onsdag, april 22, 2015

Monorail

Et innbyggerinitiativ ønsker Monorail  (énskinnebane)  i Stavangersandnes.

Monorail i Kuala Lumpur, Malaysia
Idéen er glimrende. Kompromissløse meninger har tidligere tatt til orde for undergrunnsbane i området. Fordelen med dette er at banen lett kan integreres med eksisterende infrastruktur (behøver bare nedganger til stasjoner), og kan gå hvor man vil uten å ta hensyn til eksisterende "korridorer". 

Begge alternativene vil koste, men er en investering i fremtiden. Og kostnadene med en ikke-fungerende infrastruktur som nødvendiggjør vesentlig andel biltransport og kødannelse er i virkeligheten et økonomisk pengesluk uten like. Ineffektiviteten idag er enorm, og hele områdets utvikling hemmes. 

Uansett om t-bane eller monorail (eller en kombinasjon) velges, kan begge deler gå under grunnen der det er hensiktsmessig, og over jorden der dét er hensiktsmessig. 

En sak må imidlertid påpekes. Det er ingenlunde slik at samfunnsøkonomi lenger i seg selv er interessant for myndighetene. Ei heller effektivitet. For vi har malt oss inn i et hjørne der bompenger og andre avgifter fra biltrafikken er selve grunnlaget for samferdselspolitikken. Vi kan derfor ikke bygge effektiv og logisk infrastruktur. Skulle det skje, ville billettprisen bli for høy for å beholde "provenynøytralitet". Det er derfor ikke mulig for den eksisterende illusorisk-baserte tankemodell å utvikle seg dialektisk mot et fornuftig transportregime. Og slik legges de store tankene døde, mens de små og innesluttede lever sitt liv som skadelige memer.

tirsdag, april 21, 2015

Mennesket i vekst

Arten Homo Sapiens var ikke alltid klodens dominerende dyr. Vi var sågar nesten ved å bli utryddet for omkring 70 000 år siden, da det antas at den menneskelige populasjonen var nede i så få som 1000 individer. Noen genetiske studier indikerer sågar at antall barnebærende par kan ha vært så lavt som 40.

Årsaken var gigantvulkanen Toba på Sumatra, som spydde ut en støvsky stor nok til å skygge for solen i seks år, spre et opptil 6 centimeter dypt lag med aske. Det tok mennesket 1000 år å reise seg.

Siden har vi bare hatt en ting i hodet. Vekst.

For først og fremst, til tross for at vi kanskje ikke liker å se det fra det perspektivet, har mennesket hatt suksess med å vokse.  I antall. Og siden svartedauden omtrent har vi hatt en ukontrollert, nesten pervers vekst.
Vi liker helst å se det slik at vi har hatt andre typer vekst. Blant annet i vitenskap, i teknologi, i medisin, i levealder, etc. Men først og fremst har vi avlet. Ustoppelig. Uten kontroll. Ansporet av stort sett samtlige overtroiske religioner og kulturhistoriske memer, uten den ringeste logiske tanke for konsekvensene.

Vi er nå snart 7,5 milliarder mennesker og veier samlet 340194277000 kilo. Merkelig måte å se det på - vekt? Poenget er at jorden bare kan fø på en begrenset mengde biologisk liv. Vi veier nå over 100 ganger mer enn noe annen større dyreart noensinne har veid totalt sett i jordens historie. Og vi fortsetter å vokse. Antakelig stanser vi ikke før vi når 9 milliarder. Og så ... Det vet vi ikke, annet enn at noe må gi seg. Naturen - eller oss.

Og det blir ikke naturen, for å si det slik. Vi er ikke guder hevet over de fysiske lovene.

Desto større vi er, desto hardere vil vi falle.

Dette er en sannhet vi ikke er i nærheten av å ta inn over oss. Hva gjør vi? Jo, i sindige Norge synger vi Kumbaja og ser mot havet. Eller noe slikt. Vi tror vi er så ansvarlige når vi tror vi har svaret:

Etterhvert som befolkningen øker, forventes det at havet må levere opptil 50 prosent [opp fra 3] av det klodens innbyggere spiser. Det betyr:
  • Mye mer oppdrett, også på «ukjente» arter.
  • Økt høsting av de arter som finnes, blant annet bitte små krill, tang og tare.
  • Vi må foredle de marine ressursene sånn at viktige næringsstoffer når frem til dem som trenger dem.
  • Forvaltningen må bedres, og enigheten mellom kystnasjoner må økes.
  • Etikken blant dem som høster og industrien må økes, utkast av fisk som fiskerne ikke vil beholde, og tyvfiske, må opphøre.
Mer av jordens biomasse skal omdannes til mennesker. Det er det dette betyr. Og ikke-bærekraftig oppdrett skal det bli mer av. Det betyr i klartekst mindre biomasse i havet. Verden fungerer nemlig etter fysiske lover, et balansert regnskap, ikke menneskelig mytologi.

Og vi har mistet gangsynet for lenge siden. Om vi noensinne hadde det. Som er lite trolig, så låst inne i vårt overforenklede verdensbilde vi er. Fanget. I vår egen avmakt. Vi nekter å innse faktum.

At vi snart har saget over grenen vi sitter på.

Og det haster! Det må handling til.

Istedet vokser vi.

I vår virkelighetsfjerne illusjon tror vi at vi stadig har nok plass, og at bare naturen viker litt til, så vil det nok gå bra. Sannheten er at stadig mindre områder er frie for mennesker, selv et ikon som Serengeti er i ferd med å forsvinne.

Men la oss ikke bekymre oss. Right? Politikerne har kontrollen, bare de får skape litt mer vekst. Right?

Det finnes bare en løsning. Sett med politiske briller. Avgift på barn. Det løser alt.

Homo Sapiens fornuft kan vi ihvertfall ikke stole på.

torsdag, april 16, 2015

Det klages på Trygdekontoret

Thomas Seltzer og programmet Trygdekontoret får klager

At noen blir krenket og reagerer er selvsagt helt på sin plass i et demokrati med ytringsfrihet. At programmet ikke blir nedlagt eller kneblet viser at vi faktisk (foreløpig) har ytringsfrihet, og at også kontroversielle tema kan eksistere i den offentlige debatt. Det er når "ingen" noensinne blir krenket fordi all kontrovers er forbudt at vi har problemer! Da har meningsdiktaturet fått all makt.

Det er imidlertid ikke gitt at NRK i denne saken står han av. Meningstyrraniet kan ennå vinne.

RIP FM

FM nettet slukkes i 2017. Så har de store aktørene fått det slik de ville. Norge forblir annerledeslandet.

Dieseltåke

I Oslo arbeides det med å forby dieselbiler. 

Forslaget kan potensiellt koste samfunnet milliarder, om ikke kollektivtilbudet i slike perioder strekker til. Kompromissløse meninger mener man begynner i feil ende og bedriver symbolpolitikk. Pengene renner ut på dilldall i kongeriket, men skikkelig kollektivtransport har vi til nå ikke tatt oss råd til. Ansvaret for betydelig bruk av privatbil må derfor påligge myndighetene.

Uten transportsektoren stanser Norge
At man i en tid da landet behøver drahjelp for å komme seg opp av petrostatens dype selvgravde økonomiske hull - først og fremst skapt av et høykostsamfunn som ødelegger vår konkurranseevne - stadig opplever at myndighetene tilsynelatende jobber med å øke, ikke redusere, samfunnets driftsutgifter - må dette anses som på grensen til økonomisk galskap. I beste fall et resultat av forvirring og manglende oversikt over virkeligheten.

Viktigere, og langt mer juridisk alvorlig (det er tross alt ikke ulovlig å være idiot), strider forslaget mot opptil flere punkter i Grunnloven (Kompromissløse meningers kommentarer i kursiv).

§ 97.
Ingen lov må gis tilbakevirkende kraft.

Herunder legges til grunn at alminnelige lover skal og må være i denne paragrafens ånd, og lovlige handlinger (inkludert kjøp av bil) kan ikke med tilbakevirkende kraft gjøres ulovlige. Å gjøre bruk av lovlig kjøpt bil på offentlig vei ulovlig er i høyeste grad en slik praksis.

 § 98.
Alle er like for loven.
Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling.

Det må anses å være en uforholdsmessig forskjellsbehandling å med tilbakevirkende kraft gjøre en betydelig kapitalinvestering som en bil er (delvis på grunn av meget høye avgifter) ulovlig å bruke og dermed redusere bilens verdi betraktelig. Dette innebærer en betydelig økonomisk forskjellsbehandling, forverret i skjerpende retning av at tidligere regjeringer har anbefalt nettopp dieselbil som miljøtiltak! Slik forskjellsbehandling rammer også sterkt usosialt, da det er de mest bemidlede som har størst mulighet til å bytte bil, eventuellt kjøpe sterkt subsidierte "miljøbiler",

§ 106.
Enhver som oppholder seg lovlig i riket, kan fritt bevege seg innenfor rikets grenser og velge sitt bosted der.
Ingen kan nektes å forlate riket med mindre det er nødvendig av hensyn til en effektiv rettsforfølgelse eller for avtjening av verneplikt. Norske statsborgere kan ikke nektes adgang til riket.

Å fritt bevege seg i riket kan ikke tolkes dithen at lovlig kjøpte biler kan være forbudt på offentlig vei i enkelte områder, eller at bruksområder begrenses arbitrært og med tilbakevirkende kraft. Bompengeringer der det ikke finnes alternative kjørselsveier rammes forøvrig også av denne paragrafen.

§ 113.
Myndighetenes inngrep overfor den enkelte må ha grunnlag i lov.

Ingen lov kan stå over Grunnloven, ei heller kan en lov være i strid med Grunnlovens prinsipper. I den grad lover strider med Grunnloven, må de av ansvarlige borgere anses som ugyldige, selv om de er vedtatt på vanlig måte. Slike lover kan kun gis gyldighet ved grunnlovsendring. 

Ainsi donc, nous y voilà!

På den annen side er det lenge siden folkets representanter forstod at det var begrensninger på deres makt. Og enda lenger siden folket forstod at de egentlig aldri har hatt særlig større makt enn å stemme inn de medlemmer av det politiske aristokrati som påstås å være deres representanter, men som bestemmes fullt og helt av det nevnte politiske aristokrati. En nøye partipolitisk selektert gruppe som lever langt utenfor det virkelige liv, godt skjermet økonomisk og boende i sin selvkreerte illusjon, samtidig spinnende nye illusjoner for plebeierne. 

Som sedvanlig bukker og neier i ærefrykt for sine herskere. Eller?

Addendum: Kompromissløse meninger registrerer at Kongeriket Norges Grunnlov gitt i riks- forsamlingen på Eidsvoll den 17. mai 1814, slik den lyder etter senere endringer, senest stortingsvedtak av 27. mai 2014, har tatt bort setningen "Pinligt forhør må ikke finne sted" i § 96. Fant man i 2014 at det var nødvendig å åpne for muligheten for tortur under forhør i kongeriket? Var det prioritert å forandre denne begrensning? Hvor var debatten? Hva var motivet?


søndag, april 12, 2015

Venstre forbyr! Venus prosjekt tilbyr

Venstre vil forby bensin og dieselbiler i byer.


Og med det flytter de desverre nok en gang miljøsaken inn i forbuds-land. Den enorme interesse for forbud og avgifter er sannsynligvis det største  hinderet for å få annet enn symbolpolitikk. Rett og slett fordi folk blir/er lei av den moralske pekefingeren og tvang.

Et annet argument er at det selvsagt ikke er mulig. Norske byer har hovedfartsårer gjennom dem. Så viselig har vi bedrevet byplanlegging. Bruken av ordet viselig var ironi.

Et tredje argunment er at de økonomiske konsekvensene av å nærmest nulle ut verdien av landets nåværende bilpark vil være astronomiske. Og svært usosial. Trine Skei Grande har sikkert råd til å kjøpe seg en Tesla eller to, men ikke alle.

Et fjerde argument er at den fysiske virkelighet ikke er åpen for å bli styrt av politisk ønsketenkning. Vi lever helt klart på tampen av fossilalderen. Og må i lang tid leve med ettervirkningene av den. Løsningene kommer, men tar tid. Å stimulere til løsninger er ok, å overse virkeligheten er det ikke. Så lenge vi har et samfunn som i stor grad er bygget opp omkring fossilbasert transport, kan det virke som handlekraft å forby dette, men er i realiteten dømt til å mislykkes. Da blir det det motsatte av handlekraft. Langt mer realistisk ville det vært å sette en rimelig dato for å forby salg av fossilbaserte biler, og la eksisterende biler gå livslengden ut. På mange måter er dette også mer miljøvennlig, men først og fremst er det mulig å gjennomføre.

Og at virkelig handling  fremfor tomme ord gir best resultat kan vel de fleste være enige i.

Virkelig handling handler ikke om å forby biler, men å konstruere et samfunn som gjør at vi håndterer legitime transportbehov - ikke som kriminalitet - men som det er er. Legitime behov. Og disse behovene kan møtes på en konstruktiv måte, blant annet ved å konstruere byer og transportsystemer som faktisk fungerer. Dette har våre politikere ikke vært i stand til å løse så lenge norges Storting har eksistert, man kan jo derfor forstå at tvang og symbolpolitikk trekkes frem som handlings-surrogat. Men man kan ikke akseptere det.

En mulig alternativ måte å tenke på representeres ved Venus Prosjektet. Ta deg god tid til å se over de forskjellige løsningene og ideene som her presenteres. Dette handler om visjoner. Om langsiktig, intelligent planlegging.

Ikke flisespikkeri og flytting av noen milliarder her og der (helst bort fra almuens lommer) som det politiske system normalt representerer. Ikke dårlig samvittighet og pålagt avlat av mennesker uten visjoner og handlekraft. Ikke sosialt skjevtrammende regressiv beskatning eller påbud og forbud.

Dette handler om en ny verden. En ny virkelighet. En ny måte å tenke på lysår unna  det eksisterende system. 

Dette handler om å skape en velfungerende og stabil verden langt unna komfortsonen til det etablerte status quo.

Dette handler om å slippe menneskets storhet fri, istedenfor å slavebinde den.

fredag, april 10, 2015

Rettssamfunn?

På grunn av den komplette inkompetanse som gjennomsyrer landet, inkludert et altfor sidrompa og tregt rettssystem har et nytt genialt konsept dukket opp. Hurtigdomstoler

Siden det eksisterende system bruker for lang tid på å kverne kverna og mele melet, må det nye kluter til. I tillegg til de gamle. Effektivisering er ikke å effektivisere, har Frp funnet ut i posisjon. Det er å bygge mer byråkrati. 

Og slik eser nå statsapparatet ut daglig. Og det er visstnok de uføretrygdede som skulle ta regningen. I denne omgang.

Problemet er at et rettssamfunn  ikke kan bygges på domstoler basert på drive-in prinsippet. Det bekymrer nok ikke vår justis- og beredskapsminister, fordi lov- og ordenspartiet aldri handlet om rettferdig justis, men statens makt. Slik alle partier i verden litt for langt til høyresiden i praksis står for. Disiplin skal det være. Om det så blir kadaverdisiplin. Formålet er ikke å beskytte folk, men å beskytte staten.

Etterhvert går jo slikt opp for folk. Men dette er egentlig en digresjon.

"Statsråden sier det vil bli nødvendig med noen lovendringer, som retten til fritt forsvarervalg og tilstrekkelig med tid til å forberede seg før rettsmøtet."

What? Say again? At han mener dette i fullt alvor tror jeg på. At han tør si det offentlige rom er verre. Spesiellt etter noen saker der det tydelig har fremkommet at partiet har mer tro på personlig "handlekraft" enn å følge lovverk og korrekte prosedyrer. Fritt advokatvalg kan nok diskuteres, men ikke få tilstrekkelig med tid til forberedelse? Har man virkelig sunket så lavt at ikke engang en slik innlysende menneskerettighet kan innvilges fordi Norge ikke lenger har evne til å ha et velfungerende rettsapparat og heller ikke kan ta seg tid til å følge normale spilleregler?

Nå blir det jo bare almuen som blir kjørt gjennom kverna på denne måten, så eliten føler seg nok trygg. Med nok penger får man nok rett advokat likevel. Og å betale noen bøter og slikt småplukk - skyldig eller ei - er jo ikke så problematisk synes de som ikke har økonomiske handikapp i livet. De kriminelle skal tas, skyldige eller ei. Slik blir det god statistikk av og oser av handlekraft.

Har vår justisminister hørt om prinsippet om kontradiksjon? Hvis ikke, bør han snarest finne seg annet arbeid. Har han hørt om det, bør han fengsles for forsøk på å snikmyrde rettstaten.

Artikkel 7.
Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

Artikkel 8.
Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.

Artikkel 11.
1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.

Kjenner ikke Anundsen til at Norges lover plikter å være i overenstemmelse med menneskerettighetene? Har han hørt om presumsjonsprinsippet? Dette prinsippet går ut på at norsk rett formodes/presumeres å være i overensstemmelse med folkeretten. Prinsippet innebærer at norsk rett så langt som mulig skal tolkes på en slik måte at det ikke oppstår motstrid mellom norske rettsregler og folkeretten. Kjenner han Grunnlovens paragraf 110? Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne. 

Så langt har Norge sunket at vi ikke engang kan opprettholde en skikkelig rettstat. Så effektive må vi være i vår moralske og økonomiske armod at samlebåndsprinsippet skal utprøves i domstolene - (det er jo ikke slik at det står om viktige avgjørelser - for føydaladelen, altså.) Presumptivt blir det slik fordi ingen kan jobben sin og alle pengene går i lommen på konsulenter, taleskrivere og andre oppvartere til eliten. En elite som tydeligvis er både fortapt i tåkeheimen og nedsnødd på samme tid.

The Enemies of Reason

The God Delusion

onsdag, april 08, 2015

Apartheid i USA

USA har lenge beveget seg mot å bli en politistat der statens voldsmonopol brukes for å beskytte enprosenten mot resten. Det er det egentlige apartheisystemet i USA. I tillegg er selvsagt enkelte folkegrupper stadig nederst på stigen. Lave lønninger og nulltoleranse i forhold til å motsette seg politiets svært rommelige fullmakter (helt i strid med prinsippene for opprettelsen av de forente stater), er to av de viktigste verktøyene for å opprettholde apartheidstaten. Eksisterende våpenforherligelse, godt underbygget av Hollywood og politiske pressgrupper, en i praksis økonomisk basert segregering og dermed skismer mellom raser, hjelper godt på. Ordensmakten er i stadig flere situasjoner en motpart i en saktegående borgerkrig for stadig flere.

At enprosenten tjener godt på at USA har den største fengselspopulasjonen i verden fordi fengselvesenet blir stadig mer privateid hjelper sikkert også på politikken på området. De fleste innsatte er i utgangspunktet fattige og ikke-voldelige. Forskjellen er at når de slipper ut er de enda fattigere, desillusjonerte og både mer voldelige og mer kriminelle enn før.

Av og til går det imidlertid galt for ordensmakten - som ved flere tilfeller har prøvd å gjøre det ulovlig å filme politiet i aksjon - et klart brudd på ytringsfrihet - og den totale ondskap blottlegges

Walter L. Scott blir skutt etter å ha stanset for en mindre trafikkforseelse. En ikke-fungerende baklykt. På etterskudd med barnebidrag på grunn av dårlig økonomi, og livredd for å havne i fengsel (en reell mulighet i apartheidstaten), prøver Scott å flykte. Han blir først forsøkt Taset. Av en eller annen grunn mislykkes politimannen Michael T. Slager med dette, og Scott flykter med ledningene etter seg. Han blir da skutt 8(!) ganger i ryggen, hvoretter politiet roper "hendene på ryggen" i etterkant. Deretter blir Scott satt håndjern på og politimannen Slager plasserer (planter) Taseren ved liket.

Det påstås fra flere tjenestemenn at det like etterpå ble forsøkt førstehjelp og livredning. Vitner og videofilm viser at så ikke er tilfelle. USA er det klareste eksempel på hvor galt det bærer av sted når psykopatene har makten. Den sinnsyke ape slår til igjen.
Edit: 9 prosent av amerikanere har våpentilgang og lider av «impulsive angry behaviour», impulsivt sinne. Dette er toppen av isberget. Som i mange andre land har USA en stor andel psykiske lidelser blant befolkningen. Dette er en alvorlig indikasjon på et samfunn som er blitt menneskets fiende. Slike skader på sinnet oppstår ikke av seg selv, men er et resultat av en menneskeskapt biotop som er direkte menneskefiendlig.


fredag, april 03, 2015

Revolusjonen

Revolusjonen har startet. For lenge siden. Men denne revolusjonen er en langsiktig, omfattende revolusjon som vil ta tid før dens dialektikks frø spirer fram.

Det handler om at folk har forstått at de ikke lenger har representanter. Ikke innen finansvesenet - som lever for seg selv. Ikke innen politikken - som lever for seg selv. Og ikke innenfor samfunnets regelverk - som ikke lenger er til for folket, men for de to førstnevnte maktfaktorer.

Ennå har folk ikke skjønt at det er nettopp mangelen på demokrati og illusjonen om folkestyre som er våpenet. Et våpen som de eksisterende maktfaktorer har skapt selv. Innenfor illusjonen.

Hvorfor lever ikke folk som de kan og vil? Hvorfor skal kommuner slås sammen til stadig større enheter? Hvorfor skal illusjonen av demokrati fjernes stadig lenger fra folket? Hvorfor skal de illusoriske pengene definere makt? Hvorfor skal nasjonalstaten dominere? Hvorfor skal globalismen dominere nasjonalstaten?

Cui prodest?

Ihvertfall ikke folket. Folket er fanget i illusjonen. Som de selv er med på å skape. Selvsagt godt hjulpet av skyggemestrene.

Hvorfor er folket forvirret? Det handler om begrensninger. Men siden vi ikke liker å bli fortalt våre egne begrensninger, fordi vi feilaktig tror en begrensning er en svakhet, fordi vi er for narsisissiske til å tåle å være svake - så velger vi heller en dikotomi, å overse at vårt verdensbilde inneholder gjensidig motstridende elementer.

En begrensning er ikke en svakhet. En bro som tåler 100 tonn, kan ikke bære 1000 tonn. Det er en begrensning. Svakheten oppstår først når vi unnlater å ta hensyn til virkeligheten, og kjører 1000 tonn over broen.

Mennesket har begrensninger. Illusjonistene bruker disse begrensningene til å skape illusjonen av svakhet. Og vi flokker til den trygghet som loves. Som møll mot lyset. Men vi opplever at også tryggheten er illusorisk.

En av menneskets begrensninger er at vi gjennom evolusjonen er tilpasset å leve i små enheter. I mindre grupper. Vi har uansett begrenset hukommelse og intelligens. Dunbars tall er et forsøk på å kvantifisere dette.

Dunbars tall, som er 150, representerer et teoretisk maksimalt antall individer som et sett mennesker kan opprettholde et sosialt forhold til, altså et forhold som inkluderer viten om hvem hver enkelt person er og hvilke sosiale forhold hver person har til de andre personene i gruppen. Grupper som er større enn dette trenger generelt mer restriktive lover, regler og normer for å være stabile.

Med andre ord - antropologien og sosiologien gir et klart svar på at de enheter vi idag har, og som vi faktisk er i ferd med å gjøre større - behøver suksessivt større kontroll for å fungere. Kontroll er motstykket til individuell frihet og egenart. Kontroll er i de som kontrollerers interesse - ikke de kontrollerte.

Med mindre man er en brisling og ønsker å følge flokken.

Mennesket bør organisere seg i mindre samfunn - små kommuner - men også større bykommuner. Selvsagt større enn 150 individer, men ikke større enn at alle Dunbar-mengder har en sjanse til å ha noen felles unioner (vi snakker mattespråk her!) Enhetene må styres av representanter folket kjenner. Og som kan stilles til ansvar. Enhver interaksjon og samhandling mellom slike enheter må være frivillig og konkurransen og mangfoldet dem imellom bør anses som positiv. En syntese av kapitalismens rovdyrmentalitet og kommunismens flokkmentalitet.

En kontrollerbar verden er det mennesket har mistet. vi kontrollerer ikke lenger vårt eget liv. Andre kontrollerer det for oss.

Globalistene har idag nesten umerkelig tatt kontroll over nasjonalstaten. Nasjonalstaten består ikke lenger av en samling lokalsamfunn. Nasjonalstaten er underlagt et lovverk totalt utenfor menneskelig forstand. Totalt utenfor individets påvirkning. Kontrollert av et byråkrati der ingen i systemet har kontroll og oversikt. Hvor ingen har ansvar. Og hvor systemet er blitt viktigere enn mennesket. Så skjøre er mennesket at vi har skapt en verden som vi trodde skulle være vår tjener, men som istedet gjorde oss til slaver.

Er det rart så mange føler seg fremmed i verden?torsdag, april 02, 2015

Løgn og bedrag - en føljetong

Statoil dropper klimaløfter for oljesandprosjekter. 

Statoil lovet å kutte CO2-utslippene fra oljesandproduksjonen med 40 prosent da selskapet kjøpte seg inn i oljesand i Canada i 2007. Men istedenfor kutt, har CO2-utslippene per fat olje økt med 20 prosent til 67 kilo i Statoils oljesandfelt.

Og nok en gang viser det seg at løgn og bedrag belønnes. Det er bedre å ta seg til rette og heller få tilgivelse - det er et mantra som går igjen i hele samfunnet. Og de store får alltid tilgivelse.

Det verste er at noen til og med tror at man prøvde å oppnå målene ...

Sannheten bak illusjonen er at oljesandprosjekter ikke gir verden en nettogevinst overhodet. Men når de priviligerte tjener penger er slike argumenter regnet som absurde.

Illusjonen.

Dagligvarehandelens illusjon

Dagligvarebransjens eiere tar ut milliardutbytte. Kompromissløse meninger synes ikke det er galt å tjene penger. Det er måten man tjener penger på som potensiellt kan være et problem. Spesiellt når hele samfunnet svindles med en gjennomtenkt, intelligent og kynisk løgn. En løgn som er så gjennomført at illusjonen er så god som perfekt.

Illusjonen er at norske bønder behøver subsidier. Selvsagt behøver de ikke det. De behøver at norske forbrukere betaler dem - gjennom daglivarehandelen som middelmann - nok til at det dekker faktiske utgifter og en "vanlig" fortjeneste. Men dagligvarehandelens syndikatvirksomhet har klart å spinne illusjonen om at matproduksjonen heller skal subsidieres. Slik kan kartellene kjøpe matvarer inn billigere, og forbrukeren - gjennom skatteseddelen - subsidierer i virkeligheten dagligvarebransjens bunnlinje. Smart.

Og så kan man tjene i begge ender, og illusjonen er komplett, fordi folk tror kartellene må ha overbetalte eiere for at de skal "gidde" å satse i bransjen.

Kapitalismen - deres egen gud - sier imidlertid at den som "ikke gidder" både skal og må utkonkurreres av de som gidder. Men kapitalister har aldri likt å spille etter egen regelbok. Snarere tvert imot.

Den magiske illusjonen er å få alle til å tro at tingenes tilstand er basert på "at slik er det bare", mens speil, røyk, villedning og fingerferdighet i virkeligheten skjuler det faktiske hendelsesforløp i den perfekte illusjon.

tirsdag, mars 31, 2015

OmegaM


Harald Magnus snubler vol. 2

Sjefsøkonom Harald Magnus Andreassen mener fremdeles at boligskatt er en god idé. Han får - ikke uventet - støtte av sjeføkonom-kollega Steinar Juel. Nå  også med nye argumenter (egentlig gamle - dette er drøvtygget noen tiår av økonomene)  - vi skal ha danske tilstander. Det høres ikke så skremmende ut. Det er deilig å være norsk i Danmark vettu.

De har boligskatt - hvorfor ikke vi?

Alt annet er beskattet - hvorfor ikke beskatte mer?

Dette blir et nullsumspill, fordi formueskatt og lønnsbeskatning kan senkes.

Kompromissløse meninger mener økonomer bør beskattes minst 110 prosent. Det vil bety at de faktisk må betale for å jobbe. Men håpet er selvsagt at de emigrerer. Så slipper de å skade Norge mer.

I Danmark er det faktisk mulig å finne boliger til en million (eller mindre, hvis du tar til takke med et oppussingsobjekt)  et kvarter fra nærmeste by, noe som betyr at selv lavtlønnede har mulighet til å leve i egen bolig i nabolandet. I Norge vil tilsvarende boligskatt skvise lavtlønnede ut av de fleste områder der det faktisk finnes arbeid i noenlunde nærhet. Med mindre skattepolitikken fører til et totalt boligkrakk (noe økonomene IKKE ønsker), vil en økt boligskatt i Norge ha en meget sterk usosial profil. 

Men det er ikke det verste. Pengefolket har aldri brydd seg med slikt før, så slike argumenter er vel en ikke-sak for dem. Langt verre er det at landets økonomi faktisk er avhengig av å også legge forholdene til rette for at også lavtlønnede skal ha råd til å bo her - slik at blant annet Harald Magnus & Co. slipper å male huset og klippe plenen selv. Eller for å si det litt mindre flåsete - slik at samfunnet fungerer. Det er ikke noe mål å skape enda større ubalanse i bosetningsmønster med tilhørende pendlerkostnader og generellt sett dyrere drift av kongeriket.

Alt annet er beskattet. Ja. Og det er problemet. Norge har begått tre alvorlige feil som petro-stat. Liten satsing på infrastruktur - frislipp av millionlønninger som har utradert vår konkurranseevne - og en uhemmet beskatning som bidrar sterkt til å ødeleggedet siste del av det som måtte være vår rest-konkurranseevne.

Nullsumspill? Har staten noensinne klart å opprettholde slike løfter? Eksempel: Moms skulle redusere lønnsbeskatning. Skjedde dette, Harald? I begynnelsen het den: midlertidig omsetningsavgift til kriseformål. Når blir krisen over? Vi vet alle at folket har akseptert momsen som en like sikker lov som tyngekraften.

Skatter forsvinner aldri, og blir alltid større. Å tro på noe annet innebærer at man enten går på relativt tung medisin, subsidiært at man lever i en teoretisk oppkonstruert boble.

Sannheten, som Harald Magnus ikke forteller - er alt dette. Men også at hensikten med å øke andre skatter for å senke lønnsbeskatningen er todelt. Delvis for å skape illusjonen om at beskatningen ikke er så høy som den er. Det er lenge siden policy-makers forstod at en for høy direkte lønnsbeskatning har dårlige psykologiske effekter, mens en mengde sekundære skatter og avgifter demper denne effekten. Selv om folk betaler like mye skatt når det kommer til stykket. Med andre ord, man spinner illusjoner.

Hensikten med å beskatte "folk flest" (i.e. boligbeskatning i dette tilfelle), mens formueskatt og lønnsbeskatning skal reduseres er selvsagt at de som har mest fra før skal få enda mer.

Nå er det helt fair - synes Kompromissløse meninger - at noen tjener mer enn andre. Men det er meget unfair at systemet skal favorisere noen på bekostning av andre. At det forsøkes å gjøres gjennom en illusjon av rettferdighet gjør dette moralsk langt over grensen til det uakseptable. Skal et prinsipp gjelde i beskatning, må det gjelde at man ikke skal beskattes over evne. Den ukontrollerte veksten av regressive skatter og avgifter er direkte usosialt, umoralsk, og burde vært kriminalisert.

At økonomer som ligger helt på toppen av inntektsskalaen går for et slikt system er til deres egen fordel.

La gå, de er superegoister og kan ikke anses som uhildede "eksperter". Greit nok.

Men det er mye verre ernn som så. Oppskriften deres er faktisk bare en videreføring av et system som ikke har fungert. Vi har allerede et meget regressivt skatte/avgiftsregime. Dette skaper en masse ubalanse i samfunnet. Med andre ord - det er kanskje fornuftig å skatte økonomene så hardt at de flagger ut. Vi kan faktisk alle tjene på det!

Helt seriøst.

Legg til at Norge lenge har hatt en helt feilslått boligpolitikk, som økonomene ikke har forstått alvoret av - og vondt blir verre. Man fremstiller det som om boligprisene har økt som ledd i en naturlov som står utenfor politisk/økonomisk kontroll. Samtidig som man påstår at politisk/økonomisk kontroll faktisk kan gjøre en forskjell. Den illusjonen fungerer bare når folk flest er idioter.

Hva om økonomene angriper problemets kjerne? Nei, fordi man er en særinteresse som har en annen agenda. 

Da sosialdemokratene ble kastet i Sverige, var boligskatten sannsynligvis tungen på vektskålen. Nå er den svenske boligskatten omgjort. Den danske boligskatten er fortsatt meget høy, men også den felte antagelig en sosialdemokratisk regjering og resulterte i såkalt skattestopp. I tillegg hadde Danmark et boligkrakk som ville fått nordmenn til å gråte bittert av urettferdigheten og sparke økonomene. Hvis de skjønte sammenhengene...

I mellomtiden - før folk skjønner sammenhengene - må vi lytte til særinteresser med en agenda som ikke er til beste for Norge eller nordmenn. I virkelighetens verden - utenfor illusjonene - er det bare en ny økonomisk dreining - med Gode Penger - Ekte Penger - som kan utgjøre en reell forskjell. 

Staten og pengemakten er en uhellig allianse som bør smekkes på fingrene når de prøver å eie alt og alle. Fiat-monopolpengene, pengetrykking til eliten, og beskatning er deres beste verktøy.


onsdag, mars 25, 2015

NASA jobber med Warp Drive

Science Fiction-serien Star Trek postulerte i 1966 at romskip kan bruke et felt som bøyer rom-tid omkring selve fartøyet, slik at skipet kan bevege seg langt over lyshastigheten - Warp Drive. 

Miguel Alcubierre publiserte i 1994 en teoretisk metode; The warp drive: hyper-fast travel within general relativity, for å skape en warp-boble omkring et romskip for samme formål. Teorien er basert på tolkninger av Einsteins feltligninger i den generelle relativitetsteorien. Systemet ville imidlertid teoretisk kun fungere med et enormt forbruk av energi. 

Harold G. White foreslo i 2011 at den nødvendige energien drastisk kunne reduseres ved å forme feltet omkring romskipet som en torus. Forslaget er beskrevet i Warp Field Mechanics 101. White og NASA er idag involvert i eksperimenter for å teste muligheten for å skape nettopp geometriske felter i rom-tid.Interessant nok er mye av Star Treks funderinger omkring Warp Drive sentrert omkring nødvendigheten av å kontrollere feltets geometri nøyaktig, og at kun enkelte geometrier (warp factors) gir en effektiv energibruk.

NASA konseptualiserer designet herEn form som forsåvidt har mye til felles med Star Trek's Vulcan battlecruisers.


Vi er i ferd med å oppleve at virkeligheten imiterer fiksjon. Eller snarere at fiksjon inspirerer virkeligheten.

Starship Enterprise - Engage!


Problemet med boligpolitikken

Boligprisveksten et problem for finansministeren, det politiske system, men først og fremst for hele befolkningen.

Det er - til tross for påstander fra finansnæringen om det motsatte - ingen som har lyst til å bo seg i hel for å "overinvestere" i bolig på pur faen for å tirre børsmafiaen.

Det er heller ingen god politikk å støte store deler av befolkningen ut av boligmarkedet for å sikre at øvre middelklasse sikres mot kollaps i boligmarkedet.

Men først av alt er det liten grunn til positivisme fordi ingen vil innrømme grunnårsaken til den ubalanse som eksisterer i boligmarkedet. Og nå snakker jeg ikke om den ubalanse som finnes automatisk mellom reelle håndfaste verdier og pengeverdi i en ekspansiv økonomi. Som vi per definisjon har valgt å ha.

Jeg snakker om den ubalanse at det i Norges byer ikke har blitt ført en logisk og intelligent boligpolitikk på lenge. Boligpolitikken henger sammen med flere faktorer. Blant annet behovet for transport mellom bosted og jobb. Men også behovet for å faktisk beholde lavtlønnede bosatt innenfor byområdene for å beholde en balanse mellom faktisk behov for arbeidskraft på alle nivå og faktisk tilgjengelighet.

En by kan ikke basere seg på at det bare bor høytlønnede innenfor bygrensene. Det må tilrettelegges for faktiske behov. Det må planlegges intelligent.

Det skjer ikke. Og det gjenspeiles i bomønster, i manglende kollektivtilbud, i desperate forsøk på å dempe symptomer istedet for å finne løsninger på eksisterende problemstillinger. Bompenger og skatt for å kunstig forskyve behov bort fra de virkelige behov er et bevis for nettopp den tåkeheim våre ledere befinner seg i.

Forvent ikke at champagnebruken i administrasjonen går ned, forvent heller at feiringen av egen fortreffelighet går opp.

For gangsynet eksisterer ikke. Til det lever eliten for skjermet fra virkeligheten.

mandag, mars 23, 2015

Den sinnsyke ape

Kompromissløse meninger har ofte brukt begrepet den sinnsyke ape om mennesket. Det er flere grunner til det. Først og fremst fordi sinnsyk helt klart er et relevant problem når vi ser på hvilke problemer mennesket skaper for seg selv. Sekundært, fordi mennesket er en ape rent biologisk, men med et enormt behov for å se på seg selv som viktigere enn det faktisk er.

Megalomani eller storhetsvanvidd var tidligere en psykiatrisk diagnose, og finnes i godt monn i menneskelig kultur. Alt fra tidligere tiders villfarelse av at vi var "utvalgt av Gud", til at vi er "herre over jorden", og andre selvhevdende begreper. Alt godt dokumentert som å være ren fantasi fra et vitenskapelig rasjonellt synspunkt, selvsagt.

Og som "herre over jorden" i kraft av vår utviklede intelligens har vi feilet på mange områder, også godt dokumentert rasjonellt vitenskapelig.

Jordens ressurser blir brukt til bristepunktet og alt som står i vårt hode er fortsatt evig vekst. Galskapen i dette er krystallklar for alle som faktisk bruker sin intelligens.

Poenget er at vi er et dyr med mange feil. Men også mange kvaliteter. Tro ikke at vi er et fortapt, forkastelig tilfelle av forfeilet evolusjon. Vi er bare ennå fanget i vår megalomaniske sinnsykdom. Vi er i virkeligheten fantastiske skapninger av bevissthet, og våre kvaliteter kommer som oftest frem når vi legger sinnsykheten til side, og ser på virkeligheten, inkludert oss selv, som det den er. Når vi forstår og kjenner oss selv. Gnothi Seauton, kjenn deg selv. Vi kunne like godt sagt, kjenn virkeligheten.

Å ikke forstå virkeligheten er selve definisjonen på sinnsykdom. De store religioner og memer vi har oppfunnet og kultivert gjennom tidene er bygget opp for å bejuble og styrke de få. De med behov for makt og kontroll. Som er et utslag av nettopp megalomani i sin ytterste form. Det er ikke for ingenting at tilfeller av psykopati finnes i større omfang blant politikere og andre ledere enn i befolkningen generellt.

En tredje grunn til at mennesket kan karakteriseres som den sinnsyke ape, er vårt moderne forbruk av antidepressiva. Ikke så mye fordi depresjon i seg selv er sinnsykdom, snarere er det en normal frisk reaksjon på den sinnsykdom vi omgir oss med. Jotakk, vi har krig, ufred og direkte jævelskap som også er et utslag av våre manglende logiske og empatiske evner, men vi klarer til og med i fredstid å skape en verden som skader mennesker og skaper depresjon og er direkte i strid med menneskets vesen. Bruken av antidepressiva og antallet reelle og oppdiktede diagnoser øker, godt hjulpet av den kyniske legemiddel-industrien. En industri som riktignok gjemmer seg bak begrepet vitenskap. Men som har som drivkraft å tjene penger, ikke tjene mennesker. Og, selv om legevitenskapen ikke er et onde i seg selv, sørger slike motiver fra farmasien for at fokus blir på det som kan gi penger i kassa. Ikke det som er intelligente handlinger sett i et større perspektiv.


Det har gått så langt at mennesket til og med skaper depresjoner hos sine kjæledyr.

Er våre omgivelser til beste for oss selv? Er de til beste for økosystemet Jorden? Som - når vi bruker våre rasjonelle evner - må akseptere at vi er 100% avhengige av.

Fortvil ikke. Alt er i forandring. Det er den statiske virkelighet vi søker som (helt klart) er en misoppfatning av hva virkeligheten er. Nietzche omtalte overmennesket. Det er misforstått at det er troen på den sterke diktator, den rene rase, den sinnsyke megalomani. Snarere, og langt mer logisk, er det en nødvendig videreutvikling av det mellomledd mellom ape og overmenneske vi nå befinner oss i. Alt er i forandring. Heldigvis.

Vår storhet ligger ikke i den sterke kontroll, den kraftige propaganda, den illusoriske virkelighet de megalomane bygger opp i politikk og religion.

Vår storhet ligger i de første skrik som nyfødt.

Vår storhet ligger i den evig uskyldige barndoms lek.

Vår storhet ligger i vår ungdoms skjelvende første kyss.

Vår storhet ligger i å ha klatret et fjell og beskue virkelighetens storhet.

Vår storhet ligger i det små. Det naturlige mirakel. I forståelsen for at vi er en del av alt. I vår essens.

 Luminous beings are we, not this crude matter!

 


Edit: Intelligenstest - Hvorfor ble HAL (Computeren i 2001 en romodyssé) gal?

søndag, mars 22, 2015

Vannmangel!

Norge er et av de landene som IKKE lider av vannmangel. Først og fremst fordi vi har mer enn nok regn. Og store ubebodde fjellstrøk som samler opp dette regnet. Mange steder er det imidlertid en helt annen situasjon. Tørke, men først og fremst overforbruk av eksisterende vann, deriblant grunnvann, er et alvorlig problem.

Får vi på sikt beholde vårt vann alene? Vil vannmangel i verden bli brukt som argument av storkapitalen som ønsker å få monopol på vannrettigheter?

FN har gitt ut World Water Development Report 2015 les den her.

Water for a sustainable world. Problemet er at verden ikke er bærekraftig. Ikke siden mennesket begynte sitt overforbruk. Problemet er ikke vannmangel. Men for mange mennesker.

Verden har begrensede ressurser. Uavhengig av hvordan vi løser problemene på kort sikt, løser vi ikke årsaken til problemet. Verdens befolkning øker på en absolutt og ugjendrivelig ikke-bærekraftig måte.

Forvent ingen løsning av den sinnsyke ape. Ting går sin skjeve gang inntil noe kollapser. Prisen blir høy.