torsdag, januar 21, 2010

Klimafakta Del 1

Dette er i hovedsak en kommentar til Petter Tuvnes' artikkel "Klima, juks og manipulasjoner".

I utgangspunktet burde slikt vås selvsagt blitt oversett. Men i og med at Klimarealistene følger i fotsporene til fundamentalistiske høyremiljøer i USA med sin propaganda og sine konspirasjonsteorier basert - ikke på kunnskap - men på politisk motivert propaganda, kan det være på sin plass å avsløre at deres metodikk i virkeligheten går ut på å spre usannheter for å manipulere folkeopinionen.

I USA er dette big business. Både konservative krefter og ikke minst oljeindustrien pøser inn millioner av dollar hvert år for å skape usikkerhet om vitenskapelige funn. Ikke ulikt det tobakksindustrien gjorde før det ble avslørt at de skjulte informasjon og løy både offentlig og under høringer.

Følg pengene, sier Tuvnes. Og vil ha oss til å tro at forskere setter sin karriere og sin troverdighet på spill for å konstruere forskningsdata som er feil, og som i så fall skulle være lett å tilbakevise. Alt som skal til er at en eneste forsker utenfor "konspirasjonen" kommer med avslørende bevis og fremlegger forskningsdata som motbeviser entydig menneskeskapt global oppvarming. Istedet antas det at det finnes en verdensomspennende konspirasjon der de eneste som har sett lyset er klimafornekterne. Som ikke kan fremlegge forskning. Som ikke kan avsløre noen konspirasjon. Og som ikke har andre virkemidler enn følgende:

Å påstå at motparten lyver uten å dokumentere det

Å komme med feilaktige eller irrelevante utsagn

Å spille på at det er lettere å overse et problem enn å gjøre noe med det

Å satse på at desinformasjon spres i befolkningen etter prinsippet "ingen røyk uten ild"

Følg pengene. Godt råd. I denne sammenheng er det klart at pengene først og fremst ligger hos fossilindustrien, i den inntjening som finnes der, og i de investeringer som er allerede er foretatt. Risikoen ved å bevisst forfalske forskningsdata er derimot skyhøy.

Jeg har tidligere tatt for meg en rekke av Klimarealistenes feilaktige utsagn, og vil med dette begynne en serie som skal ta for seg de alvorligste klimamytene som fornekterne ønsker at vi skal tro på. Jeg skal komme inn på en rekke momenter mer i detalj etterhvert, men vil denne gang først og fremst ta for meg noen generelle vendinger og påstander fra Tuvnes' innlegg.

"CO2-utslipp blir betraktet som forurensning"

Vås. CO2 er en klimagass og ikke forurensing. Klimarealistene påstår at motparten har en oppfaning, og spiller på denne. Det er stråmannsargumentasjon. Det er imidlertid ikke bare forurensning som kan ha negative effekter.

"CO2 er imidlertid en livsviktig gass for alt liv på jorden, både planter og dyr, gjennom fotosyntesen. CO2 er ikke mer giftig enn vann."

Irrelevant. Og feilaktig. Både CO2 og vann er farlige i høye konsentrasjoner. CO2 kan være dødelig i konsentrasjoner på 7%, man dør av å drikke for mye vann - forsåvidt kan man drukne i en pytt. Men det er ikke poenget. Poenget er at CO2 er en anerkjent drivhusgass som både kan og vil forandre klimaet på en planet. Venus er et godt eksempel. Også Mars og Saturns måne Titan har CO2 basert drivhuseffekt. Mennesket vil nok overleve en klimaforandring, men tidligere tiders naturlige sykluser har nærmest utryddet mennesket tidligere. Og klimaforandringer har ført til massedød i hele jordens økosystem. Det er ikke gitt at fordi CO2 er av betydning for fotosyntesen at en klimaforandring vil være til fordel for mennesket. Det er ikke gitt at bruk av fossilenergi gir en nettogevinst på lang sikt. Mennesket er mer avhengig av det stabile klima som vi har utviklet oss i enn vi liker å tro. Å forandre dette klimaet bevisst er ikke det smarteste vi kan gjøre.

"CO2 er en svak drivhusgass"

Bullshit. Etter vanndamp er CO2 den mest betydningsfulle drivhusgassen. Vanndamp er imidlertid ikke en pådriver for klimaet. Vanndampen øker og minsker med stigende og synkende temperatur, og gjør at jorden er varmere enn den ellers ville vært, men bidrar bare til enhver tids status quo. CO2 derimot, er en pådriver. Blir det mer CO2 i atmosfæren, øker temperaturen, noe som også trigger mer vanndamp, og som fører til enda høyere temperatur. Vi mennesker tilfører atmosfæren karbon fra fossile kilder som naturen har "gjemt bort" i millioner av år, og vil med dette teoretisk bringe jorden tilnærmet lik det klima som eksisterte før dette karbonet ble tatt ut av kretsløpet. I så fall snakker vi om en klode uten is, med tropiske regnskoger på våre breddegrader og med store deler av jorden som ørkener. Et slikt økosystem vil med overveldende sannsynlighet ikke engang kunne bære en tiendedel av nåværende menneskelige populasjon.

Jeg er nå ferdig med å kommentere bare de to første avsnittene av Tuvnes' innlegg. Det er altså mye å ta tak i. En fortsettelse er med andre ord på sin plass. Og det vil komme etterhvert som jeg får tid. Tilslutt vil jeg komme med en forklaring på hvordan CO2 virker som drivhusgass, siden det er overtydelig at dette ikke er alment kjent.

Alle objekter over det absolutte nullpunkt utstråler infrarød varme. Jorden er et slikt objekt, og mesteparten av energien fra jordoverflaten kommer selvsagt opprinnelig fra solen. CO2 har den egenskap at det absorberer i det infrarøde spektrum. Sett fra et fysisk perspektiv betyr dette at CO2-molekyler absorberer infrarød stråling utstrålt fra jorden, begynner å vibrere, og overfører energi ved fysisk kontakt (kollisjoner) til omkringliggende atmosfære som ellers ville vært svært transparent overfor energien i den infrarøde strålingen. CO2 reemitterer også i det infrarøde spekteret i tilfeldig retning. Grovt sett kan vi derfor si at halvparten av reemittert energi går tilbake mot overflaten. Bare energien som emitteres ut i rommet forsvinner fra atmosfæren. Samme energi kan selvsagt være del av denne prosessen flere ganger. Således holder CO2 effektivt energi "innesperret" i jordens atmosfære, og en ny likevekttilstand etableres hver gang konsentrasjonen av CO2 øker. CO2 har derfor en meget sterk effekt selv om konsentrasjonen ikke er høy.

Og til tross for at Klimarealistene tidligere har påstått at CO2 bare absorberer energi i lav høyde over bakken, er dette basert på en absolutt misoppfatning av hvordan CO2 fungerer fysisk.

Fortsettes.

2 kommentarer:

kurt sa...

Klimarealistene fortsetter med å drite seg ut, ser jeg :=)

Helge Samuelsen sa...

Ja, men menigheten tror ennå at deres messiaser har sett lyset :)