torsdag, desember 07, 2006

Vindmøllerot


I tråd med min bakvendtlandteori skulle regjeringens tidligere utsagn om å være for mer fornybar energi borge for at de vil føre en politikk som legger alle hinder i veien for nettopp dette. Det kan synes å stemme. Vindmølleprosjektene møter veggen.

Vindmøller som teknologi er langt over 1000 år gammel. Industriellt ble de brukt spesielt i England allerede fra 1200 tallet. I Nederland ble de brukt til å pumpe vann i en evig kamp mot havet fra 1600 tallet. I USA var vindmøller en forutsetning for å pumpe opp vann fra brønner i det store prærielandskapet omkring 1800 tallet.

Norge trenger mer el-kraft. Vindmøller kan produsere el-kraft. Norge bygger nesten ikke vindmøller. Det er logisk i pottitlandet.

Ni av ti vindkraftprosjekter er lagt på is i Norge. Nasjonale løft for å sikre el-tilgang med vindmøller blir imidlertid gjort i vårt naboland Danmark. Nå har det vist seg at økt tilgang på elektrisitet fra vindmøller har senket strømregningen der. Selv om det altså ligger en "vindmølle" avgift (PSO-ordningen) på prisen av kraft, er nettoeffekten en gevinst, både for forbrukere og for nasjonen.

Vil vi kunne etterligne dette i Norge? Overhodet ikke. Vi har allerede avgifter så det holder, men de brukes til alt annet enn å satse på alternative energikilder. Noen millioner til tapsprosjekter som for eksempel pelletsovner viser ikke engang igjen i totalregnskapet.

Så, la oss for all del fortsette dansen om gullkalven. Mens vi ennå kan. Våre politikere har en inkompetanse og mangel på visjoner som beklageligvis vil gjøre "bakvendlandprinsippet" gyldig i mange, mange år.

9 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Det verste er at Danmark har vært slikt et flott eksempel på alternativer i mange år nå, mens man i norge (og de fleste andre steder egentlig) bare har stått og sett på.

Nå er ikke vindmøller totalt uproblematisk når det gjelder miljø. De, som all annen teknologi fører til enorme forstyrrelse i naturen, både når det gjelder produksjon og utplassering. Men hvis man skal velge noe som ødelegger minst, så er dette ganske så nært.

Helge Samuelsen sa...

Du har rett i at også vindmøller skaper enkelte problemer. Spesiellt hvis man, som i Norge, setter dem opp midt i hekkeområder for ørn, for eksempel.

Alikevel er hovedproblemet her vindmøllenes hastighet. Og det er igjen basert på moderne teknologisk tenking. Alt må tynes til ytterpunktene av toleranse. Sakteroterende blader med stor kraft kan lett gires opp til å drive dynamoer, og er automatisk mindre farlige. Og penere å se på...

Amos Keppler sa...

Ja, de gamle, "umoderne" vindmøllene er best.

Anonym sa...

Ni av ti prosjekter lagt på is? Det gleder meg stort å høre. Vindmøller er med på svekke arter som allerede er truet. I løpet av de åtte første månedene vindmølleparken på Smøla var i drift, ble ni havørner drept. Altså mere enn en havørn i måneden måtte bøte med livet bare ved dette anlegget. Havørna er en truet bestand, vindmøller er med på å svekke arten ytterligere. I tillegg kan vindmøller true bestanden av kongeørn, hubro og smålom. Det kan vel stilles spørsmålstegn ved hvor miljøvennlige vindmøller egentlig er. Det er trist at i miljøets navn godtas nesten hva som helst. Bare CO2 utslippene går ned så er det ikke så farlig at arter svekkes og kanskje forsvinner.

Helge Samuelsen sa...

Vindmøller er ikke noe stort problem for fugl så lenge de blir satt opp på en skikkelig måte. At vi her i Norge ofte setter dem opp i store vindmølleparker i utsatte områder er selvsagt ren idioti. En ser at vår politiske ledelse på ingen måte klarer å legge gode føringer - selv om de faktisk snakker varmt om fornybar energi.

Min kritikk av regjeringen her går først og fremst på at det ikke er samsvar mellom liv og lære. Visjoner og handlekraft mangler.

Skepsis og kritikk er imidlertid berettiget i forhold til mange av de planlagte prosjektene. Og i forhold til for eksempel eksisterende Smøla vindmøllepark er jo dette et skoleeksempel på slett planlegging - vindmøller i nærheten av store populasjoner ørn...

Dog skal ikke problemet med fuglekollisjoner overdrives - forutsatt at en tar hensyn til fuglene i forhold til plassering av vindmøller i utgangspunktet - det drepes for eksempel langt mer fugl i trafikken enn i vindmøller, selv i Danmark. Ingen tar til orde for at en skal forby biltrafikk av den grunn. I tilegg er ofte belastningen større på grunn av selve anleggsvirksomheten og menneskelig aktivitet enn kollisjoner.

Omfanget av en alvorlig klimakrise i fremtiden kan også raskt vise seg å ha større konsekvenser for fugler enn vindmøller.

Nå er det engang slik at verden - inkludert Norge - må erstatte fossilenergi med fornybare kilder enten vi vil det eller ei innen overskuelig fremtid. Vindmøller vil helt sikkert være en bidragsyter i så måte.

Jeg er alikevel som kjent(?) en varm tilhenger av geotermisk varme som hovedenergikilde i fremtiden. Og jeg ser uansett absolutt behovet for en grundigere evaluering av utplassering av vindmøller enn det som har vært tilfellet hittil i Norge. Kanskje møller til havs løser de fleste problemstillinger?

Anonym sa...

Problemet er bare at hele kysten fra Rogaland til Troms er habitat for arter som hav og kongeørn i større eller mindre grad. Ungfugler trekker langs etter kysten om våren og høsten. Derfor kan vindmøller på denne kyststrekningen være med på å svekke bestanden. Etter min mening finnes det ingen egnede plasser for vindmøller på denne strekningen. Kanskje møller langt til havs kan være en løsning?

At biltrafikk dreper småfugler er vel ikke noe argument for vi skal tolerere at hav og kongeørn bestanden skal svekkes/trues av vindmøller?

Jeg ser ikke på vindmøller på noe godt miljøtiltak fordi det monner så lite i den store sammenheng. At vindmøller skal være med på å kanskje forhindre en eventuell klimakrise og dermed trygge andre fuglearter er en vel søkt argumentasjon etter min mening.

Men en ting er vi enige om, og det er at geotermisk energi er et alternativ som bør utredes.

Helge Samuelsen sa...

Geotermisk bør så absolutt vurderes seriøst. Jeg kan ikke se noen grunn til at ikke denne energiformen alene på sikt vil kunne dekke hele vårt energibehov. Men det vil ta tid, i mellomtiden får vi se oss om etter flere løsninger, og vindmøller er ikke av de verste, slik jeg ser det.

Vidmøller kunne lett stått for minimum 20% av vår samlede el-produksjon (ved like stor satsing som Danmark), det er ikke akkurat noe lite tall. Dessuten viser data fra USA at hver vindmølle i gjennomsnitt dreper nær to fugl per år. Det er uheldig, men akseptabelt i forhold til at de fleste andre foretak vi mennesker bedriver også dreper blant annet fugler. Dette er også tall som er relevante for eldre vindmøller med større hastighet enn moderne vindmøller, så tallet er faktisk på vei ned.

Nye design som stående blader er langt "snillere" mot fugler, med nesten null "drapseffekt" - og det er meg en gåte at en ikke utvikler slik teknologi istedet for mer tradisjonell bladteknologi her i Norge.

En rapport fra 2003 i USA sier: "raptor mortality has been absent to very low at all newer generation wind plants studied in the U.S."

Med andre ord: Teknologien betyr noe! Vindmøller er ikke bare vindmøller.

"At biltrafikk dreper småfugler er vel ikke noe argument for vi skal tolerere at hav og kongeørn bestanden skal svekkes/trues av vindmøller?"

Nei, så absolutt ikke. Ingen type vindmøller bør etter mitt syn settes opp i slike områder. I vår iver etter effektivitet leter vi per idag alltid opp de mest effektive stedene, når et mer avslappet forhold til effektivitet kunne åpne opp også for mer miljømessige egnede områder. Det er ikke bare ved kysten at vindmøller kan fungere, men her mangler en jo totalt føringer og kontroll fra myndighetenes side. Som vanlig, kunne jeg lagt til.

Dog kan det sies at uten sammenlikning drepes det langt flere fugl ved at de flyr inn i glassruter enn tallene fra trafikk og vindmøller tilsammen. Selv katter dreper mer fugl enn vindmøller selv i områder med vindmølleparker. El-ledninger og kommunikasjonsmaster dreper langt flere fugler enn vindmøller og katter tilsammen. Fuglepopulasjoner tåler ganske hard beskatning, og man må se ting i perspektiv. Det er stort sett bare predatorer som ikke finnes i store antall som er utsatt. Og det må vi ha i bakhodet ved valg av utplassering.

Dog viser tall fra USA (NWCC) at selv om hver vindmølle som nevnt i gjennomsnitt dreper noe i underkant av to fugler per år, så er tallet for predatorer bare 0.006! De fleste predatorer blir drept i områder der vindmøller aldri skulle vært satt opp i utgangspunktet (som for eksempel ved Altamont)

Vindmøller til havs løser nok uansett de fleste problemstillinger i forhold til fugl, slik jeg ser det. Om kostnadene er noe større, er ikke det et problem på sikt, da prisen på fossilenergi uansett vil stige. Faktisk burde vi pålagt slik forurensende energi enda mer avgifter enn idag - forutsatt at alternativene eksisterte. Det gjør de ikke idag, og flere avgifter kan derfor ikke forandre et svært lite priselastisk system uansett, selv om vi skulle ønske eller håpe på det. Men det er en annen debatt...

Miljøkrisen er nok imidlertid desverre reell, og vil ha enorm konsekvens i fremtiden for habitater, spesiellt hvis vi ikke snart innser realitetene og begrenser våre utslipp - men det er ikke noe argument for å "ofre" fugl idag, da har du nok misforstått meg. Selv om jeg nok tror vi både bør og skal bygge ut vindmøller - er det av stor viktighet at både plassering, type og størrelse blir tilpasset på best mulig måte. Det er viktig at ikke energibransjen får fortsette sin rovdrift slik som oljebransjen gjør det idag!

Nettopp derfor er stødig politisk styring og kontroll i tillegg til bedre økonomiske rammevilkår viktige for å kunne bygge opp kompetanse på ikke bare fornybare, men også økologisk bærekraftige alternativer i fremtiden.

Anonym sa...

Havørna er ikke trua... Den ble tatt av rødlista for en stund siden!

Helge Samuelsen sa...

Det er korrekt. Men bare siden ifjor 2007)

Jeg ser problemet med fugledød pga vindmøller som en viktig problemstilling, men etter det jeg har inntrykk av, er den noe overdreven.

Dog mener jeg nå at geotermiske anlegg vil være mer egnet enn vindmøller som hovedsatsing i fremtiden, og anser derfor problemet som "løst" uansett.