onsdag, oktober 03, 2007

Miljøbløff


Miljøvernet er på villspor. Hva som fungerer og hva som ikke fungerer kan være vanskelig å forstå - nettopp fordi våre politikere også desverre har manglende forståelse av hva som er effektive virkemidler kontra hva som bare er effektivt i forhold til propagandavirksomhet og/eller pengeinnkrevning.

Satsing på gasskraftverk er ikke et skritt i riktig retning. (gasskraft øker utslipp av CO2)

Satsing på dieselbiler er ikke et skritt i riktig retning. (dieselbiler er en minimal innsparing i forhold til CO2 utslipp - og skaper nye utslippsproblemer i forhold til mikropartikler)

Satsing på CO2 kvoter er ikke et skritt i riktig retning. (kvotene gjør det mulig å fortsette utslipp - og kraftmarkedet priser forurensningsfri kraft likt forurensende kraft)

Satsing på videre uttak av fossil energi er ikke et skritt i riktig retning. (all produksjon leder til forbruk med dertilhørende utslipp)

Alikevel er dette myndighetenes strategi. De riktige veivalgene er tydeligvis for vanskelige.

Både myndigheter og private selskaper bør imidlertid arresteres når en bruker villedende reklame - spesiellt i klimaspørsmålet - fordi det står så store verdier på spill, og fordi resultatet av å ikke takle klimaspørsmålet på en effektiv måte har store konsekvenser for verden generellt og menneskets sivilisasjon spesiellt.

WWW.co2fri.no lover deg imidlertid å kunne betale for garantert utslippsfri kraft. I teorien er dette bra. Ved å velge bort forurensende kraft kan slik kraft teoretisk presses ut av markedet.

Men teorien stemmer ikke med virkeligheten. Fordi våre myndigheter svikter miljøspørsmålet totalt. Istedet for å legge tilrette for muligheten til å velge bort forurensende energi skaper hele kvotesystemet istedet et alibi for å fortsette som før. CO2 avgifter er også lagt på forurensningsfri kraft - og, viktigst av alt - hele kraftmarkedet er organisert som en eneste stor suppe der forskjellige typer kraft selges i samme marked - for samme pris.

El er samme vare uansett er argumentet. Og det er selvsagt riktig. Men effekten av produksjonen av el er overhodet ikke den samme. Og det er her fokuset bør være. Produksjon av forurensende el må ilegges avgifter - ikke bruken av el-markedets minste felles multiplum. Slik vil produsentene av forurensende el måtte konkurrere med billigere forurensningsfri kraft.

I og med at de største el-produsenter faktisk er statlige, forutsetter en slik strategi en fullstendig privatisering av kraftmarkedet. Myndighetene vil ellers skjerme sine melkekyr som ren reflekshandling - slik som de faktisk gjør. Å tro på annet har vist seg i praksis å være som å tro på julenissen. Kun når rene økonomiske forhold favoriserer renere kraft kan frie kapitalkrefter søke mot produksjon av renere kraft.

Teorien om at all el må bli dyrere er verre enn å pisse i buksa for å holde seg varm. Det har ikke engang begrenset effekt. Vi kan spare strøm så mye vi vil, men så lenge produksjon av forurensende kraft er skjermet for negative effekter, er det eneste vi oppnår at myndighetene kan bygge ut mindre ny kraft - som en må anta er negativt fordi ny kraftutbygging burde være basert på forurensingsfrie teknologier. På grunn av veksten i samfunnet gir vår eventuelle energisparing istedet myndighetene mindre incentiver til å fornye energiproduksjonen!

Slik blir vi lurt. Fordi kraftproduksjonen totalt sett er nasjonale anliggender. Og fordi ingen nasjoner i virkeligheten er interesserte i å gjøre radikale utskiftinger i teknologi.

Det er så mye morsommere å lage nye subsidieringsordninger for sine kjernevelgergrupper.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Detta blir fint! Denne månelandingen som kommer på fredag i statsbudsjettet vil mest sannsynlig gi de mest kjøpekraftige en mulighet til å kjøpe seg god samvittighet? Samvittighet over egen forurensing blir et spørsmål om hvor mye penger du har! De rikeste av oss kan bare kjøpe oss fri! Staten Norge med regjeringen i spissen driver bare en avgiftspropaganda! Det handler ikke om at staten Norge skal ta ansavr for noe som helst! På denne måten blir nok Norge en av de fattigste landene i Europa om få år! Vi kan se litt tilbake i historisk perspektiv så ser vi hva som har skjedd med de rikeste statene som trodde at de kunne leve på gullreserver i mange generasjoner! Norge kommer kun til å bli et foregangsland på symboler og tom retorikk!

Arve:)

Helge Samuelsen sa...

Dette har du rett i. Alle tidligere økonomier basert på råstoffer (inkludert importert gull) har gått dundrende konkurs - selv om staten alltid opplevde en gullalder kort tid før kollapset.

Ved å basere oss på status quo og avgiftspolitikk og symbolpolitikk er vi garantert å gå i samme fella.

Desverre har vi ikke lært noe av historien. Muligens blir vi selv såpass til advarsel at noe filtrerer inn i fremtidens tankegang. Dog - jeg er svært usikker på det. Ettermælet til statsmakten må sikres for enhver tid - så det er nok du og jeg som får skylden, Arve :O)

Milton Marx sa...

http://jp.dk/nyviden/article1115020.ece

Helge Samuelsen sa...

Milton, vet om det...

Men er det en regjeringsstrategi? Tror ikke det. Selv om det kanskje burde vært det.

Dessuten er det jo ikke økonomisk lønnsomt uten at el-prisen stiger.

Anders A sa...

Enig med deg i mye, ikke i alt.

Jeg mener du faller inn i svart-hvitt-tenking når du snakker om CO2-kvoter. Satsning på kvotehandel har fordeler og ulemper. Kjøp av kvoter i land _med_ utslippsbegrensning gir kostnadseffektiv utslippsreduksjon. Kjøp av kvoter i land _uten_ utslippsbegrensning (CDM), trenger ikke nødvendigvis gi utslippsreduksjon, men har likevel positive sider fordi det kan gi vekst på en relativt miljøvennlig måte i fattige land. Samtidig er det klart at kvotehandelen har sin bakside. Jeg er enig i at kvotesystemet kan skape et alibi i rike land for å fortsette som før. Det er tvingende nødvendig at vi starter omleggingen av samfunnet vårt NÅ. Det nytter ikke å vente til vi først har gjennomført alle billige tiltak i utlandet. Signaleffekten er også viktig, land som Norge må vise at vi er villig til å ofre noe selv.

Det nytter ikke bare skille mellom "forurensningsfri" kraft og "forurensende" kraft. All kraftproduksjon medfører miljøbelastning, også produksjon fra fornybare kilder som vind, vann, geotermisk, bio. Og mengden fornybar energi vi kan ta ut er tross alt begrenset. Dette mener jeg er kjempeviktig poeng som du overser når du snakker om avgifter.

Den mest miljøvennlige energien er den som ikke blir brukt. Energieffektivisering og redusert energiforbruk er ekstremt viktig, mener jeg.

Helge Samuelsen sa...

Anders A

Takk for en gjennomtenkt og god kommentar.

Som vanlig spissformulerer jeg, men det kan ofte være utgangspunkt for en debatt. Jeg er enig i at kvoter kan være en effektiv strategi - men bare i visse tilfeller - og bare med det utgangspunkt at de vrir bruken over til fornybare og forurensningsfrie (eller mest mulig sådan) alternativer.

Jeg er desverre redd for at det vi ser idag er en misbrukt anledning til å bruke kvoter effektivt. Så lenge kvotehandelen ikke gir reduserte utslipp er det jo bare flytting av penger og har lite med miljøvern å gjøre.

Et annet poeng er at jeg synes politikere generelt er mer interessert i symbolpolitikk enn effektiv politikk. Det er derfor svært viktig å holde debatten åpen i forhold til om valgt politikk er effektiv eller ei.

Og det er selvsagt uavhengig av intensjoner. Selv om intensjonene er gode, er selvsagt ikke det en garanti for effektivitet.

All den tid vi faktisk ofrer svært lite her hjemme ser jeg heller ikke at vi gir noen god signaleffekt per idag.

Jeg er imidlertid dypt uenig i at vi ikke bør skille mellom forurensningsfri og forurensende kraft. Hovedinnsatsen nå bør være å nettopp gå over til teknologi som ikke gir store naturinngrep og som heller ikke gir store utslipp av gift eller drivhusgasser. Det MÅ være jobb nummer en. Alt annet er å forlede oss selv til å tro vi har tid til å gjøre mindre justeringer. det er en luksus vi faktisk ikke lenger har.

Selvsagt forbruker alt forbruk ressurser. Og selvsagt gir alt forbruk av ressurser et fotavtrykk i naturen. Forurensing, derimot, er en annen sak. Energi produsert med for eksempel vannkraft med hydrogen som energibærer gir IKKE forurensing. Det forbruker selvsagt ressurser - men det gjør det å gå også! Men det viktige er å forstå at vi som mennesker ikke KAN eksistere uten et slikt fotavtrykk. Vi KAN ikke eksistere uten energiforbruk. Hadde vi levd som for tusen år siden med dagens folketall ville vårt forbruk av den tidens energikilder vært katastrofalt for miljøet!

Derfor må hovedfokus være å produsere energi på en mest mulig skånsom måte. Mindre forbruk av energi kan gjerne være i fokus også - men vil bare gi minimale effekter i forhold til en virkelig teknologi-overgang. Promille-effekter i forhold til vårt utslipp av drivhusgasser gir overhodet ingen effekt på sikt i forhold til global oppvarming for eksempel.

Og vi VET at vi kan produsere energi så godt om utslippsfritt! (Jeg er uenig i at det finnes begrensede energi-ressurser - geotermisk mantelvarme er i prinsippet uutømmelig og gir små inngrep i naturen)

Poenget er at vi klarer ikke engang idag å redusere forbruket for å kompensere for befolkningsvekst. Forbruket av energi går med andre ord opp uavhengig av hva vi foretar oss - med mindre vi reduserer forbruket vårt drastisk. Og da snakker jeg ikke om energiforbruk generellt - men om det totale forbrukersamfunnet.

Derfor synes jeg for eksempel fokus på mindre el-forbruk er å misse målet. Vi bør sikre at den energi vi MÅ forbruke (og hovedsaklig er faktisk dette varme og drift av husholdningsmaskiner som vi sikket ikke kommer til å gi opp uansett) - kommer fra fornybare og ikke-forurensende kilder. I Norge har vi allerede slikt 99% dekket med vannkraft og fokus på energisparing har faktisk promille-effekter i forhold til miljøvern.

Det er sannheten rent fysisk uavhengig av om noen synes vi bør spare energi eller ei. Det er med andre ord faktisk lite å hente her. Jeg ønsker at vi begynner med de områdene hvor det faktisk ER noe å hente først.

Rotet med avgifter på bensin og diesel - som for en periode favoriserte diesel - med nye avgifter på diesel igjen for å utjevne - er jo nettopp rot... Det har null effekt annet enn å forbruke ressurser som kunne vært brukt til å finne bedre løsninger.

Hva om vi hadde hatt en regjering som turde si at nå skal vi gå for el-biler...eller hydrogen-biler. Som et eksempel.

Personlig favoriserer jeg hydrogen - fordi batterier er forurensende i seg selv. Men det er irrelevant hva jeg synes. Folk med mer peiling enn meg kan sikkert avgjøre slike spørsmål. Men det forutsetter handlekraft.

Hva om vi kvittet oss med fossile drivstoff totalt? Det er fullt ut mulig. Og hvis vi faset det ut gradvis ville det ikke nødvendigvis kostet oss store summer.

Istedet har alle tidligere avgifter på fossile drivstoff ikke gjort annet enn å fylle statens pengebinge. I praksis har til og med avgiftene bidratt til å forelde bilparken med ØKTE utslipp som resultat. Kanskje det var på tide å kreve at pengene ble brukt til å bygge ut alternativ infrastruktur?

Jeg skal snart kjøpe ny bil. Det blir bensin. Ikke fordi jeg ikke kunne tenkt meg noe annet, men fordi i praksis finnes ingen andre alternativer (bortsett fra diesel - som jeg avstår fra pga av lokale giftutslipp). Med andre ord - selv om JEG personlig ønsker å AVSLUTTE bruk av fossile drivstoff blir jeg TVUNGET til å fortsette å bruke det pga dagens politikk. Et tankekors som påviser at politikken ikke fungerer?

Per idag er det bare rikfolk eller organisasjoner som har råd til å drive symbolpolitikk med å være miljøvennlige. Vi får ingen virkelige resultater med mindre teknologien gjøres tilgjengelig for "mannen/kvinnen i gata".

En må gjerne brette melkekartonger og slå av lyset på do (joda, selvsagt gjør jeg det også - og selvsagt bør alle gjøre det) - men hvis en tror det VIRKELIG monner så er en villedet.

Anders A sa...

Ok. Spissformulering kan være en god måte å få fram et poeng på. Jeg spissformulerer ofte selv. Diskusjonspartneren kan deretter få fram sitt poeng ved å nyansere :)

Jeg mener ikke at vi ikke skal skille mellom forurensende og forurensningsfri kraft. Jeg mente å si at et slikt skille ikke ikke er fullstendig dekkende. Dette fordi (1) all energiproduksjon medfører miljøbelastning; (2) mengden vi kan ta fra fornybare energikilder er begrenset. Når det er sagt så er jeg selvsagt enig i at det er forskjell på energiproduksjon, og at energiproduksjon med minst mulig miljøbelastning er det vi må strebe etter. I praksis innebærer det en utfasing av bruk av fossil energi.

Det er riktig som du sier at vi ikke kan eksistere uten å sette et økologisk fotavtrykk. Jeg mener imidlertid du grovt undervurderer den potensielle gevinsten ved energisparing og redusert energiforbruk. Ved å beyntte såkalt passivhusstandard ved nybygging av hus kan det totale energiforbruket reduseres med en fjerdedel. Mange boliger vil kunne bli helt eller så godt som selvforsynte med varme. Ekstrakostnadene er små, det er viljen det står på. Dessuten er en veldig stor del av strømbruken fullstendig unødvendig. I OECD-land utgjør standby-strøm mellom 3 og 13 prosent av totalt strømforbruk. I Norge lar vi strøm stå på i rom som ikke er i bruk, vi bygger stadig større hus, vi lar ovner stå på og vinduer stå åpne, vi lufter ikke effektivt, vi har terassevarmere, vi investerer lite i isolering, osv osv. Poenget mitt: forbedringspotensialet er enormt. Dessuten mener jeg vi bør redusere vårt materielle forbruk.

Jeg stiller meg absolutt positivt til geotermisk varme som energikilde, men velger å være nøktern. Greit nok at geotermisk mantelvarme i prinsippet er uttømmelig, men her må vi tenke ”i praksis”. Tall fra IPCC for ”mitigation potential; total emissions saved in 2030 (Gtonn CO2-eq)” sier at potensialet for geotermisk energi globalt er 0,43 Gtonn. Til sammenligning er tallet 1,88 for kjerneenergi, 0,87 for vann og 0,93 for vind. Hvis jeg forstår IPCC rett er det tilsvarende tallet for potensialet for energisparing i bygninger 5,6 Gtonn CO2-eq. Og da er ”behavioural og lifestyle changes” ikke inkludert! Jeg tar informasjonen fra tabell 4.19 i kapittel 4 i WGIII-rapporten og fra executive summary i kapittel 6.

NVE sier om fjernvarme: ”I Norge må en forholdsvis dypt for å hente ut lavtemperatur varme som kun egner seg til oppvarmingsformål. Moderne boreteknikk gjør dette mulig, men så langt har forsøk på å hente ut denne varmen ikke vært vellykket.”
http://webb2.nve.no/modules/module_109/publisher_view_product.asp?iEntityId=9373

Jeg mener det er naivt å tro at det er mulig å forsyne vårt vårt samfunn med energi uten betydelige og tragiske miljøbelastninger, hvis vi ikke på alvor går inn for å begrense vårt totale energiforbruk.

Helge Samuelsen sa...

Analyser av energipotensiale ved geotermisk varme baserer seg utelukkende på drivverdige ressurser basert på dagens benyttede teknologier - ikke dype dry-rock felt. Denne teknologien er IKKE i bruk ennå. Alle eksisterende forsøksanlegg av denne type har basert seg på boring i eksisterende varmelommer - ikke virkelig dype hull direkte oppvarmet av mantelen.

Disse varmelommene en til nå har testet ut har en levetid på knappe ti - femten år. Klart det ikke lønner seg. En må utvikle boreteknikker som kan trenge ned dypere. Dette er et teknisk problem som mer avhenger av vilje og visjoner enn fysiske begrensninger.

Og disse tankene er ikke tatt ut av løse luften:

http://www.technologyreview.com/Energy/17236/page1/

Slik teknologi jeg ser for meg er bare begrenset av boreteknologien og jeg gjentar - energimengden som eksisterer ved såpass dyp boring ER i praksis uendelig.

Men det er jo symptomatisk at vi velger å pøse på med ressurser innen oljeteknologi og bruker smuler på andre alternativer. Problemstillingen ved å bore dypere vil jeg faktisk tro at er mindre enn de utfordringer vi stod foran da vi opprinnelig skulle bore i nordsjøen.

Det er uansett også feil av NVE å hevde at lavtemperatur kilder ikke kan brukes til el-produksjon - media med lavere kokepunkt enn vann kan benyttes. Men det er en detalj.

At "verden kan reddes" ved energisparing er jeg ikke enig i. Ikke uten at denne energisparingen er ledd i en drastisk reduksjon av vår vekst. Og DET skjer ikke ved å for eksempel avgiftsbelegge el. Det eneste det fører til er at andre energikilder blir mer lønnsomme. Eventuellt at vi får for lite kraft når olje og gass eventyret tar slutt - og da får økonomien en så kraftig knekk at vi kan se bort fra for eksempel å bygge moderne super-isolerte hus.

Å tro at vi i fremtiden har ressurser til å være "fornuftige" med en (i så fall valgt) energiknapphet er ihvertfall minst like "naivt" som å tro at vi faktisk kan høste all den energi vi behøver.

En må gjerne bruke mindre energi ved å spare individuellt. Personlig har jeg liten tro på at dette fungerer godt nok. Ikke uten at energi blir vesentlig dyrere. Men det er et tveegget sverd. Fordi el produsert på rett måte (mest mulig naturvennlig og med minst mulige CO2 utslipp) er en forutsetning for eksempelvis overgang til hydrogen eller batteridrevne biler. Som du selvsagt vet er slik teknologi basert på energibærere, hverken hydrogen eller batterier er energikilder i seg selv.

Og hvis vi ikke klarer DEN overgangen - så vil vi ikke kunne oppnå hovedoppgaven - som vi altså er enige i at må være en utfasing av fossilbasert energi!

Altså. Jeg er for MER bruk av el. Fordi el produsert på et fornuftig vis er det eneste som kan åpne opp for å kunne fase ut fossile energikilder og stanse utslippene av CO2. Jeg ser IKKE for meg at vi i et slikt scenario kan forvente en vesentlig grad av energiøkonomisering av rent økonomiske årsaker. Vi kan ikke si jatakk, begge deler.

Og det er heller ikke nødvendig hvis vi faktisk klarer det kunstykket det er å kunne erstatte fossil energi med fornybar energi. Poenget er at selv om vi sløser endel er DET i så fall et mindre problem enn å fortsette på olje-galeien!

Men selvsagt er denne debatten preget litt av skinnuenighet. Jeg er ikke uenig i at det er en fordel å spare inn på energibruken. Uheldigvis vil en slik strategi alene gi det resultat at vi mest sannsynlig ikke kan begrense vår bruk av fossil energi, fordi vi ikke klarer å stable på beina alternativer. Og DET vil være katastrofalt.

Så - forutsatt at vi stabler på bena mer ren og forholdsvis billig el-kraft - og SAMTIDIG kan klare å iverksette energisparing - så har vi en nær perfekt situasjon.

Anders A sa...

Jeg får tygge litt på dette.

"Så - forutsatt at vi stabler på bena mer ren og forholdsvis billig el-kraft - og SAMTIDIG kan klare å iverksette energisparing - så har vi en nær perfekt situasjon."

Den uttalelsen kan vi enes om!

Helge Samuelsen sa...

Takk for det, Anders. Mitt hovedmål er uansett å argumentere for at klimautslippene nå er så store at marginale løsninger ikke lenger har (stor nok) effekt.

Samtidig vil det jo være en smart ide å ikke ødelegge økonomien totalt ved å forsøke å "leke" miljøvern. Som jeg synes de rødgrønne gjør akkurat nå.

Skummelt er det jo også med signalene om at utslippene bare øker - og at vi allerede er i en situasjon der selv 50% kutt sannsynligvis vil være nytteløst.

http://www.dagbladet.no/nyheter/2007/10/09/514533.html#comments_container

Det skal litt til å senke utslippene med 80% - som nå kan synes å være nødvendig - bare ved hjelp av avgifter.

:O)