lørdag, mars 07, 2009

Energi - grunnkurs 3


Energisituasjonen i Norge burde være god, vi har meget gode forutsetninger for å kunne ha en solid og god forsyning. Statistisk Sentralbyrå sier:

Fra naturens side har Norge mye vannkraft, råolje og naturgass. Vi er blant de største råoljeeksportørene i verden.

Norge har en høy andel elektrisitet i energiforbruket. Kraftforbruket per innbygger er rundt ti ganger større enn verdensgjennomsnittet. Det skyldes bl.a. mye kraftintensiv industri, og at elektrisitet er en mer vanlig oppvarmingskilde enn i andre land.

Her avsløres umiddelbart en av de feilaktige påstandene til både kraftindustri, politikere og mange miljøvernorganisasjoner. Forbruket av elektrisitet skyldes ikke sløsing, men mye kraftkrevende industri, og at vi bruker mer el enn andre oppvarmingskilder. I og med at det ikke er ønskelig at industrien eller husholdningene skal driftes med fossilenergi - er det med andre ord en enorm fordel at vi bruker så mye elektrisitet. Å påstå at vårt forbruk av el fører til mer bruk av fossilenergi i andre land hvis vi ikke eksporterer faller selvsagt på egen urimelighet. Det er ingen fordel at norsk industri flagger ut og eventuellt drives av fossilenergi utenlands (eller for den saks skyld driftes med eksportert norsk el!), det er heller ingen fordel at husholdningene går over til andre energityper. Resultatet er i beste fall en jevnere fordeling av bruken av fossilenergi i europa, men ingen forbedring i totalt forbruk eller utslipp.

Snarere tvert imot fører en slik politikk til en katastrofal situasjon på energimarkedet. Norge burde holde på sin "grønne kraft" selv i størst mulig grad, nettopp for at andre land skal oppleve at når klikmakvoter og grønne sertifikater innføres, så vil deres industri ha et alvorlig handicap i forhold til land som har mye miljøvennlig kraft. Dette vil gi store incentiver til å legge om fra fossilenergi.

Men dagens politikk viser med all tydelig klarhet at det overhodet ikke finnes en slik strategi på politisk topp-plan. Snarere tvert imot er alt giret inn for å overføre kostnader i form av fiskale skatter over til borgerne av europa, mens storkapitalen og kraftmonopolistene skal få boltre seg fritt.

Med andre ord. Politikken som føres vil kanskje gi oss grønnere kraft på lang sikt, men det blir nesten på tross av valgt politikk snarere enn på grunn av valgt politikk.

La oss se på norsk energibruk (tabell SSB):


Som vi ser er om lag halvparten av norsk energibruk basert på el. Det er en meget positiv situasjon - fordi alternativene som vi ser stort sett er basert på fossilenergi. Teoretisk kan en tenke seg at for eksempel vedbruk kan doble eller triple seg, men det har som vi tidligere har vært inne på store miljøkonsekvenser. Fjernvarme høres greit ut, men den energien stammer også som regel enten fra elektriske eller fossil-drevne prosesser, slik at det er vanskelig å utnytte mer av dette i dagens situasjon uten å være avhengig av fossil/el i utgangspunktet.

Geotermisk energi, som Kompromissløse meninger har presentert opptil flere ganger før, kan gi både ny fornybar, bærekraftig og utslippsfri el/fjernvarme.

Av tabellen ser en raskt at andelen av fossilenergibruk i Norge til tross for vannkraften er vesentlig. Skal vi erstatte denne fossilenergien nytter det ikke med mer miljøvennlige biler basert på fossilenergi eller andre typer flikking. Det nytter heller ikke å kjøre biler basert på el eller hydrogen med mindre denne energien kommer fra nye energikilder. Det nytter heller ikke å tro at husholdningene i Norge skal spare opptil 50% av det totale energiforbruket i Norge, så dyrere strøm for å stimulere til energisparing er overhodet ingen løsning hvis målet er å erstatte fossilenergibruken og dermed utslipp av klimagasser. Dette kan synes selvsagt - men det kan altså tyde på at hverken politikere eller miljøvernorganisasjoner har skjønt dette. Subsidiært har de et annet mål enn å være miljøvennlige.

Sparing kan riktignok frigi el for å erstatte fossilenergibruk, men i realiteten vil normal vekst i økonomien/folketall mer enn oppveie dette, ihvertfall over noe tid, og det vil være en meget stor sannsynlighet for at vi ender opp med et minst like stort forbruk av fossilenergi selv etter en massiv og dyr spare-innsats. Uansett vil selv den mest optimistiske gjennomføringen av sparetiltak føre til at vi fremdeles har et massivt forbruk av fossilenergi. Jeg mistenker at vår politiske ledelse er klar over dette. Subsidiært er de enten inkompetente eller har en alternativ målsetting.

Situasjonen er enda verre på verdensbasis.

Som vi ser er brorparten av verdens energibehov dekket av fossilenergi. Selv den villeste optimist vil ikke kunne påstå at vi kan spare inn så mye energi at denne balansen vesentlig vil forrykkes. Her er det på sin plass å minne om at målet på sikt er 80% reduksjon av utslipp fra fossilenergi, og at tiltak basert på rensing vil være meget energikrevende og dyrt.

Selv om vi velger å kaste gode penger (som kunne vært investert i alternativ fornybar energi) etter dårlige så er dilemmaet det at skal vi rense større deler av utslippene fra fossilenergien så trenger vi MER energi for å kunne gjøre det. Skal denne energien komme fra et større forbruk av fossilenergi?

En slik løsning er i beste fall en illusjon. Verdens forekomster av fossilenergi går mot en uungåelig slutt.
Kilde: Future World Energy, Roper 2008. Vi er nå om lag på toppen av den sorte kurven, som representerer total tilgjengelig mengde fossilenergi. Den røde kurven representerer kull, den blå olje, og den brune naturgass. Sparer vi oss ut av denne situasjonen må en god del ønsketenkning og magi til! Fossilenergiressursene tar slutt om lag i 2300.

Hva med atomkraft? Lagrene her har uheldigvis med dagens forbruk en noenlunde tilsvarende utvikling som fossilenergien:

Kilde: Future World Energy, Roper 2008. Kurvene representerer to scenarioer. Den røde representerer den mest optimistiske analysen, den blå representerer en analyse basert på dagens reelle utvikling. Selv om en legger til en mulig bruk av Thorium representerer den tilgjengelige energien bare noen få prosent av det totale forbruket. Verst av alt, atomkraft er som en ser heller ingen evigvarende energikilde.

Alt dette er sannheter som de energipolitiske strategene må være klar over. Vår "månelanding" blir uavhengig av teknisk suksess før eller senere en krasjlanding, selv om vi skulle ta oss bryet med å utvikle Thoriumkraftverk som et supplement.

Skal vi være realistiske og angripe problemstillingen på en logisk og fornuftig måte, kan vi umiddelbart konkludere med at selv om energisparing og/eller CO2 rensing og/eller satsing på Thorium ikke i seg selv er "feil" - er det i lengden katastrofalt og ressurssløsende å basere en strategi på dette. Vi har to problemstillinger: Klimakrisen og energikrisen. Begge har en - og bare en langsiktig løsning. Heldigvis er løsningen den samme for begge utfordringene. Vi må bygge ut mer bærekraftig og miljøvennlig energi. Det finnes ingen annen løsning - ingen annen mulig strategi. Å rote med andre illusoriske tiltak er bortkastede ressurser og tid. Og uavhengig av om en tror på klimakrisen eller ei, vil energikrisen komme som et sleggeslag midt i trynet på verden når oljen og gassen tar slutt. Med dagens politikk vil våre etterkommere med stor sannsynlighet få to slike sleggeslag i rask rekkefølge. Først en energikrise som vil lamme hele verden. Så en klimakrise som ytterligere vil forverre situasjonen.

Vår generasjon vil være ansvarlige for en forbrytelse ikke bare mot planeten, men mot menneskeheten - vi har potensiale for å være verre enn Stalin, Hitler, Mao og Pol Pot tilsammen. Ganget med en faktor på 100. Minst. Og kursen er fremdeles stø mot Ragnarokk. Nidhoggr gnager og gnager...

Miljøvernere som vil vente med utbygging av ny kraft til den tid vil få seg en overraskelse. Når krisen truer, industri går i stå, mennesker fryser om vinteren og matproduksjonen synker fordi den blir avhengig av muskelkraft - når krisen allerede er her er det for sent. Det siste en vil tenke på er miljøvern eller klima. Vi vil forbruke alle tilgjengelige energikilder, hugge ned all skog, brenne det vi kan. Og vi vil ikke ha energi til den luksus å komme med fornuftige løsninger.

Som idiotene i en gammel komedieklassiker (Buster Keaton?) vil vi brenne opp treverket i båten for å fyre opp under kjelene. Og når det er gjort vil vi synke. Som en stein.

Det er nå - mens vi ennå har fossilenergi tilgjengelig at valget må tas. Det er nå vi må bygge ut ny kraft. Mye ny kraft.

Bare geotermisk kraft er i stand til å love å kunne erstatte 100% av fossilenergien uten vesentlige naturinngrep. Bare en total omstilling av nåværende politikk kan gjøre noe vesentlig med situasjonen. Å ikke innse dette er en kollektiv ferd mot galskapen.

Illustrasjon: Infinity, Sven Geier, JPL Caltech, gjengitt med tillatelse.


Tillegg: mer om geotermisk:

Hot Future for geothermal Energy

The status and Future of Geothermal Electric Power

MIT-led panel backs "heat mining"

Norway's Geothermal Energy Situation


7 kommentarer:

frr sa...

Som vanlig: instruktivt og oversiktlig. Men nettopp fordi du forteller hvor enkelt, eller vanskelig, dette er, er det grunn til å tro at politikerne vet det, men lukker øynene. Etter oss kommer syndfloden...

Utfordringen blir å få dem med makt til å ville gjøre noe, handle.

Helge Samuelsen sa...

Ja, både politikere og toppene i energimiljøene vet dette. At ikke Statoil eller Statkraft eller Lyse osv åpent arbeider for å få konkurranse kan en vel forstå, men at ikke våre representanter kan være åpne om dette og heller serverer svada er vanskeligere å forstå.

Det kan bare være fordi de tror folk flest ikke vil forstå dette.

Der tror jeg de tar feil. Desverre er det slik at det ikke legges nok press på de politiske miljøene til å få til forandring. For i denne saken kan en konkludere med at makt er viktigere enn faktisk fornuftig handling.

DER ligger utfordringen, som du sier. Velgerne må ta makten tilbake og kreve av våre folkevalgte at de spiller med åpne kort og at de ikke slipper unna med forenklet og misvisende tomprat.

Forhåpnentligvis bidrar jeg ørlite til å gi ammunisjon til nettopp en slik utvikling. Men her kreves det et fellesløft som vi nordmenn ikke har foretatt oss siden etterkrigstiden omtrent, samt en vilje til å tale maktmiljøene tvert imot - ikke akkurat en vanlig egenskap hos sedate norrbaggar. Har vi det for godt til å ta fornuftige valg for våre etterkommere?

kurt sa...

Kan bare slenge meg på frr og si at dette som vanlig var instruktivt og oversiktlig. Dessuten fullstendig overkommelig å forstå. Cut to the chase er et uttrykk, her roter du ikke med detaljer men går rett på sak. Det er ingen tvil om at alle konklusjonene er korrekte.

Så er det jo frustrerende at ikke alle energifolk gir oss like god oversikt. Som dere er inne på kan det være med vilje. Presentert slik ser en jo at den retorikken vi får nå fra de høye herrer ikke bare er villedende, men falsk.

Du burde vært på Stortinget, herr Samuelsen! Så hadde kanskje politikerforakten blitt betraktelig mindre. Eller så burde du hatt en konsulentjobb for de stakkarne som ikke begriper det grann.

Helge Samuelsen sa...

Politiker er vel det siste jeg ville være :) Da må man faktisk være taktisk i forhold til hva man sier. Det er ikke min stil.

Admiral_Gullars sa...

Aye. Ingenting å tilføre.
Men tror den gode mann fra Tou at vi vinner?
Klarer vi å få hamret fornuft inn i folk?
Jeg blir mer og mer i tvil om det.

Montag sa...

Du går grundig til verks :)

Selvsagt bruker kraftkrevende industri mye strøm, og selvsagt er ingen tjent med at denne industrien flyttes til andre land med større grad av fossil energiforsyning. Men jeg vil fastholde at vi sløser også. Hvordan kan det å ha åpne frysedisker i dagligvarebutikkene ikke være sløsing? Lys som står på i tomme rom? Bygninger som trenger masse energi til romoppvarming, når det ikke er noe problem å praktisk talt eliminere romoppvarmingsbehovet?

Kritikken din av Kurt Oddekalv er skivebom, synes jeg. Så vidt jeg vet har han aldri moralisert over privatpersoners bilbruk, men appellerer til politikere. Det blir usaklig å angripe personer som vil ha bedre kollektivtilbud for deres private bruk av bil.

Helge Samuelsen sa...

Gullars,

Nei, vi vinner ikke. Men vi kan stå med svette i pannen og si at vi gjorde så godt vi kunne.

En av grunnene tl at vi ikke vinner er at svært miljøbevisste, godt informerte og skikkelige folk som Montag (hei ;) HELLER ikke ser på saken i strategisk perspektiv. Da blir det bare flikking.

Montag

Nå sier jeg jo at energisparing ikke er "feil". Men energisparing er ingen strategi som har den minste betydning for sluttresultatet. Jeg vil langt heller at vi skal sløse med energien fordi den er miljøvennlig og billig og at vi har mye av den eller at vi skal fortsette med forurensing og utslipp og komme i klimakrisen og energikrisen. Det er en liten pris å betale at vi ikke samtidig som vi redder både miljø og sivilisasjonen ikke får føle at det "svir" på kroppen.

Det er flott å slå av lys i tomme rom. Jeg sier ikke at det er galt. Men størstedelen av året i Norge betyr det nesten ingenting på grunn av at vi også kan benytte varmen fra pærene. Men ok, spar gjerne strøm hvis det får deg til å føle at du har bedre samvittighet. Men det blir et FRYKTELIG galt resultat av slikt hvis vi tror at hvis vi bare sparer på strømmen så har vi bidratt til noe som monner. Det er ikke der vi bør ha fokus.

Men det er vel nettopp det som er i ferd med å skje? Vi holder på med en rekke tiltak som I VIRKELIGHETENS VERDEN ikke betyr diddly squat. Det aller farligste er å tro at en gjør noe når en egentlig ikke gjør det.

Nå kritiserte jeg vel uansett ikke Kurten så voldsomt? Men jeg leste nettopp en artikkel i et magasin der han oppfordret folk til å la bilen stå. Sitatet er hentet fra hans hjemmeside der han kommenterer at HAN har bruk for bilen. Jeg synes ikke dette er skivebom. For det er vel slik at hvis vi skal være ærlige så er det vel ikke så mange som kjører omkring på purt jævelskap for å forsøple planeten?

Og hva skal vi oppnå? Å legge ned distriktene slik at alle kan kjøre omkring i byene som gode borgere av pappastaten med verdens (sannsynligvis) fremdeles verste kollektivtilbud? Mens fossilindustrien får fritt spillerom utenfor denne drømmeverdenen?

Kurten er en okei fyr. Hvis han synes han har bruk for bilen, så er det helt ok for meg. Men kollektivtransport-mantraet har en holdt på med i så mange år at jeg snart ikke gidder høre mer om det. La myndighetene bygge ut kollektivtransport da. Det har jeg ingenting imot. Men vær så snill å la oss slippe å høre dem sutre over at de SKULLE ha bygd ut mer kollektivtransport. Den plata er det hakk i. I de områdene jeg er kjent suger kollektivtrafikken big time og er dyr som pokker.

Faren ligger i at folk skal prate om kollektivtransport i en 20 - 30 år fremover og tro at det hjelper. Som jeg har prøvd å påvise så gjør det ikke det. Det betyr IKKE at vi ikke kan ha to tanker i hodet og OGSÅ bygge ut bedre kollektivtransport. Jeg er ingen sløser og har ingen "gi F***" mentalitet privat. Faktisk ligger mitt energiforbruk vesentlig under gjennomsnittet. Men det betyr i den store sammenhengen ikke det grann. Fordi, som jeg har sagt tidligere: ALL PRODUSERT FOSSILENERGI BLIR FORBRUKT. Om den forbrukes i Norge eller et annet sted har ingen betydning. Zero. Nada. Zip. Prioritet en er å legge om til mer miljøvennlig energiproduksjon. Alt annet er detaljer.

Jeg prøver å tenke strategisk her og da kan jeg faktisk hverken henge meg opp i lyset på do eller frysedisker. Det betyr ingenting i det store bildet.