onsdag, februar 25, 2009

Klima falleri fallera


Det begynner å bli skikkelig flaut å skrive om klima. På den ene siden har en de som ikke klarer å akseptere vitenskapelige bevis selv om de biter dem i nesen, på den andre siden så har en de som riktignok aksepterer problemstillingen, men som har løsninger som enhver med middels intelligens kunne ha forutsagt at ikke ville fungere på bakgrunn av tidligere erfaringer - men som ennå tror på nettopp disse løsningene. Flaut.

Blant denne siste gruppen finnes våre politikere (bortsett fra frepperne for de er som vanlig som kjerringa mot strømmen og befinner seg i første gruppe). Vi har sett at enorme midler kan brukes til nyinvesteringer i fossilbransjen, vi har sett at enorme pengebeløp kan skapes ut av intet for å redde banknæringen og fråtseri- og forbrukssamfunnet, og vi har sett at når det gjelder å bruke penger på krig og elendighet er vi på denne lille kloden suverene.

Men når politikerne identifiserer et problem i forhold til klima, med sannsynlig dramatisk negativ innvirkning på jordens biosfære, så blir handlingslammelsen absolutt. Flaut.

Joda, en prater og prater og spiser kanapeer og kommer med litt avgifter og kvoter i ny og ne - men dette er ikke handling.

For den som måtte tro at det er det, bør stikke fingeren i jorden. CO2 utslippene i verden stiger, og mengden CO2 i atmosfæren øker raskere enn noen gang. Flaut. Dette funker ikke - verden er på villspor. Norges miljømål kan ikke på noen måte gjennomføres med dagens løsninger uten dramatiske økonomiske og samfunnsmessige følger som med sikkerhet vil bringe FrP til makten og alle andre politikere i gapestokken. Dette lar seg rett og slett ikke gjennomføre i praksis (og knapt teoretisk) - det bør snart aksepteres, selv om de siste kanapeene ikke er spist og de siste møtene ikke er ferdig planlagt. Flaut. Og forpliktelsene var ikke engang så store i utgangspunktet, Norge prøver å ikke øke utslippene med mer enn 1 prosent sammenlignet med utslippsnivået i 1990. Vi klarer det ikke. Flaut.

Men uten politiske konsekvenser? Økonomiske kriser redder valgsakene? Så en slipper å ta de farlige valgene? Flaut.

En leser:
Til tross for verdenssamfunnets bestrebelser for å tøyle utslippene av klimagasser, øker innholdet av klimagassen CO2 i atmosfæren stadig raskere. Hvilke bestrebelser? Man gjør da ingenting vettug for å redusere utslippene? Antallet kullkraftverk i verden øker, man leter desperat etter ny olje og gass. Hvilke bestrebelser? Bestebelsene går i praksis i retning av å øke fossilenergibruken og å slippe mer CO2 og partikler ut i atmosfæren.

Det er på tide at man aksepterer det selvfølgelige. Problemer løses ved å gå til kjernen av problemet, ikke snakke om symptomene, ta to dispril og ringe om et tiår eller to. Kjernen i problemet ligger i fossilenergi, og da må denne fases ut.

Det betyr ikke, som mange tror, at vi kan spare energi og løse problemet. Tallene går ikke opp. Verden kan aldri spare så mye energi uten kollaps. Og når kollapset truer vil man ikke spare, men forbruke. Det er logisk. Men mange fatter ikke det. Flaut.

Man må bygge ut kraft som kan erstatte fossilenergi. Det er eneste vei fremover. Så kan man om nødvendig komme med avgifter for å flytte bruken over til disse alternativene når de finnes. Om nødvendig. Det er mye som tyder på at geotermisk energi direkte kan konkurrere med alle andre energiformer inkludert billig vannkraft. Ingenting kan imidlertid konkurrere med menneskelig dumskap, så det er på tide å få fingeren ut.

Men vi ligger - som Stavangerensemblet engang uttrykte det - langflade på golvet. Kan'kje finna fingen... (those were the days)

Veien fremover krever billigere energi. Synd for alle som har bundet opp tankene sine opp mot at bare dyrere løsninger vil fungere. De gjør ikke det. Drep det memet. Tråkk på det. Slike løsninger har ikke fungert før, og de vil ikke gjøre det noensinne. Reboot hjernen. Bare billig energi kan konkurrere ut det etablerte og samtidig gi et spillerom for videre utvikling som kan både redusere klimautslipp og annen forurensing. Fossilenergi er en av verdens største kilder til forurensning i tillegg til klimagasser. Energi er en forutsetning for å legge om og rense mange industriprosesser. Billig energi kan gjøre det økonomisk mulig å løse klimaspørsmålet samtidig som miljøvern blir praktisk mulig.

Trenger vi ikke energi? Flytt ut i skauen da og ta konsekvensen av det valget. Det i seg selv vil ikke bety noe i det store bildet, men kan kanskje skape rom for en liten nedgang i industriell kraftproduksjon. Tar mange det valget kan vi imidlertid med stor sannsynlighet si takk og farvel til skogene våre. Slutt på søndagsturen, med andre ord. Villmenn i skogene som hogger ned trærne og dreper dyrene. For et syn.

Nå er det ikke sikkert vi trenger mer energi. Men vi vil med stor sannsynlighet ha behov for minst like mye ny energi som vi idag får fra fossile kilder. Det betyr at vi må erstatte 90% av verdens energiforbruk eller nærmere 5 x 1020 J. Og det forutsetter nullvekst. Skal vi la underutviklede land fortsette å utvikle seg blir det mer. Sparer du 90% eller mer av energibruken din er du med stor sannsynlighet død. Så det går ikke an å spare seg bort fra problemene. Gjentar: Det går ikke.

Eneste rasjonelle måte å redusere verdens energiforbruk på blir å redusere befolkningsveksten. Dette vil ta tid. Men vil du bidra slutt å snakke om energiøkonomisering, det er en promilleløsning - få heller færre barn. 2 må være maksimum, ellers er din "miljøinnsats" i minus om du aldri så mye bretter melkekartonger og skrur av lyset på do og tar bussen eller trikken eller sykler eller hva det nå er du gjør.

Det er flaut å ikke innse virkeligheten.

PS. Dette er ikke en oppfordring til å sløse med energien eller brenne bildekk i hagen. Men det er en oppfordring til å slutte å leke at en er med på å redde verden. Slutt med det. Sitt. Flink nå...

PPS. Neste - hvorfor verden bør iverksette en stor innsats på fornybare energikilder nå (helst igår) uavhengig av klimaspørsmålet. Følg med!

(ja, det handler om Peak oil - men det blir verre enn som så)

tirsdag, februar 24, 2009

Sosialdemokratiet bør skamme seg!


Gjeldsofre i Norge sliter!

Mens Norge fordømmer tortur og fengsling uten lov og rett i andre land bedriver vi uten blygsel og uten skam en psykisk tortur og økonomisk trelldom for alle som havner i gjeldssituasjoner, det være seg på grunn av dårlige økonomiske investeringer eller på grunn av sykdom eller skade.

Mens nærinsglivet for lenge siden har opparbeidet seg regelverk som isolerer aktørene for stort sett all personlig risiko, så har sosialdemokratiet bevisst utelatt å innføre sosial sikkerhet for private gjeldsoffer. Man kan spekulere om en ønsker å ha monopol på å "hjelpe" gjennom statlige trygdesystemer, og man kan spekulere på om det er en bevisst strategi for å opprettholde illusjonen om at nettopp et slikt statlig sikkerhetsnett er nødvendig. Med andre ord, man kan spekulere på om de som faller utenfor i vårt samfunn bevisst blir brukt som alibi for å styrke og tilrettelegge politisk makt.

Subsidiært kan man spekulere på om det rett og slett er slik at når politikere skal skape "velferd" så er de ikke i stand til det fordi kompetansen eller viljen ikke er tilstede. Situasjonen i NAV idag kan forsåvidt tyde på at det også er en faktor.

I de fleste siviliserte land er det mulig å gå personlig konkurs. I Norge må man innom en offentlig "gjeldsordning" som høres flott ut, men som dømmer mange til et zombie-liv med store konsekvenser, både økonomisk, sosialt og helsemessig.

I Norge er ikke tankene rettet mot den som er kommet i økonomisk uføre, men snarere mot alle andre.

"Det skal gjøres særskilte vurderinger omkring straffbare forhold, skyldnerens betalingsvilje, samt om det er overført verdier til andre."

Så i utgangspunktet tar en standpunktet at det nok kan være straffbare forhold bak gjeld? Sikkert morsomt å komme under slik mistanke når en er i en livskrise? Betalingsvilje er viktig - men problemet for gjeldsofre er vel at betalingsevnen av ulike årsaker ikke er tilstede! Hvordan kan man da måle betalingsvilje?

I 1979 uttalte statsminister Oddvar Nordli (Ap) at sosial nød var utryddet i Norge. I 1991 går barne- og familieminister Grete Berget (Ap) imot gjeldssaneringer for folk flest, med begrunnelsen at de var "rotehuer" og måtte selv bære konsekvensene. Så degenerert var altså arbeiderbevegelsen på bare to årtier. Og så kynisk har sosialdemokratiet fratatt det beste vern mot livslangt økonomisk kollaps, konkurs.

Konkurs er en nødvendighet som sosialistene skyr. De ønsker ikke konkurser i næringslivet. De vil heller kaste gode penger (dine) etter dårlige snarere enn å innse at konkurser skaper et sunt næringsliv og faktisk er en forutsetning for frie markeder. Men sosialistene ønsker selvsagt ikke frie markeder. De vil heller at alle skal komme i gjeld til dem slik at de kan styre all virksomhet. Og de vil heller ha monopol på hjelpeordninger, i sin grenseløse snillhet, istedet for å slippe enkeltmennesker av gjeldskroken. Bedre å la dem henge og sprelle litt så de forstår alvoret.

Peronlig konkurs er også en nødvendighet for å unngå personlig lidelse. Men ingen ønsker det idag. Man er redd for misbruk. Ikke så rart kanskje når man predefinerer skyldnere som rotehoder. Utlånere og samfunnet skal uansett skjermes.

"Gjeldsordning må ikke virke støtende for andre skyldnere eller samfunnet forøvrig".

Ved en konkurs så skal selvsagt alle verdier likvideres. Man står så på bar bakke, det vil si, man har selvsagt krav på alle de sosiale ordninger samfunnet ellers måtte ha. Å miste alle eiendeler er imidlertid i de fleste land et mer enn godt nok incentiv til å ikke bruke privat konkursrytteri i spekulativt øyemed. Men i sosialdemokratiet er vi livredde for at våre velferdsgoder skal misbrukes. Så livredde at vi ikke bryr oss om mennesker i det hele tatt. I "Velferdssamfunnet"TM er det kanskje slik at man antar at velferds
tiltakene i seg selv er gode nok, og at man derfor ikke behøver å ta menneskelige hensyn? Noen år i påtvunget fattigdom og under offentlig aministrasjon er sikkert det som skal til for å få folk på beina igjen?

Dette er feilaktig. Det finnes forskning (Alhström 2005 - Poppe 2005 ) som viser at slike "velferdsløsninger" produserer sykdom etter samlebåndsprinsippet. Også forskning fra utlandet viser at fattigdom på generellt grunnlag skaper sykdom. Ifølge Mental helse ringer gjennomsnittlig fire mennesker per dag og er suicidale på grunn av økonomiske problemer og gjeldssituasjon. Joda, vi tar godt vare på folk i "Velferdssamfunnet"!

Problemet bunner i at man ikke makter å lage ordninger som ikke er langdryge, som ikke tar fra mennesker deres tro på seg selv og egne ressurser - men istedet favoriserer løsninger som gjør mennesker avhengige av institusjonelle krav og som bunner i forakt for enkeltindividet. Dette er ren maktmisbruk av staten. Om intensjonene er aldri så gode.

Den som havner i økonomisk uføre mister enhver mulighet til verdige forhandlinger. Uten rett til konkurs legges all makt hos inkassobyråene. En næring som i likhet med bankene er "subsidiert" til oppover ørene med særfordeler av Staten. Og med vissheten om å ha overmakten mot seg i bakhodet er det heller ikke uventet at mennesker i Norge utsetter gjeldsforhandlinger vesentlig lengre enn det som er vanlig i mange andre land, noe som selvsagt ikke bedrer situasjonen. Gjeldsanering i Norge er en straff, ikke en økonomisk forhandling.

Samfunnsøkonomisk er også situasjonen svært farlig. Like sikkert som at banker som ikke "får lov" til å gå konkurs skaper en situasjon som favoriserer de dårlige bankene, og som over tid derfor gir oss et vanskapt misfoster av et bankvesen - vil det å nekte muligheten for personlig konkurs frata markedet korrigeringsmuligheter. Hvis en satser på personlig næringsvirksomhet for eksempel, så ligger det generellt store gevinster i dette for samfunnet. Men ved å pålegge så stort personlig ansvar som det vi gjør, ødelegges utallige muligheter for små og mellomstore bedrifter. I seg selv en sykdom ved sosialdemokratiet, som alltid har favorisert de store og monopoliserte enheter. Vi får også et samfunn som skaper klasseforskjeller basert på mulighet til tilgang på korporativ sikkerhet. Noen får gylne fallskjermer og bonuser - andre får gjeld og sykdom.

I tillegg, og like viktig - skaper en situasjon med liten mulighet for personlige konkurser et samfunn der nettopp bankene slipper å ta ansvar. Dette fører igjen til situasjoner der de kan låne penger i hytt og pinevær og la folk låne til langt over pipa - fordi de VET at de ikke behøver å ta ansvar.

Staten redder de store og knuser de små.

Alltid.

Og derfor skapes en situasjon med usunn økonomi i hele samfunnet. En situasjon vi alle må betale svært dyrt for. Og en situasjon som vi selvsagt ikke bør kunne akseptere på rent moralsk grunnlag.

mandag, februar 23, 2009

FrP

Her slet jeg litt med tittelen. Tenkte først på "FrP viser sitt sanne jeg". Men det har de jo gjort lenge. Har hatt flere innlegg med tittelen "FrP driter på draget", men de gjør de jo rett som det er.

Alliansen mellom kristenfolket og FrP i saken om Hijab er som forventet. Ingen lever mer på fremmedfrykt og skremselspropaganda enn disse miljøene. Så alt er som forventet.

Det jeg alikevel vil si er dette: FrP er ikke, og har aldri vært et liberalistisk parti. Mange lever nemlig i den villfarelse at de tror det.

Liberalismen legger vekt på å begrense den politiske makten og fremheve individets rettigheter i samfunnet. Inkludert rettigheter som andre grupper i samfunnet ikke nødvendigvis liker. Lakmustesten om en ting skal være tillatt er om det skader andre. Omskjæring skal derfor defineres som absolutt forbudt. Å bære hijab kan knapt skade noen. Å tvinge noen til å bære hijab derimot vil være fullstendig uakseptabelt.

Hijab debatten er grei, fordi den nådeløst avslører hvem som er villig til å tillate mangfold etter ikkevoldsprinsippet, og hvem som ønsker politisk tvang som hovedregel.

Ikke uventet kan man trekke konklusjonen at FrP selvsagt ikke er et liberalistisk parti. FrP er som alle andre partier ute etter å skape en maktbase i en bestemt klikk og herske over alle andre med flertallsdiktaturet som utgangspunkt. Det er feilen med hele parti-systemet, som Kompromissløse meninger har tatt opp flere ganger før.

Rent bortsett fra det kan man jo le litt av at FrP ser muslimske konspirasjoner strategisk plassert slik at man kan legitimere å bygge videre på felleskapet med de radikale kristne.

Hovedpoenget må være at tenkende liberalister må forstår en gang for alle at FrP seiler under bekvemmelighetsflagg - et meget falskt bekvemmelighetsflagg.

søndag, februar 22, 2009

Apatien rår

Mens vi snakker så pent om miljøet, glir målene satt av feststemte og skrytekåte politikere stadig lenger bort fra oss. Hvem skal ta smellen? Ihvertfall ikke Statens engasjement i oljebransjen - det viktigste bidraget til økte CO2 utslipp i Norge - og også en stor forurensningskilde på andre områder, samt eksponent for et manglende ansvar for arbeidsmiljø som må definere dem som den mest kyniske arbeidgiver i manns minne.

Alt er som det skal være, med andre ord. Staten har så stor tyngde at en slipper å ta smålige hensyn. Morsommere å pålegge andre slikt og innta en indignert og pekefingerviftende holdning.

Men dette er ikke et særnorskt fenomen. Også andre steder sliter en med å få retorikken til å henge sammen med virkeligheten. Ikke så rart - fordi de politisk valgte midlene til reduksjoner i utslipp egentlig hører hjemme i fantasiens verden. I en Looney Tunes langfilm kanskje?

Nyttige idioter finnes det også mer enn nok av. Som for eksempel Cato Kjølstad, daglig leder i Norsk Bioenergiforening. At han snakker varmt om Bioenergi kommer vel ikke som en overraskelse. At han ikke ser andre løsninger enn skatter og avgifter er imidlertid skuffende.

Ifølge festtalene skal klimagassene reduseres med 20 prosent, samt at minimum 20 prosent av energibruken skal være fornybar innen 2020. At Norsk Bioenergiforening ikke har andre planer for å redde Norge fra et ydmykende overtramp av egne miljøgrensesettinger er skremmende. De legger seg altså på samme strategi som regjeringen legger seg på - en strategi som har vist seg i praksis å øke utslippene.

Cato Kjølstad vil ha dyrere strøm og dyrere bensin. Selv kjører han en Volvo V50 2008 modell (E85) - og har selvsagt da ingen problemer med slikt. Flertallet i Norge kan derimot se langt etter å kunne ha råd til nettopp en slik ny bil. Og det skyldes nettopp den eksisterende avgiftspolitikken. Men overbetalte politikere og samfunnstopper har ikke evne til å forstå slikt. De er blinde for den virkelighet som eksisterer utenfor deres sosiale eliteklasse.

Det er forsåvidt ingen historisk nyhet.

Vannkraft slipper ikke ut CO2 - alikevel ønsker en å avgiftsbelegge strøm. Avmakten er stor. Storbritannia har planer om å bygge ut vindmølleparker med en samlet kapasitet som overstiger det norske vannkraftpotensialet. Selv sitter vi her på berget og skal avgiftsbelegge oss ut av situasjonen.

Resultatet er selvsagt et enda større usosialt press på økonomien, og mindre penger blant folk til å investere i alternative løsninger.

Man ønsker selvsagt også høyere avgifter på fossilenergi. Men disse avgiftene skal ikke legges på oljeindustrien. Nei, de skal få lete videre etter olje og gass med gode vilkår. Det er vanlige folk som skal ta hele løftet. Og løfte olje-eventyret på kjøpet.

Nå har det vist seg i disse økonomiske krisetider at muligheter for å trylle frem penger og investeringer er enorm. Man må konkludere med at en rett og slett ikke ønsker å bruke penger på en omlegging av samfunnet - man vil heller etter behov kaste pengene etter finansmiljøene. Halvparten av disse krisepakkene ville sannsynligvis vært nok til å legge om samfunnet til et null-fossilenergisamfunn. Men det vil vi ikke. Det finnes overhodet ingen vilje til det.

Istedet ønsker de sosialistiske partiene å være forrædere i forhold til sitt historiske opphav - som talerør for arbeiderklassen. Nå er det arbeiderklassen som skal ta støyten både for økonomikriser og klimakriser.

Takk for det, Quislinger.

fredag, februar 20, 2009

Vei-korrupsjon

Kan vi kalle det korrupsjon hvis politikere bruker samfunnets midler til å søke mer makt? Jeg mener bestemt at å bruke felleskapets midler bevisst for å skape fordeler for seg selv eller egen gruppetilhørighet er korrupsjon.

Korrupsjon skjer når en person i en betrodd stilling eller verv, privat eller offentlig, setter ansvaret og forpliktelsene som er knyttet til stillingen eller vervet til side og misbruker makten som ligger i stillingen eller vervet, og ved dette oppnår enten en privat fordel eller belønning, eller urettmessig tilstreber en fordel til egen organisasjon eller firma. (NHO's definisjon)

Privat fordel eller belønning... Fordel for egen organisasjon... Fortsatt makt eller mer makt er definitivt en privat fordel og en fordel for partiet. Og det stilles ingen krav til at noen påvirker ens valg. Ergo er bruk av samfunnets midler for å kjøpe stemmer korrupsjon. For det er vel ikke derfor vi betaler skatt - for at politikere skal bruke pengene til stemmesanking?

I så fall kan vi konkludere med at bruken av norske veimidler i all hovedssak er brukt som del av grov korrupsjon.

Faglige vurderinger spiller liten rolle i bruken av veipenger. Politisk uttelling derimot gir full klaff ifølge BI-professorene Leif Helland og Rune Sørensen, som har studert hvordan norske politikere har bevilget veikroner fra 1970 til 2000.

Strategien fungerer slik: Veipenger fordeles ikke der det gir mest samfunnsmessig nytte, men heller der hvor partiene kan få størst uttelling i forhold til mandater. Politikken styres av tre forhold: antall vippevelgere som løfter partiene i valgkampen, partilojalitet hvor partiene ikke satser veipenger der velgere allerede har bestemt seg, og antall velgere bak hvert mandat. Ifølge studien satser politikere på vei der hver stemme kan gi flest delegater for sitt parti. Moralen må være at ønsker en veimidler bør man ikke vise støtte til noen partier i utgangspunktet!

Alt dette forsterkes selvsagt av at nasjonal transportplan legges frem i valgår. Et poeng kunne også vært gjort av alt som IKKE legges frem i valgår. Er ikke det å holde dårlige eller kontroversielle nyheter borte fra velgerne også korrupsjon?

I det hele tatt kan en raskt trekke slutningen at hverken politikere eller velgere er sin oppgave verdig. Store deler av vår beslutningsprosess i samfunnet er basert på alt annet enn logikk og samfunnsøkonomi. Et avsindig sløseri er det uungåelige resultat.

onsdag, februar 18, 2009

Hijab Redux

Hijab-debatten er prinsipiellt viktig. Men av de aller fleste totalt misforstått. Derfor vender jeg nok en gang tilbake til emnet.

Mitt initielle innlegg var en reaksjon på det som syntes å være flertallets oppfatning på diverse debattfora. Det gikk i at Norge var en kristen stat og at utlendinger bare måtte finne seg i våre normer, osv. Slikt er selvsagt rasistisk og basert på fremmedfrykt. Det er i tillegg intolerant og nært beslektet med tanker besnærende nær de som nazismen stod for. Tro på at en selv er ne plus ultra, herrefolket. Med definisjonsrett av rett og galt. Heldigvis tenker ikke alle slik.

Like mye som nordmenn skal få være seg selv i andre land bør mennesker med annen bakgrunn få lov til å være seg selv i vårt land. Og de fleste seriøse debattanter er vel med på dette?

Nei, vi behøver ikke være enige i alt de gjør eller sier eller er. Det er irrelevant så fremt det ikke bryter med strafferetten. Vi skal IKKE være et intolerant land* der alle må bøye seg for flertallsdiktaturet og det nasjonale "bygdedyret". For slikt grums er ikke bare relatert til mindre miljø. Det kommer bare bedre frem der.

*(En annen sak er at vi langt på vei ER nettopp et slikt land)

Det handler ikke om repressiv religion eller kvinneundertrykkelse. Man kan (og bør) være imot begge deler - men hvis en kvinne ønsker å bære hijab er det kulturimperialistisk - religionsbetinget og basert på fremmedfrykt å nekte henne det.

Men bringer ikke muslimer religion med seg inn i politiet? Jo, de gjør nok det, akkurat som etniske nordmenn ofte bringer med seg kristne verdier. I den grad slike verdier - muslimske eller kristne, eller for den saks skyld humanistiske - kommer i konflikt med politiets retningslinjer - er dette selvsagt i ytterste konsekvens oppsigelsesgrunn. Men en må anta at muslimske kvinner er intelligente nok til å få med seg dette allerede på politiskolen? Skal vi ha litt tiltro til det? Eller skal vi anta at de er en homogen gruppe som vi kan ha alle mulige fordommer imot? At de sikkert er del av en islamsk konspirasjon og så videre? Ikke kødd.

Men det handler vel om politiuniformen da? Nei, det gjør heller ikke det. Uniformer har aldri vært "rene" som enkelte uttrykker det. Og politiets uniform er hverken hellig, gammel eller nøytral. Vi kan definere politiuniformen til å innebære å gå med rød klovnenese om vi vil. Dog sannsynligvis en dårlig idè om en vil ivareta uniformens verdighet.

Men er det å tillate hijab, turban, kippa eller liknende uverdig? Bare hvis vi anser disse kulturene som uverdige. Gjør vi det?

Hvis ikke er altså spørsmålet om å tillate dette innenfor politiuniformen bare et praktisk spørsmål. Det har gått greit i tollvesenet og forsvaret. Det har gått greit i politiet i andre land. Spørsmålet er ikke om det går, men om vår toleranse tillater det. Religionsutøvelse i arbeidslivet er ikke en menneskerett, men religionsbetinget praksis skal en ta hensyn til. Såfremt den ikke er inkompatibel med yrkesutøvelsen. Det norske demokratiet bygger på religionsfrihet. Leker vi. Bare ikke politiet. For de er ikke som politimester Bastian. De krever full underkastelse. Ikke kom og tro at du kan gjøre som du vil bare du er snill.

Men å bruke hijab kan skape problemer i et samfunn med religiøse skiller. Ja, det kan det. Det kan skape mange problemer. Men skal en la slikt bestemme, ville for eksempel det aldri sittet en farget president i USA idag. Da hadde alt stoppet opp ved den motstand som et stort antall hvite mobiliserte for å gjøre livet til et helvete for dem som valgte å gå i første rekke i kampen mot apartheidstaten.

Jomenn det ER jo kvinneundertrykkende å bære hijab! Ja, opprinnelig så er det vel det. Og det kan så absolutt være det idag også.

Det er ikke lenge siden kvinner i Norge bar skaut og gikk med forkle. Var det kvinneundertrykkende? Er det kvinneundertrykkende idag å NEKTE en kvinne å bære skaut og gå med forkle? Er det mannsundertrykkende idag om en mann går med forkle?

Det undertrykkende ligger i tanken og tankens utøvelse. Blir man tvunget til å gå med det ene eller andre er det selvsagt undertrykkende. Hijab i politiet blir frivillig.

Ville man fått en raskere kvinnefrigjøring (nei, den er ikke over - slikt er egentlig aldri over, fordi samfunnet alltid er i forandring) om man hadde forbydd skaut på 1800-tallet? Selvsagt ikke. Man hadde vel heller fått endel sinte kvinner på nakken for at man vågde å bestemme over deres liv.

Skal man skjelle ut kvinner i øst-europeiske land idag for at de ikke enda har fått av seg skautet og olabuksa på? Man kan jo prøve, men bør ha retrettmuligheten klar. Jeg betviler at det vil bli ansett som hjelp.

Noen ønsker ikke å møte muslimer i mange situasjoner. Det kan jeg ha forståelse for, selv om jeg ikke deler denne fobien. Ikke gjør det da. Er legen din muslim - har du et problem med det? Få en ny. Men ikke tro at vår verden er slik at alle skal rette seg etter nettopp din verden. Den må du lage selv. Er det ikke rom for muslimer i den får du luke de ut så godt du kan. Snakker legen din (eller snekkeren) om Islam på jobb? Da er han eller hun selvsagt dårlige yrkesutøvere. Skift dem ut selv om du ikke har problemer med det på et religiøst nivå. Men det er ditt ansvar, ingen annens. Du bor nå i et samfunn med flere kulturer. Liker ikke det, sier du? Vel, har hørt rykter om noen bygder der de ikke enda har sett en neger ennå...

Vi kan ikke definere andre ut ifra hvordan vi definerer oss selv og hvordan vi ønsker andre skal være.

Så mitt standpunkt er uforandret. Jeg mener en liberal stat bør tillate hijab. Dette innebærer selvsagt ikke i seg selv en støtte til eventuelle religiøse motiver eller annet som ligger bak. Det er ikke annet enn å forholde seg til at det finnes kvinner som ønsker å bære hijab.

Disse kvinnene er uansett neppe stereotypen av den underdanige muslimske kvinne. Tvert imot er hun jo en representant for den frigjorte, sterke kvinne som har brutt ut i fra den patriarkalske kulturen. Hun bestemmer selv når og hvis hijaben skal av.

Er det ikke slike kvinner vi gjerne vil ha - i festtalene - da?

Imidlertid er ikke nordmenn klar for slike moderne muslimske kvinner. Våre fordommer er for sterke. Derfor ser jeg at det sannsynligvis er for tidlig å innføre dette. Vi er ikke klar.

lørdag, februar 14, 2009

Bekreftelse

Så fikk vi da bekreftelsen på det vi lenge har påstått - at krisepakkene overfører penger fra folket til finanstoppene. De eier ikke engang sosial intelligens nok til å prøve å skjule det. Enorme summer av skattepenger går rett i lommene på aksjonærene i bankene - noen av norges rikeste.

Det er selvsagt slik det alltid er. Systemet er giret slik. Arrogansen og den uhellige alliansen mellom politikerne og finanstoppene burde imidlertid gjøre folk flest kvalme. Dette er rett og slett til å spy av.

Mens vanlige folks penger blir utvannet av monopolpengeopptrykkingen, kan eliten glise fett og se frem til et gavedryss som en sjelden har sett like til.

Dette er lovlig mafia - lovlig korrupsjon. Men ingen ser ut til å bry seg. De rødgrønne går frem på meningsmålingene fordi folk ser ut til å tro at handling - enhver handling uansett resultat - er et tegn på styrke. Uheldigvis får vi akkurat det regime som vi har vett til. Og det er skremmende.

Her er det nok en gang gitt carte blanche til bankene. Leksen er enkel - all fornuft på utlånssiden kan man se bort fra. Lånegallopper er det en ønsker. Også i fremtiden. Systemet skal sikres fordi kremskummerne styrer verden. All risiko skal legges på vanlige folk.

Så kan man håpe på at ihvertfall sjampisen smaker. Moralen i markedet er - med politikernes velsignelse - svart som i dypeste Helvete.

fredag, februar 13, 2009

Money Changers

500 innleggs jubileum

Ja, så hadde jeg 500 innleggs jubileum på forrige innlegg da. Hipp hurra. Så får vi se om jeg gidder 500 til. Jeg har en følelse av at de aller fleste helst ønsker å leve i en tryggere liksomverden basert på "gode" tanker manipulert av maktsystemet fremfor å tenke sjæl. Dog noen lesere har jeg da, så vi får se hvordan det går.

Mest av alt fungerer kanskje bloggen min som en sikkerhetsventil for å overleve i en gjennomkorrupt verden. Så får jeg ihvertfall litt morro ut av det. Forandringer får vi jo aldri - fordi den halve prosenten av befolkningen som ser slik ting de er aldri vil bli tatt alvorlig - og fordi den samme halve prosenten ikke engang er enige om hvordan en skal forholde seg til systemet.

Nok om det.

"Capital has its proper place and is entitled to every protection. The wages of men should be recognized in the structure of and in the social order as more important than the wages of money."

"Money possess no value to the State other than that given to it by circulation."

Abraham Lincoln. Likvidert 14. april 1865.En forklaring til forrige innlegg er på sin plass fordi det ikke er gitt at alle ser sammenhengen selv om forutsetningene ligger tilrette. Gudene skal vite at jeg slet med å forstå galskapen selv i lang tid.

Poenget er som følger:

Staten, godt støttet av finansinstitusjoner og makteliten pøser på med nye penger i systemet for å opprettholde en gitt inflasjon. Dette gir muligheten for alle som har tilgang til disse nye pengene først til å skumme fløten, og ha enorme lønninger og bonuser. Alle andre får istedet en nedvurdering av sine investeringer, lønninger og oppsparte midler. Systemet tilrettelegger for et avsindig forbruk, stimulerer til spekulasjon istedet for nøktern sparing og ærlig arbeid, og forkludrer forståelsen av hvordan alt henger sammen fordi fokus blir på å holde tritt med prisstigning og egen lønn (navlebeskuer-prinsippet) istedet for å se helheten og å fokusere på fordelingspolitikken og den generelle strategi.

Systemet presser priser opp og skaper bobler. Systemet er også avhengig av å holde pengemassen i stadig sirkulasjon, som fører til perioder der bankene nærmest kaster lån etter folk. Slike bobler må sprekke før eller siden, og skylden legges selvsagt på "idiotene" som har spilt med i spillet og betalt det det faktisk koster å bo i en slik dyrtid. Nå skrikes det om svarteper og skylden kan fordeles.

Spillet er imidlertid basert på pyramide-prinsippet, og må stadig utvides. Lenge har det vært en våt drøm i finansnæringene at vi skal skattlegge privat eiendom fremfor arbeidsinntekt. Arbeidsinntekt har den begrensning at en aldri kan skattlegges utover evne. Skatt på eiendom betyr at bare de med høyest inntekt kan sitte med eiendom - det legger opp til spekulasjon der kapitalkreftene kan snappe opp de boliger som er til salg og overta en av de største kakebitene i samfunnet - privateide boliger. Disse kan så leies ut, og må nødvensigvis skjermes noenlunde skattemessig, ellers har ingen råd til å leie, og hensynet til "folk flest" kommer igjen på dagsorden.

Slik går karusellen videre.

Selv om en ikke får politisk gjennomslag for dette, vil skattleggingen nok uansett bli høyere og fyre opp under systemet. Ønsket nå er ikke å finne en rettferdig eller bedre økonomisk modell, men å kickstarte en ny omgang med lykkehjulet der vinnerne allerede er avgjort på forhånd.

Det avsindige presset på forbruk og nedjusteringen av pengeverdien (på grunn av økende pengevolum) fører til flere uheldige samfunnsproblem. Skatteingangen taper seg stadig i verdi og må alltid økes. Det finnes ingen alternativ. Med dette systemet vil det alltid være kronisk mangel på penger til alle offentlige oppgaver så som skoler, sykehus og veibygging
. Og alt må finansieres med lån. Med dette systemet spises alle oppsparte midler opp, slik at pensjonspengene du betaler og tror du er sikret i virkeligheten kunne vært kastet ut vinduet, det vil aldri være nok verdier i slikt til å sikre alderdommen. En kan selvsagt heller aldri spare seg inn i boligmarkedet. Nøysomhet blir en forbannelse. Resultatet er at en er avhengig av store overføringer av verdier fra staten for å opprettholde systemet. I seg selv skaper dette argumenter for høyere skatter og en videreføring av systemet. Sirkelen er sluttet.

Tenk nøye etter: Vi har for mange eldre idag sies det, og har ikke nok til pensjoner. Selv ikke oljefondet er nok. Pussig at en da tidligere - før oljen faktisk hadde nok til pensjoner? At vi har mange eldre betyr at mange har betalt inn pensjonspenger - og dette skulle gå opp i opp. Men det gjør ikke det. Fordi makta spiser opp verdiene. Alle ville vært sikret hvis en hadde spart opp til pensjon i gull, som ikke staten kan manipulere i like stor grad - men det er ikke lov. Statens garantier er null verdt. Staten er en sjarlatan.

Og ja, jeg er temmelig forbanna. Mest av alt fordi det kan synes som om dette som egentlig ligger helt opp i dagen er akseptert som at slik må det være. At toppene prøver å skumme fløten er ikke noe nytt. Det må man anta a priori. At godt opplyste mennesker ikke skal gjennomskue galskapen er verre å forholde seg til.

Vel, en trenger ingen spåkule for å forstå at systemet nå overfører enorme verdier (blant annet av nettopp dine pensjonspenger) til finansinstitusjonene - der staten er den aller største. De stjeler selvsagt ikke en krone - men ekspansjonen i pengeflommen (som er nødvendiggjort nettopp av denne galskapen) gir økt kjøpekraft gratis til de rikeste finansaktørene mens kjøpekraften til alle andre går ned. Og så kjøres karusellen igang igjen, til samme gamle tivoli-låt med hakk i plata.

Og gnålet om moderasjon og aksept for å måtte bidra til "felleskapet" ligger rett rundt hjørnet. Sammen med påstanden om at "folket" sparer for mye i egen bolig - fordi andre heller skulle hatt disse verdiene til å kjøre karusell med.

Vituð ér enn eða hvat?

torsdag, februar 12, 2009

Unyttige idioter

Landets økonomer bør sendes på omskolering. For de har ikke lært faget sitt. Om det skyldes en sosialistisk sammensvergelse med kapitalmafiaen for å kuppe all makt og slavebinde befolkningen i "jobb livet av deg eller dø for andres velstand" er uvisst. Det kan også skyldes total inkompetanse. Det ville ikke være første gang i verdenshistorien at samfunnet styres av inkompetente fjols. For folk flest betyr dette at økonomene er unyttige idioter.

Økonomene ser imidlertid på folk flest som nyttige idioter.

Etter å ha kjørt økonomien i dass uten å forstå det før krisen ikke bare hadde banket på døra, men marsjert inn og satt seg i godstolen, later intelligentsiaen nå som om de har løsningen på problemet. Mer skatter. Spesiellt skatt på bolig. Som om vi ikke har verdens høyeste skatter og avgifter allerede, og som om ikke dette totalt -IKKE- forhindret både bankkriser og pengekriser og hjelpepakker for overbetalte unyttige idioter som VET de blir reddet av skattebetalerne hver eneste gang de driter på draget.

I tillegg har de inkompetente økonomene nå funnet ut det skikkelige økonomer har sagt lenge - hjelpepakkene fungerer ikke. Når skal en høre på de som gang på gang har rett istedet for den gjengen som riktignok slikker staten oppover ryggen, men gang på gang beviselig tar så dundrende feil at normale mennesker ville hatt skjemmevett nok til å finne en riktig mørk krok å stille seg i?

Sentralbanksjefen later nok engang som om det å bo i egen bolig er en inntekt.

-"Boligeiere får altså fradrag for utgifter til inntekts ervervelse, men skatter ikke av fordelen".

Sier denne nincompoopen (engelsk uttrykk, slå det opp) og leker i likhet med middelalderens føydalherrer at en privat eiendom er statens (eller lensherrens) eiendom til å skattlegge som en vil. At dette fungerer på en totalt usosial måte ved at det blir essensiellt å holde en god inntekt for å beholde egen eiendom driter han og alle andre med inntekter godt over gjennomsnittet i. Hvis det blir flere tvangssalg så kan de jo få et lukrativt marked å spekulere i. Og "fattige" mennesker har jo ikke rett til å beholde egen eiendom?

La meg gjøre det klinkende klart: Eiendom som en bor i er forbruk. Om en leier for 10 000 kroner i måneden er dette et forbruk på 10 000 kroner i måneden. Om en betaler 10 000 kroner i lån på et hus er det forsåvidt også forbruk - men her kommer "overraskelsen" - selv om man ikke har lån på et hus er det å bo i et hus som en ellers kunne fått 10 000 kroner i leie for et forbruk på 10 000 kroner.

Dette er skikkelig økonomi. La ikke sjarlatanene lure deg til å tro noe annet!

Politikerne kan ikke økonomi - sentralbanksjefen kan ikke økonomi. Eller så bare lurer de oss for å mele sin egen kake. Take a pick.

Hans Jørgen Lysglimt vet det. Vi blir bedratt. Verden er slik innrettet at å spare til eget forbruk blir beskattet, mens å låne til uhemmet forbruk for de rike blir skjermet.

Problemet idag er at folk flest er for "dumme" til å forstå den kompliserte strukturen som en har laget for å premiere aksjespekulasjon og pengeflytting på bekostning av vanlige folk. Hadde folk forstått problemstillingen ville en tatt frem giljotinen. Istedet lar vi oss rævkjøre år for år. Selvsagt fordi hele systemet er laget nettopp for å lure oss.

Skikkelig økonomi kan du lære her. Helt gratis.
.

Vi bygger ikke fornybar kraft

...men investeringsviljen i kraftlinjer til utlandet er det ingenting i veien med.

Rekordhøye priser på nettleie har ikke ført til økt sikkerhet eller kvalitet på nettet ut til forbruker. Rekord i tomprat om miljøvennlig energi har ikke gitt reelle resultater.

Men siden det lønner seg å selge billig norsk vannkraft ut til europa, og la hjemmemarkedet kjøpe inn dyr europeisk kull/gass/atom-kraft, så har aktiviteten vært stor når det gjelder å bygge oss til fant på eksport/import siden.

Etter å ha ekspropriert blant annet privat industris vannkraft (som har ført til nedleggelser og utflagging) sitter nå myndighetene og deres kraftselskaper på en meget god mulighet til å beskatte oss på nok en måte (antallet skatter i Norge, både skjulte og åpne må vel være verdensrekord?) Muligheten for skjulte skatter har de brukt for alt det er verdt tidligere, og siden det er så lønnsomt vil de nok fortsette med det!

Så kan en bare lure på hvorfor samfunnet faktisk IKKE produserer nok verdier til å opprettholde normal standard på offentlige tilbud. Sosialistene vil nok en gang tro det er på grunn av for lite skattlegging. Det ligger i kortene!

Revurdering


Jeg revurderer min oppfatning av hijab i politiet.

Motstanden blir for stor, og dette vil medføre en uakseptabel risiko og belastning for de involverte.

Sverige, England og USA har allerede innført ordningen uten problemer. I England får også sikher bære turban. Dette blir naturlig i et multikulturellt samfunn, og en rapporterer om gode resultater. Men problemene vil stå i kø i Norge. Årsaken er først og fremst nordmenns intoleranse og tanken om at vi representerer det verdinøytrale (med en kristen politiuniform?) og perfekte (med snart verdens dårligste politi i forhold til oppklaringsprosent?). Selvsagt er vi hverken verdinøytrale (selv om navlebeskuing ofte fører til slike vrangforestillinger) eller best (ditto), men dårlig selvinnsikt har selvsagt aldri stanset rasistiske tendenser tidligere.

Vi må bare innse det. Vi har altså bevisst tatt inn store andeler muslimer i samfunnet, men offisiellt ønsker vi ikke å sidestille deres kultur på noen som helst måte.

Det er typisk norsk å være egosentrert og selvgod.

fredag, februar 06, 2009

Løfte-demokratiets galskap

Politikere slåss om nye reformer, og nye måter å omfordele samfunnets ressurser på for å kjøpe stemmer. Dette skaper selvsagt en demokratisk krise, løftepolitikken vinner over den ansvarlige politikken. Resultatet er en skakkjørt økonomi, en enorm slagside i forhold til forbruk og produksjon av ressurser (ressurser er ikke det samme som penger) og en generell fordumming av politikken.

En fordumming som velgerne så altfor ofte er med på å styrke.

Siste utspill er eks-miljøminister Knut Arild Hareide (KrF) som vil gi deg 25 000 blanke kroner hvis du kjøper ny miljøvennlig bil.

Dette kan jo høres greit ut, helt til en tenker på at pengene jo må komme et sted fra. Med andre ord vil Hareide i sin visdom at de som IKKE kjøper ny bil skal subsidiere de som gjør det.

En får ikke mye bil for 25 000 kroner, så i realiteten blir dette å subsidiere de som allerede egentlig har penger til å kjøpe bil med pengene til de som ikke har det. Eller de som ikke har behov for bil og tar bussen eller sykler. Eller for den saks skyld ungene som sitter i dårlig innemiljø på skolebenken fordi staten Norge AS ikke prioriterer vedlikehold.

Gruppe mot gruppe er demokratiets svøpe og svakhet. Og andres penger er både morsomt å bruke og å gi bort.

torsdag, februar 05, 2009

Arne Johannesen og hijab

Arne Johannessen synes det er skuffende at hijab blir en lovlig del av norsk politiuniform.

Her er han nok i utakt med tiden, og ikke bare en smule erkekonservativ. Hva skal en si om uttalelser som: - Politiet skal representere staten og ingen annen. Frem til i dag har politiuniformen vært ren.

Ren? Man har da for eksempel brukt turban i flere land (deriblant India) som del av politiuniform i lang tid. Er den "vestlige politihatt-modell" bedre enn alle andre etnisk baserte tradisjoner? Er det slik at det norske politiet skal være representativt bare for den ariske rase, eller noe i den dur? Er andre kulturer a priori underlegne i herr Johannessens øyne? Har han ikke fått med seg at det faktisk finnes andre kulturer i Norge?

Det verste er imidlertid ikke at hijab automatisk blir sett på som en politisk/religiøs uttrykksform - men at Johannesen mener politiet representerer staten.

Politiet representerer ikke staten, men folket. Det vil si - det gjør jo ikke det. Men det burde være slik. At politiet tydeligvis ser på seg selv som statens villige verktøy er ikke overraskende, men i høyeste grad problematisk. Det er ikke uten grunn stater som benytter seg av politiet til å kontrollere det sosiale og politiske liv heter politistater. Sammenblandingen av statsmakt og politimakt er aldri av det gode.

Kan oppmykningen av politiuniformen bidra til oppmykning av denne konservative tankegangen vil det ha en dobbel positiv effekt. Uniformsfetisjister kan jo heller kle seg ut foran speilet hjemme. Det er lov.