tirsdag, mai 16, 2006

På tide å flagge ut?Ikke uventet står kommunene i kø for å innføre utvidet eiendomsbeskatning. Dette til tross for at slike skatter er høyst usosiale, og skattlegger eiendom uavhengig av inntektsgrunnlag.

På denne måten vil enker ofte ikke kunne sitte igjen med huset, fattige vil ofte måtte gå fra gård og grunn, og et utilbørlig økonomisk press legges på mennesker som for eksempel på grunn av sykdom har redusert inntekt i en periode. Alle slike regressive skatter rammer de svakeste mest.

Men i Norge er vi som kjent nådeløse...

Ap-ordfører Thor Lillehovde i Ringsaker sier om utvidet eiendomskatt blant annet:
"Det er ikke urimelig at hytteeiere må bidra."

Uten å ta hensyn til at hytteeiere er mennesker som alle andre, og bidrar dermed tungt som alle i avgiftslandet Norge.

Videre sier Lillehovde:
"I dag rammer eiendomsskatten bare innbyggere i tettbygde strøk. Det er feil at bare halvparten av innbyggerne sikrer tjenestetilbudet i kommunen."

Og har glemt at alle betaler skatter og avgifter i dyre dommer utenom eiendomskatt, og at eiendomskatten nettopp har vært forbeholdt bynære strøk fordi det er urettferdig at mennesker som bor i områder med dårlig infrastruktur skal betale det samme som mennesker som bor i områder med god infrastruktur!

Også i Fredrikstad jubler Ap-ordfører Ole Haabeth for nye skattemuligheter.
"Vi ønsker hele kommunen som eiendomsskattkommune. At det kommer en lovendring er veldig bra. Det blir en enklere lov å forvalte."

Den enkleste loven å forvalte er vel strengt tatt å ikke ta inn eiendomskatt i det hele tatt, men det er selvfølgelig uaktuellt. Fredrikstad ligger på førsteplass i krigen mot de fattige i Norge, med landets høyeste satser på eiendomskatten.

Kristin Halvorsen, SV, sier :
"Forslaget rydder opp i et uklart regelverk, og gir kommunene økte valgmuligheter ved utskriving av slik skatt."

Valgmulighetene er bare
mer skatt, Kristin. Dette er nytale på sitt verste.

Slik går det altså når en sender
skattepartiene i regjering. Det kan se ut som om den mye annonserte kampen mot fattigdom føres med det utgangspunkt at de fattige (som snart inkluderer mennesker på gjennomsnittlønninger) skal tvinges til å emigrere. Vanlige mennesker skal tydeligvis mobbes ut av landet, slik John Fredriksen ble det.

Er det dette vi vil ha? Eller vil de rødgrønne få sitt pass påskrevet ved neste valg?

12 kommentarer:

Helge Samuelsen sa...

Seddelpresse er bare forordet! Her i Strand, hvor jeg bor, er det ca 1500 hytter, de fleste har privat vei, ingen renovasjon, etc. Ordføreren her har allerede uttalt at denne ekstrabeskatningen vil komme godt med i kommunekassen. Det foreligger overhodet INGEN planer om å faktisk knytte et tilbud opp til denne skatten. Stemmekveget er nå blitt melkekveg...

:o)

Victoria sa...

Et spørsmål...en eiendomsskatt vil vel i første rekke ramme de velhavende hardest da disse har det største beskatningsgrunnlaget? Alle de såkalt "fattige" i fredrikstad kommune omfatter vel også velstående hytteeiere på hvaler som benytter seg av byens infrastruktur uten å kunne avkreves betaling annet enn gjennom eiendomsskatten?

Eiendomsskatt vil vel også legge en demper på det etterhvert overhetede boligmarkedet. Avisene skriver at nå går vi for to boliger hver om vi har muligheten. Boligprisveksten har jo vært helt vill, og dette representerer da også en terskel for de fattige?

Helge Samuelsen sa...

Victoria,

Gode spørsmål. Og du har helt rett, eiendomskatt rammer de rikeste mest i kroner og øre, fordi de som regel har dyrere hytter og hus enn middelklassen. Alikevel er det slik at de rikeste også sitter med mest igjen ETTER skatt, og kan lettere ta slike omkostninger. Se linken til regressive skatter.

En direktør med millionlønn kan lett ta flere tusen ekstra i utgifter per måned, mens en standard barnefamilie ikke kan det uten at det går hardt ut over økonomien.

De aller fleste hytter i Norge er jo faktisk små, ofte med dårlig standard, og har ofte gått i arv i flere generasjoner. På grunn av pristigning på hyttemarkedet kan de alikevel være verd over millionen. En vanlig familie har ofte ikke økonomi til å betale eiendomskatt for disse beløpene, og kommer vesentlig verre ut økonomisk enn rikfolk.

Selv om kronebeløpet for middelklassens hytter blir mindre enn for rikfolkenes palasser, utgjør ethvert kronebeløp langt mer i prosent for gjennomsnittet enn for de rike.

Hytteeiere, inkludert de velhavende, betaler allerede for hyttenes infrastruktur. Jeg kan ikke se at det er logisk at mennesker som bare besøker en kommune skal betale på lik linje med fastboende for resten av infrastrukturen.

At eiendomskatt vil legge en demper på boligmarkedet er jeg sterkt tvilsom til. Ekstrem prisstigning, som vi har sett i de siste årene, har bare ført til at førstegangsetablerende tar opp mer gjeld enn de strengt tatt burde. Årsaken er nok at bolig ikke er en luksus. Alle må inn i boligmarkedet før eller senere uansett. Det har jo heller ikke lønnet seg å leie.

Enkelte politikere har snakket om å begrense lånetaket, eller sette opp renten for å motvirke at folk setter seg for mye i gjeld. Effekten av dette er i virkeligheten å sperre folk ute fra boligmarkedet! En høy eiendomskatt vil på samme måte gjøre det samme. Kommer vi i den situasjonen at unge mennesker ikke har råd til å etablere seg i Norge i det hele tatt, har vi et alvorlig samfunnsproblem.

For å ta et eksempel, jeg kommer opprinnelig fra Stavanger, men valgte å etablere meg et mindre sted for å spare penger på bolig. Dette var for 7 år siden. Nå snakkes det om at denne trenden akselererer. Unge mennesker har ikke råd til å etablere seg i Stavanger, og flytter ut mot Jæren. På kort sikt går dette bra, på lang sikt vil Stavanger miste unge mennesker, med forgubbing som resultat. Skattegrunnlaget vil også gradvis reduseres, med de konsekvenser det medfører.

Høye kostnader er ikke alltid samfunnsøkonomisk forsvarlig, selv om det på kort sikt gir penger i kassa.

Dessuten, og dette er et viktig poeng... "Rike" mennesker med dyre hus, hytter og biler, betaler jo faktisk skatt for dette gjennom lønnsbeskatningen! (formue) Vil en "ta" de rike, bør dette gjøres her, gjennom den eneste skatten som ikke er regressiv!

Victoria sa...

Jeg vet hva regressiv skatt er... men hovedpoenget mitt er at: Hvis dette kan bidra til en nedkjøling av eiendomsmarkedet, slik at spekulantene trekker seg ut og gir rom for dårligere stilte, bør ikke da dette være en god vei å gå? Hvis man f.eks. la inn en minsteverdi hvor eiendomsskatten ikke slo inn før 700.000 kr...

Dessuten synes jeg ikke så synd på de "stakkars" hytteeierne som må betale for tjenester de ikke bruker. Det er jo selve poenget med skatt: omfordeling. Har man råd til hytte, lever man ikke akkurat fra hånd til munn...

Vic sa...

Ups, så bare det øverste avsnittet... Skal nå lese hele svaret :)

Victoria sa...

Det er ikke den ekstreme prisstigningen, men den lave renten, som har muliggjort for høye lån for førstegangsetablerere. Ikke alle banker er seg sitt ansvar bevisst, det viser seg HVER gang ved renteoppgang. Prisstigning i forbindelse med ansvarlige banker og en annen rentesituasjon ville ført til et annet resultat...

En fordel ved eiendomsskatt vil også være at man kan sette et beløp der eiendomsskatt slår inn (ved f.eks. 1,5 mill), slik at man ikke rammer de førstegangsetablerte.

Det er forskjellige måter å ordne problemene på, f.eks. å stille eiendomsskatten opp imot inntekt, slik at det er forskjellige kombinasjoner av eiendomsskatt og inntekt som utløser eiendomsskatten. Slik unngår man å ramme dem som arver en hytte til 10 mill...

Optimal skatt er spennende.... og umulig :)

Helge Samuelsen sa...

Hei, Victoria!

:o)

Hovedpoenget er jo nettopp at dagens eiendomskatt rammer de fleste, også de som "tilfeldigvis" sitter med boliger som har steget sterkt i verdi. Mennesker som for eksempel eldre, som lever av pensjon, og som blir regelrett kastet ut av sin (allerede hardt beskattede) bolig på grunn av at de simpelthen ikke har råd til å sitte med den. Dette strider mot all sunn fornuft.

Jeg har selv vært involvert i en del slike saker (se mitt innlegg om eldreopprør i Forsand), og sett eldre enker gråte fordi kommunen har taksert deres gamle hus til markedspris, og forespeilet eiendomskatt på flere tusen i måneden, penger de ikke har. Dette er hjerterått.

Jeg ser muligheten av å sette en relativt høy innslagsgrense, men uheldigvis må den nok opp i mer enn 700 000 eller 1.5 mill. for å skjerme førstegangsetablerere. Ihvertfall i de fleste bykommuner. Poenget blir uansett at slike tak ikke vil fungere generellt sett over hele landet på grunn av store prisforskjeller, og vil bli en komplisert affære å administrere! De andre løsningene du skisserer er også svært dyre å administrere.

Poenget mitt angående pristigningen var kanskje litt klønete formulert. Prisstigningen på bolig (inkludert "vanlig standard") henger nok sammen med renten, det er riktig. Men når prisene stiger til det nivå de faktisk er på, uavhengig av grunn, har folk bare to valg, holde seg ute av boligmarkedet, eller ta opp for høye lån.

Jeg tror ikke noen tar opp større lån enn de må. At situasjonen blir så gal som den faktisk er skyldes rett og slett at å holde seg ute av boligmarkedet ikke er et alternativ på sikt.

Om bankene hadde nektet mennesker lån, så hadde de jo i virkeligheten nektet dem innpass i boligmarkedet! Bankene har jo dessuten sikkerhet i boligen, og så lenge markedet går oppover, er risikoen deres null. Det er urealistisk å tro at bankene i et fritt marked skal være "ansvarlige". Det skjer bare ikke. Deres jobb er å tjene penger.

Så, la meg si det slik, hvis samfunnet utvikler seg dithen at folk flest har liten margin å gå på økonomisk, så løses ikke dette problemet ved å påføre de samme menneskene enda flere utgifter! Det er det eiendomskatten gjør. Og selv om det er mulig å skjerme nyetablerte og lavtlønnte, er det jo faktisk ikke det kommunene gjør i praksis.

En effekt av tiltak for å begrense folks lån er uansett langsiktige, og hjelper ikke de titusener som faktisk er i den situasjon at de IKKE tåler en renteoppgang per idag. Med en høy eiendomskatt i tillegg tåler de bare enda dårligere høyere utgifter.

Derfor rammer eiendomskatt de svake langt mer enn de velstående, ikke bare i prosent av inntekt, men også i potensielle konsekvenser. Det er virkeligheten, og det er det jeg forholder meg til.

Det som alikevel skjer om mange ikke får råd til å bo, er jo faktisk at eiendomsprisene vil gå ned, det innrømmer jeg. Men de som taper mest på det er ironisk sett de svakeste som allerede har etablert seg. Eiendommene deres er plutselig mindre verdt enn banklånet! En økonomisk konkurs i en slik situasjon betyr evig gjeldsslaveri. Slik er verden.

Dessuten, holdes mange utenfor boligmarkedet på grunn av for høye priser, vil jo disse søke inn i markedet igjen i det øyeblikk prisene synker, slik at prisene atter går opp! Slik taktikk som du skisserer fungerer nok uheldigvis bare i teoretiske scenarioer. I virkeligheten blir det å gamble med menneskeskjebner!

Å ta inn mer skatt og omfordele denne gjøres aller best gjennom inntekstbeskatning, slik jeg ser det. Her er det jo allerede et progressivt system med bunnfradrag, fradrag for utgifter, skattlegging av formue, osv. Å lage enda et slikt komplisert system for å gjelde eiendomsskatt sløser bare ressurser.

Derfor er eiendomskatt det det er, et blindt usolidarisk middel for å ta inn penger. Punktum. Jeg liker det ikke.

Øystein sa...

Det er helt greit å mislike å betale skatt. Det er faktisk bra at folk ikke liker det. Men det er helt helt feil å fremstille eiendomsskatt, herunder "hytteskatt" som usosial. Det er alltid mulig å dytte noen pensjonister som "dessverre" sitter med eiendommer som er blitt svært verdifulle foran seg i propagandaen mot eiendomsskatt. Faktum er likevel at eiendomsskatt er en skatteform med svært få uheldige virkninger. Skatt på arbeid vil jo som kjent føre til mindre arbeid, skatt på formue gir mindre formue, men skatt på eiendom gir ikke mindre eiendom (men lavere priser).

Tilbake til pensjonistene: Det er økonomisk sett svært uheldig at pensjonistektepar sitter på sentrale seks-romsleiligheter, mens unge trebarnsfamilier må bo i fireroms langt fra bykjernen. En barnefamilies transportbehov er som kjent ganske mye større enn et pensjonistektepars. En eiendomsskatt kan fremskynde pensjonistenes flytting. Og hvis man mener at pensjonister skal skjermes fra flytting, er det en løsning på det også: Kommunene kan ta løpende pant i eiendommen etter hvert som skatten forfaller, og innkassere verdien ved flytting eller død.

Til Helge: Du skriver at du forholder deg til virkeligheten når du påstår at eiendomsskatt rammer de svake langt mer enn de velstående. Det gjør du ikke. For det første har de svake langt mindre eiendom enn velstående. Forskjellen i eiendom er langt større enn forskjellen i inntekt, for eksempel. Eiendomsskatt basert på markedsverdi vil i enhver realistisk utforming nesten utelukkende betales av den rikeste tredelen av befolkningen. For det andre har svake, særlig virkelig svake, langt større nytte av offentlige tjenester enn velstående. Flere offentlige tjenester, og dermed økt skattenivå, er dermed til gavn for de svake.

Victoria sa...

Ok, jeg kan vel ikke annet enn å si meg enig. Men på papiret! kunne det virkelig vært en fin tanke...

Jeg må bare kverulere over én liten ting. Du sier at "det er urealistisk å tro at bankene i et fritt marked skal være "ansvarlige". Det skjer bare ikke. Deres jobb er å tjene penger."

Det er i den saken to sider av samme sak. Slett risikovurdering vil føre til lavere inntjening.

Men enig i at bankene selvfølgelig ikke er "snille" og sørger for at folk tar lån som gir dem råd til fløte i kaffen osv. De skal bare ha pengene tilbake...

:)

Helge Samuelsen sa...

Ok, jeg gir deg delvis rett i at bankene i virkeligheten fort kan tjene mindre hvis de bedriver dårlig risikovurdering.

Uheldigvis er det slik at banker (og forsåvidt også meglere) ser rask fortjeneste som deres førsteprioritet, og i "gode år" håver de også inn på å være løsslupne. Når ting går mindre bra, har de jo allikevel sikkerhet i fast eiendom, og taper skjelden skjorta.

Og om de gjør det, kommer jo Staten som regel og redder dem!

;o)

Helge Samuelsen sa...

Øystein,

Her har vi nok helt forskjellig utgangpunkt. For meg er det soleklart at en stat som beskatter penger flere ganger, og tvinger svake økonomiske grupper til å selge sin eiendom på grunn av beskatning, er helt på jordet i maktmisbruk.

Dette synet er nok politisk basert, og jeg kan kun registrere at vi er uenige. For meg er det eieren av en eiendom som skal vurdere om det er hensiktsmessig å sitte på eiendommen eller selge, ikke staten. Noe annet er et totalt brudd på eiendomsretten.

At kommunen skal ta pant i eiendommen, slik du skisserer som en løsning, er direkte eiendomsran, slik jeg ser det.

"Skatt på arbeid vil jo som kjent føre til mindre arbeid, skatt på formue gir mindre formue, men skatt på eiendom gir ikke mindre eiendom", er et kvasi-aksiom som jeg er totalt uenig i. Skatt på arbeid fører ikke til mindre arbeid, med mindre beskatningen er for hard og tvinger en økning i SVART arbeid (de færreste bedriver det). Skatt på formue gir ikke nødvendigvis mindre formue, de mest formuende øker jo sine formuer fra år til år uansett, så det skulle være tilbakevist i praksis. Skatt på eiendom, derimot, gir faktisk mindre eiendom til de svakest stilte, fordi de ikke har RÅD til å ha eiendom.

Poenget her er at jeg er opptatt av at samfunnet ofte gir totalt blaffen i de svakeste, og kjører igjennom tiltak som ruinerer mange. For meg er "noen" (de er faktisk mange) pensjonister ikke noen jeg kjører frem for å score et billig poeng. Vi snakker om mennesker her, og et politisk system som har glemt å ta vare på enkeltmennesker, unge eller gamle, er modent for søppeldynga.

Etter min mening ;o)

Poenget er som følger (eksempel fra virkeligheten): I Gjesdal kommune utenfor Stavanger har boligprisene steget enormt fordi unge har problemer med å etablere seg i Stavanger på grunn av høye priser, og flytter ut til nabokommunene. Det har ført til at også eldre bebyggelse i Gjesdal (stort sett bebodd av pensjonister) også har fått høye prislapper. Plutselig innførte kommunen eiendomskatt, og flere eldre så at eiendomskatten ble uhåndterbar i forhold til deres pensjoner.

Skal disse eldre ofres på felleskapets alter fordi andre har bedre råd til å overta eiendommen? Skal retten til eiendom være knyttet til inntekt? Har ikke disse eldre vært i arbeid gjennom sitt yrkesaktive liv? Skal de utkonkurreres nå fordi de ikke lenger er yrkesaktive!??

Å kaste ut mennesker fra sin eiendom på grunn av skatter er rett og slett uhyrlig, og det hjelper ikke å argumentere for at de unge trenger boligene. Dette er blåruss-økonomi preik der medmenneskelighet er lagt på hylla i flertallsdiktaturets tegn.

Jeg forholder meg absolutt til virkeligheten, og har forklart hvorfor eiendomskatt rammer de svakeste hardt økonomisk. De rike har mer eiendom, ok, men de har også mer penger å betale skatter med. Hvis ikke det var tilfelle, hadde de ikke kunnet kjøre rundt i biler til over millionen i tillegg til å ha sine boliger. De rike har mer overskudd i økonomien enn folk flest. Og de fattigste har minst overskudd. Enhver økning i deres utgifter, uansett årsak, merkes brutalt. At en ikke tar hensyn til dette og viser medmenneskelighet viser bare at samfunnet går i feil retning, etter mitt hode.

Poenget kan ikke være å tvinge "fattige" over på sosialhjelp. Det er bedre for alle, inkludert samfunnet, om de kan klare seg selv. Det forutsetter en minste standard og kostnadsnivå på primære behov som faktisk er oppnåelig for de med minst inntekt. Hvis prisen for velferdsamfunnet er at vi ødelegger all mulighet for de svakeste å klare seg selv, er vi ute å kjøre, både etisk og økonomisk.

Hovedpoenget her er alikevel synet på privat eiendom. Skal staten beskatte eiendom på en slik måte at en "stjeler" den fra de svakeste har vi fått et samfunn som jeg ihvertfall ikke vil ha.

At andre vil gå i retning av et mer kommunistisk styresett med detaljplanlegging og en stat som tar avgjørelser over hodet på folk, må en leve med i et demokrati. Får de viljen, flagger imidlertid ihvertfall jeg ut lenge før jeg blir pensjonist! I rent selvforsvar!

Amund Lie sa...

Thor Lillehovde Ordfører Ringsaker
Bare Sjusjøen er Norges største hytteby med 3000 hytter . 5000 kroner pr hytte gir 15 mill. Om hytteeierne fortsetter og betale for vei vann ,renovasjon osv vil dette være ren netto for Lillehovde.
Man kan kalle det en seddelpresse?