lørdag, januar 28, 2017

Kommunesammenslåing - den egentlige historien

Når man snakker om kommunesammenslåinger og robuste kommuner snakker man ikke om å spare penger - for det er bevist at man ikke sparer en krone. Det blir heller ikke styrket lokaldemokrati. Og - logisk nok - selv om man på papiret får flere tjenester samlet i samme kommune, er de totale tjenestene overhodet ikke blitt bedre, og eneste forskjell er at folk flest må reise lenger for å få tilgang til disse tjenestene. Slike samarbeid kan finne sted uten kommunesammenslåing. Men det er klart at på papiret høres det bedre ut at folk har tilgang til tjenestene i sin egen kommune. Et slikt argument er forøvrig papirtynt.

Så hvorfor er kommunesammenslåing så viktig?

Det er viktig på grunn av at den politiske elite kan boltre seg friere med større enheter, fordi folket kommer lengre bort fra der beslutninger tas. Og fordi kontrollen med ressursbruk derfor blir mindre. Den politiske og administrative elite blir derfor friere til å leke seg med felleskapets penger.

Eksemplene er legio. Men Kompromissløse meninger vil påpeke to faktiske forhold som understreker dette fullstendig. I Stavanger har den politiske elite lenge lekt både byplanleggere og kunstkritikere. Lekt - fordi de ikke helt får det til. Torget i Stavanger var en gang et sted med torghandlere og yrende liv. Elitens smak er derimot annerledes, og ingenting var "fint" nok. Dette er ikke noe nytt. Helt fra byens egen dikter Aleksander Kielland beskrev galskapen i latinerskolens elitepreg og den øvre klasses krav om å heve seg opp fra "den gemene hop" med - om ikke annet - symbolske barrierer, har eliten badet i egen selvfortreffelighet og uovertrufne dannelse.

Et resultat av slikt i moderne tid er torgplasser som i lys granitt er vanskelige å holde rene, grandios planlegging av lydsteiner (ja du leste riktig) som koster store pengebeløp. Nærmere bestemt 150 000 kroner i måneden i vannregning (ja, du leste igjen riktig). Og som derfor ikke har lyd alikevel. Men det var sikkert koselig å planlegge all denne finkulturen.

Som førte til et øde torg fordi plassen både ble forblåst og for dyr for vanlige folk å bruke. Piazza "Siddisi" (du leste nok en gang riktig) fikk imidlertid om ikke annet et mer finkulturellt navn - mye bedre enn "torjå". Heldigvis ble det ingenting av "lystårnet" (ikke spør) eller "Point of Peace" (nei, jeg mener det, ikke spør). Man kunne med fordel heller ha bygget en miniatyr av slottet i Versailles og bedt folket på kake. Eller - som er foreslått - å oppgi torget og flytte torghandelen inn i et parkeringsanlegg (!)

De viktige planleggere er nå - 17 år etter - allikevel lystig iferd med å brenne av nye millioner på å designe torgboder som ingen kommer til å få råd til å leie, men som til gjengjeld skal være et studium i design og gi inntrykk av en moderne og kulturellt opplyst by. Første design er allerede forkastet. Da bodene ikke kunne fungere i den virkelige verden. Ny design, denne gang i metall, er på vei etter noen millioner brukt på koselige møter og studieturer. Metallbodene skal være sammenleggbare, transportable, og også kunne brukes til for eksempel boder for politikerne i valgkampen. Man må anta at torghandlerne i denne perioden må oppgi bodene for de viktige folkene.

Slike ting ville man aldri hatt råd til i en mindre kommune. Resultat - det er ikke så morsomt å tilhøre den opplyste og kulturellt opptatte politiske elite i små kommuner. (selv om man prøver - i nabokommunen Strand klarer man å prioritere kunst på holmer istedet for varm mat på pleiehjem. Problemet er selvsagt at de totale budsjettene der ikke gir rom for mange slike sprell. Slår man seg sammen med nabokommunene, blir det derimot en helt annen satsing skal man se!).

Situasjonen er ikke bedre i Sandnes. Her har man eksempelvis bygget luftslott av enorme planer om ny byutvikling. Verdens beste bydel på Dale - et forbilde for framtidig utbygging av boområder i Norge - skulle det ha blitt. "Play It More Efficient Sam - et PIME'S prosjekt. (Ikke spør!!!) Imgenting har skjedd i den fysiske virkelighet, til tross for - eller på grunn av - utallige møter på dyre restauranter, med bespisning som selvsagt inkluderer champagne og annen alkohol. Og som kronen på verket ble det også tid til "studieturer" over hele Europa. Styrehonorarene var også - la oss si - meget romslige.

Politikerne har bevilget seg mye. Og gitt seg selv koselige oppgaver i styrer og steller med det de liker aller best. Å være levemenn og - kvinner. På folkets bekostning.

Slikt skjer ikke så lett i små kommuner. Ihvertfall ikke på et slikt overdådig nivå.

Det må gjemmes bort i store enheter. Det må være store penger i spill for å kunne skumme nok fløte.

Kommunesammenslåinger reduserer altså folkets evne til å styre (folkestyret), samtidig som den øverste samfunnselite får styrket sine eneveldige og føydalistiske tendenser. For eliten på Løvebakken blir det da også langt enklere å kontrollere færre elitistiske føydalherrer enn en mengde ukontrollerbare representanter for lokalbefolkningen som ikke har like mye å miste og derfor kunne finne på å faktisk representere almuen.

Det, mine Damer og Herrer, er svaret på hvordan den egentlige historien henger sammen. Dette er ingen konspirasjon. Dette er slik mennesket er. Til alle tider. Og til tidenes ende.

fredag, januar 27, 2017

Dopingjegernes jernlov

Dopingjegerne har bestemt at utøvere er selv ansvarlige for å sjekke hva de putter i munnen/på kroppen/i kroppen. Dette betyr ikke - ifølge deres logikk - at det holder å spørre en lege. Det er ikke å ta ansvar nok. Man antar at idrettsutøvere derfor skal google forskjellige preparater? Eller ta legeutdannelse? Spesialisere seg i farmaki?  It makes sense. Not.  

Nulltoleranse er generellt uansett en feilslått logikk som skaper umenneskelige miljø. Som straffer folk blindt for utilsiktede følger. Som selvsagt er helt ok sett ut i fra systemer som søker å øke egen makt på bekostning av alt og alle. Å hevde at intensjon om å begå noe kriminellt er irrelevant og uavhengig av skyldspørsmål er også en taktikk som brukes for å øke egen makt. Å hevde at følelser om rett og galt også er irrelevant er et bevis på et system som per definisjon er ubarmhjertig og inhumant. Noen har fått for stor makt og kan ikke håndtere det. Det er problemet her.

tirsdag, januar 17, 2017

Total inkompetanse

Politikere og andre som ikke har den ringeste anelse om hvordan samfunnet vårt fungerer tror de løser forurensingsproblemet ved å innføre forbud mot dieselbiler i Oslo. Det er bare et tidsspørsmål når dette innføres også i andre byer.

Og dette skyldes total inkompetanse. 

Jeg snakker ikke om at uvitende og inkompetente fjols faktisk oppfordret folk til å kjøpe dieselbiler - og fikk det akkurat som de ville.

Det avslører selvsagt i seg selv en absolutt og total inkompetanse på grensen til det utrolige.

Nei. Jeg snakker om noe mye verre. Noe som de samme inkompetente fjolsene ikke helt vil innrømme. Ihvertfall ikke før de har fått godt betalte rettrettstillinger. Som er måten vårt samfunn premierer inkompetanse. Premieidioter bokstavelig talt. La oss kalle spader spader.

Jeg snakker om den totale inkompetente byplanlegging gjennom mange tiår, der en bevisst har latt byene vokse uten å planlegge og eksekutere utbygging av hensiktsmessig infrastruktur. Man har vært lat og inkompetent og latt privatbilen redde samfunnsøkonomien slik at hjulene i bedriftene og det offentlige har gått rundt, og skattepengene har rullet inn slik at man kan bygge og drifte skoler og sykehus og veier og fortau og sykkelstier og biblioteker og alt det andre som skal til for at samfunnet ikke skal kollapse og man ikke havner tilbake på 1600 tallet med tilsvarende økonomi og manglende ressurser til det meste vi tar for gitt idag. 

Dette skjønner ingen. Istedet diskuteres om et dieselforbud gir mindre lidelser for astmatikere osv. Selvsagt gjør det det. Selv om effekten nok er mindre enn forbudsfanatikerne tror. Men selvsagt gjør det det. Selvsagt bør bilkjøring  - spesiellt i rushtrafikken - ned. Og selvsagt er det dieselbilen som er versting på lokal forurensing. Dette er banale sannheter.

Men her har man altså ikke evne til å løse kjerneproblemet. Som er at byene er designet for å skape nettopp disse problemene. I Norge har vi til og med vært så fremsynte å legge europaveiene våre gjennom byene. Den som steiler når det brukes ord som inkompetanse og fjols bør tenke litt på hva disse ordene faktisk betyr. De er godt dekkende.

Folk pendler ikke fra forsteder inn til jobben fordi de liker det. Nyttekjøretøy kjører heller ikke rundt fordi bedriftene betaler sjåførene for å kjøre jolly. Den objektive sannhet er at bilen og forbrenningsmotoren har tillatt inkompetent samfunnsplanlegging og som en sikkerhetsventil vært samfunnets redning i lang tid, slik at man har unngått det økonomiske kollaps..

Men siden den totale inkompetanse i seg selv nærmest garanterer at problemet ikke kan løses fordi oversikten over problemet ikke engang kan forstås av de som burde forstå, så er det lett å spå resultatet.

Den totale inkompetanse får fritt spillerom en stund til.

søndag, januar 15, 2017

Føydalstaten(e) bytter leder

USA er intet demokrati. Det er en republikk styrt av eliten, av de rikeste, et oligarki. En interessegruppe sammensatt av representanter for storkapitalen, den politiske elite, det militærindustrielle kompleks, og bankene, Wall Street. Enkelt sagt alle andre enn folket. Som altså utelukker betegnelsen "folkestyre", med andre ord - USA er ikke et demokrati. Dette er ingen wacky konspirasjonsteori, men er basert på forskning. 


Det samme kan i større eller mindre grad sies om de fleste av verdens land. Men det gjelder selvsagt også overnasjonale fora og deres påvirkning, herunder for eksempel den europeiske union, EU. Handelsavtaler forhandlet frem av eliten deler kortene mellom de store spillerne, og mye av føringene for internasjonal politikk utformes i fora som overhodet ikke er åpne for andre enn eliten, Bilderbergermøter, WEF, OPEC, den trilaterale kommisjon, IMF, CFR, m.fl. Mantraet er evig vekst, spesialtillatelser og særbehandling for eliten. Det moderne aristokratiet styrer på vegne av seg selv.

Noen protesterer på dette, og mener at folket i stor grad kan påvirke situasjonen ved å velge nasjonale politikere, som igjen da er gitt fullmakter til å fremforhandle internasjonale avtaler. Dermed har disse, i den grad de er udemokratiske - et "demokratisk" utgangspunkt.

En slik forutsetning er selvsagt det reneste vrøvl, da selve de "demokratiske" prosesser favoriserer så til de grader at overklassen - eliten - tildeles makt. I få land er dette så åpenbart som i USA. Dette gjelder selvsagt ikke bare presidentvalget, langt alvorligere er eksistensen av Deep State (intelligence/military/economic), som bare unntaksvis forandres som følge av politiske svingninger. En annen viktig generell faktor i verden er også at svært mange viktige saker bevisst eller ubevisst ikke er del av en demokratisk debatt, men har mer form av elitistiske dekret. Det "representative demokrati" er derfor på mange måter langt fra å være representativt.

Politikerforakt, svekkelse av troverdighet for de etablerte nasjonale og internasjonale maktfora - eksempelvis Brexit, truende Frexit og forsåvidt valget av Trump - alt dette er basert på en voksende fornemmelse i folket av at tingenes tilstand ikke er som de bør være. 

Folkets begrensning - dumhet, om man vil sette det på spissen, er imidlertid at man gang på gang tror demagoger kan redde folkets interesser. Det skjer aldri. Og eliten forsterker med tiden alltid sin makt. Trump representerer ingen direkte fare for den økonomiske adel. Faren ligger først og fremst i at han er løsmunnet nok til å avsløre for folket hvordan deep state og den økonomiske adel kontrollerer og manipulerer alt og alle.

Føydaltiden er altså ikke over. Den har istedet forsterket seg ved å skifte navn og gå under falskt flagg. Føydalismens grunnprinsipper lever i beste velgående, og oligarki, plutokrati, eller timokrati - i forskjellige variasjoner - er det egentlige system.

Tidligere har folkets makt bare vist seg å kunne gi skinnseire i det store spillet. Seier fordrer imidlertid at man ser ting som de er. Og at man innser at systemets prinsipper, inkludert valgmetode, bruk av propaganda og falske nyheter, er en ren garantist for at tingenes tilstand forblir som de er.

Intet av dette er nytt. Nytt er bare metodene for å føre folket bak lyset. Disse metodene utvikler seg som virus i takt med folkets immunsystem. Og som alle fremgangsrike virus er systemet basert på å snylte på verten, men aldri drepe den helt.

tirsdag, januar 10, 2017

Store Bror ser deg!

Norsk Petroleumsinstitutt har snakket med noen. Den nye verdensordens våte drøm er fremdeles å følge planen om å sementere føydalsamfunnets makt over mennesket. Overklassen skal ha alle fordeler, fordi de leder verden med sitt storsinn, mens Ola og Kari Dunk skal straffes for å gjøre jobben sin.

Norsk Petroleumsinstitutt er en bransjeforening for selskaper som produserer og selger oljeprodukter, gass, strøm og bioenergi i Norge. Bioenergi-delen har blitt grundig sabotert allerede, så kjernevirksomheten er trygg nok. Olje og gass er allerede innrømmet meget gode betingelser og er i en særstilling selv blant føydaladelen. Produktene er allerede markedsført, også av diverse politiske partier, som nødvendige i klimakampen. Hvitt er blitt svart.

Norsk Petroleumsinstitutt består av: AGA AS, Castrol Norge AS, ConocoPhillips JET Norge AS, Esso Norge AS, Hydro Texaco AS, AS Norske Shell, Nynäs AS, Statoil Norge AS, Valvoline Oil AS,Yara Industrial AS

De fleste eiere og aksonærer her har til salt i grøten, med andre ord.

Kompromissløse meninger ber innstendig om at disse selskapene må boikottes i den grad det er mulig, og alle politiske partier som støtter agendaen anses som non grata. Alternativet er med tiden ubønnhørlig den totale overvåking- og politistat. Og en garanti for den endelige maktovertakelse fra folket. En prosess som flere steder er tilnærmet fullført selv uten denne lille biten av puslespillet på plass. Føydalsamfunnet døde aldri. Det seiler bare under falskt flagg. Underlig hvor enkelt slike PSYOPS fungerer.

Norsk Petroleumsinstitutt avslører idag en rørende interesse for hvordan bilavgifter kan forbedres. Til tross for at de pusher fossilenergi til pengene tyter ut av diverse kroppsåpninger, er de helt klar på at menigmann skal straffes for å bruke deres klimaødeleggende produkter. Det er en fin måte å vri oppmerksomheten mot kundene, og ikke mot pusherne.

Norsk Petroleumsinstitutt mener at alle biler bør få montert  GPS, slik at myndighetene kan overvåke bokstavelig talt hver meter en bil kjører. Slik at avgiftene kan kreves inn rettferdig.

Dette til tross for - eller egentlig på grunn av - at bilavgifter overhodet ikke har ført til reduksjon av CO2 utslipp i Norge. Men det er heller ikke agendaen, selvsagt. Agendaen er business as usual og mye skrik og skrål for å avlede oppmerksomheten fra det egentlige trikset. Slik foregår all magi.

Og selv om bruk av fossilenergibruk skulle reduseres i Kongeriket, så er hele verden elitens marked, og kjøpere finnes uansett. Helgardering. Prisen betaler Hvermannsen. Som alltid. Det er en del av det magiske trikset.

Diverse argumenter om å innføre GPS i alle biler har også tidligere blitt foreslått av forskjellige Bildenbergeraktører og deres nyttige idioter. Løsningen er allerede forberedt. Målet om full kontroll er alltid tilstede. Og folket blir nok brutt ned før eller siden. Slik går det alltid.

Eller gjør det det? Folket i den vestlige verden er i mer uro enn noensinne. Vil man gjennomskue agendaen all den tid den pushes ubønnhørlig gradvis - og globalt? Vil man gjennomskue hvorfor alle disse tilsynelatende uavhengige aktørene alle tenker likt? Eksempelvis ble dette innført i Singapore allerede i 1998. Myndighetene der påstår systemet er "anonymisert". Som per definisjon selvsagt ikke er mulig, fordi regningen selvsagt skal sendes til rette vedkommende. Med tiden også deg.

Regningen for implementeringen av systemet blir også sendt deg. Og i seg selv blir det snakk om milliardbeløp i kostnader. Mens man fremdeles baserer seg på ståplass på pendler busser og tog. Men det er vel proletariatets lodd i det klassedelte føydalsamfunn - å være melkeku og salderingspost samtidig. 

Spørsmålet er når vendepunktet kommer, og overklassen veltes fra sin overpriviligerte pidestall. Det er ikke vanskelig. For den er etterhvert blitt så høy, at det minste vindpust kan få den til å svaie.

I mellomtiden: Totalovervåking av pengeforbruk, energiforbruk, transport, nettbruk, mobilbruk. Storebror ser deg!


SO DARK THE CON OF MAN


mandag, januar 09, 2017

Verdens Gang

Klokkene ringer. For deg. 

Mens verden går sin skjeve gang og makteliten driver sitt spill åpenlyst, sover alle andre. Godt lokket inn i en verden der Svart er blitt Hvitt, der Krig er blitt Fred. Og der Ignoranse er Styrke. Der sukkerdrikkende arbeidsmaur haster avsted i kø på bussen. Eller i kø i bilen. Evig dårlig samvittighet presset på en for å opprettholde samfunnsmaskineriet. Og evig betalende avlat for dette bedraget mot virkelighetens behov. 

Mens eliten tjener penger på investeringer i svart gull, mens eliten bedriver koordinert og planlagt sosial-dumping, eller tjener på å produsere pengene vi alle må ha - og får lønn for det. Alt mens den falske selvgodheten skrytes av, mens småfolket - motoren i samfunnet - er en belastning på verden og må ta det de får. 

De rikeste får skattelette og redder verden i dette blendverket. Mens de nest rikeste får sponset sportsbiler og god samvittighet. 

Demokratiet er ikke dødt. Det som ikke er - kan ikke dø. 

Den lekende elite har aldri brydd seg med hva folk ønsker. Bare hva som skal til for å opprettholde illusjonen. På alle viktige punkter er eliten i utakt med folket. Ingen logikk finnes i at de herskende skal arbeide for de store korporasjoner og motarbeide eget land. Ingen logikk finnes i at massene skal adlyde de millioner forordninger når andre utenfor slipper. Og dermed utkonkurrerer alt som noensinne er bygd opp.

Norske arbeidere kan ikke konkurrere med tilfeldig arbeidskraft som bor i brakker. Prøv det. Bo i brakke for å bli konkurransedyktig. Og se barnevernet komme. Og kommunens kontrollører. Og tilslutt politiet. Vi har da standarder i Norge. Høye standarder. Det gjør oss til verdens beste land. På papiret. Og hvis du ikke kan henge med, er det din skyld. Arbeidsmaur.

Bolig er definert som et velferdsgode i Norge. Som om vi var leilendinger som burde være glade for at vår far Staten ønsker oss vel.

Eliten er forøvrig ikke konkurranseutsatt. Ennå. 

Og så lenge illusjonen av speil og røyk opprettholdes vil de heller aldri bli det. 

En lakmustest er om loven er lik for alle. Stortinget jobber overtid med å oppfinne spesialregler tilpasset seg selv. Og stanser bare når det blir så opplagt at illusjonen holder på å briste. 

En lakmustest er om de fire friheter - som folket aldri vedtok - gjelder alle. "Fri flyt av varer, tjenester, personer og kapital over landegrensene" - gjelder det deg? Eller gjelder det kun de med medlemskap i føydaladelen? Kan du kjøpe varer fritt i utlandet og ta med "over landegrensene"? Selvsagt ikke. Kan du fritt ta med kapital over landegrensene? Selvsagt ikke. 

Disse reglene var selvsagt aldri ment å gjelde småfolket. Arbeidsmaurene. De gjelder kun de priviligerte klasser. Billig arbeidskraft kan imidlertid ta seg fritt over landegrensene - men du skal ha dårlig samvittighet hvis du kjøper tannhelsetjenester i utlandet, for da er du illojal mot økonomien. Og du skal straffes hvis du ikke overholder kvoten din. Som er gitt av de snille onkler og tanter som bestemmer.

For noen er jo faktisk avhengig av økonomien som de skummer fløten av. Capiche? 

Snart vil disse priviligerte klasser vite alt om deg. Hvor du bruker heldigitale og bank-beskattede penger. Hvor du kjører din GPS-merkede bil (eller om teknologien tillater det, hvor bilen kjører deg). Når du står opp om morgenen. Hva du handler i butikken. Og hva som er ditt yndlingspålegg. Og om du jobber hardt nok. Lille arbeidsmaur. 

Ingen ba om EØS, fri flyt, digitalradio, kommunesammenslåing, sentralisering, boligkrise, bankkontrollerte penger, evig vekst i avgifter og bøter. Og alt det der.

Systemet er imidlertid avhengig av evig vekst for at ponzi-løgnen ikke skal kollapse. Og man får hva man tillater. Av og til mer. 

Som et apropos kan nevnes at butikkjedene nå også tilsynelatende styrer regelverkets tolkning. "Lojalitet" kaller de kartellvirksomhet. Og kartellene består av "bestevenner". Og folk flest er mest interessert i om man kan kjøpe Mack øl (forsåvidt en viktig bekymring). Men konseptet er så ulovlig at i et system der ikke korrupsjonen allerede var så enerådig at man ikke lenger kan se skogen for alle trærne - kunne man ikke engang tenkt tanken. 

 § 10.Konkurransebegrensende avtaler mellom foretak Enhver avtale mellom foretak, enhver beslutning truffet av sammenslutninger av foretak og enhver form for samordnet opptreden som har til formål eller virkning å hindre, innskrenke eller vri konkurransen, er forbudt, særlig slike som består i 
a) å fastsette på direkte eller indirekte måte innkjøps- eller utsalgspriser eller andre forretningsvilkår, b) å begrense eller kontrollere produksjon, avsetning, teknisk utvikling eller investeringer, 
c) å dele opp markeder eller forsyningskilder, 
d) å anvende overfor handelspartnere ulike vilkår for likeverdige ytelser og derved stille dem ugunstigere i konkurransen, 
e) å gjøre inngåelsen av kontrakter avhengig av at medkontrahentene godtar tilleggsytelser som etter sin art eller etter vanlig forretningspraksis ikke har noen sammenheng med kontraktsgjenstanden.

Bare som en liten "ubetydelig" sak i det store bildet. 

Et bilde med mange strøk maling. Hvert strøk skjuler virkeligheten litt mer enn det forrige - til den er ugjenkjennelig. 

Neste strøk kommer snart til et nabolag nær deg. Og da bør du være bestevenner med makta.

Klokkene ringer. Men ingen hører.

In regione caecorum rex est luscus

onsdag, desember 14, 2016

Klimatullinger

Norge har en overvekt av klimatullinger på Stortinget. Nei, jeg snakker ikke om fornekterskaren, det er en gjeng av andre tullinger - men om påståtte ansvarlige klimainteresserte miljøpolitikere. Norge blir banket av Sverige og Danmark i klimakutt. Og det har vært klar for alle som ikke lever i en boble en stund nå.

Årsaken er at Norske politikere lever i en verden der avgifter alene synes å være svaret på alt. Som en middelaldersk avlat som nok også i moderne tid er mest interessant fordi det gir inntekter. Men ikke resultater.

Hvis man er interessert i hvordan dette skal gjøres, så kan man jo kikke litt på hvordan de som får det til gjør det, istedet for å snuble i vei og begå samme feil om og om igjen samtidig som man forventer andre resultater - et typisk tegn på alvorlig fremskredet sinnsykdom.

Som Kompromissløse meninger har påstått før må man bygge seg ut av problemet - man må handle - man må gjøre noe aktivt. Klimavennlige industrier er ikke bare løsningen for å få ned utslipp av klimagasser, men også for å skape et bedre og mindre farlig miljø for mennesker - samt at det skaper arbeidsplasser for fremtiden.

Jeg spår at dette ikke ligger til den norske folkesjelen og at vi vil klamre oss til troen på at oljeeventyret skal fortsette evig, at avgifter løser alt - selv sviktende inntekter for staten på grunn av kraftig selvskading av næringslivet - og at vår selvdestruktive adferd ikke blir forandret før vi innser at vi er totalt akterutseilt og økonomisk tilbakestående.

Kompromissløse meninger påpekte den norske syke før de fleste andre - nå kommer den også i klimaversting-form. Fordi vi ikke skjønte - og kanskje aldri vil skjønne - at grønn utvikling ikke er en kostnad, men en direkte investering - i fremtiden.

Når det gjelder 2. generasjons biodrivstoff spår jeg at Norge i beste fall og i beste norsk tradisjon - muligens vil bidra som råvareleverandør til våre naboers industri. Mens vi utreder noen nye avgifter. Som vi tror er verdiskaping. Muligens fordi vi aldri forstod økonomi overhodet.

P.S.
Når det gjelder elbilsatsingen som vi trodde skulle redde oss - problemet er ikke bilkjøring per se, men at det er et enormt behov for pendling. Som genererer mye bilkjøring. Cause and effect. Ikke noe man vurderer på Stortinget. Der er det mye morsommere å pønske ut nye særfordeler for seg selv og nye trusler mot menigmanns økonomi. Så lenge infratrukturen vår ligger på dagens nivå, med dårlig byplanlegging, med overfyllte tog og busser og ståplass de fleste steder i rushtiden - vil vi ha et problem uavhengig av ønsketenkning.

Et velfungerende kollektivt transportnett både i og mellom byene vil redusere biltrafikken kraftig uten å ramme blindt for de oppgaver i samfunnet som er avhengige av bilen. Alikevel investeres det her etter klattemetoden og etter underdimensjoneringsmetoden.

Imidlertid, ikke forvent at vi har råd til å løse noen problemer. Symbolpolitikk er dog det viktigste i Kongeriket.

lørdag, desember 10, 2016

Opprør mot politireformen

Folk går fakkeltog i opprør mot nærpolitireformen. 

Eliten tar ikke hintet og håper slikt kan trumfes igjennom "same procedure as last year". Folk pleier å roe seg etter litt skrik og skrål. Dette regner eliten med. 

Eliten står nå så langt fra folket i størstedelen av verden, at motbevegelser blir logiske. Også kommunesammenslåinger mot folkets vilje er et problem i Norge. Her har eliten spredd ryktet at vi har små kommuner (ikke korrekt ifølge europeisk gjennomsnitt), og at sammenslåinger sparer penger (ingen slik effekt er observert tidligere). Tvang som går imot geografiske naturlige skiller og som reduserer folkets nærhet til styring og reduserer demokrati gir kun eliten fordeler, slik også eksempelvis globalisering gjør det. Noen sitter et sted og tenker at folket bare kan spise kake. Slikt har historisk en tendens til å gi reaksjoner.

tirsdag, desember 06, 2016

Elbilens forbannelse. Og en liten ubehagelig sannhet.

Elbiler er et bra alternativ for noen i land som har stor andel av fornybar elektrisk energi. I de fleste land er det imidlertid slik at økt bruk av el fører til økt press på eksisterende kullkraftbaserte energilevering. Et eksempel er Nederland.

Her fører økt utbredelse av elbiler til utbygging av mer kullkraft. Dilemmaet er at "det grønne skiftet" ikke handler om elbiler overhodet, men om hvilken type energi man bruker. Verden kan like godt gi opp å kutte klimagassutslipp hvis man ikke klarer å kutte i olje og gassproduksjon samt å fase ut kullkraft.

Og Norges største suksesser på klimaområdet er å anbefale dieselbiler, for så å trekke dette tilbake og kreve mer avgifter - utføre en total fiasko av en månelanding i form av mislykket forsøk på CO2 lagring - lete etter mer fossilenergi "fordi norsk olje og gass er en del av løsningen" - og å subsidiere de velsituerte med elektriske sportsbiler mens almuen tvinges til å kjøre relativt sett dyre fossilbiler, samt å betale avlat for dette.

Dette er ikke løse meninger, men et resultat av logikk og den fysiske virkelighet. Som er ubønnhørlig og ikke tar hensyn til politiske drømmerier eller særinteressebasert lobbyvirksomhet.


Den som trodde vår avgiftsbaserte og elbilsatsende innsats i Norge betyr at vi (i betydning verden) er på rett vei, kunne ikke tatt mer feil.

fredag, november 04, 2016

Hemmeligheten bak det kontantløse samfunn

Trenden er at rentene går mot null. Dette er et direkte resultat av ført økonomisk politikk, og er et desperat forsøk på å utsette kollapsen av usunne fiat-pengesystemer og uhemmet bruk av "ekspansiv pengepolitikk". 

Selvsagt har kuren alvorlige bivirkninger. Enkelte land har allerede negative renter, det betyr at det koster penger å ha penger i banken - ikke bare på grunn av inflasjon - men man diskuterer også om innskudd direkte skal koste. Med andre ord, man kan få regning fra banken for å ha penger i banken. Eller rettere sagt, banken trekker rentene direkte fra kontoen din.

Dermed flyttes nok en gang kostnadene for en feilslått økonomisk politikk over fra finanssystemene til den vanlige borger. Ulempen for finansnæringen er at det blir billigere å ha pengene i madrassen. Den ulempen kan fjernes ved å innføre det kontantløse samfunn. For da eksisterer pengene bare i banken. 

Da er eneste mulighet å betale, eller gamble med pengene i et høyrisiko aksjemarked. Som interessant nok også behøver mer cash fra vanlige mennesker fordi systemet er på randen av kollaps. Sikrere investeringer holder per idag ikke engang tritt med inflasjon. Noe som skaper problemer for pensjonsfond og derfor stjeler folkets sikkerhet. Igjen - et styrt og man må derfor anta ønsket resultat.

Det vil svare seg å ha lån. Det gjør det forsåvidt allerede, men intensivene for å fortsette pyramidespillet som penger basert på gjeld er, blir enda bedre. Man ber folk om å fortsette å pisse i buksa. Så kan eierne av finansbransjen ta ut bonuser i mellomtiden.

Den økonomiske hverdagen vil bestå av å betale negative renter til banken, eller bruke dem opp. Så øker forbruket i et desperat forsøk på å understøtte et økonomisk system på kanten av kollaps. Slik går det når særinteressene får misbruke systemet til egen fordel. 

Et kontantløst samfunn er også å foretrekke for arbeidet som nå gjøres for å alminneliggjøre overføringer av penger fra folket til bankene. En ny oppfinnelse er forhåndsregulerte bail-in´s av banker. Finanssystemene vil få anledning til å automatisk trekke en prosentandel av innskudd for å "redde systemet". Privatisering av gevinst, sosialisering av tap. De som tror minst på fri kapitalisme er kapitalistene. Ingen setter frivillig penger i en bank som stjeler dem rutinemessig i et fritt marked. Altså må friheten nok en gang avgrenses for å tekkes finanseliten. Og igjen er det vanlige folk som tar støyten for elitens lek med tall. 

Det har lenge vært høyaktuellt å investere i fast eiendom på grunn av skjevhetene i det økonomiske system. Boligprisene sikrer avkastning der de vokser inn i himmelen. Eliten vil at du skal tro dette er på grunn av for liten beskatning. Som er det samme som å tro at pumpeprisen på bensin går ned ved å legge på mer avgifter. Behovet for boliger, eiet eller leiet, er imidlertid selvsagt avhengig av folketall minus bostedsløse. Som man, hvis man baserer seg på å redusere etterspørsel på bolig ved å prise noen grupper ut, må anta at da ønskes i større antall. En politikk som neppe noen vil innrømme å stå bak. Men i et samfunn der virkeligheten må vike for politiske mythos er en slik kognitiv dissonans muligens forklart ved at man faktisk ikke tenker igjennom hva man tenker på. En intellektuell sløvhet der andre motiver kan skjules, kanskje til og med for seg selv.

En passant kan nevnes at boligen du bor i selvsagt er forbruk, ikke investering. Det er lett å skjerme primærbolig, men det redder selvsagt ikke et system in ekstremis. Generell boligbeskatning kommer selvsagt uansett. Politikerne i den pseudo-demokratiske verden jobber for det økonomiske system, ikke for deg.

Uansett. Et alternativ man helst vil unngå i et kontantløst samfunn der bankene både eier og kontrollerer pengene dine, og vil kanalisere dem dit de vil, er selvsagt at folk ikke velger å bøye nakken under åket av gammel vane og setter sparepenger i gull - som snart er tryggest ved å grave det ned, slik man gjorde for eksempel i vikingtiden.

torsdag, november 03, 2016

Klimaløsning.

Noen få skjønner det. 

Mens politikere har gått i den intellektuellt tomme fella at alt skal styres med avgifter (som også har den bivirkning at politikeradelen kan kontrollere stadig større ressurser) - gir dette få eller ingen resultater innen klimapolitikken. Dette er helt feil fokus. Det å begrense bilkjøring ved hjelp av avgifter er som å holde vann i hendene mens man løper en maraton. Fossilenergibruken fases ikke ut, men forflyttes til andre markeder.

Det handler ikke om selvpisking og Tesla-feber, men om en omlegging til fornybar energi, altså utfasing av fossilenergi. Da er det helt uten interesse om fossilenergien forbrukes i ett eller et annet land. En omlegging til elbil i en del av verden samtidig med vekst i fossilbruk i en annen gir nullresultat. 

All produsert fossilenergi vil bli forbrukt et sted. Det er kjernen i saken. Derfor må en plan for å begrense og redusere uttaket av fossilenergi på plass. Tekniske løsninger som eksempelvis elbiler er viktige, men har alene liten eller ingen effekt. Men det er politisk sett enklere å bedrive avgiftsjusteringer enn å gå imot fossilindustrien, derfor er vi dømt til å mislykkes med togradersmålet. Med den ineffektivitet vi ser i klimasaken idag kan vi vel heller legge oss på et sannsynlig worst-case scenario - der all fossilenergi utnyttes og det globale grønne skiftet ikke kommer før det må, det vil si, når de fossile energireservene er tilnærmet oppbrukt.

Avgiftspolitikken er faktisk bokstavelig talt livsfarlig. Ikke bare gir det en falsk følelse av handling, et placebo - men med sin inflasjonsskapende effekt i teknologisk avanserte land, gjør den utvikling av fornybar energi dyrere - og selvsagt da vanskeligere å implementere.

I tillegg er avgiftspolitikken dypt usosial.

Og kanskje aller verst, vi SER at det ikke fungerer. Uten å korrigere kurs. Uten å investere mer i fornybart enn i fossilproduksjon. Det avslører alvorlige psykologiske sperrer mot å være løsningsorienterte og indikerer at miljøsaken er tapt før den begynte. Selv om vi kan forvente mer skrik og skrål en stund ettersom situasjonen forverrer seg.

Tips - investeringene i energisektoren må dreies om først - så kommer den personlige teknologibruken. Ikke omvendt.

Tips - på grunn av absolutt feilslått politikk altfor lenge må vi nå ikke bare redusere fossilenergibruk, men også hente CO2 ut av atmosfæren. Det skjer ikke med teknologisk avanserte løsninger skreddersydd for å tiltale oljeindustrien, men ved å la naturen hente inn karbon drevet av solenergi. Det vil si, man må forkulle tre og lagre det.

Men slikt passer ikke inn i vår kapitalistisk baserte verden, en verden basert på kortsiktig gevinst og pengemakt, en verden der en kunstig definert kapital betyr mer enn rasjonalitet.

På den annen side avspeiler nok verden slik den er menneskets iboende utilstrekkelighet. Resultatet kunne med andre ord forutses. Selv om vi gjerne ikke vil vedkjenne oss slike ubehagelige sannheter.

tirsdag, oktober 25, 2016

Partiene styrer demokratiet, folkestyret en illusjon

I et demokratisk (folkestyrt) system er det lovlig å organisere partier. Men det er en misforståelse at partiene representerer demokratiet. Det kan de gjøre, men bare relativt sett. For det er folket som representerer demokratiet. Og politikerne er folkets representanter. At partiene og deres elite har kuppet demokratiet er imidlertid åpenbart for de fleste. Uten at kanskje de fleste tenker over det. For det er ikke folket i Norge som bestemmer eller sender representanter til Stortinget. Det er partiene. Nylig representert ved Frp's "omplassering" av representanter til sikre Stortingsplasser. Slik mister altså i denne sak Møre og Romsdal sine folk til fordel for partieliten. Folket blir statister i partienes spill.

Dette er selvsagt helt vanlig, og ikke spesielt for Frp eller representantene Listhaug og Dale. At det er akseptert er en helt annen sak.

Når skal folket få lov til å sende sine representanter? Aldri. For ingen gir fra seg makt. Og makten idag ligger ikke hos folket, men den som manipulerer seg frem til et flertall av folkets stemmer for å representere seg selv.

onsdag, oktober 19, 2016

Fremtidens drivstoff

Fremtidens drivstoff handler om - handling - fysisk handling og intelligent bruk av ressurser. Totalt uavhengig av politisk bestemte avgifter og magisk tenkning. Her skulle vi investert. Men leter heller etter mer olje.

torsdag, september 22, 2016

Å sloss mot vindmøller.

Å sloss mot uvitenhet er som å slåss mot vindmøller. Noen av oss er alikevel dumme nok til å ta på oss det åket. I lengre tid har det blitt påstått at temperaturen står stille på jorden, og at klimaet derfor egentlig ikke forandres. At dette dreier seg om tallmateriale plukket ut av sin sammenheng og over et kort tidsrom slik at man vrir statistikken får så være. Det verste er at flere klimaforskere i sin naivitet svarer at tallene er korrekte uten å skjønne at kontekst ikke forstås uten at den blir forklart. For dem er det hele såre enkelt og klimafornekterne fremstår som idioter, selv om de stort sett er for høflige til å påpeke nettopp dette. Jorden øker sitt energinivå - det vil si, blir varmere. Helt i tråd med forståelsen om klimagasser. Fakta bekrefter klimaforskningen, ikke motsatt. Og med mindre man står på hodet, eller snur dataskjermen opp ned er dette innlysende. Kilde.

Viktig med bussbelte - relativt sett.

Det er utrolig viktig å bruke setebelte i buss, mener Statens vegvesen. Heldigvis (?) gjelder dette bare for busser der belte finnes. Og det gjelder heldigvis (?) ikke tog.

Fordi på de fleste pendlerrutene i Norge er det ståplass, og du skal på tidlig for å få seteplass. Riktignok går busser i byruter saktere enn busser på landeveien, men kollisjoner der personer står kan lett få konsekvenser, selv i lave hastigheter. Bare en bråbrems uten påfølgende kollisjon er selvsagt nok til at de fleste mister balansen. Kanskje det er derfor en baserer seg på å fylle kollektivtrafikken slik at folk står som sild i tønne? Da er det nemlig ikke plass til å falle.

Nå brukte jeg ordet heldigvis. Det var ironi. Det samme var dette med sild i tønne. Selv om det er sant. For skulle Statens vegvesens logikk gjelde - ble de fleste pendlerruter ulovlige i Norge. Både buss og tog.

For så lite verdsetter Kongeriket sine innbyggere at kollektivtransporten er et stebarn. Et stebarn som får forhold som ingen andre ville akseptere. Som er en salderingspost som både busselskap og NSB er tydelige på at skal være en salderingspost. Det vil ikke bli utbygd et kollektivtransportnettverk som kan ta unna antallet reisende i rushtiden. Sier de. Og tror de har logikken på sin side. For det blir dyrt.

Istedet satser Kongeriket på å subsidiere øvre middelklasse med elektriske sportsbiler med opp til 700 (eller var det egentlig 500 og noe) hestekrefter som skal kunne akselerere 0 - 100 på 3 sekunder (visstnok litt mer, og det er grunnlag for erstatningssak). Og istedet satser miljøfantastene på at alle sikkert subsidiært til å kjøre sportsbil heller kan sykle. Og det kan sikkert mange. Men ikke alle er så heldige å bo så nært (les ha råd til å bo så nært) jobben.

Både miljø og folkehelse - men ikke minst landets økonomi - vil ha godt av at vi slutter å bo i tåkeheimen og innser at pendlere er en realitet og at det egentlige problemet ikke er at bompengesatsene er for lave eller at ikke alle har råd til å kjøpe Tesla. Intelligente samfunnsplanleggere skjønner at kollektivinfrastrukturen må dimensjoneres etter det faktiske behov. Og dette er billig i forhold til alle andre "miljøtiltak" vi roter med.

Perioden der jeg personlig pendlet med buss til Universitetet i Stavanger fikk meg til å sky bussen som pesten. Slikt skjønner ikke folk som sitter bak skrivebord etter å ha kjørt bil til jobb uten dårlig samvittighet fordi de innerst inne nok tenker at de tilhører eliten, og at det bare er "folket" som skal gjøre det politisk korrekte. De har ikke tid og kan jo få dressen skrukket. Dessuten er de viktige.

Manglende kollektivsatsing er det største hinderet for miljøsatsing i Norge. Det og tanken at avgifter løser det meste. Det er ikke det at folk pendler til jobb som er problemet - da kunne det jo løses enkelt ved at alle Navet istedet. Problemet er tåkefyrstene som sitter så høyt at de er langt over skydekket og ikke lenger ser bakken. Og heller ikke ønsker det.

søndag, juni 07, 2015

Sviket mot Romani - Norges nazi-prosjekt

Norges skam:

NOU 2015: 7 2015 En feilslått og nedbrytende politikk 

Taterne-/romanifolket ble på 1900-tallet utsatt for en hardhendt assimileringspolitikk fra norske myndigheter. Politikken kom til uttrykk gjennom lover og forordninger som til dels hadde et diskri- minerende formål, og en klart diskriminerende virkning. Dette skapte negative fordommer om folkegruppen som har ført til frykt og mistillit mellom den og storsamfunnet. Denne politikken både har hatt og har fremdeles store konsekvenser for taterne/romanifolket. Politikken rettet seg særlig mot to områder: omsorgsovertagelse av barn og tvungen bosetting. Staten overlot i all hovedsak gjennomføringen til den private organisasjonen Norsk misjon blant hjemløse (‘Misjonen’). Fra 1907 til 1986 ble Misjonen i praksis enerådende på dette feltet, og offentlige instanser fikk instruks om å samarbeide med den. Selv om Misjonen også var en pådriver i å definere målgruppen og utforme politikken, konkluderer utvalget med at den utførte sitt arbeid på vegne av staten. I tillegg finner utvalget at det var et nært samarbeid mellom Misjonen og kommunale myndigheter når det gjaldt omsorgs- overtagelse av barn og bosetting. Politikk og tiltak i strid med menneskerettighetene Tiltak mot barn var et sentralt virkemiddel i assi- mileringspolitikken overfor taterne/romanifolket. Barn ble tatt fra foreldrene og plassert i barne- hjem og fosterhjem, og omsorgsansvaret ble over- ført til Misjonen. I løpet av to generasjoner fra 1900 ble nesten en tredjedel av barn født i tater-/roma- nifamilier bortsatt av barnevernet. Dette hadde dramatiske konsekvenser for gruppen som helhet. Omsorgsovertagelsene var ofte begrunnet med at foreldrenes livsform var skadelig for barna. Misjonen gikk også inn for å bryte kontakten mellom foreldre og barn. Situasjonen for barna etter omsorgsovertagelse varierte. Mange barn ble utsatt for omsorgssvikt, mishandling og overgrep etter omsorgsovertagelsen.

Dette er ikke gammelt arvegods fra mindre opplyste tider. Prosjektet og undertrykkingen av Romani/tatere foregikk til sent på åtti-tallet. Rasehygiene og konformitetssamfunnet er en del av Norges nære historie. Den statlige rasehygienen ble endog støttet av kirkens menn. I et foredrag i Oslo presteforening i 1933, «Moderne slekshygiene og kristen livsoppfatning» (trykt i Kirke og kultur), argumenterer misjonens generalsekretær, Ingvald B. Carlsen, for at Gud selv praktiserte rasehygiene da han lot dårlige avlsindivider forgå i syndfloden, mens de gode ble berget ombord i Noahs ark. 

Man kan saktens undres over hvordan nasjonens elite anser seg som overdommer, og bøddel - raseteoriens tilhengere må uansett ta inn over seg en ubehagelig sannhet. Om de så enn representerer den genetiske perfeksjon - etter egen definisjon - så er deres moral langt under pari. Man kan saktens gå så langt at deres moral til tider bikker langt over i psykopatenes rekker. Hvordan kan det ha seg at samfunnet aksepterer disse råtne inntil margen individer i slike stillinger? Er deres hypnotiske propaganda så god - eller sover vi alle kollektivt i timen?

 Les mer.

mandag, juni 01, 2015

Elbilkrøll

[Steinar] Juel, som er sjeføkonom i Nordea, sier han er lei av elbilene som skaper køer i kollektivfeltet, særlig på E18 inn til Oslo. Han har regnet på hva køene koster i form av tapt timelønn for busspassasjerer som kommer for sent på jobb, skriver Dagens Næringsliv. 

Juels svar er at elbilistene bør betale 240 kroner hver dag i erstatning til busspassasjerene snarere enn å slippe bompenger. kilde

Merkelig regnestykke av en økonom. Forenklet til de grader at det neppe har relevans i virkeligheten. Men det kan med nød passere som satt på spissen. Verre er det med den samfunnsmessige forståelsen. At elbiler har fått særfordeler er politisk vedtatt, og kan ikke belastes den enkelte elbileier. Men også kø skapt av alle andre biler gir økonomisk tap. Teoretisk sett. Satt opp mot dette er gevinsten med at folk faktisk kommer seg på jobb. Kollektivtransporten alene tar ikke unna alt per idag. Selv ikke teoretisk.

Problemet er manglende dimensjonert og tilrettelagt kollektivtransport, noe som skyldes utilfredstillende samfunnsplanlegging og bosetningsmønster. Dette løses hverken av elbiler eller andre biler. Elbiler er en dyr og marginal "flikking" (med miljøagenda, men ikke infrastrukturmessig intelligens) på et forflytningsbehov som per idag ikke er løst på en mer fornuftig måte enn kødannelse. 

onsdag, mai 27, 2015

Kollektivterrorisme

I Norge er vi verdensmestere til å ønske en ting, men oppnå noe annet. Så også når det gjelder kollektivtrafikk. Vi ønsker - ihvertfall offisiellt - at flere skal kjøre kollektivt. Men saboterer dette elegant med å prise kollektivtransport ut. I Stavanger sier en det regelrett ut - betalende kunder skal svi. Ihvertfall om de ønsker å betale på stedet.
 
Selvsagt ønsker en at kundeene skal gjøre arbeidet med å kjøpe billett på forhånd, slik at effektivitetshysteriet kan fortsette. Bussjåførene har bedre ting å ta seg til enn å håndtere kunder. De har knapt nok tid til å stanse for å ta dem med seg. Det neste blir vel at en må kaste seg på bussen i fart. Ryktene sier at rutetabellene i Stavanger forutsetter at kundene nærmest gjør det allerede.

20 kroner ekstra koster det for bussjåføren å ta seg betalt og smile til kunden. Det er klart - i Norge koster service alltid ekstra.

Leit om du kommer utenbys fra og ikke har kort. Leit om du er turist og får enda et sjokk og nok en grunn til ikke å besøke det rådyre landet uten service igjen.

Kolumbus har via diverse byråkratiske og konsulenttunge arbeidsøkter funnet ut at de ønsker å premiere de som reiser ofte og således har kjøpt busskort ved å straffe alle andre idioter som tror at Kolumbus bryr seg litt om dem også. Det gjør de ikke. 

På den annen side tror Kolumbus også at det å true faste kunder til å spille etter deres regelbok vil gi flere passasjerer. Det er mulig. I annerledeslandet. Men en forretningsmodell der forbrukernes behov planlegges hos byråkratene istedet for hos den enkelte kunde fungerer stort sett bare i Norge og Nord-Korea. Og knapt nok det, kan man si.

Etter å ha blitt vaksinert mot dårlige, overfyllte busser uten service fra min tid med pendling til Universitetet i Stavanger, planlegger uansett ikke Kompromissløse meninger noensinne å bruke norsk kollektivtransport igjen.

Det går bare ut over humøret.

Og det er mer dyrebart enn konsulentene til Kolumbus noensinne vil skjønne.

PS. Kolumbus tror folk med busskort reiser mer med buss, og skjønner dermed ikke forholdet mellom kausalitet og korrelasjon. Men forutsatt at deres logikk skulle være riktig, må det straks bli en slutt på å selge bombrikker. Det fører jo i så fall bare til mer bilkjøring.

Og dessuten - alle er jo ute å kjører jolly i Norge?

mandag, mai 18, 2015

Skruen strammes

Illusjonen av den gode, omtenksomme stat er ennå tilstede i det norske folk. Kanskje nettopp nå, etter søttende mai og bunader og pølser og hurrarop for vår egen fortreffelighet.
Mange lever dessverre utenfor denne fortreffeligheten. Og ser den heller ikke.

Og akkurat som bunaden er en falsk og historieløs oppfinnelse, uten rot i annet enn en nasjonalromantisk dyrkelse - er også synet på den gode stat en illusjon.

Staten er kynisk. Og teller penger, intet annet.

Staten bryr seg ikke om du har råd til å bo i landet. For vi har laget et så "godt" regelverk av forordninger som skal sikre kvalitet i alle ledd - at flere og flere faller utenfor.

Desperasjonen stiger. Flere og flere tar opp forbruk- og kredittkortgjeld for å klare kravene som er laget for å "hjelpe" til med boligprisene. Det vil si, reglene er overhodet ikke skapt for å hjelpe folk, men å avhjelpe en økonomisk situasjon som staten Norge har manøvrert seg inn i, og som på sikt kan skape et økonomisk ragnarokk som eliten helst ikke vil ha. Det blir så mye å fraskrive seg ansvar for av slikt. Det er hard jobbing.

Situasjonens alvorlighet understrekes av at, til tross for kreative (og svindyre) låneøvelser, øker antallet som må ha hjelp av mor og far for å skaffe seg bolig.

Slikt er selvsagt ikke, som politikerne tror innerst i tåkeheimen der de bor, resultater som minimerer risikoen for en nedsmelting av boligmarkedet og dermed norsk økonomi. Det er det stikk motsatte - indikatorer som viser at vi lever på knivseggen av det et sivilisert samfunn kan tåle rent økonomisk. Trollene lurer i skogbrynet. En skog, som når dagen og oljealderener er på hell blir mer og mer skummel. Kansje tusser det også litt der om natten? Eller var det Vetter som tusset? Det var visst det vi lærte av Lillehammer, i prospektkortversjonen av vår folkesjel.

Og selv om Brå brakk staven en annen gang (det var visst i et eller annet VM), gikk det jo bra. For vi er best. Og vi vet det. De som ikke klarer oppgaven å nå Soria Moria har seg selv å takke.

Men tro ikke de virkelig ansvarlige tar ansvar for det. Tvert imot ønsker de at du skal tro at du er ansvarlig for den uansvarlighet det er å ønske å bo i Norge.

Sviket mot det norske folk er totalt. Og gjennomføres uten protester nettopp fordi det er et svik mot neste generasjon. Og ikke minst - de økonomisk svake. Som samfunnet alltid har gjort narr av, umenneskeliggjort, og fnyst av. Tror du meg ikke, så les mer historie.

Det usosiale med situasjonen blir derfor ikke tatt på alvor før antallet av de som bor seg i hel når et kritisk punkt. Balanserer man innenfor dette, er eliten trygg. Og ansvaret for at det er slik påligger oss alle kollektivt.

Legg til økte regressive utgifter, skatter og avgifter som økte bompengesatser, økte kommunale gebyrer, økt eiendomskatt, økte skatter på biler som fattigfolket har råd til, etc, kort sagt økte pålagte levekostnader i kongedømmet - og det kan bli en interessant utvikling i landet der vi tror alle er like og der staten i folketrua er en snill gjeter for saueflokken.

Derimot får kapitalen - eksempelvis oljå, gruveselskaper, og  nå nylig datasentre - subsidier som skal fungere som en sikkerhet for at de som har fremdeles skal få. Mer. Og mer.

Kompromissløse meninger har tidligere tatt til orde for at det bør bygges trailerparks i Norge. Ikke fordi vi unner folk å bo slik. Men fordi den økonomisk konstruerte bolignøden da blir dratt frem i lyset. Og fordi det da ikke lenger blir slik at staten med overlegg indirekte truer folk til å ta økonomisk uansvarlige valg. I et marked som i virkeligheten er offentlig styrt. La oss bygge våre Wagendorf.
Dette kan fungere. Helt til man legger miljøgebyr og eiendomskatt på trailerparksene da ... For dette er jo ikke godt nok for verdens beste land! Vi skal opprettholde en viss standard. Koste hva det koste vil. Og det gjør det jo. Det er jo heller ikke en menneskerett å ha råd til å bo. Bortsett fra at det er det (paragraf 25). Men det gjelder i U-land. Housing rights er noe vi spar ut utenlandsmilliarder til, ikke innenlandsmilliarder. For det er adskilte budsjett.  Ikke?

Nuvel - våre såkalte representanter er vel ferdige med å kose og velte seg seg i landets og egen fortreffelighet nå, og det gjenstår vel bare for dem å gå tilbake til hverdagen og et overpriviligert liv. Som også garanterer at de ikke ser problemene som her er påpekt.

Vel overstått søttende mai! Bakrusen tar sikkert andre, så det driter vi i.

Chickelacke, Bummelacke!

lørdag, april 25, 2015

ZERO bommer

ZERO ønsker kun ladbare hybrider og null­ut­slipps­bi­ler i 2020. Og begår med dette de vanligste feilene ekstreme miljøorganisasjoner gjør.

Punkt en: Å ha feil fokus.

Det er verdens totale satsing på fossilenergi som er hovedproblemet. Bilkjøring, er et mindre problem. Spesiellt i land som Norge med store avstander og spredt bosetning og eksisterende infrastrukturløsninger, der bilkjøring er en del av eksistensgrunnlaget. Vi kunne jo alle flyttet til Fatu Hiva og levd som primitive mennesker - men det er lite hensiktsmessig.

Punkt to: Urimelige mål.

Det bidrar ikke til at normalt tenkende mennesker skal ta miljøsaken alvorlig når alle andre enn ekstremistene skjønner at fremsatte målsettinger ikke kan oppnås i den virkelige verden. Å fase ut fossilbiler på fem år er ikke engang en plan. Det er en fantasi.

Punkt tre: Å misforstå teknologi.

Hybridbiler slipper i beste fall ut 10 - 15 % mindre CO2, forutsatt opplading av batteri og lite bruk utover batteriets rekkevidde. De skaper til gjengjeld mer slitasje på vei og svevestøv på grunn av ekstra vekt. Hydrogenbiler er de eneste som er effektive på grunn av lavere vekt, og har også langt mindre utslipp - forutsatt at hydrogenproduksjon og infrastruktur er på plass basert på miljøvennlig og fornybar energi. Det er meget langt frem dithen. Det er uansett ikke miljøvennlig å skifte ut bilparken flere ganger for å ta i bruk umoden teknologi.

Punkt fire: Man lever i en fantasiverden.

Norge er ikke et foregangsland. Satsingen på el-biler, som er vår eneste suksess, har forsvinnende liten betydning i det store bildet. Månelandingen krasjlandet. Oljeindustrien og kullindustrien på Svalbard oppveier eventuell miljøsatsing mange tusen ganger. Vi har et enormt forbruk i Norge, og forbruker langt mer av jordens ressurser per innbygger enn gjennomsnittet.

Punkt fem: Man lever av symbolpolitikk.

Slike utspill er i klasse som kjøp dieselbil, månelanding, etc. Gir PR og oppmerksomhet, men bidrar ikke til faktiske løsninger. Faktisk snarere det motsatte, da bortkastet energi og entusiasme er - bortkastet.

Punkt seks: Man lever i en verden der økonomi er irrelevant.

Å nulle ut verdien av eksisterende bilpark og gi befolkningen tap i milliardklassen, samt tro at alle har råd til dyre lavutslippbiler, viser at man ikke har sosial samvittighet, og opererer i en økonomisk verden der man tar utgangspunkt i at samfunnet skal eksistere for de som allerede har mest.  Det tyder kanskje på at miljøfanatikerne tjener for godt og forbruker mer enn gjennomsnittet selv?

Kompromissløse meninger kan fortelle at i virkelighetens verden må strukturendringer til, man bør uansett begynne med kollektivtilbud og generell infrastruktur såsom bomønster i byene. Det er her det foregår en enorm mengde "unødvendig" bilkjøring. Dette er tiltak som betyr at man må gjøre noe i den fysiske verden, bortsett fra å bare justere avgiftsregimet. Det koster. Det er ikke bare ord. Det er vanskelig. Og derfor må slike tiltak være basert på handlingskraft og resursallokering. Troen på at alt løses ved avgiftsjusteringer er blitt en religion.
Mer biler, eller mer kollektivsatsing?

Kompromissløse meninger skal gi ZERO rett i at det teknisk sett er mulig for alle som har et kjøremønster som ikke passer elbiler å kjøpe hybrid. Men det gir liten reell effekt, og fører til at man selvsagt kan skryte av statistikk, mens virkeligheten - forutsatt at dagens kjøremønster ikke forandres - lett blir økte utslipp. Flere av norges byer er årevis på etterskudd i infrastruktursatsing, og det løses ikke ved at alle kjører Prius. Det er mangelen på skikkelig infrastruktur og strukturell planlegging som er hovedproblemet. Og det øker for hvert år som går så lenge vi ikke løser de underliggende årsakene.

Les mer om hybrider her , og her

torsdag, april 23, 2015

Seier på boligmarkedet!

Norsk økonomisk politikk har endelig vunnet kampen mot vanlige nordmenn. Det blir nå etterhvert umulig for menigmann med vanlig lønn å bytte bolig. For ikke å snakke om å etablere seg for første gang.

Det skulle dempe presset på boligmarkedet. Seieren er innen rekkevidde.

Vinnerne er de med gode lønninger, og de med så stor formue at de kan investere i det som må antas å bli et voksende leiemarked. Enkelt sagt, de bemidlede vinner. Igjen. Og det er sannelig på tide. Ikke siden 1800-tallet har overklassen klart å innta fullstendig sin rettmessige plass som eiere av samfunnets ressurser.

Ironialarm:

En virkelig seier, med andre ord. Og et tap for den modellen som har skapt et velfungerende samfunn i Norge i mange tiår.

Nå kan det endelig bli klasseskille igjen. Slik verden er tenkt å være! Mener rikfolket. De har jo en rett til å være priviligerte. La nå riffraffet bo i campingvogn. Eller telt.

Neste skritt kan være å gjøre det umulig for fattigfaen å holde bil. Mer avgifter, mer begrensninger på eldre forurensende drittbiler. Har du ikke råd til å kjøpe Tesla har du faen meg ingenting på veien å gjøre. Vanlige folk lager bare kø. Så løser vi det problemet også.

Verden går videre. Champagne anyone? Skal vi ta en liten ferie i sør Frankrike? Ikke? Monaco?

Tenkte det ja. Verden er herlig som priviligert. Nå gjelder det bare å holde kjeft og late som om verden bare er slik .... At alt er basert på naturlover ingen råder over. Så holder sikkert plebeierne kjeft også. Idioter som de er.

Krig i System!

I Norge har man troen på myndighetsoppnevnte eksperter og System. Med stor S. Et eksempel som er blitt aktuellt nå, da vi nylig husket 9. april 1940, er Eitinger-rapporten fra 1998. Eller Innstilling fra Rikstrygdeverkets arbeidsgruppe om praktisering av årsakskravet i hovedlovene om krigspensjonering.

Som interessant nok ble utarbeidet da alle som omfattes var omkring 70 år eller eldre. Eller døde. For vi forhaster oss ikke, vi nordbaggar. Vi har is i magen. Ihvertfall når det gjelder menigmann. Pensjonene til "London regjeringen" var både rommelige og klar umiddelbart. Det skulle da også for pokker bare mangle. Det er forskjell på folk.

Instillingen ble utarbeidet av folk som neppe har opplevd større slit i livet. Priviligerte som de har vært, godt innenfor overklassen, som statens toppfolk er. Med puter under armene, med andre ord. Men millimeterpresisjon for sliterne må forutsettes som nødvendig. Selv om samfunnets elite må svi av noen millioner for å få det til.

Hovedsaklig handler det om at man i Norge dengang - i 1998 - faktisk hadde tatt inn over seg at såkalte "senvirkninger" faktisk kunne ramme mennesker som deltok i krig. De gamle grekerne oppfattet dette i 490 f.Kr, da Herodot beskrev dette. USA anerkjente at en tiendel av mobiliserte soldater utviklet psykiske lidelser under annen verdenskrig.

Lovene krever årsakssammenheng mellom krigstjenesten/-påkjenningene og den sykdomstilstand det søkes erstatning for. Da handler det ikke om en analyse foretatt av behandlende lege, der krigsdeltakelse kan dokumenteres og eventuelle senvirkninger kan knyttes til det faktiske individs diagnose. Nei. Det er for enkelt. For medmenneskelig.Vi må ha et System. Et system der fremmede "eksperter" kan få lov å definere på arbitrært vis hva som skal være akseptert - hva som myndighetene kan godta for at en skal kunne ha lov til å ha blitt skadd eller syk.

Jeg skal her oppsummere noen punkter som viser den forakt som overklassen har for almuen i Norge, og hvordan fine ord  og System fremsettes som Lov - dog helt uten forankring i menneskelighet eller fokus på virkelighetens verden. At instillingen var ment å lette på regelverket for godkjenning av krigspensjoner og trygd etter norsk krigstjeneste er ingen formildende omstendighet, da det bare fremkommer så altfor klart at forholdene var verre tidligere. Da våre helter (krigsdeltakere) behøvde hjelpen og anerkjennelsen.

Arbeidsgruppen har konsentrert seg om å finne fram til grupper av krigsdeltakere og fanger, og vurdert sannsynligheten for senskader for den enkelte gruppen.

Selvsagt. For all del, ikke forvirr oss med individuelle skjebner! Det skal være mulig å falle mellom stolene i Norge. Så godt liker vi stolleken.

Bergkompaniets (Bergkompani 2) tjeneste i Finnmark foregikk hovedsakelig i et område som var forlatt av tyskerne, og risikoen for direkte konfrontasjon med fienden var derfor relativt lav. Dette gjelder imidlertid ikke den del av avdelingen som deltok i patruljevirksomhet med sikte på kamp, rekognosering m.m.

Arbeidsgruppen har, blant annet på denne bakgrunn, ikke funnet å kunne godta 2. bergkompani i Finnmark en bloc ut fra generell presumsjon for årsakssammenheng.

Det forutsettes at tjenesten i Finnmark fant sted i hele tidsrommet fra avdelingen ankom til Norge i første del av november 1944 til krigens slutt. 

Som fører til at om du ikke var med i hele tidsrommet - så bør du faen meg ikke kunne ha blitt syk. Her er det vel heller arbeidsgruppens vurdering som er syk!

En del nordmenn som tjenestegjorde i Storbritannia, opplevde den tyske bombingen av byene på kysten av England og Wales, spesielt luftangrepene på London, som en belastning. I henhold til undersøkelser utført i England under krigen, er det funnet følgende risikofaktorer for utvikling av nervøse plager som følge av slik bombing:
  • det å ha vært begravet i ruiner i relativt lang tid (mer enn én time)
  • tap av hjem, eller det at mennesker som stod en nær, er blitt drept i samme angrep
  • ytterst dødsnære opplevelser.
Så hvis du bare var begravet i ruiner i en halvtime, har du ingen grunn til å bli traumatisert! Det tar nøyaktig en time, har norske eksperter bestemt. Kanskje fordi de selv etter en time fikk det for seg at det nå var på tide med kaffe og snitter.

 ... i løpet av den perioden på ca 20 år loven har vært praktisert, nødvendigvis har nedfelt seg retningslinjer slik at det for visse grupper med ensartet påkjenning, kan være naturlig å tale om "objektive kriterier". Som eksempler kan nevnes fangenskap i Tyskland av seks måneders varighet   eller mer, og deltakelse i det norske kommandokompaniet på kontinentet 1944-45.

Fem måneder i fangeskap i Tyskland? Ikke godkjent. Du skal tåle seks!

For at denne kategorien av sjøfolk  (Hjemmeseilerne) skal kunne oppnå rett til ytelser fra krigspensjoneringen, må de etter sivilloven enten ha vært utsatt for krigsulykke (torpedering, minesprengning o l) eller - etter 1951-loven - ha hatt minst seks måneders fartstid og ha vært utsatt for usedvanlig hard påkjenning.

Excuse me, bare fem måneders fartstid? Du er ikke syk. Det tar seks måneder. Trust me, I'm the doctor.

I Nord-Norge var nøytralitetsvernet bedre utbygd, og beredskapsstyrkene der hadde ved krigsutbruddet opptil to-tre måneders øvelse bak seg.

Øvd? Ikke syk.

Varigheten er en viktig indikator ved bedømmelsen av krigspåkjenningers styrke rent generelt. I og med at felttoget i Norge hadde en maksimal varighet av ca to måneder, kan det forhold at kampene i Nord-Norge varte over dobbelt så lenge som kampene de fleste steder i Sør-Norge derfor ikke i seg selv være utslagsgivende. Forskjellen i varighet av kampene i nord og sør oppveies dessuten av andre forhold ved felttogets art, bl a forutsetninger med hensyn til utdannelse, muligheten for ordnet mobilisering og forløpet av selve krigføringen.

Varigheten er viktig indikator. Men ikke i Nord-Norge? Åja - de hadde øvd ... Norge som eneste nasjon klarte å øve soldatene godt nok til å takle krig uten senskader. Presumptivt.

I Sør-Norge ble operasjonens karakter for en stor del bestemt av tyskerne. Felttoget fikk her preg av en sammenhengende retrett. Soldatene i Sør-Norge hadde også noe mindre utdannelse og samtrening enn hva tilfellet var nordpå. Dette førte til at de norske avdelingene her etter omstendighetene ble stilt overfor relativt større krav når de stod overfor fienden.

I Nord-Norge (nord for Narvik) var det den norske og allierte militærledelsen som bestemte forløpet av krigsbegivenhetene. Avdelingene her var relativt bra samtrente, og under den offensiven som ble iverksatt, tilfredsstilte soldatene stort sett de krav som ble stilt til dem, og det til tross for at kampene på fjellplatået mellom Gratangen og Narvik innebar operasjoner av stor og økende vanskelighetsgrad.

Som sagt, i Nord hadde en øvd. Soldatene tilfredstilte (stort sett) de krav som ble stilt til dem, dog ikke kravene for krigspensjon. Drit i at det i nord faktisk ble utkjempet harde slag, og at tyskerne stod klar til å evakuere via Sverige, bare forhindret av at den norske regjeringen i sin usselhet kapitulerte til tross for fremgangen til de allierte styrkene. Norge var det eneste landet i 2. verdenskrig som kapitulerte mens de vant (selv om vi i ettertid påstod at vi egentlig aldri kapitulerte, til tross for dokumenter som viser det motsatte). Østlandet var jo tapt, og resten er bare røkkel for våre folkevalgte, det har vi jo forstått etterhvert - regjeringen følte vel de hadde tapt da de krysset sinsenkrysset - men det er en digresjon.

Poenget blir interessant nok at fordi man i nord hadde fremgang, og førte angrepskrig på egne premisser, så trekker dette altså i retning av å ikke innvilge rett til krigspensjon. Dette er typisk norsk offentlig logikk.

De fleste som deltar aktivt i en krigssituasjon vil trolig oppfatte påkjenningene som store, hvilket de selvfølgelig også er i relasjon til en normal tilværelse i fredstid. Når vi i det etterfølgende bruker uttrykk som små, moderate, minimale, relativt små eller lignende ved beskrivelsen av enkelte avdelingers påkjenninger, er det ikke noe forsøk på å bagatellisere belastningene, langt mindre noe ønske om å underkjenne den enkeltes innsats eller kampvilje.

For all del. Det handler bare om å kunne si at noen ikke tilfredstiller de arbitrære krav til å ha lov til å ha blitt syk. Hva med å la vurderingen følge individet og dets faktiske historie? Har man lest "Intet nytt fra vestfronten"? Det skrivebordsgeneralene mener er ingenting kan inneholde personlige tragedier for hvermannsen.

For godkjennelse på disse premisser mener arbeidsgruppen følgende kriterier må være til stede:
  • Avdelingen har hatt meget store tap, dvs antall drepte eller alvorlig sårede må ha vært fem prosent eller mer.
  • Avdelingen har vært involvert i nærkamp av betydelig intensitet og varighet.
  • Avdelingen har vært utsatt for langvarig (dvs flere døgns) tjeneste uten søvn og hvile ("blodslit").
  • Avdelingen har vært utsatt for langvarig bombing.
  • Underordnet personell har opplevet å ha blitt latt i stikken av befalet, men har likevel fortsatt å kjempe.
  • Avdelingen har vært utsatt for andre sterke belastninger, f eks synet av uvanlig mange drepte/sårede, fluktpreget retrett, påtvunget passivitet, terrorhandlinger etc.
Arbeidsgruppen er av den oppfatning at det ikke er grunnlag for å godkjenne nervøse lidelser etter militærloven ut fra generell presumsjon for psykiske senvirkninger uten at disse kriteriene er til stede. Vanligvis vil en måtte kreve at flere av kriteriene er oppfylt.

Fire prosent tap? Du er faen meg ikke syk, din slabbedask. Ingen nærkamp? Ditto. Fikk du nok søvn? Hva klager du på? Ble du bare bombet en gang? Prøver du å snylte på staten, ditt svin? Har overklassen forlatt deg (befalet)? - ja da er alt greit. Vi vet at allmuen behøver ledelse. Påtvunget passivitet er også dritt. Var du i non-stop kamp og øvd, så trekker det ikke i din favør, nei. Ikke det at noe skortet på din innsats - vi forventer bare at alle gir og gir og gir. Dog ikke vi. Vi gir ikke ved dørene!

Igjen, hva med å heller holde kjeft og la den enkeltes sykdomsbilde tale for seg? Slike ting er faktisk så individuelle at arbeidsgruppens vrøvl i virkeligheten har null nytteverdi. Bortsett fra at Systemet sviver og millionene ruller ut til statens håndtlangere. Mer snitter?

Når det gjelder de ekstraordinært oppsatte avdelingene i Telemark, spesielt avdelingene i Vinjesvingen og infanteribataljonen på Rjukan, var disse for det første i virksomhet over en viss tid, og for det annet var de i kamp. Imidlertid dreide dette seg om mindre sammenstøt med et meget lite antall falne og sårede. Noen påkjenninger ut over det moderate er det ikke grunn til å anta at disse avdelingene var utsatt for.

Ble dine beste venner drept av de stygge tyskerne?  For oss betyr det ingenting vettu, vi teller bare de store tallene.

På Jæren forsøkte Rogaland IR nr 8 å holde tyskerne stangen ved aktiv krigføring, og Rogalands-bataljonen I/IR 8 var utsatt for en god del påkjenninger under kampene i dette området, som endte i Gloppedalsura 23. april. Belastningene har likevel ikke ligget på det nivå som kreves for godkjennelse ut fra alminnelig presumsjon.

Fra wikipedia: Den 22. april 1940 angrep tyske styrker Gloppedalsura. Her fungerte de store steinblokkene som en naturlig festning for de norske forsvarerne. De første trefningene skjedde cirka klokken 9 om morgenen. Tyskerne angrep både på bakken og med fly, og kampene fortsatte helt til et kraftig tysk angrep klokken 19. Kvelden dagen etter tok tyskerene seg over fjellet og falt styrkene i ryggen. Major Brandt ble skutt, overgav seg og døde et par dager senere. Oberst Spørck kapitulerte samme kveld. 

Tallene på tyske falne varierer fra 44 til 29 alt etter kilde. Eller hvordan man regner. Noen var kanskje ikke "kvalifisert" døde. Georg Pettersen fra Oslo falt uansett på norsk side. I kamp for en fjellur langt hjemmefra, han gav alt for Norge. Det kunne ha blitt lagt til at den individuelle soldat ellers ikke ble utsatt for psykisk skade. Ifølge norske eksperter. Trygge i sine komitéer og i sine overprivigilerte liv og bedugget av egen viktighet ser de ikke at belastningene kunne være på "det nivå som kreves". Uten at de nedvurderer innsatsen, altså ...

Det er blitt pekt på at krigspensjoneringslovene representerer en æresforpliktelse fra samfunnets side. - Slik loven er formulert, er retten til krigspensjon imidlertid ikke direkte knyttet til størrelsen av krigsinnsats eller graden av krigspåkjenning.

Fortvil ikke, den norske stat har ingen ære ... Der formuleres lover til Systemets gavn. Og jeg som trodde at det nettopp var graden av krigspåkjenning som spilte inn i  sannsynligheten for eksempelvis post-traumatisk stressyndrom. Jeg kan ha tatt feil. For virkeligheten spiller ingen rolle i myndighetenes vurderinger og disposisjoner.

Dernest vil det i mange tilfeller, når krigshendelsene kommer på avstand, bli vanskelig å rekonstruere et eksakt eller endog tilnærmet riktig hendelsesforløp for de begivenhetene som skal ha funnet sted. Dette er neppe i noe omfang av betydning uttrykk for hva som er blitt kalt interesserelatert erindringsforskyvning, men beror som regel på ganske alminnelig sviktende hukommelse hos søkeren, undertiden med årene også en tendens til dramatisering av begivenhetene. Sviktende hukommelse eller feilerindring kan også gjøre seg gjeldende hos komparenter eller andre som ellers kunne ha bidratt med opplysninger av betydning for bedømmelsen.

Du lyver ikke - du husker bare ikke helt klart ...

Systemet aksepterer ikke individuell sykdom med individuell begrunnelse. Årsakskrav har ingenting med krigsinnsats eller påkjenning å gjøre. Det er bare det at Norge på generellt grunnlag ikke anerkjenner krigsinnsats. Det forventer Systemet at oppofres som en selvfølgelighet. Frustrert over at din sykdom ikke faller inn under de godkjente krav? Fortvil ikke, du er snart død.

Og slik går nå dagan. Om hundre år kan vi sikkert godkjenne at alle burde vært behandlet skikkelig. Men det er da, ikke nå.  Systemet arbeider sent, men rettferdig. Tilslutt.