søndag, november 14, 2010

Hvem blir nestemann ut?

Irland er nå suget tørr av Vampyri - bankene - snylterne - manipulatorene.

Og eneste løsning som vurderes er å komme tilbake til obligasjonsmarkedet og samme karusell.

Alt dette til tross for at "Den Keltiske Tiger" lenge har vært ansett som den sunneste økonomien i EU. Bankene snudde dette på rekordtid. Vekst eller tap er idag ikke skapt av produksjon av goder, men av manipulasjon av pengemarkedet. Slikt møter alltid veggen når de virkelige verdiene ikke lenger kan betale for fantasipengene.

Denne bløggingen vil fortsette uhindret i land etter land inntil hele pengesystemet er forandret. Hvis det overhodet blir forandret. Dog vil de som eventuellt skal forandre systemet uansett helst innføre nok et pyramidespill.

Det eneste som kan sies med sikkerhet er at de økonomisk svake blir skadelidende. De rike går fri.

Og enda verre, produksjon av verdier er snart null verdt, spekulasjon og snylteri er nå det eneste som lønner seg.

De politiske systemer er sjakk matt, og kan ikke komme med noen løsning, bundet på hender og føtter som de er.

Folk flest forstår ikke engang spillet, og er bare med på reisen.

Kapitalmanipulatorene suger til det er tomt i et system som er tungt rigget i deres favør. Penger er billigere enn de liv og de skjebner de har på samvittigheten.

Problemet er masseproduksjonen av gjeld. Problemet er et psykopatisk spill verre enn noen kan ane.

Dette er ingen konspirasjonsteori. Fakta er entydige - dette er en reell eksisterende konspirasjon. Det er den pure sannhet.

Lær mer

Og når du har lest igjennom dette forstår du også at eiendomskatt og boligskatt er nok et middel til å binde folket fast til pengesystemet. Gjeld er ikke lenger nok. Evige renter på eid eiendom er neste skritt i systemet. Og ironisk nok er det en naturlig konsekvens av den gjeld som spiser opp stadig mer av verdiproduksjonen. Skatter og avgifter må øke, fordi alle har mer og mer gjeld, inkludert det offentlige. Ingen blir noensinne frie, alle blir tvunget til å jobbe mest mulig effektivt for systemet. Og det er et system som ikke styres hverken av nasjonene eller politikerne.

Hvem blir nestemann ut? Stolleken er i gang.

14 kommentarer:

Canute sa...

Kan vi våge å ymte frampå med litt sosialisme?

Jorunn sa...

Jeg er ikke enig med deg når det gjelder eiendomsskatt og formueskatt. La meg ta min kommune,Drammen,som eksempel.Byen holder på å pusses opp,og er i ferd med å bli kjempefin.Dette er derfor absolutt snakk om realverdier. Høyre og Fremskrittspartiet styrer byen,men også andre partier støtter denne politikken. Vår felles stue blir vakker,og dette er til fordel både for fattig og rik.
Men resultatet er også at byen synker ned i dyp gjeld og går såvidt rundt.Den er derfor-så langt jeg kan se,avhengig av ett av disse alternativene:
a)Den rødgrønne regjeringen gjenvelges slik at kommunene får forholdsvis god økonomi,i stedet for at kommuneøkonomien strammes inn fordi store penger skal gå til skattelette.
b)Kommunen skaffer seg større egne inntekter ved at avgiftene økes og det innføres eiendomsskatt.
c)Kommunen reduserer sine tilbud til innbyggerne. Det vil i størst grad gå ut over skoler og sosialtjenester siden dette er de største utgiftspostene.

Hva vi velger er derfor ikke et spørsmål om å gjøre seg til offer for brutale kapitalspekulanter, men om vi er villig til å betale litt mer for å beholde kommunens nårværende tilbud.

Helge Samuelsen sa...

Canute,

Nei, sosialismen er jo dypt inne i dette systemet. Det handler ikke om kapitalisme versus sosialisme. Dessuten er ikke dette på den politiske agenda overhodet. Staten er ønsket som maktapparat av alle politiske partier.

Jorunn,

Men nesten alle kommuner er nærmest bankerott, vi hører om nedskjæringer over en lav sko. Og hovedsaklig er det fordi de har for mye gjeld. Byer ble pusset opp lenge før fraksjonsbanksystemet ble tatt i bruk. Ideen om at alle disse skattene er nødvendig er feil.

Hvor er Halvorsen med avskaffelsen av fattigdom? Mål oppgitt. Hvor er Stoltenberg med vann i alle basseng og en skinnende eldreomsorg. Mål i praksis oppgitt, selv om han ikke er like ærlig som SV.

Kommunene vil ikke få god økonomi fordi om de rødgrønne blir gjenvalgt. Kommunene er i knipe allerede idag. Ideen om at alt blir så mye bedre - hvis bare ... - er avslørt gang etter gang. Lettelser i skatt i seg selv er dog heller ikke løsningen. Problemet stikker mye dypere enn som så. Men poenget er jo nettopp at ingen ser dette.

Problemet stikker faktisk så dypt at bankene ikke oppfatter seg selv som snyltere en gang. De gjør bare slik de gjør fordi de kan. Og fordi systemet er internasjonalt. Og "alle" tar opp gjeld, fordi systemet favoriserer dette grovt.

Kommunene hadde ikke behøvd mer av egne inntekter hvis det økonomiske systemet hadde vært sundt. Hvorfor sliter kommunene i Norge til tross for økende inntekter? Til tross for at Norge flyter over av penger? Hvor store inntekter er nødvendige for at alt skal bli bra? Sannheten er at inntektene må økes uavbrutt år for år med dagens system, og ingen balanse kan noensinne oppnås.

At de fattigste får fordeler av et system med oppblåste priser og høye kostnader hvor du snur deg er en stor bløff. Systemet produserer tapere uavhengig av hvor fine ord man bruker. Det sosialistiske system klarer ikke å ta vare på folk i lengden, og det er heller ikke ønskelig at det skal det. Dagens system produserer klienter fordi det nettopp ikke fungerer. Systemet i seg selv presser mange utenfor både arbeidsliv og boligmarked og reduserer muligheten for mange til å leve et liv uten å bli administrert av myndighetene.

De fleste kommunene kutter allerede idag. Hvorfor? Fordi de rødgrønne fører en politikk som gir rom for skatteøkninger? Nei, kommunene har aldri hatt større skatteinntekter, men det økonomiske systemet er pill råttent. Hvor mange omganger med skatteøkninger må man ha før det blir innsett at det ikke vil fungere?

Å tro at alt dette løser seg ved å øke kommunenes inntekter er jo nettopp den strategi som ikke har fungert. Og det er jo nettopp dette som gjør at det må kuttes i tilbud. Penger er IKKE ressurser, men det er det "ingen" som vil innrømme.

Kommunenes nåværende tilbud er bygget på et økonomisk system som ikke fungerer, og som ikke vil fungere selv om man får mer av det samme.

Dessuten - det skjærer i min libertarianske sjel at en anser skatteøkninger i et allerede høyt beskattet samfunn for å pusse opp "byen" som å være til fordel for alle basert på tvungen skatteøkning for alle. Et bevis på at høyrekreftene i Norge langt på vei godt kan kalle seg sosialister. Det en bør tenke på er hvorfor slike skatteøkninger er nødvendige. Og hvorfor ting eventuellt ville forfalle ved status quo. Antyder dette at status quo var bra? At vi må ha mer av det?

Dessuten ligger skatteinngangen til Drammen kommune over landsgjennomsnittet uansett. Merkelig nok synker landsgjennomsnittet, helt som forventet i et pengesystem i krise.

Helge Samuelsen sa...

Regjeringen: "Den nasjonale skatteveksten er imidlertid vesentlig lavere så langt enn regjeringens forutsetninger (2010). I statsbudsjettet øker Regjeringen skatteanslaget nasjonalt."

Med andre ord - Utopi og alvorlig brist i virkelighetsforståelsen.

Men nå blander vi egentlig det underliggende pengesystem med politikk. Isolert sett ser jo skatteøkninger ut som en løsning hvis man ikke ser langt nok til å avdekke de grunnleggende problemstillingene. Og det gjør man jo ikke av forskjellige grunner. Dette minner meg mye om miljøpolitikken. Den gir heller ingen mening og har ingen effekt av samme årsak.

Mitt poeng er at vi kan prøve å rette opp skjevheter politisk innenfor dagens system, men det vil være umulig i lengden. At alle milliardene som er pøst inn i banksystemet for å løse bankkrisen ikke har løst noe som helst, men bare utsatt problemene, viser med all tydelighet også at det er snakk om alvorlige underliggende systemfeil. Men ingen innenfor dette systemet vil innrømme det (det vil si, verdensbanken begynner å innse at ny valuta må til - men de vil jo styre denne også).

Alle de kommuner som har fått eiendomskatt og økt den et par - tre ganger allerede har opplevd denne systemfeilen. Men de forstår det jo ikke. Fordi ingen ser så langt, og ingen olitiker har utdannelse eller forutsetninger til å forstå dette heller.

På den annen side så innser jeg jo at det neppe blir forandringer. Og selv har jeg (nesten) ikke gjeld eller frykt for personlig økonomisk fremtid. Men generasjonen etter min vil nok merke at de først og fremst vil jobbe for å holde systemet oppe istedet for å bygge opp egne verdier. Bare det å komme inn i boligmarkedet er blitt latterlig.

Så da blir løsningen å beskatte bolig høyere? Velbekomme ;)

Helge Samuelsen sa...

Ezra Klein Washington post har forstått problemet.

http://voices.washingtonpost.com/ezra-klein/2010/10/how_we_misunderstand_our_defic.html

Men han har ikke forstått at videre vekst snart er umulig. Energikrisen er mindre enn ti år unna. Klimakrisen siger gradvis inn over oss.

Det positive - slike situasjoner skaper som regel revolusjoner.

Det negative - revolusjoner løser ikke nødvendigvis de underliggende problemene.

Jorunn sa...

For meg høres det logisk ut å betrakte kommuneøkonomien på lik linje med privatøkonomien. Det er forsvarlig å låne til investeringer - som i Drammen, hvis en har en gjennomtenkt plan for tilbakebetaling av lånet.Det å låne til forbruk,er derimot forkastelig. Mange kommuner har gjort dette fordi politikerne ønsker å bli populære hos velgerne.

Hva så med boligskatt? Noen av pengene kunne brukes til støtte til førstehjemsboliger for ungdommer. De kunne leie disse boligene rimelig inntil de var 25-30 år under forutsetning av at de har en fast spareordning som gir dem innskudd til ny bolig når tiden er ute.

Canute sa...

Men hva med Tobin-skatt og generell proteksjonisme?
Og så kaller vi det ansvarlig borgerlighet, siden ordet sosialisme mislikes av så mange?

Canute sa...

Spania neste eller?

(Overdreven byggeboom uten salgsutsikter)

Helge Samuelsen sa...

Jorunn,

Enig, lån til investeringer kan være helt greit. Men problemet er altså at selve pengesystemet tilsier at mengden lån alltid må øke. Altså, når andre ikke låner nok, låner staten for å kompensere, og dette betyr at samfunnet som sådan alltid får høyere lån. Og noen må jo betale rentene uansett.

Lån er fullt ut mulig også i andre økonomiske modeller.

Boligskatt som støtte til førstegangsetablerere? Det kan jeg ikke gå med på, det er jo en generell støtte til å øke lånehøyden ytterligere!

Langt bedre å føre en økonomisk politikk som ikke blåser opp boligprisene i utgangspunktet. Jeg tjente firehundretusen på min første bolig bare ved å eie den. engang kostet en slik bolig (Stavanger) bare firehundretusen. Så har jeg "tjent" to millioner på mitt hus på tau, og mer blir det når Ryfast kommer (som jeg er imot)

Kjekt for meg kanskje, men jeg tenker nå engang slik at det beste hadde vært om leiligheter i Stavanger fremdeles lå på firehundretusen eller deromkring. De er nemlig ikke verd mer, det er pristigning i pengesystemet som gjør at lønninger går opp (mest for de som hadde mest fra før) og prisene stiger.

Den reelle bruksverdien av en bolig er den samme som før.

Hadde prisene vært stabile, så hadde det ikke vært behov for noen hjelp til noen, og heller ikke mer skatt.

Skal et slikt system som du skisserer gå opp i opp, må jo uansett alle som ikke er i etableringsfasen betale samme sum som de fikk i lettelser gjennom økte utgifter (skatt) en eller annen gang. Det fører til økte boomkostninger for dem senere, og gjør det enda vanskeligere for pensjonister og uføretrygdede å sitte med sin egen eiendom.

Dessuten kommer prinsippet om leilendinger inn i bildet, noe jeg har skrevet om tidligere. Kort fortalt, vi får da et føydalsamfunn. Det ønsker jeg ikke. En herre byttet mot en annen er ikke nødvendigvis til det bedre.

Canute,

Nåja, sosialismen har vel ødelagt sitt eget rykte. Dog er jeg ikke nødvendigvis så uenig med deg i prinsipp.

Bortsett fra at jeg mener flere av sosialismens mål ikke kan nås ved hjelp av sosialisme overhodet. Så vi er kanskje meget uenige på det planet ;)

Borgerlighet kan aldri være ansvarlig. Tror jeg ;)

Kollektiv liberalisme var vel et ord jeg brukte tidligere, dog har det vel bare eksistert i korte øyeblikk i verdenshistorien, fordi noen alltid ønsker å øke makten. USA var jo tenkt å fungere slik, men det gikk ikke lenge før det gikk ad undas.

Tobin skatt? Kanskje. Mest interessant kunne kanskje en enda bedre begrensning av ren spekulasjon bli iverksatt. Idag kjøpes og selges aksjer av roboter på mikrosekunder. Hvorfor skal det være mulig i det hele tatt. En minimum transaksjonstid på en uke ville stoppet 99% av den rene spekulasjonen.

Kanskje en Tobin skatt på toppen av det? Men mest interessant er det at selskaper må få finansiert sin reelle verdiskapning og betale skatt av overskudd. Legg merke til at uten fraksjonsbanksystemet ville det heller ikke vært tilgang til kapital til å betale ut skyhøye bonuser i utgangspunktet. Verdiproduksjonen hadde dog vært den samme.

Spania - Ja, absolutt i trøbbel. Og her er det også gjeldsnivået som tynger. Mønsteret er det samme. I Spanias favør er at de har et noenlunde solid og skikkelig (regulert) bankvesen.

Problemet er at de, i likhet med "alle andre" har kjøreregler basert på Keynesiansk teori. Og Keynes var helt på jordet, det har jo krisen vi ennå er midt inne i bevist til fulle.

PS. Det er meningen vi skal tro krisen nesten er over - fordi psykologi spiller en stor rolle i dette spillet. Så ikke si det til noen ;)

Helge Samuelsen sa...

Noen begynner å få kalde bein?

http://www.abcnyheter.no/node/120820

Canute sa...

Apropos roboter i aksjemarkedet: Nettopp ble to nordmenn dømt til fengselsstraff for å ha handlet helt legalt med sånne roboter; problemet var at de tjente penger på det.

Dette skjedde ikke i Panama eller Burma, men i Norge (!)

Stor sak i DN ble det, ingen andre media sjølsagt.

Jeg studerte i etterkant nettdebattene.
Ville blånissene NÅ endelig skjønne at spillet faktisk ER rigget; at det ikke er konspirasjonsteori fra folk med hatt av aluminiumsfolie på hodet?

Men det er fortsatt Kristin Halvorsens skyld med alt, der i gården.
Sånne folk tror visst at "finanskrisen" (les depresjonen) skyldes fagforeninger og arbeiderrettigheter.

Jeg ER arrogant.
Folk ER jo dumme.
Jeg ER klokere enn flertallet :)

Men hvordan skal vi få ledet disse tåpelige sauene på bedre veier?

Helge Samuelsen sa...

Ja der ble jeg svar skyldig. Det blir vel umulig.

Rotschild Bros. skrev i et brev dengang de tok kontroll over Bank of London,

"Those few who can understand the system (check book money and credit) will either be so interested in its profits, or so dependent on it favors, that there will be little opposition from that class, while on the other hand, the great body of people mentally incapable of comprehending the tremendous advantage that capital derives from the system, will bear it burdens without complaint, and perhaps without even suspecting that the system is inimical to their interests."


Folk er enten sleipe nok til å ønske å tjene på systemet selv (og det er lett når man skjønner spillets regler), eller så er folk uvitende eller dumme.

Og på det jevne er det sant. De få som gjennomskuer dette blir ansett som idioter eller i beste fall særlinger fordi det er naturlig å anta at flertallet må ha rett. Spesiellt de viktige politikerne. Dette er en del av ansvarlighetsillusjonen. Men flertallet har jo de facto null peiling.

Canute sa...

Spania blir nok den neste svarteper :)

YO

Helge Samuelsen sa...

Og jeg som seriøst tenker på å investere i Spania ... På en intelligent måte selvsagt ;)