker jeg ikke bare om mindre kommunale veier. Flere fylkesveier og til og med riksveier er rett og slett ikke brede nok til at to store kjøretøyer kan passere trygt.

Dette plasserer et umenneskelig krav spesiellt på yrkessjåførers skuldre. Men også for privatbilister er det ofte et sjansespill å møte større kjøretøy på veiene. Veiene er potensielle dødsfeller, og bare dyktighet og noen ganger hell gjør at det går så bra som det som regel går.

Veiene i "Verdens beste land" er kriminellt farlige. Hovedårsaken finner du her. Penger til forbedring vil aldri komme, fordi det ikke finnes politisk vilje til å bruke penger på melkeku nummer en. En annen årsak er selvsagt at vi rett og slett ikke lenger produserer nok ressurser til å bruke på egen infrastruktur i landet som vasser i penger og olje.

fredag, januar 22, 2010

Klimafakta Del 2

Fortsettelse av debunkingen av Klimarealistene finnes også her. Ta en titt i kommentarfeltet til disse innleggene - hvis latter forlenger livet, vil det lønne seg.

Forrige innlegg fikk en del kommentarer. Foreløpig ingen som adresserer de virkelige poengene, men det var vel som forventet. Alikevel ble det reagert på språket. Til det er å si at når Klimarealistene går ut i offentligheten og fremlegger løgner, så får man tåle at andre kaller en spade for en spade. Det var visst også et problem at jeg nevnte Venus som en planet med CO2 basert drivhuseffekt. Synd at den er definert som å ha det, da. Selv en enkel sjekk på Wikipedia slår det fast.

Sitat: Den CO2-rike atmosfæren, sammen med tykke skyer av svoveldioksid, skaper den sterkeste drivhuseffekten i solsystemet, som fører til overflatetemperaturer på over 460 °C

Men fakta er intet hinder for fantasi. Blindheten i miljøet er imidlertid noe som bare utenforstående kan se. Og jeg velger bevisst en konfrontasjonslinje, siden Klimarealistene selv har valgt det.

Jeg fortsetter nå å kommentere innlegget ”Klima, juks, lureri og manipulasjoner”, av Petter Tuvnes. Det er synd at den overskriften allerede er opptatt, fordi det lett kunne vært beskrivende for Klimarealistenes bravader. For å være snill kan jeg godt si at Tuvnes' innlegg er en oppsummering av en del av klimaskeptikerenes mytologi. Ikke spesielt godt forankret i virkeligheten, med andre ord.

Sitat: På 1970-tallet forsøkte man (James Hansen, NASA, m. fl.) å skremme med en ny menneskeskapt istid,

Sier Tuvnes, og har tydeligvis ikke lest innlegget han selv refererer til. Sitat Washington Times:

The scientist was S.I.Rasool, a colleague of Mr. Hansen's at the National Aeronautics and Space Administration. The article goes on to say that Mr. Rasool came to his chilling conclusions by resorting in part to a new computer program developed by Mr. Hansen that studied clouds above Venus.

Så det var ikke Hansen som kom med denne teorien? Nei. Og ble en istid virkelig spådd? Nei, ikke egentlig. Hvis man setter seg inn i denne saken ser man at Rasool (som IKKE er Hansen – her må man tydeligvis være overtydelig) og Schneider (som heller ikke er Hansen) mente at det kunne oppstå en istid på jorden HVIS aerosol nivået i atmosfæren steg med minst en faktor på 4.

Because of the exponential dependence of the backscattering, the rate of temperature decrease is augmented with increasing aerosol content. An increase by only a factor of 4 in global aerosol background concentration may be sufficient to reduce the surface temperature by as much as 3.5 ° K. If sustained over a period of several years, such a temperature decrease over the whole globe is believed to be sufficient to trigger an ice age.

Dette betyr at en istid er et mulig resultat av en mangedobling av aerosolnivået i atmosfæren til tross for oppvarmingseffekten av CO2. Det er direkte løgn å fremstille dette som om James Hansen først spådde en istid og deretter spådde global oppvarming.

Les mer her.

Virkeligheten er en helt annen viser det seg når en sjekker alle fakta selv, skriver Tuvnes. Og det har han jo helt rett i.

Fortsettes.

Flying Circusss

Tja, så kommer sterke indikasjoner på at vi hadde rett vi som mente cirkuset omkring svineinfluensaen var reneste vrøvlet.

– Vi har hatt en mild influensa – og en falsk pandemi, sier Wolfgang Wodarg, som er formann for Europarådets helsekomité.

Hysteriet var vrøvl.

Dog en pengemaskin. Verden er korrupt. Som om det var en nyhet.

torsdag, januar 21, 2010

Klimafakta Del 1

Dette er i hovedsak en kommentar til Petter Tuvnes' artikkel "Klima, juks og manipulasjoner".

I utgangspunktet burde slikt vås selvsagt blitt oversett. Men i og med at Klimarealistene følger i fotsporene til fundamentalistiske høyremiljøer i USA med sin propaganda og sine konspirasjonsteorier basert - ikke på kunnskap - men på politisk motivert propaganda, kan det være på sin plass å avsløre at deres metodikk i virkeligheten går ut på å spre usannheter for å manipulere folkeopinionen.

I USA er dette big business. Både konservative krefter og ikke minst oljeindustrien pøser inn millioner av dollar hvert år for å skape usikkerhet om vitenskapelige funn. Ikke ulikt det tobakksindustrien gjorde før det ble avslørt at de skjulte informasjon og løy både offentlig og under høringer.

Følg pengene, sier Tuvnes. Og vil ha oss til å tro at forskere setter sin karriere og sin troverdighet på spill for å konstruere forskningsdata som er feil, og som i så fall skulle være lett å tilbakevise. Alt som skal til er at en eneste forsker utenfor "konspirasjonen" kommer med avslørende bevis og fremlegger forskningsdata som motbeviser entydig menneskeskapt global oppvarming. Istedet antas det at det finnes en verdensomspennende konspirasjon der de eneste som har sett lyset er klimafornekterne. Som ikke kan fremlegge forskning. Som ikke kan avsløre noen konspirasjon. Og som ikke har andre virkemidler enn følgende:

Å påstå at motparten lyver uten å dokumentere det

Å komme med feilaktige eller irrelevante utsagn

Å spille på at det er lettere å overse et problem enn å gjøre noe med det

Å satse på at desinformasjon spres i befolkningen etter prinsippet "ingen røyk uten ild"

Følg pengene. Godt råd. I denne sammenheng er det klart at pengene først og fremst ligger hos fossilindustrien, i den inntjening som finnes der, og i de investeringer som er allerede er foretatt. Risikoen ved å bevisst forfalske forskningsdata er derimot skyhøy.

Jeg har tidligere tatt for meg en rekke av Klimarealistenes feilaktige utsagn, og vil med dette begynne en serie som skal ta for seg de alvorligste klimamytene som fornekterne ønsker at vi skal tro på. Jeg skal komme inn på en rekke momenter mer i detalj etterhvert, men vil denne gang først og fremst ta for meg noen generelle vendinger og påstander fra Tuvnes' innlegg.

"CO2-utslipp blir betraktet som forurensning"

Vås. CO2 er en klimagass og ikke forurensing. Klimarealistene påstår at motparten har en oppfaning, og spiller på denne. Det er stråmannsargumentasjon. Det er imidlertid ikke bare forurensning som kan ha negative effekter.

"CO2 er imidlertid en livsviktig gass for alt liv på jorden, både planter og dyr, gjennom fotosyntesen. CO2 er ikke mer giftig enn vann."

Irrelevant. Og feilaktig. Både CO2 og vann er farlige i høye konsentrasjoner. CO2 kan være dødelig i konsentrasjoner på 7%, man dør av å drikke for mye vann - forsåvidt kan man drukne i en pytt. Men det er ikke poenget. Poenget er at CO2 er en anerkjent drivhusgass som både kan og vil forandre klimaet på en planet. Venus er et godt eksempel. Også Mars og Saturns måne Titan har CO2 basert drivhuseffekt. Mennesket vil nok overleve en klimaforandring, men tidligere tiders naturlige sykluser har nærmest utryddet mennesket tidligere. Og klimaforandringer har ført til massedød i hele jordens økosystem. Det er ikke gitt at fordi CO2 er av betydning for fotosyntesen at en klimaforandring vil være til fordel for mennesket. Det er ikke gitt at bruk av fossilenergi gir en nettogevinst på lang sikt. Mennesket er mer avhengig av det stabile klima som vi har utviklet oss i enn vi liker å tro. Å forandre dette klimaet bevisst er ikke det smarteste vi kan gjøre.

"CO2 er en svak drivhusgass"

Bullshit. Etter vanndamp er CO2 den mest betydningsfulle drivhusgassen. Vanndamp er imidlertid ikke en pådriver for klimaet. Vanndampen øker og minsker med stigende og synkende temperatur, og gjør at jorden er varmere enn den ellers ville vært, men bidrar bare til enhver tids status quo. CO2 derimot, er en pådriver. Blir det mer CO2 i atmosfæren, øker temperaturen, noe som også trigger mer vanndamp, og som fører til enda høyere temperatur. Vi mennesker tilfører atmosfæren karbon fra fossile kilder som naturen har "gjemt bort" i millioner av år, og vil med dette teoretisk bringe jorden tilnærmet lik det klima som eksisterte før dette karbonet ble tatt ut av kretsløpet. I så fall snakker vi om en klode uten is, med tropiske regnskoger på våre breddegrader og med store deler av jorden som ørkener. Et slikt økosystem vil med overveldende sannsynlighet ikke engang kunne bære en tiendedel av nåværende menneskelige populasjon.

Jeg er nå ferdig med å kommentere bare de to første avsnittene av Tuvnes' innlegg. Det er altså mye å ta tak i. En fortsettelse er med andre ord på sin plass. Og det vil komme etterhvert som jeg får tid. Tilslutt vil jeg komme med en forklaring på hvordan CO2 virker som drivhusgass, siden det er overtydelig at dette ikke er alment kjent.

Alle objekter over det absolutte nullpunkt utstråler infrarød varme. Jorden er et slikt objekt, og mesteparten av energien fra jordoverflaten kommer selvsagt opprinnelig fra solen. CO2 har den egenskap at det absorberer i det infrarøde spektrum. Sett fra et fysisk perspektiv betyr dette at CO2-molekyler absorberer infrarød stråling utstrålt fra jorden, begynner å vibrere, og overfører energi ved fysisk kontakt (kollisjoner) til omkringliggende atmosfære som ellers ville vært svært transparent overfor energien i den infrarøde strålingen. CO2 reemitterer også i det infrarøde spekteret i tilfeldig retning. Grovt sett kan vi derfor si at halvparten av reemittert energi går tilbake mot overflaten. Bare energien som emitteres ut i rommet forsvinner fra atmosfæren. Samme energi kan selvsagt være del av denne prosessen flere ganger. Således holder CO2 effektivt energi "innesperret" i jordens atmosfære, og en ny likevekttilstand etableres hver gang konsentrasjonen av CO2 øker. CO2 har derfor en meget sterk effekt selv om konsentrasjonen ikke er høy.

Og til tross for at Klimarealistene tidligere har påstått at CO2 bare absorberer energi i lav høyde over bakken, er dette basert på en absolutt misoppfatning av hvordan CO2 fungerer fysisk.

Fortsettes.

onsdag, januar 20, 2010

FrP - formynderpartiet

FrP gir meg grå hår. Ikke fordi jeg bryr meg om dem, de får bale som de vil. Problemet er at de utgir seg for å være et liberalistisk parti, selv om de ikke engang ser ut til å ha lest "Liberalisme for uber-dummies" engang. Og det er ikke engang dette som gir meg grå hår - kan man forvente noe mer? - men at ikke folk flest gapskratter hver gang de snakker om frihet og liberalisme.

Og da snakker jeg ikke om å le
med dem.

Auf Granit beißen.

De er for å instruere NRK til å sende Hinkelpinkel og Drømmehagen når de egentlig burde være for å avskaffe statskanalen og ihvertfall være ubetinget for full redaksjonell uavhengighet uansett personlige ønsker. De er imot at folk skal kunne velge sitt eget hodeplagg, og de ønsker at staten skal kunne bestemme om flyktninger skal kunne flytte.

Das Ei des Kolombus!

Jotakk. Mye kan sies om integreringspolitikken som stort sett er like mislykket som man kan forvente av et politisk system uten styring men med mange høytflyvende tanker totalt skjermet for antropologisk eller rasjonell forståelse av virkeligheten. Men skal stat eller kommune - myndighetene - bestemme over hvor folk skal bo?

Det er liberalistisk det.

Og det var ironi. FrP's liberalisme er fåtallets frihet og flertallets trelldom. Nei, de er selvsagt ikke klar over det, men det er jo allerede etablert at de ikke har satt seg inn i så mye... Herrefolket, slaveriet - alt dette er del av FrP's tankegang - uten at de vet det.

Aber was denn!

Tre av ti flyktninger ender i Oslo. 3 av 10? Og det vil FrP overstyre fra Stortinget?

Eller er det det FrP vil? Man vet aldri. For FrP har en politikk som går ut på å trekke forslag opp fra hatten. I blinde kunne man tro - men det handler nok mer om at det finnes så uendelig med forenklede løsninger ute blant deres representanter. Er det Sylvi Listhaug som ønsker dette, eller er det FrP? Ikke godt å si. Man vet som kjent aldri.

Auf eigene Faust!

Lærdommen er uansett at FrP ønsker å bruke statsmakt til å gjennomføre sine pseudo-randomiserte populistiske ønsker når som helst. FrP er ikke for mindre stat, bare mindre statsmakt til alle andre og full statsmakt for seg selv.

FrP er for flertallsdiktaturet. Bare de selv leder dette flertallet dit de selv vil. Uten kart og kompass riktignok, men dog.

Das ist nicht mein Fall!

Statoil satser fornybart

Statoil satser på fornybart.

Statoil har "så vidt" begynt å se på muligheter til å investere i utvikling av jordvarme samt muligheter innenfor solenergi og hydrogen.

Og alle hjerter gleder seg? Spesiellt Kompromissløse meninger, som har ivret for slike løsninger en tid?

Overhodet ikke. For det er ingen grunn til å juble. Det er nok heller grunn til å se på denne utviklingen som nok et ledd i den statlige monopoliseringen og kontroll av energi i Norge. Og det er overhodet ingen grunn til å tro at vi nå skal bli mer miljøvennlige.

Vi ønsker å ta del av veksten i fornybar energi, sier Statoils Alexandra Bech Gjørv.

Det er ingen grunn til å tro at Statoils motiver er annet enn rent økonomiske. Og det vil i praksis bety at det som vil komme av storsatsing på alternativ energi i Norge i stor grad vil komme basert på Statoils egeninteresse. Med andre ord i tillegg til fossilenergi - ikke som erstatning. Og det vil bety at fornybar energi vil erstatte olje og gass kun etterhvert som disse kilder går tomme. Kutt i utslipp blir dermed null. Zero. Nada. Zip.

Det er grunn til å tro at Statoil som stor operatør i fornybar energi i fremtiden vil være et alvorlig hinder for utfasing av fossilenergi og ingen pådriver. Staten vil nok heller ikke omlegge skatte- eller avgiftspolitikken slik at det skader melkekua.

lørdag, januar 16, 2010

Enda mer om Prisstigning på kommunale boliger

Nye opplysninger kommer frem om saken om prisstigning på kommunale boliger i Stavanger regionen.

Sola kommune lover i brev utsendt til de berørte at mye av prisstigningen skal kompenseres gjennom den statlige bostøtteordningen. De skriver blant annet:

En del leietakere får idag ingen eller redusert bostøtte fra Husbanken fordi husleien er for lav.

Dette er argumentet for å øke husleien.

[Nye] regler gir alle unntatt studenter eller militære rett til å søke bostøtte. Videre ble inntektsgrensen for å søke bostøtte noe øket. Økt husleie vil medføre at flere får rett til bostøtte/høyere bostøtte. Den reelle husleieøkningen behøver derfor for den enkelte ikke bli særlig stor.

En av de berørte har søkt om bostøtte etter den siste prisøkningen. Vi snakker her om en relativt lav trygd gitt etter 100% uføregrad. Han fikk avslag. Han hadde 2800,- kroner for høy inntekt i året etter at Husbanken hadde plusset på særfradraget til uføretrygden.

Og heri ligger problemet. Kommunen frasier seg sitt ansvar ved å henvise til statlige ordninger utenfor deres kontroll. Og som i alle henseender med den norske velferdsmodellen så er det slik at faller man mellom to stoler, så får man problemer.

Trygt og godt bak sine skrivebord anser man det som greit at det ordner seg for flertallet, mens man fraskriver seg ethvert ansvar for mindretallet. Kynismen er systematisert, og man gjemmer seg bak den psykologiske tankefeil og positivisme at først og fremst så skjer ting sikkert alltid slik man tror, men gjør det ikke det, så vil man ikke vite om det.

Rådmennene og politikere generellt er desperate etter å kutte utgifter, morsomt er det å se at det alltid er de svakeste som skal bære kuttene. Rådmannen i Stavanger (som begynte med denne nybrytende politikken med å ønske overskudd på utleie av kommunale boliger på statens regning) finner imidlertid lett en million kroner til å ønske å kjøpe fotavtrykk fra tidligere fredsprisvinnere. Som et eksempel. Så fantasien er det ikke noe i veien med.

Tenk om kommunene istedet kunne være stolte over å ha skikkelige kommunale boliger og velferdsordninger i "verdens beste land"? At kommunene også seg imellom satte prestisje i å ha et kvalitetstilbud. Istedet ser vi at holdningene fra forrige århundre er tilstede i godt monn. Vi kunne hatt behov for også en Alexander Kielland i dag. Men samfunnsrefserne er idag stort sett fanget i maktas system. Og der sitter de trygt.

Mainstream unnlater foreløpig å ta hansken opp i forhold til denne saken, selv om de er blitt tipset. Vil dette vedvare? Vanskelig å si - men man kan mistenke at man ikke vil sette seg opp mot makta i kommunene. Det er opp til avisene å eventuellt motbevise denne hypotesen. Imidlertid må avisene selvsagt få tid til å sette seg inn i saken. Ros om de tar det opp - pepper om de lar vær.

torsdag, januar 14, 2010

Parodi


Norges klimainnsats parodierer nå seg selv. Solis er Statoils mann.

Godt Norge aldri prøvde å sende mennesker til månen - aldri så galt...osv.

Tillegg:

Og parodien fortsetter i det uendelige.

La dem spise kake.

onsdag, januar 13, 2010

Kompromissløse meninger i sorg

Det har nylig kommet frem at holocaust omfattet 1,5 millioner flere jøder enn først antatt.

De nye ofrene er hittil ukjente ofre fra Ukraina.

Fra Wikipedia: Holocaust tok livet av cirka 6 millioner jøder, cirka 400 000 sigøynere[1] og 250 000 funksjonshemmede. Om man regner med alle minoritetene, kan man anslå at 9–11 millioner ble drept.

Om man legger til flere blir skampletten på en måte hverken større eller verre. Den er stor nok.

I sorg over menneskeheten blir Kompromissløse meninger taus videre idag. Fred lyses over alle ofrenes minne.

Mulig hjelp i klimakrisen


James Lovelock har, i likhet med NASA's James Hansen, ikke høye tanker om hverken kvoter eller CO2 avgifter som løsning på klimakrisen. I utgangspunktet mener begge disse gigantene innen klimaforskning og biofysikk at vi ikke har en snøballs sjanse i helvete til å unngå meget alvorlige konsekvenser hvis vi fortsetter med den strategi vi til nå har valgt.

Lovelock på spørsmål om kvotesystemer kan redde oss:

Not a hope in hell. Most of the "green" stuff is verging on a gigantic scam. Carbon trading, with its huge government subsidies, is just what finance and industry wanted. It's not going to do a damn thing about climate change, but it'll make a lot of money for a lot of people and postpone the moment of reckoning.

Om karbonfangst:

That is a waste of time. It's a crazy idea - and dangerous. It would take so long and use so much energy that it will not be done.

Om atomkraft:

It is a way for the UK to solve its energy problems, but it is not a global cure for climate change. It is too late for emissions reduction measures.

I tillegg kan nevnes at også atomkraft nærmer seg "peak nuclear" og at utsiktene langt frem i tid ikke er spesiellt gode.

Lovelock mener imidlertid at en løsning finnes. Den er ikke i nærheten av å være på den politiske agendaen idag, og den er snublende nær en løsning jeg selv har grunnet på lenge. La meg forklare min ide først.

Karbonfangst industriellt er enormt energikrevende, og svært dyrt. I tillegg må karbon lagres som CO2 , altså gass, under trykk - en oppskrift på senere utslipp, da det kun skal en sprekk til for at gassen sakte men sikkert lekker ut igjen. Det er også umulig å tro at alle utslipp av CO2 skal legges i rør frem til nærmeste lagringsplass. Vi har lagringsplass i nordsjøen, de fleste land har ikke slike muligheter. Analyser viser uansett at i beste fall kan bare 10% av alle CO2 utslipp fanges inn på denne måten. Vitenskapen sier at vi må kutte over 80% bare for å nå togradersmålet.

Pins og godt humør er altså ikke nok, herr Solheim.

Trær bruker solenergi til å fange opp karbon, og gjør det helt gratis. Ved å hugge ned skog, forkulle den, og legge kullet i deponier som overdekkes med lufttett leire, omtrent som søppeldeponier idag, bare i mye større skala, vil karbonet bli liggende fanget like godt som om det skulle være et naturlig kulldeponi.

Energien fra forkullingen av trærne vil kunne brukes, og vil mer enn oppveie den energi som forbrukes til å kutte ned og transportere trærne.

Lovelocks forslag:

There is one way we could save ourselves and that is through the massive burial of charcoal. It would mean farmers turning all their agricultural waste - which contains carbon that the plants have spent the summer sequestering - into non-biodegradable charcoal, and burying it in the soil. Then you can start shifting really hefty quantities of carbon out of the system and pull the CO2 down quite fast.

En kombinasjon av mitt og Lovelocks forslag vil muligens være det mest effektive, spesiellt siden vi nå begynner å få dårlig tid. Vil slike tiltak ha effekt?

Yes. The biosphere pumps out 550 gigatonnes of carbon yearly; we put in only 30 gigatonnes. Ninety-nine per cent of the carbon that is fixed by plants is released back into the atmosphere within a year or so by consumers like bacteria, nematodes and worms. What we can do is cheat those consumers by getting farmers to burn their crop waste at very low oxygen levels to turn it into charcoal, which the farmer then ploughs into the field. A little CO2 is released but the bulk of it gets converted to carbon. You get a few per cent of biofuel as a by-product of the combustion process, which the farmer can sell. This scheme would need no subsidy: the farmer would make a profit. This is the one thing we can do that will make a difference, but I bet they won't do it.

Kull i landbruksjord er en jordforbedrer, men jeg tror karbon utenfra produksjonen må tilsettes for å oppnå best effekt. Vi kan få større avlinger, med mindre bruk av kunstgjødsel. Med tanke på hvor mye "naturlig" kull og fossilenergi som forbrukes per idag tror jeg også vi må spe på med trehugst og deponier også utenfor landbruket. Lovelocks plan er uten de inngrep i naturen som min nødvendigvis vil innebære - men det er da også ment som en kriseplan nødvendiggjort av vår kollektive dumhet. Og fornuftig administrert kan planen alikevel gjennomføres uten massedød i naturen - en sikker konsekvens av klimaforandring.

Vil vi gjøre det? Lovelock er pessimist. Det gir ikke storkapitalen penger. Det gir heller ikke politikere avgiftsinntekter. Og til nå synes dette å være drivkraften bak alle politiske løsninger.

Jeg er litt mer optimistisk. Folket kan tvinge igjennom slike løsninger hvis vi vil.

Og da blir spørsmålet egentlig om vi virkelig vil. Mye tyder på at vi bør vurdere å ville nettopp slike løsninger. Lovelock spår om fremtiden:

I think it's wrong to assume we'll survive 2 °C of warming: there are already too many people on Earth. At 4 °C we could not survive with even one-tenth of our current population. The reason is we would not find enough food, unless we synthesised it. Because of this, the cull during this century is going to be huge, up to 90 per cent. The number of people remaining at the end of the century will probably be a billion or less. It has happened before: between the ice ages there were bottlenecks when there were only 2000 people left. It's happening again.

I don't think humans react fast enough or are clever enough to handle what's coming up. Kyoto was 11 years ago. Virtually nothing's been done except endless talk and meetings.

Og dette er nettopp poenget. Dette er en problemstilling der politikere og kapital må tvinges til å gjennomføre tiltak. Det er opp til oss alle å tvinge dette igjennom.

Innlegget er publisert på ABC, og på Lillith.

tirsdag, januar 12, 2010

Nye momenter

Nye momenter er kommet til i saken om
Prisstigning på kommunale boliger.

Storms of My Grandchildren

I sin nye bok Storms of My Grandchildren, sier NASA's James Hansen at kvotehandel bare vil føre til inntekter for banker og hedge funds, og at det blir business as usual for oljeindustrien.

Forsåvidt en god forklaring på at systemet kommer i gang i det hele tatt. Vi vet hvem som egentlig styrer økonomien.

Professor Hansen sier også: Carbon must be taxed as close to the source as possible.

Karbon må skattlegges ved kilden. Nå sa Kompromissløse meninger dette også for meget lenge siden. Og logikken er klar - når kapitalinteressene må betale skatten direkte, så åpner det for at andre aktører kan bruke sin kapital til å skape alternativer i konkurranse med en avgiftsbelastet industri. Avkastningen blir da potensiellt større. Dette skaper en risiko for fossilindustrien som vil føre til at også fossilindustrien vil sette mer av sin kapital i alternativ energi.

Karbonkvoter vil aldri fungere. CO2 avgifter på forbrukere inngår dessuten bare i den generelle prisstigningen, og forbrukere kan ikke direkte påvirke hvilken infrastruktur som tilbys. Karbonkvoter eller avgifter lagt direkte på industriutslipp river også grunnlaget bort for arbeidsplasser og presser frem utflagging uten å stimulere til økt produksjon av fornybar kraft. Dette ser vi beviset av i Norge der vi internasjonalt er kjent som landet der CO2 avgift ikke fungerte.

Hansen påstår at CO2 avgifter på forbrukere er uten effekt, og at karbonkvoter fører til:

A lot of trade and only little cap

Poenget er vel at det er slik det er tenkt å være.

Norge lover ikke klimakutt

Etter å ha vært store i kjeften lenge, og akket oss over at det ikke ble en bindende klimaavtale i København, vil ikke Norge forplikte seg til kutt.

Det er ikke det at dette kommer som en overraskelse. Det er heller det at Solheim ennå våger å si:

- Det følger av Soria Moria II-erklæringen at vi vil skjerpe dette målet slik at det tilsvarer kutt i utslippene på 40 prosent dersom det kan bidra til enighet om en ambisiøs klimaavtale hvor store utslippsland påtar seg konkrete forpliktelser.

Dette er bare ord. Ord som tyter ut uten overbevisende kraft. Billige ord all den tid definisjonsmakten av "dersom" sitter hos Solheim selv. Å gå foran med et godt eksempel er tydeligvis ikke ansett som positivt.

Og det er heller ikke overraskende i et samfunn som handler om oss selv først, så oss selv, og er det mer igjen, så tar vi det også.

Saken er klar. Saken er biff. Saken er ertersuppe. Norge vil at de fattigste landene skal kutte i utslipp, mens de rike - som vi tilfeldigvis er en del av - skal kjøpe seg bort fra å gjøre noe som helst.

mandag, januar 11, 2010

Klimarealistene - Norges mest useriøse organisasjon?

Les gjerne mitt motsvar til Klimarealistenes nyeste propaganda, det finner du her.


Hagen og varmepumpen - men mest om skatt

Stein Erik Hagen, en av Norges aller rikeste, har fått 180 000 kroner i tilskudd til varmepumpe i sin 1700 kvadratmeter store villa. En villa med et strømforbruk milevis over gjennomsnittet. Selv etter installasjonen av varmepumpen.

Det tok meg litt tid å kommentere dette, fordi jeg først tenkte det var en ikke-sak. Hagen har ikke gjort noe ulovlig.

Hagen har rett og slett brukt de ordninger som er tilgjengelige, og det er en selvfølge at de med mest ressurser er de som best kan utnytte tilgjengelige ordninger. Slik har det alltid vært. Hvermansen kan for eksempel ikke kjøpe varmepumper til 3 millioner for å makse ut støtten.

Men så kom jeg til å tenke over at Stein Erik Hagen slettes ikke hadde gjort noe ulovlig om han også hadde benyttet seg av gratis middag hos frelsesarmeen. Eller fått utdelt julepresanger til barna sine fra Fattighuset. Og deri ligger problemet. Det er perverst å utnytte slike ordninger når det er soleklart at man ikke behøver hjelp.

Det er perverst av Hagen å kritisere de som sykemelder seg, de som mottar trygd - de som behøver hjelp - når han selv benytter seg av de ordninger som finnes - enda han ikke behøver det.

Dessuten er det perverst av sosialdemokratiet å skape ordninger som gir alle, selv de som ikke trenger det, rett på støtte. Et eksempel er barnetrygden.

Det er perverst å ha et samfunn som er mer interessert i å omfordele for enhver pris enn å tilrettelegge for økonomisk uavhengighet. Det er ingenting i veien for å slutte med å overbeskatte enkelte grupper slik at de slipper å bli avhengige av "ordninger".

Med andre ord - har enkelte lønnsgrupper for eksempel behov for bostøtte - er de overbeskattet. Sett ned skatten.

Har for eksempel småbarnsforeldre for lite å rutte med - er de overbeskattet. Sett ned skatten.

Jeg er klar over at dette ødelegger ideen om at flest mulig skal bli avhengige av fader Stat. Og jeg er klar over at dette reduserer politikeres mulighet til å komme med valgflesk og å fremstå som velgjørere.

Men vi må slutte å leve på politikeres nåde - spørsmålet er hvorfor vi lar oss lure til å leve i et så perverst samfunn.

fredag, januar 08, 2010

Nye investeringer

Nye friske penger, denne gang åtte milliarder, som vi IKKE investerer i fornybar energi. Statoil pøser de heller inn i Iraks oljeindustri.

Spriket mellom liv og lære har aldri vært større.

"Alle må gjøre sitt...Statoil driver fremdeles med det samme" - burde være slagordet.

"Utslipp av klimagasser og miljøgifter er blant vår tids største utfordringer. Gjennom utvikling av ny teknologi og effektiv utnyttelse av naturressurser, bidrar vi til å løse problemet."

Skriver Statoil på hjemmesidene sine. Svada og pisspreik er dagens religion.

Norge dolker Island i ryggen nok en gang

Lite er å si annet enn at Norge påny dolker Island i ryggen, og vrir om.

Hvorfor noen har inntrykk av at Norge skulle ha opptrådt vennligsinnet i utganspunktet er uforståelig. For oss er det jo kun business som teller. Og det er ikke god business å låne penger til Island.

Jeg antar dette betyr at Norge stiller seg i rekken av land som har vist at de synes nasjonalstater og deres borgere skal holdes ansvarlige for private bankers miserer uansett. Antar at dette også etterleves hvis vi kommer i en tilsvarende situasjon. Noe som får meg til å ane at banker og finansinstitusjoner egentlig holder oss alle som gissler. Jeg vil melde meg ut! (Hvor meldte jeg meg inn?)

Og jeg antar at vi som vanlig anser det rett og rimelig at straff av bibelske proporsjoner er best for økonomisk mislighold. Rehabilitering gjelder bare kriminelle.

Hvorfor Islendingene bruker tid og krefter på å prate med Norge er vanskelig å forstå. Kanskje de trodde på våre egne myter om oss selv?

Prisstigning på kommunale boliger


Leien for kommunale boliger i Sola kommune stiger nå. Eksempelvis fra 3200,- til 3600,- (reelt tilfelle). Årsaken er generell prisstigning. En prisstigning som er blitt på ikke mindre enn 12,5% for disse boligene. Flere har ringt meg og sagt at de ikke vet hvordan de skal klare denne nye leien fordi trygden allerede er strukket til bristepunktet. Noen sparer på strømmen i et forsøk på å holde utgiftene nede. Dette gjelder syke mennesker!

Dette er en indikator på hvorfor trygdeytelser koster stadig mer i dette landet. Alt blir dyrere, og utgiftsgaloppen stanser aldri. Og en god del av denne dyrtiden lempes altså over på de økonomisk svakeste. I neste instans er det mulig dette blir kompensert gjennom høyere trygder, og spiralen fortsetter. Så kan man nok engang høre tenners gnissel fra våre folkevalgte om at dette har vi ikke råd til!

Men dette er bare begynnelsen. Kommunestyret i Sola planlegger (ønsker) å øke leien for slike boliger til over 6000,- i måneden. Jeg har hatt kontakt med mennesker som er på gråten, fordi de da ikke vil ha råd til å bo i sine kommunale leiligheter. En person har endog begynt å forberede seg på å flytte ut i telt i ren protest hvis forslaget går igjennom. Uføretrygdet. I telt. Midtvinters.

Resultatet kan uansett bli at kommunen med ordfører fra Hoire (Håkon Rege, tidligere FrP) og med motto "Ansvar for hverandre" jager uføre bort på økonomisk grunnlag. Så kan de eksportere utgiftspostene til andre kommuner. Det er jo en flott strategi - i den grad kommunen har en strategi.

Uansett planlegges det også nytt Rådhus, selv om alle er enige om at man egentlig ikke har råd til dette. Nei, dette er ingen parodi, det er den rene og skjære sannhet!

Kan jeg foreslå en studietur for alle Solas kommunetopper til et varmere, mer behagelig strøk i denne sprengkulden for å studere arkitektur? Full pensjon selvsagt. Og på første klasse. Annet skulle jo tatt seg ut!

Ellers hører vi jo fra Løvebakken at bostøtten skal økes. Hele landet på bostøtte må vel være målet? Så er vi alle eid trygt og godt av Staten.

Og slik går no dagan i kongeriket.

Tillegg: Etter å ha lest igjennom saksdokumentene ser jeg at Sola kommune baserer seg på at mesteparten av de økte leieutgiftene skal dekkes inn gjennom bostøtte (leietakerne vil alikevel få ca. tusen kroner i økte leieomkostninger). At Sola kommune baserer seg på at alle i deres kommunale boliger skal kvalifisere til en relativt høy bostøtte, betyr at de flytter ansvaret over på statlige ordninger. Gjør alle kommuner dette, vil sannsynligvis bostøtteordningen kollapse. Uansett blir kostnadene vesentlig større for staten. Sola kommune driver dermed business med sine kommunale boliger, de ønsker at utleien skal gå i pluss. Det er slik de tar "ansvar for hverandre" - ved å frasi seg ansvar.

Tillegg 2: Dette forslaget om prisøkning er basert på at Sandnes og (rikmannskommunen) Stavanger vurderer tilsvarende opplegg. Sola kommune er redd for å bli en "dumpingplass" for sosialklienter og trygdede. Med andre ord - dette er en utvikling som vil spre seg som ringer i vann.

I tillegg kan nevnes at kommunene vil ta full leie for boliger de selv beskriver som "med meget nøktern standard".

Holdninger som man trodde hørte til forrige århundre lever i beste velgående. Det nye er at kommuner vil tjene penger på de fattigste.

PS. Saken kommer i avisene!

torsdag, januar 07, 2010

Arbeidslinja


Å skremme er en dårlig strategi. Spesielt når man prøver å skremme de svakeste i samfunnet. De som av en eller flere årsaker ikke holder tritt med rotteracet og de økende effektivitetskravene i samfunnet. Alikevel kjøres nå en ny runde skremselspropaganda rettet mot syke og uføre. Eller for den saks skyld arbeidsledige.

Slike mennesker er det ingenting galt med. Snarere tvert imot, de aller fleste som faller utenfor har til alle tider vært offer for ytre forhold. Under andre forhold ville de ha klart seg utmerket. De fleste samfunn i menneskenes historie har da også klart å ta vare på de syke, de skadde eller de eldre som best de kan. Og det gjør vi jo i dag også - det er bare det at de altfor velfødde, overbeskyttede og priviligerte i all sin rikdom og overflod synes at det burde vi ikke. Eller, i det minste burde de som er avhengige av hjelp skamme seg, og piskes litt.

Arbeidslinja handler også om dette. Arbeider du ikke, er du ikke verdig - skam deg.

Debatten om for høye trygdetall handler også om dette - skam deg.

Debatten om høyt sykefravær - ditto.

Og det handler vel heller om å signalisere overfor alle andre at den statsmonopoliserte trygdeordningen - forsikringen av liv og helse - er blitt for dyr. Og at det er de sykes skyld.

Og så har vi mistet gangsynet så absolutt at vi ikke skjønner at det er nettopp systemet - samfunnet - som skaper problemene. Slik det alltid har gjort og sikkert alltid vil gjøre, fordi Utopia nok for alltid er utenfor vår rekkevidde. Fattigdom skyldes som regel alltid følgende faktor: Mangel på egnet arbeid. Millioner av mennesker har vært, og vil i overskuelig fremtid være fattige av denne årsak.

Og det er jo nettopp det arbeidslinja tar for seg? Nei. Det er ikke det.

Fordi man har "avskaffet" fattigdom ved å sette krav i samfunnet på alle områder. Krav til levestandard, krav til økonomi i bedrifter, krav til effektivitet. Mange av disse kravene er satt indirekte gjennom skattemessige eller lovmessige krav. Alle resultater av politikk er ikke lette å forutse, nettopp fordi alle ordninger per definisjon tar høyde for gjennomsnittet, ikke avviket. Og er man da avvikende fra dette gjennomsnittet, da faller man lett av lasset.

Og strategien for å møte situasjonen som er oppstått på grunn av ønsket politikk er et skoleeksempel på hvordan man ikke skal gjøre det. Man har et byråkratisk system som skattlegger alt og alle for å få råd til å dele ut goder etter behov. Et system som tydeligvis er blitt for dyrt, men også et system som skaper klienter, som setter mennesker i et avhengighetsforhold til et regelverk, og et system som peker på alle avvik som en byrde.

Det er ikke slik man skal behandle mennesker.

Et bevis på at slike systemer ikke fungerer er at funksjonshemmede - selv om man har snakket seg varme om dette fra Stortingets talerstol i mange tiår - fremdeles sliter med å komme seg i arbeid. Problemstillingen er i prinsippet den samme for kronisk syke, skadde, eller mennesker med medfødt funksjonshemning.

Norges Handikapforbund skriver på sine nettsider:

Til tross for at menneskerettighetene og norsk lov slår fast at ingen skal diskrimineres i utdanning og arbeidsliv, er virkeligheten annerledes. Mange funksjonshemmede stenges ute på grunn av diskriminerende holdninger, liten fleksibilitet og manglende tilrettelegging.

Videre: En stor andel funksjonshemmede som står utenfor arbeidslivet, ønsker seg arbeid.

Og min erfaring er at det også er en meget stor andel av trygdede som faktisk ønsker seg arbeid. Arbeidsgivere har imidlertid generellt ikke rom for mennesker som ikke yter maksimalt, og de byråkratiske løsningene er ofte ikke treffsikre nok, eller er rett og slett for dyre slik at fine ord i festtalene aldri kan omsettes til handling i virkelighetens verden.

Arbeidsgiver må ønske å ansette

Jeg anser det som fornuftig å begynne å se på trygdede og funksjonshemmede som samme gruppe, fordi problemstillingene åpenbart er de samme i forhold til arbeidslivet. Statens råd for likestilling av funksjonshemmede har fått med seg at:

Av de 304 000 ikke-sysselsatte funksjonshemmede var det 92 000, eller 30 prosent, som oppga at de ønsket arbeid (SSB 09/2008). Det aller viktigste for å få flere funksjonshemmede i arbeid, er at personer med funksjonsnedsettelser må betraktes i lys av de ressursene de innehar. Det er arbeidsgivers ønske om å ansette personer med funksjonsnedsettelser som kan bidra til at flere faktisk får et jobbtilbud og en ansettelseskontrakt hos en arbeidsgiver.

Og da blir vinklingen straks en annen. Det må være slik at arbeidsgivere ønsker å ansette funksjonshemmede - dette gjelder uansett årsak eller type handikap eller uføregrad. Dette momentet mangler merkelig nok fra debatten idag. Det virker som om det viktigste er å slå politisk mynt på å fremstå som "harde". Er det et forsøk på å selge de funksjonshemmede for tretti sølvpenger for å løse FRP-koden?

Kanskje det. Kanskje skyldes det at politikere ikke leser eller forstår sine egne råds anbefalinger. Kanskje skyldes det at politikere lever i en verden der de tror alt kan vedtas. At folk kan vedtas å komme i arbeid, at bedrifter kan vedtas å ønske å ansette funksjonshemmede. At et godt og inkluderende samfunn kan vedtas.

Kanskje er det derfor de fleste slike tiltak aldri fungerer?

Så - problemstillingen som skulle vært oppe til debatt er derfor - hva kan gjøres for at arbeidsgivere skal ønske å ansette funksjonshemmede? Utgangspunktet kan ikke være at alle skal i arbeid, men utgangspunktet må være at alle de som arbeidsgivere kan ønske å ha i arbeid skal komme i arbeid. De fleste lærer allerede i de første barneår at en firkantet blokk ikke kan skyves inn i et rundt hull. Før eller siden lærer man seg at det ikke nytter å prøve å oppnå det uoppnåelige.

Selv om man truer. Selv om man skriker. Ja, selv om man gråter sine bitreste tårer.

Brukeraktiverte ordninger

Jeg tror vi må begynne å tenke annerledes. Det er brukeren som må aktivere sine egne ordninger. Ikke først og fremst byråkratiet. Byråkratiet fungerer ikke - og det er utallige eksempler på det fra det virkelige liv. Ikke bare fra mennesker som opplever dette, men også fra byråkratiets egne organer:

Tjenestene blir ikke gitt til riktig tid, og samordningen mellom tjenester hjem – skole, arbeid, mangler. I mange tilfeller kommer hjelpen for sent til at en klarer å være på skole eller på arbeid til rett tid. I tillegg opplever mange svikt eller mangel på transport til og fra skole eller arbeidssted.

Mens noen politikere ønsker å øke for eksempel arbeidsgiveravgiften, for å få bedre råd til mer mislykkede byråkratiske løsninger, ønsker andre å redusere arbeidsgiveravgiften, for å gi rom til mer marginale arbeidstakere - for eksempel lærlinger. Det siste er sunn politikk.

Mitt forslag til en human, effektiv og fremfor alt fungerende arbeidslinje er derfor:

Differensiert arbeidsgiveravgift*

Ved mer enn eller lik 15% uføregrad gis 50% kutt.

Ved mer enn eller lik 25% uføregrad gis 100% kutt.

I tillegg kommer eksisterende ordninger som for eksempel å gi bedriften fritak fra å dekke sykedager.

Dette er og skal være raust - fordi hensikten jo nettopp er å flytte utgiftene fra inneffektive byråkratiske løsninger til mer treffsikre ordninger. Dette blir det mindre skatteinngang av, men også mer effektiv ressursbruk. Og fremfor alt, det blir flere i produktivt arbeid!

Fleksibel trygd

I tillegg til dette bør selvsagt også trygd være fleksibel, slik at den ikke begrenser muligheten til å delta i arbeid. Idag er det slik at mange uføre må begrense sitt arbeid, for ikke å risikere å miste sin trygdestatus. Poenget er jo nettopp at de er ustabile, og ikke kan risikere at en god periode skal føre til at de pånytt skal måtte gå igjennom kverna om uføretrygd på et senere tidspunkt. Dette er et system som rett og slett knekker mange psykisk. Dette handler ikke om latskap, men om en kamp om å overleve!

Frihet til å ha en fleksibel trygd, som automatisk dekker opp perioder utenfor arbeid og sikrer inntekt, gir fleksibilitet til å prøve ut arbeid, og trygghet til å stå i dette arbeidet.

Alle kan ikke komme i arbeid. Det er kanskje det viktigste å forstå. Og det økonomiske systemet vil alikevel fremdeles være slik at de lavproduktive i stor grad vil bli utestengt. Men - det viktigste er nettopp å senke denne listen, å gi incentiver til at bedrifter faktisk ønsker å ansette funksjonshemmede. Og det gjør man ikke ved å øke bedriftenes utgifter.

Det er først og fremst en kombinasjon av høykost (dyrtid - stor etterspørsel av varer og tjenester - oljeøkonomi) og høye skattemessige utgifter ved å ha ansatte, som legger rammeverket for dagens situasjon ved at næringslivet blir avhengig av stor effektivitet.

Det - og den politiske overbevisning om at byråkratiske løsninger alltid fungerer.

Les forøvrig hvordan det ikke bør gjøres.

Les også hvordan NHO bruker folks meninger til å hetse. Flertallet av friske mennesker mener altså at de skal betale mindre for å fø på de syke. Flertallsdiktaturet brukes fritt og populistisk. Mener de samme menneskene at de ikke bør betale boligforsikringen sin siden det bare brenner hos "andre"?

Dagens Næringsliv følger opp med å informere om at "1 av 3 kjenner en trygdesnyter" - men glemmer å si at det dreier seg om at folk TROR de kjenner trygdesnytere.

Godt journalistisk arbeid - ironisk ment selvsagt - men det er godt i den forstand at det selvsagt er ledd i en holdningskampanje. Tydeligvis basert på antakelser og påstander og med en klar agenda. Men det er nok i propagandaland. Sieg heil.

Og tilslutt, samme hva Stoltenberg eller andre prøver å innbille oss, så er det faktisk slik at Norge har et supereffektivt næringsliv. Det er nettopp denne effektiviteten som gjør at mange faller utenfor. Man kan ikke få både i pose og sekk. Ihvertfall ikke hvis staten selv krever like stor effektivitet av alle.


Mitt forslag er altså at staten bør slutte med det, og heller innrømme et begrenset skatteamnesti for noen grupper. Det vinner alle på.


*I Norge er vi for eksempel ikke fremmed for å bruke differensiert arbeidgiveravgift som et distriktspolitisk middel.

onsdag, januar 06, 2010

E-bøkene piratkopiert

Som Kompromissløse meninger tidligere har spådd (ikke at det var så vanskelig) er det nå e-bøkenes tur til å bli piratkopiert.

Alle piratene som påstod at det var den fæle musikkbransjen som skulle tas kan nå gå i skammekroken. Ikke bare er de tyver, de er også løgnere. Hvem som rammes er totalt likegyldig i deres nihilistiske selvsentrerte verden.

Alle pirater som innrømmet at det bare er grådigheten som får dem til å ønske alt gratis kan nå likegodt innrømme at det faktisk også er slik at det kun er muligheten for å bli tatt som holder dem borte fra annen eiendom.

Og alle de som ikke tror at eiendom må beskyttes kan nå likegodt innrømme at jo visst faen låser de huset sitt. For det finnes alltid mer enn nok av snyltere og parasitter, og det handler egentlig bare om beskyttelse eller ikke beskyttelse.

lørdag, januar 02, 2010

Much Ado About Nothing

Politikere og kapitaleiere har visstnok gått sammen om en PSYOP angående sykefravær i det siste. En katastrofe er på vei, og folk er så late og med så dårlig moral at riset må frem, og de påstått syke straffes. At også reelt syke straffes i samme slengen er visstnok til å leve med.

Problemet er selvsagt at vi ikke har noen katastrofal utvikling overhodet, ifølge Statistisk sentralbyrå.Vi hadde et kraftig fall i fravær fra 2003 til 2004, og er ennå ikke tilbake på det nivået vi hadde før dette fallet. Utviklingen i det siste er riktignok negativ, men neppe katastrofal.

SSB skriver: ...men hvis vi antar at veksten i sin helhet skyldes influensa, kan 37 prosent av veksten i de totale sykefraværsdagsverkene henføres til influensaen.

Videre: Selv om sykefraværet har vokst klart fra 3. kvartal 2008 til 3. kvartal 2009, viser tallene at det ikke har vært store endringer siden 2000. Sykefraværet i 3. kvartal 2009 var 3,6 prosent høyere enn i 3. kvartal 2001, da avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått. Ser vi på perioden fra 2001 til 2009 under ett, viser tallene en stigning fram til 3. kvartal 2003. Da kom et markert fall, som siden er fulgt av en gradvis økning, slik at sykefraværstallet nå er på om lag samme nivå som i 2001.

I tillegg ser man at egenmeldt fravær er overraskende stabilt. Å påstå at sykefraværet først og fremst skyldes manglende moral og latskap faller derfor på sin egen urimelighet. Men hvorfor la fakta komme i veien for en god mulighet til å tyne de sykeste og svakeste? Det er jo blitt den nye nasjonalsporten. Og er tydeligvis en god avledningsmanøver.

Kompromissløse meninger er av den oppfatning at siden det historisk har vist seg at redusert ytelse ved kortidsfravær fungerer som en dempende faktor, er det fair nok at en får noe mindre utbetalt i en slik situasjon. Det tåler alle med fast jobb. Alternativet er ordninger som i praksis ødelegger de langtidssyke for livet, eller som reduserer stillingsvernet. Begge disse alternativene vil raskt koste mer enn det smaker.

Debatten er imidlertid kjørt langt ned i grøfta som vanlig, og synsing og skittkasting synes viktigere enn fornuft. Alt er med andre ord som normalt.

Tillegg: Vi ser at LO kjemper hardt for sine egne, og sykelønnsordningen, mens de som faller utenfor arbeidslivet er det ingen som tar alvorlig. Og Arbeiderpartiet følger på. De er jo nå et parti for arbeid, ikke for arbeidere.

Ny mørketid på vei

Vi kan være på vei inn i en ny mørk tidsalder. En tidsalder da føleri og religion får kontrollere mennesket som i den mørkeste middelalder. Og vi sitter alle på sidelinjen og lar det skje.

I flere år har først og fremst muslimske land presset på for å få FN til å innføre en resolusjon som kriminaliserer religionskritikk. Logikken er at spesiellt siden angrepet på World Trade Center og andre terroranslag, så har kritikken mot Islam økt, og dette må begrenses.

Problemet er at dette forslaget selvsagt bryter med en rekke prinsipper, ikke minst ytringsfriheten, men også prinsippet om å beskytte mennesker - ikke ideer. Det er dette siste som i lengden er farligst. En lovmessig beskyttet ide kan - og historien har vist at vil - bli brukt til å undertrykke mennesker og angriper nettopp både ytringsfrihet og fysisk frihet på et fundamentalt plan.

Et slikt prinsipp vil for eksempel føre til at Salman Rushdie ville vært kriminell, at "Muhammedtegnerne" ville vært kriminelle, at enhver som kritiserer en religion i prinsippet kan bli straffeforfulgt. Med stor sannsynlighet vil dette også i mange land bli tolket som å innbefatte "krenkelser" av religiøse fortolkninger, som for eksempel kleskodekser og tradisjoner. Og i en slik maktkamp vil alltid de mest fundamentale komme med de sterkeste krav.

Vestlige lands ytringsfrihet og kulturelle frihet vil komme under sterkt press fra internasjonale domstoler, og en rettsgyldig FN-resolusjon vil kunne bli brukt som brekkstang for å innføre strengere sosial kontroll. Strengere blasfemiparagrafer i en rekke land er en sannsynlig utvikling, et alvorlig tilbakeskritt i utviklingen mot individfrihet kontra systemkontroll.

Allerede har vi sett eksempler på intensjonene bak denne kampanjen. Pakistan har for eksempel påpekt at rapporter om å utestenge jenter fra skole, og støtte til Sharia-lovgivning ikke skal diskuteres fordi det "kritiserer Islam".

Andre eksempler på at tankegangen allerede er utbredt:

Boken The jewel of Medina ble stoppet i England på grunn av at den ville kunne "føre til reaksjoner" fra et lite radikalt segment av befolkningen.

En Afghansk student er fengslet for å laste ned en artikkel om kvinners rolle i Islam.

En britisk lærer ble fengslet i Sudan for å tillate klassen å gi navnet Muhammed til maskotten, en teddybjørn.

I Egypt er bloggere fengslet for å skrive kritisk om Islam.

I Nederland ble filmskaper Theo Van Gogh drept for å ha laget en film som satte fokus på kvinnemishandling innen Islam.

Kina forbyr det nasjonale TV-selskapet å vise bilder av griser av "respekt" for landets muslimske befolkning.

I Norge har mange skoler og barnehager fjernet tegninger av Nasse Nøff - av samme grunn.

Men denne tankefeilen er ikke bare begrenset til Islam. Opphetede debatter i USA går for eksempel på om det er krenkende å feire kristelige høytider "offentlig". Og da minareter nylig ble forbudt ved folkeavstemning i Sveits, var dette også et uttrykk for ønsket om å begrense friheten. Sannsynligvis ut i fra et utgangspunkt om å skape en motvekt til det som oppleves som et agressivt Islam, men ikke mindre er dette et uttrykk for et ønske om sosial kontroll. For, etterhvert som prinsippet om sosial/religiøs kontroll innføres, vil det utvilsomt føre til en polarisering, og også mer moderate krefter innen kristendom - og for så vidt også sekulære krefter - vil bli spisset og forsterket.

Dette var bare noen få eksempler på problemstillingen. Med et FN som støtter en slik utvikling, vil vi i fremtiden få langt flere. Det er viktig å arbeide mot tanken om at det er en menneskerett å ikke kunne bli fornærmet. Fordi en slik rett undergraver så mange andre rettigheter.

FN har dessverre utspilt sin rolle. Mennesket er rett og slett ikke rasjonellt nok til å samarbeide på slike nivåer. Istedet for å være en organisasjon som arbeider for forståelse og samarbeid mellom land, er FN blitt en organisasjon som brukes for å drive maktkamp. Dette burde kanskje ikke være overraskende - men det burde være et mål i seg selv å svekke organisasjoner som tilrettelegger for slikt.