onsdag, mars 31, 2010

Klimaforskere frikjent

Klimaforskere på East Anglia CRU er frikjent. Ingen straffbare forhold foreligger. I det hele tatt finnes det slik jeg vurderer det ingen kritikkverdige forhold overhodet.

For - selv om instituttet får refs i rapporten for å ikke ha vært villig til å dele vitenskapelig data og metodologi med andre - sier komiteen likevel at den kan sympatisere med direktør Jones' valg om å la være å dele.

- Professor Jones må ha funnet det frustrerende å behandle krav om utlevering av data som han visste var motivert utelukkende av et ønske om å underminere forskningen hans, skriver komiteen.

Komiteen fortsetter med at det var riktig av Jones å la være å dele dataene, ettersom det ikke er vanlig i klimaforskning å publisere råmaterial.

Og det er jammen på tide at noen begynner å fatte dette. Når et vitenskapelig arbeid foreligger, skal det selvsagt grundig dokumenteres, og kildene skal både være tilgjengelige og verifiserbare.

Men - fornekterleiren kan ikke få rett til å bombardere forskere med ønske om innsyn på et stadium der arbeider er under bearbeidelse. Det er unfair. Det skaper ikke bare utålelige mengder ekstra arbeid, men det gjør også at tidlige forskningsfaser må skjules og holdes privat. Man kan ikke ha en situasjon der forberedende kladd skal kunne kritiseres for slik å finne "feil" i vitenskapelige arbeider.

Publiserte arbeider er en annen sak. Problemet her er at noen ønsker at selv privat korrespondanse skal gjelde som publisert materiale. Det er urimelig.

Dog kan jo fornekterorganisasjonene gå foran med et godt eksempel hvis de ønsker å ha alt åpent for allmenheten. Så langt bedriver de istedet et hemmelighold som få andre. Wonder why?

Noen som tror fornekterne vil la seg stagge av denne rapporten? I så fall, tro om igjen. Etterhvert som argumentene blir skutt ned en etter en, og etterhvert som man sitter igjen med bare søppel-argumenter, så vil konspirasjonsteorier styrkes, ikke svekkes. For selvsagt er denne rapporten del av konspirasjonen i deres øyne. Det er jo nettopp mangelen på virkelighetssans og evne til å revurdere egne standpunkter som kjennetegner ville konspirasjonsteorier. Desto mer kritikk den alternative og fiktive virkeligheten utsettes for, desto større må jo konspirasjonen være? House of Commons er selvsagt med på konspirasjonen fordi de vil skremme verden - til hva....?

Jeg har nevnt det før, men nevner det gjerne igjen, skepsis er bra, men når skepsis blir til konspirasjonsteori, bør man sjekke hvor mange bein man har på jorden.

Når dette er sagt - de politiske motivene til den profesjonelle fornekterleiren er reelle. Det er en 100% bevisst strategi for å så tvil om vitenskapen for å skape nok handlingslammelse til at de tidligere oppdragsgiverne - oljeselskaper og annen industri - skal få fortsette som før lengst mulig.

Disse oppdragsgivere har imidlertid sett skriften på veggen. Blant annet har ExxonMobil trukket støtten til eksempelvis the Heartland Institute fordi det går ut over oljeselskapets kredibilitet å stille spørsmål ved global oppvarming.

Men fornekterleiren drives fremdeles fremover av rene politiske motiver. Det - og det faktum at det er svært vanskelig å avvennes med konspirasjonsteori når man først er blitt hektet - betyr at vi fremdeles vil høre om "Climategate" ad nauseum i tiden fremover.

Men vi trenger jo ikke ta det alvorlig.

Tillegg: Enkelte har vurdert det slik at "ikke vanlig å publisere råmaterial" betyr at dette beviser foul play. RealClimate (drevet av forskere) forklarer imidlertid:

From the date of the first FOI request to CRU (in 2007), it has been made abundantly clear that the main impediment to releasing the whole CRU archive is the small % of it that was given to CRU on the understanding it wouldn’t be passed on to third parties. Those restrictions are in place because of the originating organisations (the various National Met. Services) around the world and are not CRU’s to break. As of Nov 13, the response to the umpteenth FOI request for the same data met with exactly the same response. This is an unfortunate situation, and pressure should be brought to bear on the National Met Services to release CRU from that obligation. It is not however the fault of CRU. The vast majority of the data in the HadCRU records is publicly available from GHCN.

Og det er selvsagt korrekt, data som ikke er eid av andre er publisert her.

Hvis bare det hadde eksistert fornuft i kritikken mot HadCRU, så hadde selvsagt virkelige problem blitt adressert, ikke oppkonstruerte. Men som de fleste nok har forstått - det er jo ikke fornekterleirens mål å ta for seg virkelighetens verden.

tirsdag, mars 30, 2010

Verden gikk ikke under!

Suksess ved CERN. Partikkelakseleratoren LHC fungerte idag og eksperimenter som skal avsløre om moderne partikkelfysikk er på rett spor eller ei er igang.

Alle som trodde på dommedag kan nå puste lettet ut.

Det er store energinivåer i sving når man prøver å gjenskape forholdene under Big Bang og lete etter partikler som vitenskapen idag forutsier at eksisterer, men aldri har observert. Alikevel skjer alt på et mikroskopisk nivå, og energien når protonene smeller sammen er stor og uvanlig på dette subatomære nivået, men satt opp mot dagligdagse hendelser inneholder en kollisjon i LHC tusen ganger mindre energi enn den man bruker for å knipse med fingrene.

Det som imidlertid er et interessant fenomen er den skisma som har oppstått mellom vitenskapen og overtro. Det kan synes som om mange idag legger større vekt på egne fortolkninger som ikke er basert på en fornuftig forståelse av de involverte prinsipper, enn vitenskapelige fortolkninger. Selvsagt er risikoen vurdert. Gale vitenskapsmenn finnes bare i filmens verden. Selvsagt ville ikke et flertall av verdens skarpeste hjerner akseptert en stor risiko. Selvsagt er tanken om at jorden kan gå under basert på overtro eller i beste fall en feilaktig forståelse av hva som skjer.

Svarte hull skapes naturlig i vår egen atmosfære langt oftere enn denne partikkelakseleratoren vil kunne gjøre det. Vi overlever. Fordi svarte hull med så liten masse har nesten uendelig kort levetid.

Selvsagt var det aldri snakk om å gjenskape Big Bang, men bare å gjenskape energinivåene i meget kort tid og på et meget begrenset område.

Men det kan synes som om mennesket har et behov for overtro. Overtro som i mange tilfeller gir seg utslag i religiøse verdensbilder. Ta for eksempel klimafornekterne som erstatter målinger og utprøvede teorier med synsing og nonsens. Bakgrunnen for alt dette er dog behovet for overtro.

Vi er et overtroisk dyr.

Og til tross for at mange mener vitenskapen skaper usikkerhet og risiko, er det universet som skaper den største usikkerhet. Vi kan bli rammet av en meteoritt som utsletter jorden imorgen. Eller vi kan bli utsatt for stråling fra en supernova. Eller jorden kan kollidere med et sort hull. Faren kan også komme fra vår egen planet - det finnes potensielle supervulkaner som ved utbrudd vil utslette mesteparten av livet på jorden. Alt dette har eller har trolig skjedd før.

Alle slike naturlige katastrofer er milliarder av ganger mer sannsynlige enn at CERN skal sprenge planeten. Og alle slike naturlige katastrofer kan bare unngås ved at vi utvikler teknologi til å møte slike farer.

Menneskets evne til selvbedrag er imidlertid vår største umiddelbare trussel.

torsdag, mars 25, 2010

What a Darling

Britiske myndigheter vil opprette en bank for investeringer i miljøvennlig transport og energiprosjekter.

Prosjektet skal kontrollere tilsvarende 18 milliarder kroner.

Vi roper HUZZAH!

Og registrerer at miljøsinker som Norge stadig sakker akterut i utviklingen - et meget godt tegn for alle andre enn oss selv. Med et miljøregnskap som viser at statskapitalismen har økt utslippene av klimagasser og med et havarert månelandingsprosjekt og ingen visjoner i oljestatens business as usual-regjeringer overhodet, får vi bare håpe at på veien mot fremtiden vil vår strategi stå avslørt som strategien for tapere og bli et monument over inkompetanse og avmakt.

Kanskje vi får øynene opp når vi etterhvert står tilbake ribbet til skinnet økonomisk og uten troverdighet. Eller vil vi leve på livsløgnen, slik vi ennå gjør det i troen på at vi er en fredsnasjon og megler med goodwill i verdenssamfunnet? Eller kanskje er det rett og slett ønsket at det i fremtiden bare skal finnes statskontrollerte, favoriserte og monopoliserte tiltak i landet? Kraftbransjen tjener ihvertfall store penger på sitt monopoliserte og manipulerte system. Problemet er bare at slikt ikke skaper utvikling eller verdier.

Vi har blitt offer for pengenes forbannelse. Vi tror faktisk penger har verdi i seg selv. Newsflash: Det er ikke tilfelle.

Avmakt

Vårt politiske system er preget av avmakt. Viktige avgjørelser blir ikke tatt på grunn av byråkrati og beslutningsvegring.

Det blir ikke bevilget penger til rassikring ved Tysdalsvatnet, til tross for at vi nylig hadde en dødsulykke på grunn av ras. Ras som er vanlige hver vinter.

Samferdelsminister Magnhild Meltveit Kleppa bevilget ikke nye penger til sikring - fordi den aktuelle veien er riksvei.

(!)

Dette viser med all tydelighet at systemet ikke fungerer. Man vaser rundt i en ansvarlighetsillusjon der handling ikke er gyldig valuta, men der komiteer og langtidsplaner (som har bragt oss inn i en situasjon med full krise i infrastrukturen på alle områder) råder grunnen.

Lokalbefolkningen vet hvor skoen trykker - myndighetene vet det også, men er handlingslammet av egne systemer.

Da Kleppa (opprinnelig fra Fister) ble samferdselminister, mente mange lokalt at nå skulle det bli vei i vellinga. Men - for det første er det galt at en rikspolitiker skal favorisere eget fylke. For det andre er det ikke slik ting fungerer. Politikere representerer idag ingen andre enn seg selv. Og lokalpolitikere er bundet på hender og føtter - i den grad de i det hele tatt oppfatter at de skal representere.

Vi har et representativt demokrati bare i ordet.

OK - status for riksveier er at de er "en bilvei som av Statens vegvesen er klassifisert som riksvei. Riksveiene administreres av Statens vegvesen."

Statens vegvesen er - naturlig nok - statens ansvar. Etaten er underlagt samferdselsdepartementet. Meltveit Kleppa leder dette departementet. Alikevel finnes intet ansvar.

I vanlig politisk posering påpeker Kleppa at man satser mye på fylkesveier. Mye gjøres på andre områder. Og da skal alt være greit? Hvordan kan det ha seg at vegvesenet har ubrukte midler, men viktige prosjekter blir tilsidesatt?

Enkelt. Ledelsen sitter idag som generalene gjorde i andre verdenskrig, milevis bak frontlinjene og folkets behov er ikke forstått. Det eneste man forstår er egne systemer, egne klikker, egne funksjonalistiske institusjoner med innebygde undertrykkelses- mekanismer (ref sosiologi). Det at Kleppa kjenner både stedet og faren meget godt betyr ingenting. Systemet og de politiske miljøenes gruppe-tenk går foran det personlige - det menneskelige.

- Vi kjenner uroen til folk, og prioriterer rassikring. Rassikring gir også arbeid til en bransje som trenger noe å gjøre for tiden, sier Kleppa. Men rassikring kommer ikke til en av Norges farligste veier. Fordi det ikke er vedtatt planer. Sier de som er ansvarlige for å vedta planer. En ny høydare i ansvarsfraskrivelse.

War is peace
Freedom is slavery
Ignorance is strength

Totalt bevilges det fire milliarder kroner over fire år til sikring i Rogaland, heter det. Men dette er til veier som staten allerede har gitt seg selv monopol på å drifte. Det er med andre ord ingen gave til folket, men en nødvendig investering i statens egen infrastruktur. Makten har man, men ansvaret forstår man ikke.

Gi makten tilbake til folket!

Tillegg: Det skal også nevnes at noe av beslutningsvegringen på strekningen skyldes at man rett og slett ikke blir enige om man skal satse på alternative traseer eller hvor disse skal gå. Dette har pågått i tiår, og er ikke Kleppas eller denne regjeringens ansvar som sådan. Dette fritar imidlertid ikke staten for sitt ansvar for at veier skal sikres på en forsvarlig måte slik de står. Å spare penger fordi ny trase kanskje kommer en gang er uansvarlig.

onsdag, mars 24, 2010

Vikarierende argumenter

Sigbjørn Johnsen er en smart fyr. Så smart at han sikkert ser dobbeltmoralen og inkonsekvensen i egen regjerings politikk.

Johnsen sier nei til privat finansiering av nye veiprosjekter.

Fordi staten skal komme med nye friske penger som får opp investeringsnivået til et akseptabelt nivå? Neida.

Nei, det er nok heller det at sosialistene er livredde for å miste kontroll, selv på områder de ikke makter å styre. Private penger i vei - det går ikke an! På den annen side er det også store krefter som ønsker nettopp en slik utvikling - for offentlig og privat samarbeid (OPS) kan jo gi høire-sosialistene friske nye penger i potten å leke med.

Men man glemmer uansett at også OPS-prosjekter er del av strategien med å tyne mer ut av hver krone - en strategi som til nå har ført til at vi snart ikke har råd til noe som helst. En strategi som ødelegger samfunnet og lar det råtne på rot snarere enn å bygge det opp.

Men hva med bompengefinansierte veier, herr Johnsen? Her blir det for det første lånefinansiert, dernest kommer utgifter til innkreving.

– Hvis du har penger på bok, kjøper du ikke varer på avbetaling.

Sier finansministeren. Men gjør det gladelig når regningen skal tas av hvermansen istedet for kapitalgutta. Men fremdeles med private penger. Fy skam.

Første regel i politikken. Argumenter brukes bare når de passer egen agenda. Ellers holder man kjeft.

tirsdag, mars 23, 2010

Spikeren i kista for karbonfangst

Kostnadene ved karbonfangst er som forventet skyhøye.

Å investere direkte i fornybar energi gir mer mening. Men da motarbeider vi jo statens egen fossilbransje. Så det skjer ikke før vi må.

Reduksjon i CO2 utslipp er ikke viktig for denne regjeringen - eller dette stortinget.

Men illusjonen om at vi skulle redde verden var morsom så lenge den varte.

mandag, mars 22, 2010

Vonnegut om fremtiden

Klimarealistene sprer ennå desinformasjon om CO2s egenskaper som drivhusgass. Sitat Per Engene: Målingar viser at det er nok med 200 ppm CO2 for at CO2 skal gje så godt som full absorpsjon av alle varmestrålar i sitt spekter. I dag skal det vera 380 ppm CO2 i lufta. Dei ekstra 180 ppm CO2 som kjem i tillegg til 200 ppm yter ingen praktisk effekt til temperaturen, fordi det er ingen fleire varmestrålar å absorbere.

Nå er CO2 konsentrasjonen allerede 388,3 ppm - opp 10 ppm på bare de siste fem år - men pytt, hvem trenger å være oppdatert? Og selvsagt - det er en konspirasjon som ligger bak det at ingen andre vil innrømme disse "fysiske fakta" som Klimarealistene er alene om å forstå. Indeed.

Dessverre for oss er virkeligheten noe annerledes. CO2s virkemåte som drivhusgass er nok lite forstått av hvermansen, men denne forklaringen viser hvordan energi blir absorbert og reabsorbert av CO2 molekyler, og det skal ikke mye hjerneaktivitet til å forstå at hvert eneste molekyl av drivhusgassen bidrar - absorbsjonsspektrum eller ikke.

Målingene som Klimarealistene snakker om er målinger av rent CO2 som absorberer infrarød stråling nær 100% i et to meter langt rør. Slik er ikke atmosfæren, men det er visstnok irrelevant...

Som jeg skriver: ...det blir da lettere å forstå at CO2 vil holde på varmeenergi i atmosfæren ved at det reemitterer denne tilbake. Vi får derfor en kaskade-effekt som avhenger av konsentrasjonen av CO2, altså hvor sannsynlig det er for energien å bli absorbert flere ganger. Et CO2 molekyl vil absorbere energi og bryr seg ikke om et annet molekyl har absorbert samme energi før. Energien holdes dermed lengre i atmosfæren, til den tilslutt ender med å bli emittert ut i verdensrommet. Klimarealistenes forståelse av absorbsjonsspekteret er med andre ord feil.

Grunnleggende feil. Uten at jeg har illusjoner om at fakta skal fortrenge disse politiserte/religiøst betingede misoppfatninger hos de troende. Det er jo Al Gore som har lurt verden. Indeed.

Nåja. Det er uansett for sent å gjøre noe med situasjonen foruten å redde siste rest av menneskets troverdighet som tenkende art - nemlig å ihvertfall innse realitetene, og å gjøre en innsats for syns skyld for å dempe skadene. Dessverre har det lenge vært kjent at ikke engang det makter vi.

Transkript fra et intervju med Kurt Vonnegut i nyhetsmagasinet "NOW" på PBS 7. oktober 2005 - dengang vi hadde 380 ppm CO2.

KURT VONNEGUT:...I think we ought to stop reproducing. But since we're not going to do that, I think the planet's immune system is trying to get rid of us.

DAVID BRANCACCIO: The planet is sort of trying to shed us as if we are some sort of toxin.

KURT VONNEGUT: Look, I'll tell you. It's one thing that no cabinet had ever had, is a Secretary Of The Future. And there are no plans at all for my grandchildren and my great grandchildren.

DAVID BRANCACCIO: That's a great idea. In other words a Cabinet post--

KURT VONNEGUT: Well, it's too late! Look, the game is over! The game is over. We've killed the planet, the life support system. And, and it's so damaged that there's no recovery from that. And we're very soon going to run out of petroleum which powered everything that's modern razzmatazz about America. And, and it was very shallow people who imagined that we could keep this up indefinitely. But when I tell others, they say; Well, look there's-- you said hydrogen fuel. Nobody's working on it.

DAVID BRANCACCIO: No one is working seriously on it is what you're saying.

KURT VONNEGUT: That's right. And, and what, our energy people, presidents of our companies, energy companies never think. All they wanna do is make a lot of money right now...

Welcome to the monkey house...!

lørdag, mars 20, 2010

LSD

ABC nyheter imponerer ved å ta opp amerikanske myndigheters testing av LSD på sivilbefolkning. Les mer om Pont-Saint-Esprit episoden her, her, og her.

Selvsagt er eksperimenter som for eksempel MK-ULTRA godt kjent. Men mange tror nok at dette er overdrevet. Det er det ikke. Snarere tvert imot. Også britene (og mange andre) eksperimenterte på egne soldater.Eksperimentene idag er uendelig mer avanserte. Psykopatene har makten. Og de naive lar seg lede.

fredag, mars 19, 2010

Hitlers stealt-jagere, andre flyvende vinger og litt om politikk

Horten HO IX

Vi er normalt av den oppfatning at stealth er en ny oppfinnelse. Så er ikke tilfelle. Allerede i 1944 designet og fløy de geniale brødrene Reimar og Walter Horten en flygende vinge, Horten HO IX. Konstruksjonen hadde gode flygeegenskaper, lang rekkevidde, og var så godt som usynlig for datidens radarsystemer.

Konseptet var i utgangspunktet at en flygende vinge ville ha mindre luftmotstand enn et konvensjonellt design. Dette var viktig, fordi selv om de tyske jetmotorene som var utviklet på denne tiden var revolusjonerende, brukte de for mye drivstoff til å gi rekkevidde inn over England. Målet var å utvikle et bombefly som var raskere enn noe annet i luften, og som derfor ville være usårbart for angrep fra Englands avskjæringsjagere.

Selv om de rene linjene til bombeflyet i seg selv gav store fordeler i forhold til radar-refleksjon, og flyet for en stor del i tillegg var laget av trelaminat, arbeidet Horten også med en blanding av karbon og sagspon som innlegg i vingene for å aktivt absorbere radarbølger. Med andre ord - alle prinsipper for dagens stealth-teknologi var allerede tilstede.

I ettertid er det fra amerikansk hold påstått at stealth egenskapene var "tilfeldige". Imidlertid overser en da at tyskerne også eksperimenterte med karbonbelegg på ubåter for å gjøre dem usynlige for radar. Horten brødrene hadde tilgang til disse hemmelige forsøkene, og innleggene av karbon synes ikke å kunne ha annen funksjon. Undersøkelser etter krigen viste da også at designet absorberte spesifikt datidens brukte radarbølgelengder. Walter Horten refererte også flere ganger til flyet som lav-observerbart i intervjuer etter krigen.

Northrop YB-49

I motsetning til de noe senere amerikanske eksperimenter, som resulterte i den meget ustabile Northrop YB-49, var Horten designet meget vellykket. Det hadde gode aerodynamiske egenskaper, oppnådde en hastighet på 977 km/t, nær lydens hastighet, og utklasset selv det avanserte tyske jagerflyet Messerschmidt 262 (topphastighet 800 km/t - til sammenlikning kunne Spitfire oppnå 606 km/t). Heldigvis for verden og de allierte kom begge disse tyske design for sent til å ha en reell betydning i krigen.

Delta 1

Hortens
HO IX var imidlertid ikke det første vellykkede forsøk på flyvende vinge konseptet. Den tyske Flypioneren Dr. Alexander Lippisch konstruerte et design som fløy i 1931, Delta 1. Overraskende for mange som er oppflasket på vestlige historie definisjoner vil det nok også være at det også i sovjet fantes brilliante designere, som for eksempel Iosef G. Neman, som konstruerte det vellykkede Neman KhAI-3 som i 1936 kunne frakte 12 personer. Neman ble imidlertid offer for Stalins utrenskninger i 1938 og det var slutten på det eventyret.


Neman KhAI-3

Felles for alle disse konstruksjonene var at de var stabile, med gode manøvreringsegenskaper, god brenseløkonomi og raske i forhold til motorkraften brukt. Det tok amerikansk-vestlig flyindustri ytterligere førti år å utvikle stabil flygende-vinge teknologi, da i form av superdyre og superkompliserte B1 Spirit. Og påstanden er at dette ikke kan gjøres nettopp uten avansert datakontroll og fly-by-wire. Det er beviselig en bløff.

MBB Lampyridae

Tyskernes Messerschmitt-Bolkow-Blohm utviklet til alt overmål en stealth-jager sent på 80-tallet som var vesentlig mer "stealthy" enn amerikanernes F-117 Nighthawk. Prosjektet ble skrinlagt i 1987. Ryktene sier at det var fordi Reagan administrasjonen ble forferdet over at andre hadde bedre teknologi enn dem selv, og at behovet for å bevare inntrykket av USA som teknologisk overlegent var viktigere enn alliertes behov. MBB's Lampyridae (Ildflue) var tenkt å være supersonisk, noe F-117 aldri kunne oppnå.

Hendelsen med politisk press er, hvis den er sann, ikke unik. Eksempelvis kan nevnes at britiske BAC TSR-2 i sin tid ble kansellert, selv om det var vesentlig bedre enn F-111 som amerikanerne ville selge til britene. F-111 ble mislykket, og RAF endte dengang opp med å kjøpe F-4 Phantom, et fly som hadde blitt sett på som totalt uegnet og underlegent sett opp mot TSR-2. F-4 måtte til alt overmål suppleres med det tidligere forkastede Blackburn Buccaneer, fordi F-4 ikke kunne fylle alle oppgaver tiltenkt TSR-2. Begge disse flyene hadde vesentlig dårligere egenskaper enn TSR-2 på alle områder.

Avro Canada's CF-105 ble også kansellert sent i utviklingsprogrammet etter at Canada ble del av NORAD-programmet, og det fra amerikansk side ble lovet deltakelse i et forsvar basert på å sprenge atombomber over Canada for å stanse eventuelle russiske bombefly (!).

Canada kjøpte etterhvert amerikanske F-101 Voodoo, som var armert med en "unguided" Genie rakett med en 1,5 kilotonns atombombe. Noe som sikkert avskrekket russerne, men som også gjorde at Canada ikke hadde mulighet til konvensjonellt forsvar, og som i en krigssituasjon burde avskrekke canadierne like mye som russerne, fordi det lå i kortene at Canada ville bli utsatt for enorme mengder radiaktivt nedfall.

Heller dem enn oss var nok parolen i Pentagon.

onsdag, mars 17, 2010

F-35 allerede utdatert?


Amerikansk propaganda for F-22 Raptor gikk opprinnelig ut på at F-22 skulle gi luftherredømme og at multirolle-jageren F-35 Lightning II, som Norge planlegger å kjøpe til tross for dramatiske kostnadsoverskridelser og ennå usikker pris og leveringstidspunkt, skulle operere beskyttet av F-22.

Kanskje var dette et argument for å finansiere to fly istedet for ett?

Etter at budsjettet for F-22 ble kansellert heter det at F-35 er godt nok alene.

Kanskje det har noe med at F-22 ble så dyrt at godt under 200 vil bli bygd. For å erstatte over 700 F-15... For at USA derfor skal ha et troverdig jagerprogram må altså F-35 oppgraderes til luftsuverenitetsjager - enten den er det eller ei.

La det være helt klart, Lightning II er bedre enn flyene det skal erstatte. Selv om det er større og tyngre (og meget dyrere) enn F-16, F-18 og A-10. Til tross for at USA har hatt stor suksess med mindre, lettere jagerfly i forrige generasjon, går man nå andre veien. F-35 er, til tross for avanserte flyegenskaper, ofte sammenliknet med Vietnam eraens mer eller mindre mislykkede F-106 Thunderchief.

Men dette blir urettferdig. F-35 er et helt annet og langt mer versatilt fly enn "Thud".

Men andre utvikler også femtegenerasjons fly. Og Russland (i samarbeid med India) er på hugget etter flere år i økonomisk krise.

Om
Sukhoi PAK-FA T-50: Designed to compete against the F-22 in traditional Beyond Visual Range (BVR) and Within Visual Range (WVR) air combat, the PAK-FA shares all of the key fifth generation attributes until now unique to the F-22 - stealth, supersonic cruise, thrust vectoring, highly integrated avionics and a powerful suite of active and passive sensors. While the PAK-FA firmly qualifies as a fifth generation design, it has two further attributes absent in the extant F-22 design. The first is extreme agility, resulting from advanced aerodynamic design, exceptional thrust/weight ratio performance and three dimensional thrust vectoring integrated with an advanced digital flight control system. The second attribute is exceptional combat persistence, the result of a 25,000 lb internal fuel load. The internal and external weapon payload are likely to be somewhat larger, though comparable to those of the F-22A.

...the PAK-FA prototype[!] configuration will produce to an order of magnitude an equally poor RCS [radar cross section] as the F-35 Joint Strike Fighter.

It is worth observing that the unconventional flight control capabilities of the PAK-FA do open up some possibilities, in that they permit manoeuvres such as flat turns, or even turns where the bank angle is opposite to a conventional banking turn. Such manoeuvres permit the PAK-FA to execute, without difficulty or high energy bleed, turns away from beam aspect threats without significant exposure of the problematic lower fuselage, unlike the conventional F-35 JSF which becomes unavoidably susceptible to detection, tracking and missile shots in such geometries. As the PAK-FA will provide a similar supersonic cruise capability to the F-22, its window of vulnerability is very much shorter when attempting to evade a tail aspect threat, and it has a credible capability to defeat missile shots kinematically.

The results of detailed observations and analyses of the material now in the public domain combined with knowledge of the progressive ‘evolutionary and evolving’ development of aerodynamic techniques by Sukhoi over more than two decades, demonstrates that Sukhoi and its supporting team of engineers and scientists have achieved mastery of extreme agility throughout the whole air combat continuum. Since the Su-35S design is already accredited with the title of “extreme agility”, the aerodynamic and kinematic capabilities of the PAK-FA will likely require coining of the term “extreme plus agility” to do them justice.

There is only one Western fighter design configuration that, with some upgrades and modification, will be able to approach the PAK-FA in manoeuvrability and controllability capabilities; specifically, the F-22A Raptor. The aerodynamic design of all other US air vehicles precludes such modifications, this including the F-35 Joint Strike Fighter.

The tactical impact of a mature production PAK-FA is therefore a loss of the overwhelming advantage provided until now by the F-22A Raptor. Flown against the PAK-FA, a decisive outcome can only be guaranteed by numerical superiority of the F-22A force in theatre. The available evidence demonstrates at this time that a mature production PAK-FA design has the potential to compete with the F-22A Raptor in VLO performance from key aspects, and will outperform the F-22A Raptor aerodynamically and kinematically. Therefore, from a technological strategy perspective, the PAK-FA renders all legacy US fighter aircraft, and the F-35 Lightning II Joint Strike Fighter, strategically irrelevant and non-viable after the PAK-FA achieves IOC in 2015.

Ok - kanskje russerne også er svære i kjeften. Men økonomien er på vei oppover - godt hjulpet av salg av gass til Europa. Og det er bare land godt innenfor USA's propagandasfære som tror at russisk design normalt er dårligere enn amerikansk. Og russerne vil uansett etterhvert videreutvikle sin
LFI (logkiy frontovoi istrebitel - lett taktisk jager) til en effektiv og (relativt) billig jager som med stor sannsynlighet vil finnes i vesentlig større antall enn amerikanske femtegenerasjons jagerfly i våre nærområder.

Og - interessant for Norge - like gode, eller bedre, stealth-egenskaper som F-35, raskere, med større rekkevidde, med vesentlig bedre manøvreringsevne - og bygd for å angripe nettopp stealth fly.

Angående Stealth... Dagens system vil sannsynligvis i fremtiden bli erstattet av et system som likner mer på Star Trek's "cloaking device". Blant annet jobber forskere ved Imperial College, London med et slikt system allerede. Dog er man ikke kommet lenger enn at det er beregnet at et slikt system er teoretisk mulig.

Ellers verserer det historier om at russerne har utviklet stealth basert på plasma. Men det er sikkert bare rykter. Eller?

mandag, mars 15, 2010

Vi tror hva vi vil

Selv etter at klimaskeptikeres argumenter har falt en etter en - og ingen kan komme opp med annet enn at vitenskapen er korrupt og basert på juks - selvsagt uten å kunne dokumentere juks hverken i teorier eller målinger - viser det seg at nær halvparten av oss ikke tror det eksisterer noen klimatrussel.

Det er et testamente over menneskelig dumskap. Forandringene skjer akkurat nå, de er målbare - men de skjer over en tidshorisont som vi tydeligvis ikke er i stand til å oppfatte eller forstå intellektuellt.

Så mye for menneskelig intelligens.

Politikerne har sabotert sine egne ønsker om tiltak ved å oppføre seg som om alt er en lek. Mennesker har behov for å følge ledere. Og når lederne feiler i å lede, så synker vi kollektivt hen i tafatthet.

Og demokratiet har på mange måter seg selv å takke. Vi lever i en verden der vi har lurt oss selv til å tro at virkeligheten kan vedtas eller er underlagt demokratisk kontroll. Det er en total misoppfatning som gir seg mange utslag av tafatthet i samfunnet.

I noen få amerikanske delstater er det nå vedtatt at "alternativer" til teorien om global oppvarming skal undervises på skolene. Her settes vitenskapelig bevisførsel - selve den vitenskapelige metode - tilsides og erstattes av et syn som går ut på at alt handler om tro. At det er kreasjonister og religiøse fundamentalister som står bak dette presset sier litt - om ikke alt.

Og det til tross for at det i flere tiår har vært kjent at kampen mot fakta først og fremst er styrt av oljeindustriens lobbyister. Det til tross for at de gjenstående argumentene mot vitenskapen er latterlige når det kommer til stykket, og heller ikke står imot seriøs granskning.

Men vi tror hva vi vil. Det er menneskets svøpe. Og det er årsaken til at det er de uten moralske skrupler, de "som lover og lyger", de korrupte, de grådige og de manipulerende som alltid har styrt verden.

Og det forandres ikke av at vi innen et par - tre hundre år mest sannsynlig ufrivillig vil måtte redusere antallet mennesker med kanskje over nitti prosent. Snarere tvert imot - ettersom krisene tårner seg opp vil folket flokke om de populistiske løsningene og stikke hodet i sanden som aldri før. Vi tror hva vi vil.

For det er minste motstands vei, selv når vi blir lurt trill rundt av illusjonistene. Slik er vi. Og vi fortjener sikkert ikke bedre.

lørdag, mars 13, 2010

Verden i krig


Bankene skapte ruiner - men Ringenes Herrer sitter nå med eierskap av Draupnir igjen. Bonusene når nye høyder, spillet er velspilt. Den økonomiske verdenskrigen foregår fremdeles.

Spørsmålet er når folk flest skal innse realitetene og forstå at de viktige nyhetene ikke kommer i mainstream eller blir nevnt av våre folkevalgte.

US Dollar er idag verdens valutareserve, styrt av den private banken "Federal Reserve", eid blant annet av Goldman Sachs, JP Morgan, og europeiske Rotshchild. Federal Reserve er i praksis en av verdens største industrier. Industrien er å skape gjeld - og dermed penger.

Goldman Sachs, som også er rådgiver for vårt Oljefond, er i høyeste grad med på det store spillet , og det har pågått lenge. Og D'herrer er i praksis ansvarlige for å spille rulett med verdensøkonomien. Poenget er at finansnæringen er banken, og banken vinner som kjent som regel.

Selv når den ikke vinner, tar folket risikoen.

Det finnes ingen - ingen - vilje til å stanse denne galskapen. Eneste logiske forklaring er at alle maktmiljøer er såre fornøyde med stoda. Eller at verden består av idioter som gir fritt spillerom for predator-økonomien ene og alene ved sin dumhet.

Take your pick.

"Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws."

Mayer Amschel Rothschild, International Banker

mandag, mars 08, 2010

Tau ferga - mer skandale

Det er nå et spørsmål om tid/flaks/uflaks før noe katastrofalt skjer i Tau-sambandet.

Norge - nå snart uten fungerende infrastruktur.

Norge - vi sparer oss til fant.

Det er jævlig å være norsk i Norge.

Noen tips til nye slagord om "verdens beste og rikeste land"...

Men det er nå så. Det interessante er å se alle kommentarene i Aftenbladet (se link) som går på "at nå må man slutte å klage". Dette er den kuede norske folkesjela blottlagt. Vi må være snille og ikke kreve. For i "Spleiselaget AS" skal man ikke engang kunne forvente at vi skal kunne vedlikeholde og drifte ferger engang. Inkompetanse skal overses og forstås.

Helt til det går galt og noen får anledning til å si at "dette skulle aldri skjedd" med krokodilletårer i ansiktet.

Veiene er en skandale. Jernbanen er en skandale. Fergene er en skandale. SAS er på felgen. Men vi leder visst i antall bomstasjoner per capita og antall hovedveier som går gjennom bysentra.

...og så har vi 50 og 60 soner på hovedveien, riksvei 13 - Ryfylkevegen - veien som har autostrada standard i fjellheimen mellom Jørpeland og Oanes, men med Albansk standard på det faktisk bebodde området mellom Tau og Jørpeland. Forøvrig har lensmannen bebudet at det skal satses mer på fartskontroller. Det er jo matnyttig for det offentlige om ikke annet.

Hurra for Norge, 17. mai og olje og alt det derre der. (Hei)

Duttedatten, duttendatten….

Tillegg:

Apropos dårlig infrastruktur.

Og det er jo ikke det at alternativene til en av Norges farligste veier ikke har vært oppe til vurdering - for lenge siden. Men slikt er det ikke penger til.

søndag, mars 07, 2010

Insanity rules!

Predator økonomiIkke bare er predator-kapitalistene på farten. Også predator-politikerne titter frem. Etter at 93% av Islendingene stemte mot Icesave-avtalen sier Islands finansminister Steingrímur Sigfússon at han tror en ny avtale vil være i boks «i løpet av de kommende ukene, kanskje tidligere».

Han understreker at et nei-flertall mot den foreliggende avtalen ikke betyr at Island nekter å betale.

– Vi vil stå ved våre forpliktelser. Å si noe annet er svært farlig for dette landets økonomi, advarer han.

Og det er sikkert helt rett, fordi predator-landene krever penger av Island etter prinsippet om at private predator-foretak skal ha rett til å tjene rått i gode tider, men bli reddet av kollektive midler i dårlige. Dette systemet fungerer for godt til å gi avkall på for predator-kapitalismen.

Og det bør snart være overtydelig for de fleste at demokratiske avgjørelser er unntaket snarere enn regelen. De monetære rammevilkår er den egentlige maktfaktor.

Mer av John PerkinsOg noen ord fra Ron PaulMoney as debt - den "nye" mafiametode. Og vi sover alle i timen.

fredag, mars 05, 2010

Kvotesvindel

Det begynner å bli flere eksempler på svindel med klimakvoter.

Jeg selger også klimakvoter, send inn penger - så mye du vil - så lover jeg å
ikke brenne bildekk i hagen.

Moms skal jeg betale. Svindel gjør seg jo som kjent best når den er lovlig.

Pensjonsbløffen

Pensjonistene spiser opp pengene. Sies det.

Det er selvsagt ikke sant. Pensjonistene har i mange år drevet samfunnsmaskineriet i landet, og har skapt verdier og inntekter til AS Norge.

Når det gjelder pensjoner, så er dette ifølge wikipedia: en betegnelse for en rekke offentlige og private ytelser som har det til felles at de skal gi kompensasjon for bortfall av arbeidsinntekt eller mangel på slik inntekt enten ved varig yrkeshemmende sykdom (uførepensjon) eller ved oppnådd avtalt alder (alderspensjon).

På Arbeidsdepartementets sider heter det: Folketrygdens alderspensjon er bærebjelken i det norske pensjonssystemet, og skal gi et rimelig inntektsnivå i forhold til tidligere inntekt og tilvendt standard. Samtidig skal personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet få en god grunnsikring i alderdommen.

Og det høres jo fint ut. Men er pensjoner utgifter? Tvert imot - det er en stor bløff at dette er en byrde for samfunnet. Pensjoner er folkets verdier, ikke statens. At staten har vedtatt å ha monopol på enkelte ytelser, forandrer ikke på dette.

Blir pensjoner en byrde, er det ikke på grunn av pensjonistene, men på grunn av at de som administrerer pensjonene er inkompetente. I hovedsak gjelder dette altså folketrygden, som igjen opererer etter politiske rammevilkår.

Og det er hele problemet i et nøtteskall. Pensjonister eier ikke sine egne penger - de administreres av et system som tydeligvis ikke følger med på den demografiske utviklingen (eller rettere sagt ikke bryr seg), og som har hatt et overforbruk og altså brukt opp pengene etterhvert. Derfor kan en nå si at det blir færre som skal bære "byrdene" av flere pensjonister.

"Byrdene" eksisterer selvsagt ikke i virkelighetens verden, nettopp fordi hvis store barnekull ikke hadde eksistert i utgangspunktet, ville de heller ikke vært tilgjengelige til verdiproduksjon i sin arbeidsføre alder.

De virkelige byrdene er skapt av et politisk system som suger ressurser ut av befolkningen som de reneste vampyrer, og har levd over evne med en sterk vekst i offentlig sektor i mange tiår. I den grad en vil definere at det finnes en byrde, er dette byrden, ikke pensjonister.

Men dette er resultatet av vårt politiske system. "All makt i denne sal" og så videre. Bukken og havresekken, etc. Fristelsen for å forbruke ressurser i nuet og glemme fremtiden er alltid for stor. Og fristelsen for å fraskrive seg ansvar er minst like viktig for den som har definisjonsmakt.

Men - egentlig er det jo folket som gir fra seg denne definisjonsmakten. For hva som skjer i virkeligheten er jo egentlig overtydelig.

Tanken bak statlig styrte pensjoner er sikkert at staten er "nøytral" og "snill" og "omfordelende". Bare det siste er tilfelle. Omfordelingen foregår alltid slik at de sterke gruppene forbruker mest av felleskapets totale midler. Sosialdemokratiet feiler med andre ord - i likhet med det tradisjonelle konservative kapitalistiske systemet.

Personlige forsikringsordninger gir langt bedre kontroll. Også for syke eller trygdede. Et sosialt sikkerhetsnett basert på en omfordeling av risiko utenfor direkte politisk kontroll vil være av det beste. Da hadde kanskje hetsingen av trygdede, syke og pensjonister også opphørt? For ingen ser vel på naboen som snylter hvis huset brenner, og erstatning utbetales? Og forsikringspremier som defineres ut i fra reell risiko ville aldri gitt oss situasjonen at noen kan si at "pensjonistene spiser opp pengene".

Dagens system legger opp til en kamp om ressursene, og politisk motiverte hetsekampanjer.

Det legger også veien åpen for et økonomisk kaos, der vi nå har kjørt i grøfta uten penger til å betale ut samfunnets forpliktelser, med det resultat at de svakeste gruppene garantert vil få sine ytelser redusert i tiden som kommer.

Usosiale kutt står i kø. Og man later selvsagt som om den økonomiske planlegging ikke har hatt noen betydning. Det er folket som er problemet.

Med et slikt utgangspunkt er det ikke rart at samfunnet blir mer og mer menneskefiendtlig.