tirsdag, november 28, 2006

Panelovner i hvert tredje nybygg


Hver tredje bolig i Norge bygges ennå kun med panelovner til oppvarming. Dette til tross for høye strømpriser og politiske ønsker om alternative løsninger.

Boliger er idag så rådyre at de økte kostnadene ved for eksempel fjernvarme priser disse løsningene ut av markedet. Realitetene er at vi er i stor ubalanse i forhold til hva regjeringen vil, og hva som økonomisk sett er praktisk mulig for folk flest. Realitetene er jo at ikke alle har stortingslønn. Og krypinn ser ut til å ha nådd smertegrensen allerede før investeringer i alternativ energi.

Vi kan med andre ord vente oss noen "føreranordninger" om økt satsing på for eksempel fjernvarme i fremtiden. Et "ønske" om for eksempel 10% fjernvarme? Som etterfølges av avgifter når det ikke blir oppnådd, selvsagt!

Tanken om å satse mer på vedbrenning er også i fare. "Rentbrennende ovner" er populære for politikerene. Kanskje fordi de får lov å si "rentbrennende" så ofte. Like gøy som å si "sterkt forurensende gasskraftverk". Ihvertfall nesten. Problemet er imidlertid at moderne boliger bygges tett. Prisnivået i Norge tilsier at bygger vi mindre tett har vi jo rett og slett ikke råd til å bo, så det er jo bestemt av denne faktor. Pluss at bolighaiene skal tjene mest mulig, selvsagt.

Boliger tett i tett i flere etasjer, hvor mange piper blir det? Mer enn det som teknisk sett kan løses. Og hvor mye røykpartikler blir det? Mindre enn før per bolig, men mer konsentrert!

Med andre ord, politikken går stikk imot virkeligheten. Men det er vi jo etterhvert vant til!

Krona flagger ut


Norges bank har ikke lenger råd til å trykke penger i høykostlandet Norge. Selvsagt, sier mange, hvis det er billigere å produsere penger i utlandet, hvorfor skulle vi ikke gjøre det?

Penger spart er penger tjent.

Men så enkel er ikke virkeligheten. Fordi dette egentlig ikke handler om å spare penger. Det handler like så mye om lojalitet. Næringslivet har forstått dette. Jobber du i Rema, men handler selv på ICA, så blir du uglesett. Ihvertfall av ledelsen på Rema.

Selvsagt er det ingenting som hindrer noen i å maksimere sin profitt, eller ta egne valg. Tror du. Hvis Norge som nasjon legger opp til fri konkurranse og profittmaksimering, hvorfor har vi da et tollvesen? Hvorfor har vi da moms på innenlands kjøpte varer?

Fordi systemet overhodet ikke er ærlig. Folk flest er tenkt å skulle være trofaste mot systemet. Systemet selv legger opp til full egotripp.

Kanskje burde vi huske det neste gang Gerd Liv maner til moderasjon? Eller huske på at uten opsjoner behøver vi, i likhet med Telenor sjefen, ikke gjøre en maksimal innsats. Hvorfor skulle vi det? Greed is good!

En interessant vinkling på dette sett fra et antropologisk synspunkt er at vi ikke lenger er
en stamme. Vi er ikke lenger en enhet. Å være nordmann er ikke lenger det viktige. Vi har ikke lenger reelt sett en tilhørighet. Alle mann for seg selv.

Det får være som det er. Slik er verden idag. Men la oss ihvertfall innrømme det. Snart er det bare den tomme og egentlig meningsløse sporten som binder oss sammen til
"en nasjon". Men også sporten maner frem et ideal av psykologisk egoisme mer enn noen gang.

Det som er konsekvensen av dette er at lojaliteten forsvinner. Det kan kanskje være bra for enkeltindividet på litt sikt. Eller kansje ikke. Det avhenger av om vi som mennesker har best av å kjøre egotripp eller å holde oss til vår evolusjonsutviklede stammetilhørighet. Mange tegn tyder på at psykiske plager øker i vårt moderne samfunn for eksempel. En sammenheng? En forbigående fase inntil Homo Egocentrica er fullverdig utviklet?

Personlig er jeg en stor tilhenger av personlig frihet. Men også av tilhørighet. En umulig kombinasjon? Ikke i pre-moderne tid.

Uansett. Pengene våre trykkes nå i fremtiden i utlandet. Big deal?! Som symbolsak, ja. Men av helt andre årsaker enn de en primært tenker på. Det dette symboliserer er oljestatens dilemma. Vi har flust av penger, men de kjøper mindre og mindre innenlands. Vi er rike utad, men armoden gjør seg gjeldende til slutt innenlands. Og en dag tar oljepengene slutt. Men det er snakk om en eller to generasjoner inn i fremtiden. Slik at vi moderne Homo Egocentrica ikke bryr oss om det... Men det burde vi. For når oljen tar slutt, og alt vi gjør her er å flytte papir og importere luksus...da kommer virkeligheten.

Og virkeligheten er at ikke alt kan kjøpes for penger. Og selv det som kan, tar slutt når pengene tar slutt. Våre barn og barnebarn kan komme til å se på oss som historiens duster.

tirsdag, november 21, 2006

Pensjonister og melkekyr


Årdal kommune i Sogn og Fjordane vil øke husleien for de eldre på omsorgsenter for å saldere budsjettet. Går forslaget igjennom er det femte gang siden 2000 at leien økes, denne gang med hele 10 prosent.

Ordførar Arild Ingar Lægreid forstår frustrasjonen blant de eldre, og uttaler:

- Eg ser på budsjettet vårt som ein heilskap, og vi har ei stor utfordring dette året med å kome i balanse. Vi ser både på inntektene og på reduksjonar i den kommunale drifta.

Utfordringen blir altså møtt med den enkleste løsningen. Ekstraskatt for en svak gruppe. I et land der oljefondet nærmer seg totusenmilliarderkroner er fordelingspolitikken fremdeles slik at de aller svakeste blir brukt som melkekyr av kyniske politikere. Situasjonen blir ikke bedre av at Årdal kommune har
to av alt; 2 kinoer, 2 friluftsbad, 2 idrettshaller, 2 biblioteker.

På spørsmål om ikke ordføreren ser problemet i at pensjonister på omsorgsbolig blir "råka gong på gong", svarer Ingar Lægreid:

- Jau, eg ser det, og eg har forståing for det.

Et standardsvar som finnes i politikerens
store ansvarsfraskrivelsesbok. Jeg har IKKE forståing for det! Alt jeg ser er en kommune som tydeligvis lever over evne, med politikere som ikke evner å redusere utgiftsveksten, på lik linje med sine kolleger på Stortinget, og istedet sender regningen over til de svakeste.

Jeg foreslår en ny beskatning i Norge, en
IDIOTAVGIFT. Den skal betales av oss alle inntil vi velger oss menneskelige representanter.

Hvor mange styreverv sitter gjennomsnittspolitikeren i? Hvor mye penger er i omløp hos norges svar på Illuminati, politikerstanden? Og hvor lenge tillater vi galskapen?

Løsningen mot global oppvarming? (2)


Jeg har tidligere nevnt en metode for å fange opp CO2 ved hjelp av å seede havet med jern, slik at alger kan absorbere drivhusgassen. Alger kan imidlertid også benyttes ved forurensingskilden. Blant annet Isaac Berzin ved MIT har forsket på nettopp denne løsningen.

Kort fortalt kan alle utslipp som inneholder CO2 bobles gjennom en algesuppe, som vil absorbere ca. 40 prosent av CO2 gassen. Algene trekker i samme slengen ut 86 prosent av NOX gasser. Og som om ikke det er godt nok, så kan algene høstes til produksjon av biodiesel. Biproduktet av denne prosessen kan igjen brukes til produksjon av etanol, også et drivstoff.

Med andre ord kan vi med dette systemet redusere utslipp av CO2, erstatte energikrevende og arealkrevende produksjon av biodrivstoff, samtidig som vi får nyttigjort energien fra fossile drivstoff to ganger. Den ekstra energien som behøves til prosessen kommer fra sollyset, systemet bringer altså ren solenergi inn i regnskapet.

For godt til å være sant? Aldeles ikke. Og dette prosjektet har faktisk en reell mulighet til å bli satt ut i livet. Det er mulig å tjene penger på det!

Er det en løsning på global oppvarming? Overhodet ikke. En reduserer utslippene, men bruker en det produserte biobrennstoffet, slippes den oppfangede CO2 gassen ut igjen. Fordelen er altså faktisk
ikke at en fjerner utslipp, men at energien i fossilt drivstoff kan utnyttes dobbelt opp. Det hjelper imidlertid godt på i en verden som til tross for alle festtaler overhodet ikke har tenkt å slutte å utvinne og bruke fossilt drivstoff.

Problemstillingen blir imidlertid i virkeligheten den samme som før. Vi snakker om at privatpersoner skal redusere sitt marginale utslipp, samtidig som de systemmessige utslippene på grunn av våre teknologivalg i virkeligheten øker. Som før nevnt, forsking i Norge går IKKE i hovedsak på hvordan vi kan gå over til bærekraftige og fornybare energikilder, men på hvordan en skal utnytte til siste dråpe den tilgjengelige olje og gass.

Dobbeltmoralen (eller er det ren dumhet?) her til lands går så langt at selv miljøvernorganisasjoner vil bygge vindmøller, ikke for å skape ny fornybar energi, men for å fortsette utvinningen av fossilt drivstoff! Dette sannsynligvis på grunn av at helhetsbildet skjelden eller aldri vurderes. Har den politiske nytale hjernevasket alle? Lars Haltbrekken og Ingeborg Gjærum, for å gi dere det med teskje; å benytte ren energi for å kunne utvinne olje og gass er IKKE miljøvennlig. Bruken av den fossile energien skjer jo et eller annet sted uansett. Effektiviteten av utnyttelsen er også irrelevant i et miljøperspektiv så lenge vi kommer til å bruke alt til det er skåltomt uansett!

Er så algeteknologien et mulig alternativ i Norge? Overhodet ikke. Vi er mer opptatt av å kreve full rensing av gasskraftverk samtidig som vi
tenker på å implementere det (slik at vi i pur dobbeltmoralistisk ånd kan leke at vi gjør noe), mens vi i mellomtiden pumper opp olje og gass alt det vi kan. Gutteklubben grei sørger nok uansett å fordele dyre teknologiske løsninger til de statsbeskyttede monopolbedriftene. Utenlandske billige løsninger er rett og slett ikke i samsvar med norsk "fordelings" politikk. Det er nok derfor vi heller ikke har registrert at CO2 renseteknologi allerede finnes...

Eksportert olje og gass, samt utslippene fra oljeinstallasjonene står for så store mengder forurensing at ingen gasskraftrensing eller energisparing har den ringeste effekt i det lange løp. Politisk nytale istedet for handling og miljømessig korrupsjon nærmest garanterer at de virkelige løsningene aldri vil bli implementert.

Og tro meg, jeg sier ikke det fordi jeg i utgangspunktet er pessimistisk, en slik analyse er, slik jeg ser det, basert på rent empirisk grunnlag.

fredag, november 17, 2006

Invasjonsforsvaret dødt, yrkessoldatene inn!


Generalinspektøren for Hæren, generalmajor Robert Mood, vil rekruttere dobbelt så mange soldater som i dag og ha muligheten til å holde på dem i opptil to år.

All den tid vi forsåvidt allerede har nedlagt invasjonsforsvaret er dette ikke en god ide. Hele grunnlaget bak verneplikten, likhetsprinsippet og rett til å forsvare eget territorium, er lagt død og begravet for lenge siden. Idag ligger hovedtyngden av oppgavene på forsvaret i å bidra til internasjonale styrker, fortrinnsvis under NATO kommando (IRF).

Vårt "forsvar" er i stadig økende grad en offensiv militærmakt. Et slikt forsvar ikke bare bør, men MÅ baseres på frivillighet. Så slipper vi for eksempel dilemmaer som Plathe saken.

Idag er omkring 4000 rekrutter inne på førstegangstjeneste. Dobles dette til 8000 er det fremdeles ikke noe invasjonsforsvar. Hva skal disse rekruttene gjøre? Per idag sitter mange å ser på TV i brakkene mesteparten av tiden. Generalinspektøren burde kanskje sette mer fokus på en effektiv førstegangstjeneste, istedet for mer av det samme?

Telemarkbataljonen har allerede øket tjenestetid, og må betraktes som delvis profesjonell. Dette er enheter som passer inn i den forsvarspolitikk som føres idag. Vi må slutte å leke at vi fremdeles bygger forsvaret på vilje til å forsvare eget territorium!

Norge har også bygget fregatter uten å ha penger og mannskap til å drifte dem. Kanskje dette skulle være et større satsingsområde? Fregattene er, til tross for at det ble de MINST slagkraftige fregattene bygd i siste tiår (en durabelig politisk/forsvarsmessig tabbe!), fremdeles høyteknologiske nok til å behøve profesjonellt mannskap. Sjømannskap er uansett ikke noe en lærer over natten.

Også disse enhetene, inkludert MTB'er og minesveipere, samt selvfølgelig flyvåpenet, vil i fremtiden i større og større grad være underlagt NATO eller FN kontroll.

Forsvaret bør derfor i sin helhet baseres på frivillighet. Antall rekrutter bør bestemmes ut i fra nødvendighet, men det er i sakens natur ikke lenger relevant å kreve verneplikt i det moderne "innsatsbaserte" forsvar. Slike væpnede styrker bør baseres på profesjonalitet og frivillighet, det vil i praksis si at vi bør satse på yrkessoldater.

Forsvaret bør også skifte navn til "væpnede styrker" for å unngå misforståelsen at det fremdeles i hovedsak dreier seg om et passivt forsvar.

fredag, november 10, 2006

Løsningen mot global oppvarming?


Alle snakker om været, men ingen gjør noe med det. Annet enn at vi pøser på med CO2 og andre veksthusgasser ut i atmosfæren. Vi er til og med stolte av det. Olje-eventyret i Norge er fremstillet som en suksess, og er grunnlag for en nasjonal stolthet uten like. Vi liker å velte oss i rikdommen. Se hva vi har!

Ulempen er selvsagt at hele prosjektet er så miljøfiendtlig som det kan være.

Det er uheldigvis lenge siden Norge ble en økonomisk olje-junkie. Vi trenger det. Vi må ha det. Det er i virkeligheten ingenting vi kan gjøre for å redusere våre bidrag til utslippene under dagens energi-regime. Å kjøre mindre, å dusje mindre, å brenne mer ved...alt dette er som å pisse i havet satt opp imot de utslipp som vår utvinning og eksport av olje og gass står for. Alikevel later den etablerte makt-struktur som om det hjelper at vi skrur av lyset på do...

Kyoto avtalen går inn for reduksjon av utslippene. Det er ikke nok. Utslipp vil fremdeles skje, og så lenge de totalt sett er større enn det naturen kan absorbere, vil den totale mengde drivhusgasser fortsette å vokse. Vi har to alternativer. Enten å redusere utslippene med 80 - 90 prosent, eller å øke naturens absorbsjonsevne. Den vanlige mann eller kvinnes personlige miljøvennlighet spiller ingen trille i dette regnskapet. Synd, men sant. Staten sviner til atmosfæren vår så mye at all verdens kartongbretting og bruk av kollektivtransport ikke har det spøtt å si. I virkeligheten. Utenfor den politiske verden av propaganda og makt-posisjonering.

Så hva kan vi gjøre? Først og fremst å kreve handling! Det blir ikke lett å få stater som er på anabole olje-steroider å slutte med dopet. Sannsynligvis umulig. Vi snakker og snakker om å være miljøvnnlige i Norge, men ingen snakker om å la noe olje og gass være igjen i nordsjøen. Med andre ord, alt skal opp. Statens miljøkredibilitet er i virkeligheten lik null.

Alternativ en er derfor nytteløst. Norge stenger aldri oljekranene før det er tomt. HVOR denne oljen blir brukt er irrelevant. Vi liker imidlertid å leke at hvis vi ikke bruker den selv er alt a-okay!

Alternativ to er altså å øke naturens absorbsjonsevne. Idag gjør vi det motsatte. Det blir stadig mindre skogsområder i verden, og regnskogen hogges ned for å gi rom for mer lønnsom virksomhet enn å bare være natur. Kapitalismens akilleshæl er at ikke alt kan måles i penger, og ingen er interessert i å betale for rent vann, ren luft, eller fri natur.

Skog er på den annen side faktisk ikke særlig effektiv til å absorbere CO2. Å plante nye trær vil ikke redde sivilisasjonen mot global oppvarming.

Så da er vi vel fortapt? Neida. Vi overlever nok en kollaps av sivilisasjonen. Vi har gjort det før. Det hadde jo imidlertid vært greit å gjøre et realt forsøk på å vise vår kollektive intelligens denne gang. Siden vi jo har oppnådd så mye annet... Sende mennesker til månen, for eksempel.

Så hva kan vi gjøre? Vi kan spre jern i havet! Alger absorberer CO2 som bare det. Og de tar karbonet med seg til havets bunn når de dør. Å "plante" alger er bedre enn å plante trær. Og vi har enorme havområder der vi kan stimulere til mer algevekst.

Algene oppstod da jorda var ung, og det fantes masser av jern i havet. Etterhvert som jernet kom i kontakt med oksygen, forsvant det som...rust. Jernoksid. Algene ble drastisk redusert, blant annet fordi jern er en viktig bestanddel i klorofyll. Det er imidlertidt kun noen få deler per million jern som skal til i vannet for å dramatisk øke algeproduksjonen igjen. Jern-fertilisasjon av deler av verdenshavene ville med andre ord føre til en dramatisk oppblomstring av alger.

Eksperimenter har allerede gitt positive resultater. Potensiellt sett kan vi faktisk derfor fjerne enorme mengder CO2 fra atmosfæren, og bringe det tilbake til havbunnen. Der det egentlig hører hjemme.

Videre forskning er påkrevet. Eventuelle negative effekter som for eksempel mindre oksygentilgang i vannet må utredes. Større mattilgang på grunn av økt biomasse kan gi uanede effekter, for eksempel større mattilgang i ALLE ledd i matkjeden. Som igjen KAN gi oss mer fisk. Resultatet av økt algevekst kan potensiellt gi uanede negative konsekvenser, men sannsynligvis ingen større enn det mennesket allerede påfører havet. Som for eksempel ved forurensing og overfiske. Gevinsten kan imidlertid være enorm. Videre forskning burde ha tilnærmet førsteprioritet.

Men ikke hold pusten. Norge kommer IKKE til å involvere seg. Vårt navlebeskuende verdensbilde garanterer at vi istedet venter på at andre skal gjøre jobben.

Slå av dolyset idag, så hjelper du til!

Tillegg:

Vi hører nå at verdenshavene blir surere på grunn av at de absorberer stadig mer CO2 fra atmosfæren. Dette kan få store konsekvenser for livet i havet. Nok en grunn til å la algene få ta seg av karbonet!

Alge + sollys = oksygen ut i atmosfæren/karbon oppfanget som fast stoff!

Større konsentrasjoner av alger betyr da også over tid mindre konsentrasjon av CO2 i vannet.

Denne effekten er også observert i Nordsjøen.

torsdag, november 09, 2006

Statkraft-smell


Vi trengte jo ikke akkurat beviser for å konstatere at strømprisen er blitt en ekstraskatt der høye strømpriser er med på å saldere budsjettet, men her er det altså:

Staten går, til tross for høye strømpriser og rekordoverskudd i Statkraft på en smell. Selv dette er ikke nok. Staten Norge blør penger...

Vi kan med andre ord vente oss enda høyere skatter, det vil si, blant annet høyere strømpriser til neste år.


Progressiv skatt er en bløff i Norge.

Som sagt, DET visste vi vel det fra før...

Interessant er det også å se hvordan statkraft presenterer seg selv på hjemmesidene:

Med en samlet kraftproduksjon på 42 TWh er Statkraftkonsernet Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. (kilde: www.statkraft.no)

De produserer med andre ord fornybar energi. DET visste vi jo også. Mon tro hvorfor Staten Norge ikke vil at vi skal bruke denne type energi da?

På den annen side, så bruker vi jo ikke nok. Inntektene er tydeligvis ikke store nok.

Jeg får vondt i hodet av denne logikken!

mandag, november 06, 2006

Hekseprosess anno 2006

Før var det Samene eller Lappene som ble hetset. Taterene. Tyskertøsene. Jødene. De såkalte "heksene". I mer moderne tid er det gjerne innvandrere. Vi har en god tradisjon med å finne indre fiender. Vi, som ser på oss selv som så siviliserte, så vellykkede, så dannede, så rike, så utrolig gode. For DET er jo en typisk Norsk egenskap...

Gode er vi ihvertfall til å falle tilbake til gamle synder. Ikke før er det blitt politisk ukorrekt med EN slik fiende, før vi oppfinner en ny.

Dagens verden hetser daglig syke. Det er lov nå. De koster oss alle penger. De er snyltere. De er kriminelle, de er døgenikter som saboterer velferdsamfunnet for resten av oss, slik at en vanlig arbeider her til lands faen i helvete ikke får råd til to flasker rødvin i uka. Det er for galt. Fælt er det. Vi vil ha velferden for oss selv, uten at noen jævla syke skal komme her og true den.

Vi har skapt et samfunn som er supereffektivt i forhold til bare for en generasjon siden. Nå skal alle arbeide. Kvinner og menn. Hva har det gitt i INNTEKTER for samfunnet? Det gir vi blaffen i, nå skal vi snakke om snylterene. De som faller utenom. De som ikke makter presset. At de alle som en er erklært syke av en eller flere leger snakker vi ikke om. Leger er respektable mennesker, med god lønn og SUV'er og hele sulamitten. Vi hetser ikke dem.

De er ikke fienden.

Dagens tatere er de syke. Arbeidslivet vil ikke ha dem. Velferdsamfunnet har gitt også arbeidsgiver velferd. Velferd til å kreve effektivitet. Effektivitet koster. Effektivitet er bra! Greed is Good! La oss alle tilbe effektivitet og inntjening, mens vi hetser de svake. Slik vi alltid har gjort i en eller annen form.

Vi ser det ikke selv. Vi ser det ikke før vi i ettertid får en ullen følelse i kroppen, og tenker "var det slik det var?". Som regel kommer en slik selverkjennelse omkring 50 år for sent.

Tilbake til saken. Avisene er fulle av hetsing mot de syke. Hvorfor ikke? Det selger! Det er det vi vil ha. Slik at vi kan lene oss godt tilbake med rødvinsglasset, og i godt selskap diskutere hvorfor det må lønne seg å arbeide. Klart det må! Slaskene gidder ikke arbeide hvis de ikke lever i evig pine ved å ikke arbeide. Sjefene må få MER lønn for å yte mer. De svakeste må ha mindre. DET er logisk. Og vi kan ikke bruke mer penger på trygdede nå. Det kan alle forstå. Hvor blir det da av velferden vår?

Fakta er at Norge er FOR velfødd. Vi har fordelt godene slik at de fleste har altfor mye. Slik at levekostnadene stiger. Alle vet da for faen at alt koster mer i Norge fordi vi kan betale mer! Mat, klær, hus, biler... Alt stiger til det nivået en er villig til å betale. Ikke kødd, alle vet det. Til og med økonomer.

Alikevel er det de sykes feil. Vi har ikke råd til noenting, det er de sykes feil. Liksom det var jødenes feil at alt gikk galt i europa før krigen. Okei, den var for drøy? Ingen snakker om å sende trygdede UT av landet. Eller verre ting. Neida, de skal leve her i all velferden og få stadig mindre slik at de karrer seg ut i arbeid.

Arbeit Macht Frei, sa Bjarne. Nei, vent, det var visst ikke han som sa det først...

DET MÅ LØNNE SEG Å ARBEIDE! Klart det. Enkle løsninger er som regel første tegn på at vi HAR FUNNET FIENDEN.

Som sagt, Arbeit Macht Frei.

- Det er noe som er riv ruskende galt her. Noen jukse, sier Fremskrittspartiets Kenneth Svendsen om uføretrygdnivået. Tenk, det... uføretrygd SMITTER! Når EN blir smittet, blir gjerne også naboen det samme.

TROR vi på dette? Har intelligensnivået sunket så lavt? Blir virkelig NABOER smittet av uføretrygd? Joda, ifølge dagspressens vannvittige fordummende "nyheter" skjer jo det.

Eller vent, det var ikke akkurat det det stod, var det? -
Det ser ut som om det utvikles lokalmiljøer der tilbøyeligheten til uføretrygd er stor fordi så mange andre mottar uføretrygd, sier førsteamanuensis Mari Rege ved Universitetet i Stavanger til Dagens Næringsliv.

Hva er "tilbøyelighet"? Det har noe med vilje eller ønske å gjøre. Kan Mari Rege bevise at det er slik det henger sammen? Nei. Men for henne "kan det se slik ut". Henne om det. En av de tingene jeg lærte i min tid på universitetet i Stavanger var at en ikke skal skrive "kan se slik ut" i en rapport. Men det er vel lov å si om trygdede!

Statistikk viser antall og dispersasjon, ikke tilbøyelighet. Kanskje Rege ikke helt behersker norsk som språk? Hun er nok ikke alene om det. Det går nok litt i "baddel" for noen og hver iblant!

Poenget er at ingen har peiling på hvorfor det er slik. Man snakker om større sosial aksept, osv, og glemmer raskt at det faktisk skal foreligge en omfattende legeundersøkelse, periode med utredning av tiltak, gjennomføring av tiltak, osv FØR en får uføretrygd.

Dessuten er det ikke slik at det bokstavelig talt er NABOEN det er snakk om. Uføretrygd smitter ikke som et virus. Det er generell statistikk over et større område vi snakker om. Spiller folk dumme? Eller...

Det er nok bare så kjekt å hetse...

Det er jo for eksempel slik at i et område der flere blir uføretrygdet vil det være en sannsynlighet for at det faktisk finnes en årsak. Større arbeidsplasser med helsefarlige forhold, for eksempel. Blir mange uføretrygdet i et område, er det IKKE uventet at flere følger. Sykdom som skyldes fysiske forhold vil jo NETTOPP statistisk sett klynge seg sammen.

Det er som om en skulle bli overrasket over en dødsvei. Farlige forhold gjør at det oppstår flere ulykker. At det i ettertid oppstår ENDA flere ulykker skyldes selvfølgelig en smitteeffekt der en kan skylde på sjåførene. Jada. Selvsagt. La oss drikke litt mer rødvin nå, så tror vi kanskje på det...

Godt at vi bruker forskningsmidler bra. En gang sa også forskerene at samer ikke skulle få snakke samisk fordi de da ikke ville bli integrert. Logisk det? Men heldigvis ikke lenger politisk korrekt. Bare som et eksempel på at vi driter på draget i ny og ne. Og forskningen viser som regel vei. Hadde vi enda forsket på hvordan arbeidslivet kunne på en naturlig måte blitt mer inkluderende! Men det er visst for vanskelig. Og forskningsrapportene måles jo nå i tonn, ikke kvalitet eller nødvendighet.

- Det er i alle fall ikke noe rart at folk blir fristet til å uføretrygde seg hvis de ser at naboen mottar trygd og jobber svart ved siden av. Det må bli større sjanse for å bli tatt, og reaksjonene må være mye strengere, sier FrP's Kenneth Svendsen, og kjører på i kjent populistisk stil. Uføretrygdede er ikke bare i virkeligheten egentlig friske, de driver også med svart arbeid ved siden av. Rene mafiaen. Og tydeligvis organisert også, slik vi har blitt rundlurt i alle disse åra. At det ikke finnes fnugg av bevis for slike injurierende uttalelser er en bagatell som ikke behøves å nevnes.

Hadde denne uttalelsen kommet angående for eksempel tatere, så hadde det blitt et ramaskrik.

Men ikke nå. Det er politisk akseptert å hetse uføretrygdede nå. Så da er det vel greit.

Jeg liker ikke å hetse svake. Jeg hetser derfor heller Kenneth Svendsen. Hva Faen skal til før vi setter opp kravet for å kunne bli politiker?

Tillegg:

Med forbehold om at jeg ikke har lest hele rapporten fra
Mari Rege, så vil jeg si at hvis hun IKKE har tatt hensyn til at det også idag finnes demografiske forhold slik at økonomi styrer valg av bosted, så er dataene suspekte. Det hun da påviser er IKKE en smitte-effekt, men den effekt at enkelte inntektsgrupper har en tendens til å ha samme nivå av skade/sykdomstilfeller. Noe som peker på en sosial forskjell som først og fremst kan mistenkes å være forbundet med miljøet omkring. For eksempel arbeidsmiljø og belastninger.

Kulturen må sikres


- Kulturen må sikres!


-Åh..?

- Kultur må sikres gjennom grunnloven. Så viktig er det!

- Betyr det at en kan lovfeste mer kultur?

- Selvsagt. Og om det ikke finnes nok kultur, så dukker den nok frem så snart en vifter med pengene.

- Er det lagt inn midler i denne grunnlovsendringen? Det pleier jo ikke....

- Midlene står kommunene for. De har jo fått så mye penger nå atte.

- Så, for å skape kultur er det nok å planlegge i kroner og øre? Akkurat som i Sovjet? En planlegger å produsere 1000 kilo kultur i en femårsplan?

- Nettopp. Kultur skapes ikke i et vakum.

- Her til lands klarer vi jo ikke engang å planlegge kraftforsyningen til midt-norge. Stakkars jævler må betale prisen for den inkompetansen...

- Nettopp, vi må planlegge!

- Var Ibsen planlagt?

- ?

- Kielland?

- Kielland var jo i opposisjon til det etablerte, klart det ikke var planlagt!

- Så nå får vi bare glad-kultur?

- Nettopp!

lørdag, november 04, 2006

Fascism USA

Det er snart på tide for Norge å investere i nye jagerfly.

Vi trenger primært interceptorer, eller avskjæringsfly, for å løse våre oppgaver.

Amerikanerne vil vi skal kjøpe en jagerbomber som i forhold til alternativene er/har:

*Saktere

*Mindre manøvreringsdyktig

*Mindre rekkevidde

*Dyrere

*Kan bære mindre våpenlast

*Er inkompatibel med våre allerede innkjøpte avanserte AMRAAM raketter

*Gir få eller ingen gjenkjøpsavtaler

JSF er dårligere enn alle alternativene. Inkludert de jagerfly som våre eventuellt vil interaktere med i nordområdene. Ja, det er riktig, de russiske Sukhoi og Mig kjører i ring omkring JSF. I klartekst betyr det at den ikke kan avskjære noe som helst.

Å bombe noen i mulm og mørke, ja se det. DET kan JSF. Trenger vi det?

Amerikanerne vil sannsynligvis ikke gi oss full tilgang til deres teknologi. Logrer vi ikke med halen, får vi kanskje heller ikke oppgraderinger i softwaren. Strategien som er valgt er ikke å overbevise oss om at deres fly er best. For det er det ikke. Strategien er å fortelle oss at hvis vi ikke kjøper amerikansk blir onkel Sam sint på oss.

God nok grunn til IKKE å kjøpe amerikansk for meg!"Established in the spring of 1997, the Project for the New American Century is a nonprofit,
educational organization whose goal is to promote American global leadership.

The Project is an initiative of the New Citizenship Project. William Kristol is chairman
of the Project, and Robert Kagan, Devon Gaffney Cross, Bruce P. Jackson and John R.
Bolton serve as directors. Gary Schmitt is executive director of the Project.
“As the 20th century draws to a close, the United States stands as the
world’s most preeminent power. Having led the West to victory in
the Cold War, America faces an opportunity and a challenge: Does
the United States have the vision to build upon the achievement of
past decades? Does the United States have the resolve to shape a
new century favorable to American principles and interests?"

Welcome to the Project

Tillegg:

Forsvarsekspert John Berg mener også JSF er for dårlig for Norge.

Bjarne tror på Julenissen


Bjarne Håkon Hanssen tror på Julenissen. Han tror at å omorganisere offentlige etater (NAV-ordningen) gjør mennesker friske. DET skal han ha, han satser friskt.

Og jeg ser det ikke som umulig at han faktisk får noen resultater. Den tidligere ordningen har vært altfor stivbeint, altfor opptatt av paragrafrytteri, og altfor vanskelig å forholde seg til for mennesker som allerede har vært i vanskelige livssituasjoner.

Ordningen med varig lønnstilskudd har mye for seg. Har et menneske redusert arbeidskapasitet, er det idag nærmest umulig å få jobb. Med et lønnstilskudd kan arbeidsgivere se seg råd til å ansette også yrkeshemmede. Det forutsetter en viss fleksibilitet i næringslivet. Det er imidlertid viktig å forstå at mennesker på slike ordninger må FORVENTES å yte mindre enn gjennomsnittet. Muligheten for suksess eller fiasko her ligger dermed ikke på den enkelte arbeidsuføre, men på den enkelte bedrift. Ønsker bedriften billig arbeidskraft som alikevel yter maksimalt, går ordningen i dass.

Ordningen med varig lønnstilskudd har sannsynligvis alikevel en stor mulighet til å fungere hvis næringslivet kjenner sin besøkelsestid.

Imidlertid er det en enorm svakhet i dette nye systemet. En får IKKE varig lønnstilskudd FØR en er blitt uføretrygdet i utgangspunktet! I og med at det skal relativt stor grad av arbeidsuførhet til for å oppnå dette første kriteriet, får de som VIRKELIG trenger varig lønnstilskudd det IKKE. Er en uføretrygdet er en per definisjon for syk til å arbeide, og bare de som eventuellt blir friskere etterhvert kan få nytte av denne ordningen.

Derfor tror Bjarne Håkon Hanssen på Julenissen. Han tror syke mennesker blir friske ved å omorganisere systemet. De som trenger varig lønnstilskudd er de som er syke, men som IKKE er syke nok til idag å bli uføretrygdet!

Den virkelig store fallgruben er imidlertid ordningen med tidsbegrenset inntektsikring. Nå skal det være slik at et menneske som behøver rehabilitering MISTER muligheten hvis personen ikke blir rehabilitert innen en viss tid. Alternativet blir da uføretrygd direkte.

Bjarne tror på Julenissen fordi han tror syke mennesker kan, tydeligvis ved tankens hjelp, BESTEMME seg for å bli rehabilitert innen tidsfristen.

I virkelighetens verden kan selv ikke en lege bedømme tiltakets lengde med noen grad av nøyaktighet. Selvfølgelig kan en når en først er blitt uføretrygdet søke om lønnstilskudd, men problemstillingen er at en da må ut i arbeidslivet UTEN å kunne få mer hjelp til rehabilitering. Som jo var årsaken til at en ikke kom i arbeid i utgangspunktet!

De som blir skremt ut i arbeidslivet på grunn av den begrensede tidshorisonten på inntektssikringen, forsvinner riktignok fra statistikken. Forutsatt at ikke de helsemessige problemene forverres over tid. Da ryker de tilbake til uføretrygd.

Faktisk kan det bli interessant (og desidert tryggest) å bevisst la inntektssikringen gå ut på tid. Da får man muligheten for varig lønnstilskudd, og har en viss sjanse for å bli ønsket på arbeidsmarkedet. Hvis ingen blir fristet til å ansette en, er man imidlertid fanget i uføretrygden. Hele opplegget blir en gambling med eget liv.

Systemet har som før nevnt en annen stor felle. Alle som "bryter vilkårene" for den tidsbegrensede inntektsikringen, mister alle rettigheter. Og går rett på sosialhjelp. Med andre ord, en får bare ett forsøk. Det er HER Bjarnes "nådeløshet" kommer inn i bildet.

Bjarne tror på Julenissen hvis han tror at syke menneskers vei tilbake til arbeidslivet går knirkefritt, uten et eneste "feiltrinn".

I Bjarnes verden er det slik at har en skrevet under på en "velferdskontrakt", med et visst aktivitetsnivå, så er det latskap om en ikke makter dette. I hans verden finnes ikke medisinske tilbakefall. I hans verden finnes ingen medmenneskelighet eller tilpasning. Har du skrevet under på et krav som i ettertid viser seg å være uoppnåelig, så til helvete med deg, vi ønsker ikke å bruke mer tid på deg!

Dette kan (BØR!) kun medføre en ting. Trygdede bør ikke skrive under på noen som helst "velferdskontrakt", uten at både advokat og lege er tilstede. Slike kontrakter må ta hensyn til VERST TENKELIGE SCENARIO, i og med at ingen hensyn til eventuelle forandringer i tilstand tas. Med andre ord, trygdede må for all del ikke forplikte seg til å FORSØKE å yte maksimalt. Da vil de fleste tape spillet, og havne direkte på sosialen.

Situasjonen vil medføre at effektiviteten i tiltaket på grunn av denne alvorlige systemfeilen blir minimal. De som "lover for mye", og dermed kanskje blir tvunget til å bryte kontrakten, havner på sosialen. De som holder kontraktene kommer, på grunn av systemets iboende ineffektivitet, sannsynligvis ikke i arbeid før tidsfristen går ut, og blir uføretrygdede.

Bjarne tror på Julenissen hvis han tror dette er en god
ordning! Hvor mange skal tvinges over på uføretrygd eller sosialen før andre innser det?

Tillegg:

En annen alvorlig svakhet ved systemet med tidsbegrenset inntektsikring er at det idag ofte er lange ventetider på undersøkelse\behandling i helsevesenet. Mange vil derfor kanskje ikke engang være ferdig utredet, behandlet, og definitivt ikke rehabilitert innen inntekstsikringen går ut.

torsdag, november 02, 2006

Ingen fare for Golfstrømmen?


Ingen fare for Golfstrømmen, mener
Havforskningsinstituttet, og refererer til britiske undersøkelser som viser at Golfstrømmen stanset i ti dager i 2004. Golfstrømmen viser heller ingen tegn til å snu, rapporterer forskjellige media.

Og det er det heller ingen som har hevdet. At Golfstrømmen skulle SNU vil være en nærmest fysisk umulighet. At faren er avblåst, er derimot langt fra sannheten. Hvis dette er norske forskeres konklusjon, foreslår jeg at forskningsmidlene inndras, og at utenlandsk forskning heller kjøpes inn! Forskningsresultater fra flere velrennomerte steder viser nemlig at Golfstrømmen svekkes, og at det er en MULIGHET for at den stanser opp eller eventuellt forandrer retning mot Afrika.

Selv om den ikke stanser, vil uansett en vesentlig svekkelse ha nærmest samme effekt.

Jeg linker i fleng:

Golfstrømmen stanset på grunn av smeltede isbreer etter siste istid, NASA Goddard Institute

Golfstrømmen var redusert under forrige istid, Columbia Universitet

Svekket Golfstrøm vil kjøle ned Europa, National Oceanography Centre, UK

Redusert Golfstrøm kan bety mini-istid, New Scientist

Golfstrømmen redusert med 30%, Cambridge University

Redusert Golfstrøm vil gi Storbritannia "big freeze", The Times

Etc, etc, etc, andre lenker finnes lett på WWW, tydeligvis utenfor rekkevidde for dagspressen.

Havforskningsinstituttet og norske medier avblåser faren. Resten av verden er altså ikke så sikker. Videreføring av oljeøkonomien er uansett russisk rulett, og hvert tiår betyr en ny skarp patron i kammeret. Hvor lenge tør vi spille?

onsdag, november 01, 2006

Golfstrømmen tar kvelden?


Forskning viser at det er 45% sjanse for at golfstrømmen vil stanse innen 2100. Konsekvensene for Norge er katastrofale. Til tross for at årsaken er global oppvarming, så vil vi her i nordlige strøk få det kaldere, ikke varmere.

Det er fordi temperaturen her allerede er "kunstig" varm, nettopp på grunn av golfstrømmen.

Alle våre problemer av politisk eller energimessig art er totalt underordnet dette scenarioet. Det vil kanskje fremdeles bli levelig i Norge, men økonomien vil kollapse, det totale folketallet som landet vårt kan opprettholde blir kanskje bare brøkdelen av dagens, og vi står foran en situasjon der minst halve Norge vil være under is og resten vil knapt ha sommer.

Hvor sannsynlig er dette scenarioet? Temmelig sannsynlig. Med mindre verden øyeblikkelig reduserer utslippene av drivhusgasser er situasjonen den at det statistisk sett er langt mer sannsynlig at scenarioet oppstår som virkelighet enn at det ikke gjør det. Matematiske beregninger viser at selv med maksimal reduksjon av utslipp idag, er sannsynligheten fremdeles 25% for at golfstrømmen vil stanse.

Ifølge forskere ved University of Illinois er sannsynligheten totalt sett 70% for at golfstrømmen stanser hvis ingenting gjøres.

Det er ikke bare forskjellen i temperatur på sjøvannet som driver golfstrømmen. Minst like viktig er forskjellen i saltinnhold. Det vil si, det er i virkeligheten vekten (egentlig densiteten) av vannet som er avgjørende. Vekten bestemmes av temperatur og saltinnhold. Normalt synker det varmere overflatevannet fra golfstrømmen når det kjøles ned i nordområdene, og strømmer tilbake til ekvator som en undervannselv. Blir vannet imidlertid mindre salt, blir det lettere, og synker dermed vanskeligere. Slik stanser den naturlige pumpeeffekten opp.

Den thermohaline effekten som golfstrømmen er avhengig av svekkes nå fordi saltinnholdet i arktiske strøk blir redusert på grunn av at sjøvannet blir blandet med ferskvann på grunn av sterk nedsmelting av is. I tillegg fryser mindre sjøvann nå til is, og dette reduserer også det generelle saltinnholdet.

Hva kan Norge gjøre for å unngå å bli mer eller mindre ubeboelig? Først og fremst så bør vi slutte å pumpe opp mer olje og gass. Inntektene her ifra er tusen ganger mindre enn eventuelle kostnader ved et alvorlig klimaskifte. At vi eksporterer mesteparten av oljen og gassen, hjelper oss ikke, utslippene skjer i den samme atmosfæren, og kjenner ingen landegrenser.

Dernest bør vi starte å bygge ut mer vannkraft. Natur hensyn kan knapt kalles å være et argument lenger når alternativet er hundrevis av meter med is de fleste steder, og utbredt depopulasjon av de fleste etablerte dyre- og plante-arter!

Vannkraft gir oss ren energi, og strøm herifra bør brukes overalt der det er muligheter for det, inklusive til drift av kjøretøyer. Derfor må elektrisk kraft i Norge være så billig at det utkonkurerer alle andre energiformer.

Vi bør bygge ut så mye ren energiproduksjon at vi også kan eksportere billig kraft uten å være redd for å få tomme magasiner. Således utkonkurrerer vi forurensende kraftverk i Europa. CO2 kvoter osv er det reneste galimattias, og har vist seg å gjøre kullkraftverk LØNNSOMME! Idiotien ved dagens energiregime hadde vært hysterisk morsom hadde ikke konsekvensene vært så store!

Først når Stortinget oppfatter denne virkeligheten har vi muligheter til å overleve som nasjon på litt lengre sikt. Men det forutsetter at en ikke setter overlevelse til neste stortingsperiode som eneste målsetting. En annen forutsetning er å forholde seg til virkeligheten, ikke oppkonstruerte liksomløsninger.