onsdag, april 23, 2008

Kriminelle beskyttes av loven


Kriminelle beskyttes av loven. Ikke bare i forhold til å være beskyttet mot unødig maktbruk. Men også i forhold til å bli beskyttet for nødvendig maktbruk.

Hva er nødvendig maktbruk? For eksempel å forhindre et innbrudd, og etterfølgende borgerarrest. Lege Knut Sand Bakken fra Flekkefjord avverget et innbrudd på legekontoret ved å holde tilbake en av innbruddstyvene. Han kontaktet umiddelbart politiet, men politikontoret var ikke bemannet. Det tok 40 minutter før politiet kom. Bakken fikk 10 000 kroner i bot for unødig maktbruk.

Dette til tross for at borgerarrest er hjemlet i straffeprosessloven § 176.

En må etter dette fastslå at vanlige borgere (jeg har ikke 10 000 kroner å spandere på rettferdighet) faktisk bør være behjelpelige i kontakt med kriminelle. Helst servere kaffe og kaker, og for all del ikke ta kontakt med politiet. For politiet er ikke de kriminelles fiende, men de lovlydiges.

Men dette er ikke hele problemstillingen. Den ligger i at staten nok en gang øker sin makt til det allmektige. Staten ønsker også monopol på pågripelse av kriminelle. At staten har monopol på straffeutmåling er så sin sak, en ønsker jo ikke vigilanteordninger der borgere er jury og bøddel med rene lynsjinger. Men i det øyeblikk en er fratatt sin rett til å forsvare egen eiendom, liv og helse, er staten blitt en kriminell. En diktatorisk kriminell stat der privat eiendomsrett er en fiktiv størrelse.

At en ikke engang kan få politi på stedet der borgere hanskes med kriminelle innen rimelig tid er uansett en skandale, og her er det egentlig politiet som bør betale erstatning i hundretusenkroners- klassen for å statuere et eksempel. Men staten beskytter som alltid seg selv.

Statens manglende evne til å gi borgere rettigheter og beskyttelse nærmer seg uansett det uanstendige. Bedraget fortsetter.

10 kommentarer:

Admiral_Gringo sa...

Hvem kan egentlig nå lenger med rette benekte at Norge er ett pro-kriminelt samfunn?

Ett semikorrupt plutokrati vil erfaringsmessig utvikle seg i den retningen.

Dette danner stemningen for den påfølgende fascisme, som overklassen liker aller best.

Helge Samuelsen sa...

Legg også merke til at bøtenivået ligger på et slikt nivå at det fungerer effektivt for å avskrekke mot handlinger imot det etablerte.

Uten at en kan si at det brukes som "straff". Det er jo "bare bøter".

At nivået er slik at eliten kan drite i det (i den grad de blir tatt) mens arbeidere blir tilnærmet ruinert er selvsagt tilsiktet.

Admiral_Gringo sa...

Bøter skulle vært beregnet etter prosentandeler av formue + inntekt.

Da ville bøter svidd like forferdelig for alle.

Konrad sa...

Og det skal vi være glade for.

Dette kalles rettsstat. 17.mai feirer vi at til og med kriminelle og mulige terrorister beskyttes av loven.

Helge Samuelsen sa...

admiral,

Ja, jeg har før tatt til orde for at flate satser på bøter per definisjon er klassejustis.

Konrad,

Ja, men hvem beskytter offeret? Et samfunn som beskytter kriminelle og mulige terrorister - som du sier, er ingenting verdt hvis en ikke andre også har en rettferdig rettsbeskyttelse.

Legg merke til at jeg i utgangspunktet skrev: Kriminelle beskyttes av loven. Ikke bare i forhold til å være beskyttet mot unødig maktbruk. Men også i forhold til å bli beskyttet for nødvendig maktbruk.

Hvordan definerer man nødvendig maktmisbruk? Hvordan definerer man offerets rettigheter?

Jeg vil påstå at det er en relativt menneskelig reaksjon å gjøre nettopp det som denne legen gjorde. Hvorfor er DET definert som et problem? Det er et enormt skritt fra å "banke opp" noen og å holde dem igjen med makt.

Hvor er politiet ellers i slike saker? Henleggelse over en lav sko.

Ånei, hvis argumentet var at vi feiret 17. mai på grunn av at vi har slike gode rettsforhold - så anbefaler jeg å skrinlegge feiringen umiddelbart. Norge er ikke lenger et rettsamfunn - og det opplever de fleste ofre for "hverdagskriminalitet". De andre lever i troen på at vi ER verdens beste land... Av ren uvitenhet.

Derimot har selvsagt ikke 17 mai noe med slikt å gjøre - jeg undres hvorfor det dras frem - bare nok et eksempel på hvordan vår kvasi-historie har festet seg etter all propagandaen i generasjoner!

17 mai er grunnlovsdagen. Det er imidlertid IKKE slik at vi hadde lovløse tilstander før denne. Det eneste den sikret var selvstyre for Norge. Et selvstyre som - med tanke på hvordan vi forvalter det - knapt kan være verd feiring på annet enn ren og skjær nasjonalistisk grunnlag.

Helge Samuelsen sa...

Et annet poeng - som dog er svært viktig - er at de fleste rettstater faktisk har hjemmel for "Citizens arrest".

Det er selvsagt tull å påstå at en slik ordning ikke er del av en rettststat. Snarere tvert imot er det jo det stikk motsatte som er tilfelle.

En stat uten en slik ordning er per definisjon basert på null makt hos borgerne og er derfor etter all sannsynlighet fascistisk i en eller annen form.

I Norge kan en vel fremføre et godt argument for at dette skyldes ren inkompetanse snarere enn en bevisst politisk holdning, men det er i hovedsak irrelevant.

En rettstat er også basert på FOLKETS SUVERENITET - les dette nøye: folkets suverenitet. I denne saken ser jeg bare en ting. Folket har ikke engang et snev av suverenitet. Altså er alle forsøk på å rettferdiggjøre saken i lys av at det er et resultat av rettstaten fånyttes.

I tillegg bryter bøtenivået i Norge tydelig med prinsippet om legalitet. Dessuten - med det nivå av henleggelser som finnes i Norge (og forsåvidt andre land), så er også prinsippet om rettsikkerhet på ville veier.

Admiral_Gringo sa...

Jeg feirer ikke 17. mai.
Har ikke gjordt det på mange år.
Dette semikorrupte plutokatiet vi kaller Norge, er ikke min nasjon.

Alt tilhører noen andre her.
Jeg er en fremmed.

Helge Samuelsen sa...

Jeg tilhører heller ingen nasjon. Jeg er et fritt menneske :)

Å hylle nasjonen fremfor det frie mennesket kan aldri være aktuellt for meg.

Konrad sa...

Norge er et flott land på mange måter, men jeg ser ingen grunn til å hylle nasjonen underforstått at vi er fortreffelige mens de andre ikke er noe særlig.

Så lenge 17.mai er en hyllest til det rene og ubesudlede folk avstår jeg fra feiring.

Helge Samuelsen sa...

Det synes jeg er fornuftig, Konrad.

Det betyr jo ikke at all feiring av nasjonen er feil. Med rette perspektivet kan slikt være fornuftig. Uheldigvis synes ihvertfall jeg at en ofte har et noe usmakelig perspektiv.

Norge er et land like flott som mange andre. Kulturmessig står vi imidlertid tilbake for mange. Jeg mener bestemt at dette er på grunn av en politisering av vår kulturarv. Noe som desverre begynte omkring 1814, da det viktigste var å hevde seg nasjonalt for den nye nasjonen - edruelighet og ekthet ble satt tilside. Og en forfalsket ting som for eksempel Haraldstøtten for å misbruke vår virkelige kulturarv.

Å feire livet, å feire gleden, er ekte. Å feire "verdens beste land" er per definisjon noe som jeg aldri kan forholde meg positivt til.