torsdag, februar 11, 2010

Klassekampen fortsetter

De bemidlede fortsetter klassekampen. Kristin Clemet, som lever med en fire millioners husholdningsinntekt, mener lavtlønnede bør tjene mindre, slik at flere kan komme i arbeid.

Dette er en perversjon av markedsprinsippet, selvsagt - men vanlig standard kapitalistisk slave-tenkning. En lønn som ikke kan konkurrere på markedet er ikke konkurransedyktig. Enkelt - men vanskelig. Fordi når det gjelder den enden av skalaen, så er kapitalister rett og slett ikke i stand til å tenke klart. En arbeidsgiver som ikke kan betale nok i lønn til at noen arbeider frivillig i den bedriften bør legges ned ifølge frimarkedsteori. Fordi slaveri er forbudt. Men slik teori er jo kuppet av den økonomiske elite for lenge siden, og tolket slik det passer dem.

Samtidig ser vi også at sentralbanken, som den rikeste mafiabossen i markedet, også krever mer.

Vi bor for halvannet oljefond. Verdien av norske boliger er over 4500 milliarder kroner. Dette bør skattlegges mer, mener sentralbanksjef Svein Gjedrem.

Og med det mener han at ingen bør bo i Norge? Eller at vi skal bo i telt?

Den økonomiske overklassen mener de har rett til å utnytte arbeidskraft. Samtidig som de ønsker å beskatte og eie andres eiendom. Disse prinsippene viser med all klarhet at samfunnet er tuftet på slaveri, og bare en illusorisk frihet eksisterer.

Når skal vi lære, og vise engang for alle hvor skapet skal stå? Aldri - ikke så lenge flertallsdiktaturet balanserer ved å sette forskjellige grupper opp mot hverandre.

- Høyere eiendomsskatt ville gi større vekstkraft fordi det blir mer lønnsomt å investere i næringsliv, mener banksjefen.

Hovedproblemet for norsk næringsliv er vel ikke at vi er beskattet for lavt i Norge? Det henger snarere sammen med et for høyt kostnadsnivå og liten konkurranseevne mot land med lavere kostnader. Og nå skal vi presses til å investere mer i et næringsliv som ikke er konkurransedyktig uten å gjøre noe med de virkelige problemene? Det blir som å pisse i buksa for å holde oss varme.

Jeg anbefaler alle som ikke har mulighet til å investere i næringsliv heller å investere i fremtiden ved å jobbe det man kan for å detronisere våre mafiatopper og å arbeide for å avsløre bløffen. Den farligste form for slaveri er illusjonen om frihet. Og for eliten handler alt om investeringer - at mennesker lever i dette landet er bare en bisak som må utnyttes til egen fordel.

Jeg gjentar at bolig er forbruk ikke investering, så lenge man selv bor i boligen. Jeg gjentar også at skal bolig anses som investering, bør alle husholdninger bli AS, og kreve alle fordeler som et slikt foretak har krav på. Blant annet momsfritak, avskrivningsrettigheter og muligheter for skatteplanlegging som få husholdninger har idag.

Men det var vel ikke meningen at begrepet "investering" skulle tas alvorlig, var det vel? Vi skulle jo bare være skatteobjekter, var det ikke slik?

Jeg minner også om at årsaken til at det stadig kreves mer inntekter til staten er et økonomisk system i absolutt kaos og ubalanse. Etter en slik økning av skattenivået, vil neste økning komme kort tid etter. Og dette vil fortsette til alt kollapser. Vår økonomi er blitt en evig spiral som et resultat av pengesystemet. Men ingenting kan vokse inn i himmelen. Dommens dag kan bare utsettes.

Jeg gremmes.

Tillegg: Finansministeren påpeker at det ikke finnes planer om å øke boligbeskatningen. Neivel, den prosessen er jo allerede etablert gjennom eiendomsskatten...

8 kommentarer:

kurt sa...

Aiaiai! gammelt tankegods som ikke engang er pakket inn i ny innpakning.

Presset for at samfunnet skal forbruke mennesker er der konstant.

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Det presset forsvinner nok ikke med det første nei. Alle store aktører har jo en fordel av rovdrift.

Lyngve sa...

Her er du helt på jordet. Boligbeskatningen er særdeles gunstig i Norge (sett i forhold til andre sparingsformer). Jeg er nomade, vil ikke eie bolig, fordi jeg jobber på oppdrag hvor som helst. Å eie bolig vil derfor innskrenke min frihet.

Men nå føler jeg meg rett og slett tvunget til å eie bolig, pga en særdeles urimelig inntekts- og formuesbeskatning ved å leie bolig (og ettersom jeg i tillegg er formuende er det ekstra ille....)

Hvis eide boliger hadde blitt beskattet på lik linje med f.eks bankinnskudd, tipper jeg at boligprisnene hadde ligget på 50% av de nivået de gjør nå. Mao mye mer sosialt enn på det nivået boligprisene ligger nå nå.....

Helge Samuelsen sa...

Boligbeskatning er kanskje gunstig i Norge, men vi har verdens høyeste leveomkostninger uansett, så det er et argument jeg ikke kjøper. Skal vi bedrive selvpining hver gang vi oppfatter at vi har en fordel? Omtrent som vi gjorde da vi oppfattet at vi hadde for billig strøm, og at vi da fikk fordeler av mye industri?

Bolig man bor i er ikke investering, men forbruk, og bare tilhengere av statstyrrani ønsker at slikt skal beskattes høyt. At andre land bedriver slikt får være deres problem.

Du bør heller si rett ut at du ønsker et klasseskille mellom de som har råd til å eie og de som må leie, enten de vil eller ikke. Og du må gjerne late som om boligbeskatning ikke går ut over de som leier. For det gjør jo alle andre som ønsker høyere boligbeskatning.

Hvis du sjekker boligpriser i land der de har høy boligbeskatning vil du uansett se at teorien din ikke holder stikk. Høy boligbeskatning i USA stanset ikke boligboblen, men gjør mange istedet avhengige av to jobber for å klare seg/subsidiært å bo i trailerparks, etc. Det er kanskje din drømmeverden?

Boliger omsettes ikke på det åpne markedet, fordi boligbygging er kontrollert av myndighetene, og nybygg er avhengige av at nye tomter legges ut. I Norge er det lenge bygget for lite boliger. Det er hovedproblemet koplet med generell prisstigning. Å tro at prisene på en såpass inelastisk vare som bolig går ned 50% er ikke realistisk. Da har man ikke forstått markedet, eller forlest seg på blårussens teorier som beviselig ikke fungerer, men som alle ønsker at skulle fungere, så derfor later man som om det er slik.

dessuten - hvis du skjønner det monetære system, vil du forstå at vi er avhengige av et stort gjeldsvolum. Det betyr at mange MÅ kjøpe noe de har stor gjeld på. hvis dette ikke skjer, får vi en ny kollaps i finansmarkedene = i pengesystemet.

Dessuten løser boligbeskatning overhodet ikke noen problemer. Sjekk ut for en liten reality check:

http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,876990,00.html

Bolig som en ikke bor i burde alikevel beskattes som en ren investering, det er en annen sak.

Men ok - la oss se på bolig som ren investering. Da bør også en husholdning ses på som en bedrift. Eller den kan lett bli en bedrift (as for eksempel). Da blir boligen en nødvendig driftsbygning og skal beskattes deretter. Da skal verdien blant annet avskrives:

"Det følger av skatteloven at "varige og betydelige" driftsmidler ikke kan utgiftsføres direkte, men kan avskrives etter nærmere angitte regler. Betingelsen for at et driftsmiddel skal betraktes som "varig og betydelig" er at det har en kostpris på 15 000 kroner eller mer, og at det har en sannsynlig brukstid på minst 3 år. Driftsmidler med en kostpris lavere enn 15 000 kroner eller med kortere brukstid enn 3 år anses ikke som varige, og kan dermed utgiftsføres direkte. Avskrivninger foretas etter saldometoden med utgangspunkt i historisk kostpris."

Videre: "Det utlignes ikke formuesskatt på selskaper. Beskatningen av selskapsformue finner sted på eiernes/deltakernes hånd.

Selskaper og innretninger som ikke har erverv til formål, er generelt fritatt for inntekts- og formuesskatter, men de skal likevel skattlegges for eventuell økonomisk virksomhet som ligger utenfor formålet med virksomheten."

Så man må jo gjerne se på en husholdning som en bedrift. Men det var vel ikke det man ville?

Poenget er at i det øyeblikk det svarer seg, bør jo alle innrette seg slik. Utflagging kan bare bedrifter gjøre, men vanlige folk kan også kjøre staten i kne hvis de blir tirret nok.

Men husk på det - hvis du er nomade, og det er jo greit nok - antar jeg at du reiser mye. Hadde alle gjort det, måtte selve reisen skattlegges. For det er jo ren fantasi at skattlegging har noe med rettferdighet, eller forhold imellom forskjellig forbruk å gjøre - det har med skatteinngang å gjøre.

Om alle bare eide sko, ville sko bli beskattet slik at statens ønskede inntekter ble oppretthold. Enkelt og greit.

Lyngve sa...

Jeg er enig med deg at staten har mye av skylden for høye priser, bl.a p.g.a byggeforeskrifter og manglende regulering av tomter.

Jeg sier ikke at boligbeskatning er for lav, jeg sier den er urimelig i forhold til andre sparingformer. Skal bolig beskattes så lavt, må også andre private sparingsformer beskattes tilsvarende lavt.

Med mitt bankinnskudd/aksjer betaler jeg en formuesskatt på 20.000 per år + 28% inntektsskatt på all avkastning. Han som eier bolig betaler hverken formuesskatt eller inntektsskatt (untatt en ytterst liten fordelsbeskatning). I Oslo betaler han heller ikke eiendomsskatt. Og ettersom jeg ikke eier bolig, må jeg altså betale husleie, så da betaler jeg mao også utleiers skatter (ettersom spekulanter dominerer leiemarkedet)

Denne husleien er for meg å betrakte som "utgifter til inntekts erhvervelse", da jeg aldri hadde bodd der hvis jeg ikke hadde jobbet der. Men får jeg fradrag for det? NEI, fordi man ikke får fradrag for å bo. Derimot kan man få pendlerfradrag, men det betinger at man har en selvstendig bolig en annen plass. Og et nomadisk hjem (f.eks telt eller campingvogn) aksepteres vel neppe som en selvstendig bolig i et samfunn der alle blir tvunget inn i et A4 liv med hjem, jobb, famile og en stasjonsvogn. Slike som meg har derfor ikke skattevesenet tenkt på.

Helge Samuelsen sa...

Nå er jeg 100% enig med det du sier. Formue bør rett og slett ikke beskattes overhodet. Det er per definisjon et føydalsystem, der privat eiendom "er på utlån" til "eier" men der staten påberoper seg rett til å ta "leie".

Inntekt er det annerledes med, og inntekt bør selvsagt beskattes, også kapitalinntekt. Faktisk SPESIELLT kapitalinntekt, fordi den ofte er skapt som ledd i den økonomiske utvikling, ikke gjennom arbeid.

Et system som skattlegger ren kapitalinntekt gir mer incentiv til å investere for å skape verdier, snarere enn å flytte penger. Det gir kapitaleiere råd til å betale mer for ren kapitalinntekt uansett, fordi de kan konsentrere seg om verdiskapning og å utvikle selskapet! De som taper blir da de rene spekulantene. Men det synes jeg ikke er et problem.

Kapitalinntekt er det derimot IKKE hvis man selger et hus for to millioner og kjøper et annet for samme sum. Da bytter man bare ut "produksjonsmidler".

At du som leietaker må betale utleiers skatter er et meget godt bevis på at skatt på bolig ikke fungerer slik man påstår.

På den annen side, så ønsker man jo heller ikke for mye skatt på arbeidsinntekt. Jeg tror det er en bløff. Hvis du vet du har en inntekt etter skatt som er så eller slik, og at hvis du får mindre ved å jobbe mindre (DUH :), så jobber du jo IKKE mindre med mindre du føler du kan klare deg med mindre penger. Og det gjelder jo allerede idag.

Jeg tror heller det er et problem at man vil stykke opp skatten slik at det ikke blir så oversiktlig at man ser hva man virkelig betaler.

Problemet idag er vel uansett strengt tatt ikke at man har for lite penger i statskassen, men at forbruket er for stort. Jevnfør den store offentlige sektor. Derfor burde skattenivået ned, ikke økes. Det vil påtvinge et "sunnere" samfunn.

Lyngve sa...

Her var det mye fornuft, i motsetning til den grenseløse siden til Amos Keppler som førte meg inn hit. Trodde først du var en av hans ekstreme meningsfeller (anarkister) som ville gi borgerlønn på 300.000, slippe løs kriminelle og legalisere alt (dvs innføre et lovløst samfunn uten politi og rettsvesen). Dvs å selv bevilge seg frihet på andres bekostning. Men da tok jeg feil :-)

Helge Samuelsen sa...

Det er en stund siden jeg hadde et "oppgjør" med Amos Keppler og hans ideer.

Jeg er libertarianer, og ønsker en mindre stat. Dessverre tror mange at det betyr mindre rettsvern og at den som vil (får makt nok) kan snylte på andre. Tvert imot må en minimal stat ha større rettsvern, ikke mindre.

Amos Keppler er imot sivilisasjonen som sådan, men ønsker alikevel å snylte på den. Go figure.

Min overbevisning er derimot at sivilisasjon ikke er avhengig av staten per se. Anarki - det vil si fravær av styre - er umulig nettopp på grunn av at anarkister flest er snyltere.

Jeg er for minarkisme, men definitivt en nattvekterstat i ordets rette betydning, en stat som beskytter visse prinsipper, men som ikke gir makt til en herskende elite og mer er basert på frivillig samarbeid mellom mindre områder (lokalsamfunn - demer/kommuner)

Les mer her:

http://tripletau.blogspot.com/2010/02/tyranniet-fra-oven.html