mandag, november 30, 2009

Vi blir akterutseil


Heldigvis blir vi akterutseil. Noe annet hadde vært katastrofalt for klima og miljø. Kompromissløse meninger har tidligere sammenliknet Norge med en fossildinosaur som ikke vil kunne møte fremtiden. Ved å satse på status quo satser vi i praksis på å havne i bakevja og miste både vår levestandard og velstand på sikt. Norgessyken (nært beslektet med Hollandsk syke) er vi allerede inne i - verre tider kommer.

Miljøprosjekter er fremtiden. Med skylapper på tror vi at vi kan bruke våre ressurser først og fremst til å kontinuere dagens energiregime, vi tror verdier høstes inn ved avgifter og skatter, og vi tror vi kan møte fremtiden uten å måtte bruke tid eller ressurser på nytenkning.

Tvert imot kveles all nytenkning hos oss allerede i startfasen av dem som hegner om Ancien Régime - det gamle regime.

Fremtiden er med andre ord dyster - for oss. Men det er i det store bildet bra. For den som ikke kan tilpasse seg den nye verden, vil nødvendigvis bli utkonkurrert. Fossilmafiaen vil måtte vike for fremtiden.

fredag, november 27, 2009

Gymfaget har blitt idrett

Kroppsøving som allmenndannande fag skal medverke til at mennesket sansar, opplever, lærer og skaper med kroppen.

Slik var gymfaget ment å være.

Idretten, norges største religion, har imidlertid kuppet faget totalt. Ferdighetskrav hentet fra idretten har nå blitt utgangspunktet for karaktersetting. Helt greit på en idrettslinje, men ikke i almennutdannelse der kroppsøving (min uthevelse) er formålet.

I likhet med all annen religiøs inndoktrinering bør det innføres fritaksregler for det snikinnførte nye faget, og erstatningsklasser i kroppsbruk og fysiske fritidsopplevelser bør opprettes. Slikt er nemlig langt mer oppbyggelig enn idrettsmaset. At kroppsøvingslærere først og fremst er hentet fra idretten er også en alvorlig svakhet som bør revurderes.

Jeg sier som min gamle barneskolelærer i gym: Opp i gribbene* - ikke fis!

* ribbene

torsdag, november 26, 2009

Den kyniske stat, en føljetong

Ingen kan være så kyniske som paragrafryttere med maktmonopol gitt av en kynisk stat. Da bortfaller all medmenneskelighet og maktovergrep anses som rutine. Norge har rotet med å sende informasjon om skatt til pensjonister bosatt i Spania, og driter i om pensjonistene klarer å overholde tidsfristen. I følge Sigbjørn Johnsen har pensjonistene seg selv å takke, fordi de burde fulgt med på finansdepartementets hjemmeside. Mange minstepensjonister risikerer nå å måtte betale dobbel skatt, fordi det kan ta tid å fremskaffe nødvendig dokumentasjon.

Slik går det når folk ikke kontrollerer sine egne penger - i dette tilfellet pensjoner - og blir leilendinger av systemet.

Kildeskatt er et resultat av at staten har krevd monopol på å forvalte pensjonspenger, og så velger å si at pengene ikke er den enkelte pensjonist til å bruke som han eller hun vil.

Humbug.

Synd ikke pensjonister har samme muligheter som pengesterke kapitalister til å trekke Norge for retten for å avsløre disse rettstridige prinsippene.

Politistaten Norge

Dessverre kan det se ut som om politiet er helt ute å kjøre. At man beslaglegger førerkort som straff for uønsket - men lovlig adferd - må betraktes som et alvorlig brudd på individets rettsikkerhet og nok et eksempel på at maktapparatet beveger seg mot både "Storebror ser deg" og "Storebror bestemmer over deg" samfunnet.

Blir dette vedtaket stående er rettsikkerheten i Norge beviselig en illusjon.

onsdag, november 25, 2009

Stoltenberg uten tillit

Jens Stoltenberg er for første gang forbigått av Erna Solberg i tillitsmåling. Det eneste som er overraskende er at han ennå har 31% tillit i befolkningen etter å ha levert en politikk som mest av alt minner om et forretningsministerium - business as usual - i en årrekke.

Det som imidlertid er 100% forutsigbart er den arroganse Stoltenberg viser i sin kommentar på at bare 29% nå ønsker ham som statsminister.
– En måling går opp og en måling går ned. Så dette viser vel at målinger går opp og ned.

Dette er som forventet, men viser med all klarhet hvordan synet på velgerne er: de er stemmekveg og tas ikke alvorlig.

Disse tallene er selvsagt ikke basert på misèren med biodiesel alene, eller noen enkelthendelse, men er forhåpentligvis en effekt av at de rødgrønne rett og slett ikke har levert en grønn politikk i en tid der de selv går i forkant med å fortelle nettopp hvor viktig dette er. Til og med klimaforliket er satt på spill, og det begynner å gå opp for folk flest at det er hvermansen som ene og alene skal stå for klimatiltak i form av økte avgifter, mens de virkelige utslippskuttene som er nødvendige for å nå det påståtte togradersmålet, ikke kommer. Ikke bare øker Norges klimautslipp hovedsaklig ved at oljeindustrien får gå alt det remmer og tøy kan holde, men man planlegger også ny oljeaktivitet som om ingenting har hendt, og klimatrusselen bare er tomt prat. Slik blir det lite troverdighet av.

De utslippskutt som kommer er kommet ved at industri har lagt ned, redusert eller flagget ut. Vi har istedet satset på å øke offentlig sektor og øke skattene. Dette er en situasjon som fører oss rakt inn i Hollandsk syke (i fremtiden; Norsk syke), og forsterkes av at regjeringens eneste tiltak mot økt inflasjon og dyrtid er mer avgifter.

Mens tiden er overmoden for å satse på det fornybare og bærekraftige samfunnet går vi i Norge baklengst inn i fremtiden. En oljedinosaur som ikke tilpasser seg den nye virkeligheten, og nødvendigvis vil bli akterutseilt av mer tilpasningsdyktige økonomier.

Det Jens ikke forteller noen er at det er hvermansen som tar regningen. Å lokke med at stadig økte avgifter og skatter skal kunne opprettholde velferden i en skakkjørt økonomi og at oljefondet skal finansiere fremtiden er i virkeligheten en økonomisk umulighet. Et land som forbruker mer ressurser enn vi produserer vil i fremtiden nødvendigvis måtte stramme inn livreimen. Og alle vet hvem som står først i køen når det skal strammes inn.

Det blir ihvertfall ikke Jens og andre på toppen av føydalhierarkiet.

Tillegg: Ap er i fritt fall. En indikasjon på at folk endelig har avslørt bløffen?

tirsdag, november 24, 2009

Hacking av East Anglia Climate Research Unit


Som sikkert mange har fått med seg er epost fra East Anglia Climate Research Unit hacket og lagt ut på nett. Klimaskeptikere har allerede begynt propagandakrigen om å koke suppe på en spiker.

For det første - Anthony Watts fra Watt's up with that?, en kjent klimafornekter side - har tidligere forsøkt å stoppe YouTube filmer som viser hans offentlige kommentarer under henvisning til copyright. Uten hell. Offentlige uttalelser er offentlige. Han skriver imidlertid om de hackede epostene: "I’ve redacted email addresses and direct phone numbers for the moment. The emails all have US public universities in the email addresses, making them public/FOIA actionable I believe." Og tar selvsagt feil. Privat epost på et lukket nettverk er ikke offentlige, selv om det foregår på et offentlig Universitet. Selvsagt ikke.

At dette sier litt om Watts etterettelighet er så sin sak, men det adresserer selvsagt ikke spørsmålet om klimasaken nå er avslørt som reneste konspirasjon. Hvilke dystre hemmeligheter avslører disse epostene, hvilke konspiratoriske hemmeligheter avsløres? Er datasettene manipulert? Er "Medieval warm period" en bokstavelig talt varm potet som har blitt holdt hemmelig? Er Hockeykurven falsk?

Merkelig nok finnes ingen referanser til noe av dette, noe som i utgangspunktet faktisk "beviser" (ifølge klimafornekternes egen logikk) at de selv har vært helt på villspor hele tiden.

Akk, ja. Men noe annet avsløres vel? Ja - bortsett fra private opplysninger om sykdom i familien og slikt finner man kanskje noen "bomber". Legg merke til at jeg refererer fra det Watts har lagt ut - her skal klimafornekternes egne argumenter frem, og eksemplene ikke siles av meg.

"One other thing about the CC paper – just found another email – is that McKittrick says it is standard practice in Econometrics journals to give all the data and codes !! According to legal advice IPR overrides this."

Så her sies det at man ikke har oppgitt data og koder i en artikkel tiltenkt et magasin for statistikk. Kodene for en klimasimulasjon er vel på noen millioner linjer. Men er tilgjengelig for alle med behov. Hva insinueres? At man ikke vil oppgi dette fordi det i utgangspunktet er "juks"? Dette er knapt seriøst.

Virkeligheten er at klimaforskere faktisk er ærlige til og med når man kan finne feil og mangler ved modellene. Slikt må det jo være, fordi vitenskap baserer seg på å stadig revurdere de etablerte sannheter, og foregår i et åpent miljø der feil nådeløst blir avslørt i peer-reviewed litteratur og ved åpent samarbeid.

“To dwell only on horror scenarios of the future shows only a lack of imagination”.

Det kan nok være noe i det. Men beviser det at "horror scenarios" ikke er reelle? Tvert imot er det jo slik at forskning nettopp viser at slike scenarier er mest sannsynlige. Å basere fremtidsutsiktene på mer oppløftende scenarier kan bare gjøres under henvisning til den eventualitet at vi drastisk endrer adferd. Noe klimafornektere ikke vil.

I’ve just completed Mike’s Nature trick of adding in the real temps
to each series for the last 20 years (ie from 1981 onwards) amd from
1961 for Keith’s to hide the decline. Mike’s series got the annual
land and marine values while the other two got April-Sept for NH land
N of 20N. The latter two are real for 1999, while the estimate for 1999
for NH combined is +0.44C wrt 61-90. The Global estimate for 1999 with
data through Oct is +0.35C cf. 0.57 for 1998.

Ordet "trick" betyr å lure noen? Ikke sant? Vel, dessverre for klimafornekterne er det nok slik at dette er et vanlig uttrykk brukt om en metode - en legitim metode - utviklet av noen for å standardisere en statistisk metode. Slike ting er åpent for peer-review og ville selvsagt straks ha blitt avslørt som feilaktig av en eller annen forsker et annet sted på kloden som ikke var med på den påståtte verdensomspennende konspirasjonen.

Hi all – I’m not too comfortable with this, and would rather not sign – at least not without some real time to think it through and debate the issue. It is unprecedented and political, and that worries me.

Her er det en forsker som ikke ønsker å signere på et opprop til amerikanske senatorer fordi det åpenbart er en politisk handling. For det første avslører dette at det finnes fri vilje blant forskere, og at en tett og kontrollert konspirasjon ikke finnes, for det andre gjelder det ikke uenighet om forskningsresultater. Noe som forsåvidt heller ikke hadde vært problematisk. Fordi forskere er selvsagt rutinemessig uenige. Det er de hypotesene og de dataene som kan verifiseres over tid som vinner i det darwinistiske forskningsapparatet. Det er nemlig ikke slik som klimafornekterne tror, at enhver mening gjelder like sterkt som en annen. At noen er uenige og tilslutt blir utelatt fra en konklusjon fordi deres synspunkter ikke kunne verifiseres er ikke tegn på annet enn kvalitetskontroll. Noe konspirasjonsteoretikere jevnt over er ukjente med, selvsagt.

Dear fellow Eos co-authors,
Given the continued assault on the science of climate change by some on Capitol Hill,
Michael and I thought it would be worthwhile to send this letter to various members of the U.S. Senate, accompanied by a copy of our Eos article.

Skulle det være noe galt i å ta til motmæle? Innebærer det at Michael Mann ønsker å presentere sitt syn for Capitol Hill som motvekt til politisk propaganda en konspirasjon?

Dette var altså det Anthony Watts, en av de "store" klimaskeptikerne med tilgang til ressurser fra de store neocon "tenketankene" (som rutinemessig gjør arbeid for Big Oil og Big Coal og Big Tobacco, etc) fikk ut av disse epostene. Jeg har lest igjennom hele sulamitten, og fant ikke noe som jeg vurderte som problematisk, bortsett fra at personlige opplysninger om helse og personlige forhold som adresser og telefonnummer ukritisk er lagt ut. Men som utgangspunkt lar jeg altså skeptikersiden sette dagsorden. Og som vanlig blir det da å koke suppe på en spiker.

"It appears that the proverbial Climate Science Cat is out of the bag", sier Watts. Og har rett. Katten som er ute er imidlertid dessverre ikke til hans fordel. Og hvis man ønsker å lete etter hva disse epostene egentlig "avslører", så er det at de inneholder tusenvis av referanser til at menneskeskapt global klimaforandring er reell. Men dette vil du aldri høre fra fornektersiden.

Watts synes imidlertid å unngå de verste påstandene om juks og fanteri - kanskje fordi han er klar over muligheten for rettslige skritt eller at han rett og slett vet at det er best å antyde når man ikke kan verifisere sitt syn. Verre er det med vår hjemlige klimatulling Per Jan Langerud, som skriver blant annet: Mailene viser også at den norske edderkoppen i nettverket er Eystein Jansen, lederen for Bjerknessenteret. Hans navn figurerer over 200 ganger i dette materialet. Og denne mannen er ”lead author” for Norge under klimaforhandlingene med IPCC!

For en nyhet! Professor Jansen er i kommunikasjon med andre klimaforskere! Har Langerud eksempler på at Jansen er del av en konspirasjon? Nevner han noe som antyder det i det hele tatt? Finnes det pikante avsløringer i denne kommunikasjonen? Nei. Man kan lure på om Langerud har lest disse epostene eller om han bare hiver seg på propagandamølla.

Men alle som deltar i kommunikasjon med klimaforskere er altså "edderkopper" og burde ikke være involvert med IPCC! Det betyr altså at IPCC ikke bør forholde seg til klimaforskere - men til hvem? Kanskje til Langeruds
Klimarealistene, som ennå har til gode å presentere en eneste verifisert påstand?

Eystein Jansen er forresten ikke "lead author" for Norge - det ivaretas av SFT. Jansen er imidlertid lead author av kapitlet om fortidsklima.


Langerud skriver videre:
Et annet eksempel viser at selv våre egne forhandlere ikke eier hemninger når det gjelder å jukse og forfalske data. Under klimaforhandlingene med IPCC i forbindelse 2007 rapporten, viser møtereferater at Norge støttet Canadas forslag om å fjerne henvisningen til den varme perioden vi hadde mellom 1925 og 1945, da den var like varm som den perioden vi har hatt de siste årene. Begrunnelsen fra ”lead author” Eystein Jansen var at dette ble brukt som motargument! Han var selvfølgelig redd for at det da ville bli vanskeligere å føre folk bak lyset når det gjaldt bløffen om CO2 og menneskeskapt global oppvarming.

Dette høres ut som reneste jukset for de fleste. Problemet er at det ikke er sant. Tvert imot er det en helt feilaktig fremstilling av virkeligheten, da Eystein Jansen og andre forfattere av denne rapporten
nettopp tok med den varme perioden mellom 1925 og 1945 i sine rapporter - til tross for politisk press om å utelate dette. Rapporten finnes åpent tilgjengelig for alle som ønsker å sjekke denne. Tips til Langerud: Skal man lyve, bør man lyve om noe som ikke kan verfifiseres.

Denne varme perioden er ikke på noen måte et argument imot menneskeskapt global oppvarming. Problemet er at naturlige variasjoner alltid vil bli brukt som "motbevis" av konspirasjonsgjengen. Imidlertid er det slik at det finnes et hav av statistisk signifikante data som viser at temperaturen har en sterk underliggende stigende trend til tross for slike avvik.
Men slik er det med konspirasjonsteoretikerne. De er tatt i utallige faktiske feil selv, men spiller på at sine tilhengere ønsker å tro på konspirasjonen. Det holder derfor å spre usikkerhet og vag propaganda. Ispedd en og annen løgn i den tro at den gemene hop ikke gidder sjekke fakta uansett.

Det er å undervurdere de fleste, vil jeg tro.

Les mer

torsdag, november 19, 2009

Bellona misforstår

Bellona har selvsagt helt rett i at regjeringens innførsel av avgifter på biodiesel er idiotisk, all den tid man har sagt at man ønsker dette som satsingsområde. Problemet er at de ennå tror de rødgrønne ønsker å satse på miljø. De har dermed ikke fått med seg virkeligheten. (Egentlig tror jeg de har det, men de er blitt for "ansvarlige" til å si det høyt)

Virkeligheten er at Ap er en del av et politisk/økonomisk kompleks som driter i miljøet, men som ønsker å kontrollere ressurser for et politisk spill som er avhengig av enorme statlige inntekter, deriblant fra oljesektoren og høye skatter og avgifter.

Kommersiell produksjon av biodiesel er en direkte trussel mot det statlige monopol på drivstoffomsetning med innbakte avgifter. Uten avgifter vil biodiesel teknisk sett kunne erstatte fossilenergi på sikt, kutte i oljesektorens fortjeneste og redusere statens inntekter. Dette er viktigere for Ap enn miljø.

Nå er Kompromissløse meninger imot satsing på biodiesel fordi jeg mener det er et blindspor. Man kan riktignok teoretisk sett være karbonnøytral (men er ikke i nærheten idag), men utslippene av giftstoffer i lokalmiljø er store ved forbrenning (bruk) og det vil også legges stort press på å produsere drivstoff for de rike landene i fattigere land ved å legge "økonomisk beslag" på landbruksarealer.

Men prinsippet om å produsere miljøvennlig drivstoff uavhengig av statens monopol er imidlertid viktig. Per idag kan allerede hydrogen produseres til konkurransedyktige priser, og hydrogenbiler behøver ikke være bilindustriens "showcase" biler til over millionen. Helt vanlige ottomotorer går helt utmerket på hydrogen med utslipp av rent vann. Faktisk kan en vanlig familiebil (bensin) idag konverteres til hydrogenbruk. Billig miljøvern.

Dette er det det burde handle om.

Dette og den sannhet at slike løsninger ikke er ønsket fordi de truer statens inntekter. Det er nemlig vanskelig å pålegge avgifter på miljøvennlige alternativer uten å fremstå som kyniske og uten troverdighet i miljøspørsmål. Mangfoldig produksjon av drivstoff i utallige private og lokale selskaper er også vanskeligere å kontrollere enn konsesjonspliktige oljeselskaper med et avhengighetsforhold til staten.

Dette er det det handler om. Og det er årsaken til at en overgang til fornybare drivstoff ikke vil skje med det første.

For samme pris som den norske stat subsidierer gasskraftverk (med mulig rensing - en gang) - kunne samfunnet vært lagt om ved at alle bensinbiler ble ombygget til hydrogenbiler, og nybilsalget kunne gradvis gå over til dedikerte hydrogenbiler. Det ville da blitt marked for salg av hydrogen ved eksisterende pumpestasjoner, eller muligheter for nye markedsaktører.

Elbil for de som behøver småbiler, hydrogen for de som behøver familiebiler og lengre rekkevidde. Tyve prosents reduksjon i utslippene over få år istedet for noen få prosents reduksjon (forutsatt rensing av gasskraftverk - en gang).

Men det vil aldri det politisk/økonomiske system tillate. Så enkelt er det, og det burde Bellona tørre å si.

Tillegg: Bellona har visstnok fattet poenget alikevel. Det var gledelig, og på tide. Å samarbeide med Stoltenberg om miljø er som å tro på fred i vår tid etter samtaler med Hitler. Lystløgnere og ryggdolkere kan man rett og slett aldri stole på.

Solheim har lenge virret rundt uten mål og mening i klimasaken, til tross for at han har trodd selv, og lurt mange til å tro at han "makes a difference". Men han innrømmer nå at han sover i timen. Imidlertid er ikke det problemet generellt sett. Problemet er at han tror vi får bedre miljø ved å prate om det. Det medfører selvsagt ikke riktighet, men kanskje den politiske mentaliteten av type bedehusoptimisme nå endelig kan få seg et skudd for baugen.

Ved nærmere ettertanke - sannsynligvis ikke. Ved neste korsvei er nok placebolykken på plass igjen.

En annen sak: Hvor mange andre avgifter er det som politikere "ikke skjønner effekten av"? Landet er lukeparkert godt i den Hollandske syke, og statens pengerikdom har sitt motsvar i generell ressursfattigdom. Historien vil le av oss.

tirsdag, november 17, 2009

Karbonfangst er bløff

Karbonfangst kan stå for 10 prosent av nødvendige utslippsreduksjoner for å nå togradersmålet, og det bruker vi som argument for at karbonfangst er løsningen på klimaproblemet?

Resten av utslippskuttene skal komme fra at samfunnet stopper opp, industrien nedlegges, og man går tilbake til hestetransport?


Tydeligvis. Og Oljebransjen skal fremdeles få stå for over tretti prosent av utslippene?

Logikken ikke bare halter, men er sinnsyk. Og det er ikke en overdrivelse. Hvis ingen andre enn oljebransjen skal få slippe ut CO2, har vi jo faktisk ikke bruk for fossilindustrien. Så karbonfangst gir ingen mening med mindre vi allerede har gitt opp, og istedet for å løse klimaspørsmålet heller ønsker å subsidiere fossilbransjen på bekostning av alternativene.

Vansinn!

Rent bortsett fra at tidshorisonten som brukes ikke gir mer tid til utvikling av karbongfangst, er kostnadene utrolige. 4.200 milliarder kroner må ifølge IEA brukes på rensing, fangst og lagring av CO2 på verdensbasis for å oppnå målene. Ikke om ti - ikke om tyve år - dette skal være implementert innen 2030. Tatt i betraktning av at det vil ta tid å bygge ut slik rensing betyr det nærmest at dette må begynne nå. Akkurat nå. Ellers er vi for sent ute.

4.200 milliarder kunne istedet være en god start på å implementere nullutslippsordninger, gi bedre utslippskutt per krone, være en investering i fremtiden, og gi oss et realistisk håp om å ihvertfall oppnå tre graders temperaturstigning. (Togradersmålet er nå i praksis uoppnåelig.)

Istedet vil altså karbonfangst bety at 90% av problemet er uløst, binde opp store ressurser i fossilindustrien i en tid da vi desperat burde kanalisere ressursbruk annetsteds, og overhodet ikke avhjelpe at verden om tyve - tretti år uansett vil komme i en energikrise der kostnadene ved å drifte vårt moderne samfunn rett og slett vil gjøre det umulig å ha overskudd til fornuftige løsninger.

Alt dette fordi fossilbransjen skal få en ny infusjon av ressurser?

Galskap er ikke et dekkende ord. Vi er kollektivt suicidale.

Tillegg: Da Norge har lite elproduksjon basert på fossile kilder (dog har dette økt drastisk i de seneste år under et politisk regime som ønsker at vi skal tro at de er ansvarlige nok til å løse klimaproblemet) - vil selvsagt karbonfangst i Norge ikke kunne være i nærheten av å bidra med ti prosent kutt. En total overgang til hydrogen/elbil ville imidlertid kutte over tyve prosent i utslippene! Dette kunne foregå over en ti års periode, og først og fremst betales av folk flest ved nybilkjøp - en billig og effektiv strategi.

Men fornuft er sjelden del av det politisk/økonomiske miljøets planlegging.

Fossilenergi er gift

Som idioter har vi lenge vært tillært blinde for at bruken av fossilenergi er direkte giftig. Selv om bevisene har vært der lenge. Partikkelforurensing, giftige stoffer som for eksempel benzen, uforbrente hydrokarboner med videre, har blitt ansett som en akseptabel risiko av et politisk/økonomisk system som ønsker fossilenergi som ryggrad i samfunnet.

Det har gått så langt at den statskontrollerte fossilmafiaen har stukket alle de kjepper de kunne finne i rettferdighetens maskineri selv når mennesker har blitt alvorlig syke. Jevnfør oljearbeidernes årelange kamp mot systemet. Økt sykdom i samfunnet skyldes "latskap" og folk må "komme seg opp om morran".

At også "friske" menneskers helse ofres på fossilenergiens alter får vi nå stadig flere indikasjoner på. Forurensning fra trafikken påvirker arvestoffet både hos mor og hennes ufødte barn. Men det er selvsagt at disse giftene i så fall også skaper mye generell sykdom og nedsatt helse. Jevnfør for eksempel "mysteriet" med økende astmaforekomst for hver generasjon. Dette er sannsynligvis bare toppen av isfjellet.

Eller for å si det slik: fossilsamfunnet skader sine innbyggere per definisjon.

De eksterne kostnadene tas av deg og meg. Den innvidde elite får fortjenesten.

Kompromissløse meninger har tidligere påpekt at allerede idag kan hydrogenbiler produseres på tilnærmet samme måte, og til samme pris som bensin og dieselbiler. Det er ikke teknologien det står på, men det valgte energiregime.

Og det valget styres av fossilmafiaen.

Sviket mot Island - en føljetong

Det var de nordiske landene som svek Island.

Inntrykket som propagandaministeriet gav var at det var IMF som satte opp knallharde krav til kriselån til Island. Det var det ikke. Det var statskapitalismen i de nordiske land som nok en gang hadde svik på agendaen. Slik vi eksempelvis svek finnene i annen verdenskrig.

Island gjør smart i å distansere seg fra sine nordiske "venner". Venner i medgang og i festtaler er intet verdt.

Og for alle oss andre bør vi snarest stikke fingeren i jorden og innse at propagandaministeriet ikke bare finnes, men gjør som propagandaministerier alltid gjør - lyver for egne borgere. Illusjonen om den vennlige og snille far - staten - bør snarest avlæres.

søndag, november 15, 2009

Dommedag


Hva ville du sagt hvis en meteoritt var på vei mot jorden, en skikkelig sivilisasjonskiller? At vi hadde mindre enn femti år på oss til å stanse denne med et krafttak av et romprogram som ville koste hundrevis av milliarder? Hva ville du sagt hvis resultatet av en kollisjon ville skapt global klimakrise, utslettelse av sivilisasjonen som vi kjenner den, hundrevis av millioner døde, ødeleggelse av naturressurser som fisk i havet, landbruksarealer, ferskvannskilder? Hva ville du sagt?

Du ville selvsagt sagt at vi måtte gjøre det vi kunne for å stanse denne katastrofen.

Hva ville du sagt hvis politikere hadde tatt på seg grønne pins der det stod "Stopp meteoren!", men sprang rundt som hodeløse høns uten å enes og uten å komme frem til en løsning?

Du ville gitt disse politikere sparken ved neste valg. Du ville presset frem handling og stått på barrikadene.

Ikke sant?

Vi står overfor nettopp en slik krise. Men det er ikke noe som vi kan fysisk se eller forstå på en håndgripelig måte som skaper faren. Det er en gass fra dagligdagse utslipp. Vi vet idag at akkurat de scenarier som i den tenkte meteorkollisjonen kommer til å skje - over tid - ved inaktivitet. Men alikevel har mennesket ikke intellektuell kapasitet til å kollektivt mobilisere mot en slik fare. Vår primathjerne krever tydligvis mer fysiske og direkte faremomenter for å reagere.

Klimakrisen kommer til å skape scenarier som er kompatible med et slikt meteorittnedslag. Men det vil skje gradvis. Og vi kan ikke peke på faren og si - der er den! Som krabber vil vi sitte i gryta til den bokstavelig talt varmes opp - til det er for sent.

Vi liker ikke å avsløre vår egen utilstrekkelighet som art. Vi liker ikke at vår sivilisasjon er selvdestruerende. Vi liker det ikke - så vi har psykologiske sperrer imot å innse slike ubehagelige sannheter. Det heter fornektelse.

Våre politikere løper idag omkring som hodeløse høns med grønne pins som sier 2 grader. 2 grader er det vi ønsker å redusere temperaturstigningen til. Fordi ellers vil vi oppleve katastrofe. Vi vet hva vil vil, men ikke hvordan vi skal få det til.

Alt snakket om klimatiltak er ønsketenkning. Ingen tiltak til nå har hatt den ringeste effekt. Og ingen handling kan få tograders målet til å oppnås. Bortsett fra å stoppe å bruke fossilenergi. Men det vil vi ikke. Det blir for mye mas.

Ingen ønsketenkning kan redde oss. Vi har nemlig med virkeligheten å gjøre. En virkelighet som for steinaldermennesket var mer forståelig i all sin brutalitet - inaktivitet kunne bety død. Handling var nødvendig for overlevelse. Vi har idag blitt vant til politisk svada som dagligdagse nyheter. Vi har hatt det så godt at vi har hanglet gjennom nesten som på autopilot, og trodd at vi kunne bestemme over både natur og virkelighet og at virkeligheten kan vedtas.

Den illusjonen kommer til å koste oss dyrt.

Våre barnebarn vil oppleve tider som vil få alle tidligere kriger, holocaust og naturkatastrofer til å se ut som søndagsskole.

IEA er et rådgivende organ for verdens rikeste land. De eksisterer for å kunne fortelle oss hva vi skal gjøre for å få det enda bedre. For å opprettholde velstand og vekst. De baserer sine konklusjoner på virkelighet og ikke ønsketenkning. Kanskje det var derfor politikere forstod at de hadde behov for et slikt organ i utgangspunktet?

IEA forteller oss at Dommedag er på vei, at vi ikke gjør noe særlig for å forhindre det, at klimatiltakene er latterlige og uten effekt, at klimakrise og energikrise er garantert med dagens kurs, og at det sannsynligvis ikke finnes politisk ryggrad til å gjøre noe med situasjonen.

Vel, de bruker selvsagt andre ord, men det er på tide å kalle en spade for en spade.

World Energy Outlook 2009, finnes her.

Dette er IKKE fiksjon. Dette er IKKE synopsis på en katastrofefilm. Dette er virkeligheten.

Og du kan velge å gå med pins eller handle! Virkeligheten er nemlig interaktiv.

lørdag, november 14, 2009

Klimarealistene lyver - igjen

Klimarealistene fortsetter ufortrødent sin propaganda omkring global oppvarming. Ingen løgn er for liten eller for stor for å pushe sin politiske propaganda. Riktignok skal det sies at disse løgnene er utbredt i anti-global oppvarmingleiren, men man kunne jo tenke seg at ihvertfall den norske grenen hadde nok kunnskap om vikingene til å gjennomskue løgnene og styre unna.

Dengang ei.

Dog, det er jo det som er så morsomt.

Vikingene på Grønland dyrket korn, påstås det. Og isbjørnen døde jo ikke ut, selv i en varm periode. Og derfor er global oppvarming en løgn, og Mann et al måtte konstruere "hockeykølla" for å dekke over visse historiske fakta som ikke passer inn i IPCC's oppspinn.

Og ingen andre enn Klimarealistene har oppfattet dette før nå. Hele verdens vitenskapelige miljøer er ført bak lyset! Konspirasjonen er total!

Selvsagt ikke. Hvorfor en naturlig varmeperiode i middelalderen skulle kunne motbevise menneskeskapt global oppvarming nå er ukjent, et resultat av tankefeil, men hovedproblemet med Klimarealistenes påstander er uansett at de er så lette å avsløre. Et av mine motsvar er som følger:

Nå har jeg kikket i en rekke fagbøker om Grønland og viking bosetninger, og ikke en eneste nevner vellykket korndyrking. Hva er kilden for dette? Er det nok en udokumentert påstand fra Klimarealistene? Vel, vi får vel kalle det en løgn inntil det motsatte er bevist, siden påstandene om løgn sitter så løst hos disse konspirasjonsteoretikerne.

Det spørres også om hvor isbjørnen var, som om det ikke skulle være is på den tiden. Hvis man husker hva som stod i sagabøkene, som ihvertfall var pensum på skolen i min tid, så står det at det var isfjell i sjøen i disse omradene. Ismassene på Grønland er uansett flere hundre tusen år gamle. Men la for all del ikke fakta komme i veien for fantasi.

Så - til korndyrkingen. Siden dette synes å være en bærebjelke i teorien om at MWP var vesentlig varmere enn idag, er det vel ikke mye forlangt å be om å få kilder til denne påstanden?

Jeg kan sitere en kjent kilde ( “Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed” (Viking); Diamond, Jared;)

"Between A.D. 1800 and 1300, ice cores tell us that the climate in Greenland was relatively mild, similar to Greenland's weather today or even slightly warmer. Those mild centuries are termed the Medieval Warm Period. Thus, the Norse reached Greenland during a period good for growing hay and pasturing animals..."

Så kan man for eksempel også lese: Norse Greenland Settlement: Reflections on Climate Change, Trade, and the Contrasting Fates of Human Settlements in the North Atlantic Islands (Andrew J. Dugmore, Christian Keller and Thomas H. McGovern.) Her heter det: "Counter-intuitively, the end of Norse Greenland might not be symptomatic of a failure to adapt to environmental change, but a consequence of successful wider economic developments of Norse communities across North Atlantic."

Videre: (http://archaeology.about.com/od/vikings/qt/eastern_settlement.htm) "Eventually, the Eastern Settlement grew to ~200-500 (estimates vary) farmsteads, an Augustinian monastery, a Benedictine convent and 12 parish churches, accounting for perhaps as many as 4000-5000 individuals. Norsemen in Greenland were primarily farmers, raising cattle, sheep and goats, but supplementing that regimen with local marine and terrestrial fauna, trading polar bear fur, narwhal ivory and falcons for grain and metals from Iceland and eventually Norway. Although there were recorded attempts to grow barley, they were never successful."

Nok en gang kan det se ut som om Klimarealistene leverer sin egen alternative historie uten rot i virkeligheten for å pushe sine politiske motiver om å "motbevise" global oppvarming. Eventuellt har de misforstått og tror at alle "farmere" dyrker korn!

Jeg anser hovedpremisset for dette innlegget som å være direkte feilaktig, med mindre Klimarealistene kan vise til banebrytende forskning som går på tvers av almenn faglig kunnskap. Hvis ikke driver de som vanlig med sine fantestreker og propaganda.

torsdag, november 12, 2009

Norges-syken

Mainstream har endelig oppfattet at Norge kan få den Hollandske syke. All ære for det - rent bortsett fra at den egentlig startet i det øyeblikk våre politikere dengang da lovte at det problemet skulle ikke Norge få, fordi oljeinntektene skulle brukes til å redusere skatter og avgifter og legge forholdene bedre tilrette for alt og alle.

Det sa de. Og gjorde det motsatte.

Helt i tråd med min bakvendtlandteori. Når politikere lover noe, skjer på sikt det motsatte. Det er fordi de opprinnelig ser en problemstilling, men aldri tør å forholde seg til virkeligheten, og alt sklir ut fordi maktkamp og kortsiktige motiver er viktigere enn prinsipper og fornuft.

Nå må jeg jo si at jeg allerede i 2006 navngav den norske oljesyken, Norges-syke.

Jeg har også tidligere skrevet mer omfattende om problemene med oljeøkonomi. Les også dette, og dette. Min påstand er at det handler mer om å forstå kostnadsøkninger i samfunnet enn bare en fysisk ubalanse i eksport/import. Dette er egentlig to sider av samme sak i en oljeøkonomi, men fartsblindhet slår inn så snart politikere ser mer inntekter flomme inn i pengebingen og utsikter til å utøve mer politikk aka omfordeling. Monsterstaten er neste stasjon - verdiskapning blir nedprioritert fremfor forbruk. Med staten på anabole stereoider blir pengesluket en ond sirkel som truer produksjon og selvberging. Konkurranseutsatt industri forsvinner, inflasjonen forsterker uføret, skattene må øke fordi pengeverdien daler, vi får mer inflasjon, som fører til mindre konkurranseutsatt industri og større kostnader, som fører til mer skatter, som fører til - ja, du skjønner tegninga.

Den Norske Syke er annerledes enn den Hollandske. Fordi den Norske er basert på at vi i forkant kjente problemene, men alikevel vandret blinde mot undergangen mens vi var strålende fornøyde med hvor gode vi var.

Den Hollandske syke var resultat av en økonomisk/monetær fysisk ubalanse. Den Norske Syke er resultatet av det samme pluss politisk inkompetanse.

Tillegg: På BI tror de fremdeles at hovedproblemet er at handlingsregelen ikke følges. Good grief!

Flying Circus 2

Psykiatrien presses til å stille ADHD diagnoser for at urolige barn skal få hjelp i skolen.

Så langt har altså det diagnoseavhengige og overbyråkratiserte samfunn kommet - at vanlig vett ikke kan avgjøre hvem som trenger hjelp.

Monthy Pythons Flying Circusss !

Den dagen mennesket får makten tilbake til å kunne gjøre fornuftsbaserte beslutninger kan kanskje menneskets ånd seire - idag seirer bare det tyggende, knusende, maskinmessige Dyret.

Flying Circus

Helsevesenet er morsomt. Glem at det handler om sykdom og dødsens alvor, pengekriser og sviktende ledelse. Helsevesenet er det moderne Monty Python. Et Flying Circus.

800 000 nordmenn er nå smittet av svineinfluensa. Vaksinen begynner - for dem som vaksinerte seg først - å virke en gang i neste uke.

Monty Pyythonsss Flying Circusss...!

Ja, så fikk man da brukt opp vaksinene, Big Pharma tjente en neve dollar, og vi fikk nyttig informasjon om effektiviteten til krisehåndteringen her på berget. Med informasjon mener jeg - Strykkarakter.

Himla bra at denne influensaen var så oppskrytt. Hadde det vært svartedauden hadde halve Norge atter en gang fått navn som Ødegård.

Vi er ikke de eneste som sliter. Hvis det er en trøst. Optimisme er jo bra. Dog ikke når det går på bekostning av vett.

Les også.

Flyiiinggg Circusss!

tirsdag, november 10, 2009

Klimakvoter - klimaschmoter

Klimakvoter skal redde verden. Bortsett fra at ingen vil gå med på å akseptere et kvotenivå som betyr drastiske kutt. Og de få landene som slipper ut mindre enn de kunne ifølge avtalen, selger sine kvoter slik at andre land kan slippe ut mer.

Absurditetens teater ruller videre.

Oljekrisa kommer!

Noen, deriblant Kompromissløse meninger, har advart om energikrise i lange tider. Krisen er på vei, godt kontrollert av Big Oil, som bevisst har villedet verden om at vi trenger deres produkter.

I virkeligheten trenger vi fossilenergi mindre enn vi trenger svineinfluensa.

Selv om oljeprisen har vært lav relativt lenge, vil dette ikke vare når energimangelen går opp for verden og etterspørselen langt overstiger tilbudet. Bransjen vil derimot selvsagt ha alt å vinne på å fremstå som hovedleverandør av energi gjennom en slik krise. Det står om flere hundretusen milliarder. Et nytt energiregime vil ta tid å bygge opp, og verden er allerede i den situasjon at dagens fossilindustri sitter med bukta og begge endene, også i all hovedsak som premissleverandør av neste generasjon energi.

Verden står igjen lurt og bedradd. Eller for den saks skyld - voldtatt.

Kostnadene med energi- og klimakrise vil selvsagt bli betalt av hvermansen. Big Oil vil - som planlagt - avvise alt ansvar og istedet belønnes med energiverdensherredømme også i fremtiden. Godt kontrollert gjennom at de selvsagt også er Big Money.

Det vil si - fremtiden som den blir. De meget godt betalte strateger har aldri vært betalt for å ta hensyn til om fremtiden blir ragnarokk eller ei.

Og selv om vi som samfunn burde sette premissene for våre innkjøp av tjenester - inkludert energi - er det omvendt. I Norge nesten latterlig så. For staten er Big Oil. Og staten er fremdeles lurt.

søndag, november 08, 2009

Bankskatt?

Storbritannias statsminister Gordon Brown foreslår en bankskatt for å dekke fremtidige redningspakker for bankene.

Og det høres jo bra ut. Hvorfor skal ikke bankene betale for egne redningspakker?

Tja, kanskje fordi bankene IKKE burde ha carte blanche for å komme opp i kriser i utgangspunktet?

Klarer bankene å overføre de ekstra kostnadene en slik skatt måtte medføre til kundene, samtidig som de kan være fullforsikret for fremtidige fadeser - ja, nærmest kunne anse slike kriser som en fullforsikret risiko - så blir det enda mer spekulasjon, enda større bonuser og enda mer uansvarlighet fra den kanten.

En langt bedre løsning er å fullforsikre kundenes bankinnkskudd, og la bankene gå umiddelbart konkurs hvis de ikke klarer seg i markedet under strenge kvalitetskrav. Det er det eneste som kan stoppe bankene fra å leve som om kortsiktig gevinst var gud, og at intet ansvar eksisterer.

Det siste er uansett riktig, bankene har ikke ansvar og trenger ikke å ta ansvar. Et system som med stor sannsynlighet i praksis vil gi dem mindre ansvarsfølelse kan neppe være veien å gå.

tirsdag, november 03, 2009

Bjarne

Det er ingen direkte nyhet lenger at Bjarne Håkon Hanssen går fra politikken til lobbyismen. Det er heller ingen nyhet at jeg ikke liker BHH. Helt fra den dagen han mente at trygdede måtte "komme seg opp om morran" har jeg forstått at han lever i politikkens bobleverden, en alternativ virkelighet.

Problemet er at handicappede og syke i Norge ikke FÅR jobb, enten de vil det eller ei - dette finnes det både undersøkelser og statistikk på, og faktum er at integreringspolitikken er en absolutt katastrofe, der vi importerer arbeidsledige. Disse problemstillingene handler det om, ikke om å stå opp om morran.

Men det betyr ingenting, når man skal konkurrere med FrP om populistiske liksomløsninger for å vinne valg.

Og det er det det handler om i demokratiet. Å blidgjøre velgere for å få makt.

Men det er bare halve sannheten. For demokratiet er i praksis et verktøy for å fordele goder. Tro ikke at dette er et sosialdemokratisk eller sosialistisk fenomen, nei, i de fleste land er det slik, ikke minst i høyrevridde USA. Både makt og penger skal fordeles, og da blir det viktig å påvirke politikere slik at sunn fornuft, rettferdighet og demokrati faktisk blir mindre viktige elementer i beslutningsprosessen.

Og den som kjenner systemet, og har kontaktene, blir gull verd. Det er bare idioter som bygger sine egne verdier i et åpent marked - de smarte får fordeler slik at pengene kommer av seg selv.

Lobbyvirksomhet er big business, og det tjener seg. Man får selvsagt det mangedobbelte igjen ved å sørge for lukrative politiske avtaler. Det er derfor Big Oil og Big Tobacco, bilindustrien, Big Pharma og stort sett alle med Big Money driver med dette. I USA er det flere lobbyister enn politikere. Denne utviklingen er også kommet til Norge for å bli. Integritet og rettferdighet må vike for Big Money.

For dette er lobbyistenes jobb. Å sørge for at særinteressegrupper med mye penger får spesialbehandling. Det er en skitten jobb. Fordi det jo nettopp er de med store ressurser fra før som kan drive lobbyvirksomhet for å få enda flere ressurser opp i fanget.

Så Bjarne går fra å hetse de svakeste til å hjelpe de sterkeste. Det synes for meg å være en naturlig utvikling.