søndag, januar 30, 2011

Debattstrømmen?

Eller kanskje det skulle vært debattdrømmen?

Knut Johannessen (Vox Populi) har jeg stor respekt for. Dog synes jeg jo det er som forventet at desto større innpass i mainstreams synserverden, desto mer mainstream og "ansvarlig" blir meningene ofte. Det er umulig å kritisere i seg selv. Det er slik det er.

Lite samfunnskritikk fra den kanten i det siste med andre ord. Og det er litt synd.

Eller kanskje lider jeg bare av misunnelse fordi vi som proklamerer "dommedag" og elendighet ikke får den oppmerksomhet mange kanskje skulle ønske vi fortjente. At det finnes mye systemfeil i verden i dag kan det ikke være tvil om, en verdensøkonomi konstant på kanten til kollaps, politisk og industriell overkjøring av advarslene fra verdens klimaforskere - som to eksempler på en verden beviselig i ulage ...

Nåja. Til saken. Johannessen analyserer her med knivskarp innsikt (ja, han er god!) den sedvanlige politiske respons i strømdebatter. De fleste er nok enige i akkurat den analysen, politikerne kjører på autopilot, og har liten interesse av forandring. Men så konkluderer altså Johannessen:

"Dessverre er det ingen barn i salen som sier at strømmen ikke har klær på. At strømmen i Norge kanskje ikke er så dyr. (Bortsett fra i noen perioder) Og at dersom vi setter ned prisen når alle bruker mye strøm så blir det mørkt som i helv…. Og at fordi strømprisen i store deler av året er lav, så sløser vi noe vanvittig.Vi bruker 70% mer strøm enn Medel-Svensson og 4 ganger så mye som danske snitt-Preben."

Med andre ord, politikerne har egentlig rett når de ikke foretar seg noe. Systemet er så rettferdig og greit at, og vi vet (som vanlig) egentlig ikke hvor godt vi har det.

Nå skal jeg la det ligge at Stoltenberg har lovet ENDA mer kraft til Europa i en situasjon der vi allerede eksporterer slik at strømkrisene på kontrollert måte (får vi håpe) alltid ligger rett rundt hjørnet hver eneste vinter. Slike feberfantasier der det viktigste incentivet ser ut til å være å selge norges nasjonale ressurser i bytte mot politisk valuta og goodwill - eller er det rett og slett godt gammeldags skryt? - faller på egen urimelighet. Vi kan ikke selge mer strøm enn vi har. Og vi selger allerede maksimalt av det vi kan. Ytterligere nedtapping av strømmagasinene hver vinter kan bare gi en situasjon der vi blir avhengige av kraftigere linjer for import, og skaper ikke mer strøm på markedet. "Europas batteri" kan ikke gi mer energi annet enn i festtaler.

Og hvem er det som egentlig tror på Stoltenberg når han sier at norsk eksport av strøm skal holdes igjen i påvente av lite produksjon fra europas vindmøller? Skal han nå gi føringer for strømprodusentene - noe han konsekvent nekter for å kunne gjøre for å avhjelpe høye innenlandske strømpriser? Det blir nok snarere null kontroll og full produksjon som før. Kanskje litt mer når vinden ikke blåser.

Vi styrer uansett mot følgende situasjon - vår vannkraft i bytte mot dyrere importert strøm. Realitetene i dette er allerede klare, det er bare motivene og propagandaen som avviker fra virkeligheten.

Sa jeg at jeg skulle la dette ligge? My bad.

Strømproduksjonen er en del av vår infrastruktur. Den som selger sin infrastruktur er en idiot. La oss si at du selger en del av infrastrukturen i huset ditt. La oss si dassen. La oss si at for eksempel internasjonale Veolia kjøper opp dassen din. De har jo per idag som strategi å kjøpe opp annen infrastruktur, kollektivtransport, vannforsyning etc, for å tjene penger. Og det er jo helt greit? Å tjene penger mener jeg?

La oss si at Veolia innledningsvis krevde ti kroner for bimmelim og femti for bommelom. Og at de som strømprodusentene fikk så gode avtaler med myndighetene at de fikk fakturere kunden også for alle kostnader ved vedlikehold og oppgradering av dassen din. Og så setter de opp prisene etterhvert selv om deres omkostninger ikke øker fordi prisene i andre land er høyere. Var dette en god deal?

Dårlig eksempel? Vel, sammenlikninger og analogier er sjelden helt treffsikre. Jeg synes dog det er et godt eksempel. Men la oss ta et annet.

La oss si Veidekke kjøper opp motorveien mellom Stavanger og Sandnes. Og alle andre veier som går i samme retning. Og at de tidobler de eksiserende bompengene fordi de ønsker maksimal inntjening. Helt uavhengig av om de inngår prissamarbeid med NCC Roads, Kolo etc (som sjefen sjøl selvsagt ikke vet noe om) for å pumpe opp prisen ytterligere - ville dette være en god situasjon?

Samfunnet måtte jo bestått av idioter for å gå med på noe slikt.

Og følg med - for her kommer poenget: I kapitalistisk teori består markedet av en kjøper og en selger. I den teori som kapitalister flest (inkludert statskapitalister) ønsker at vi skal akseptere finnes bare selger, og kjøper er underlagt selgers makt. Det er jo greit for kapitalister som stort sett er selgere. Men dette er ikke free market capitalism, det er bare slik vi er hjernevasket til å tro at det er.

Noen ressurser er felles, enten vi liker det eller ei. Det er ikke privatpersoner som kjøper veier eller kraftverk. Slikt blir BESTILT av fellesskapet gjennom politiske prosesser. Slikt er helt i tråd med libertariansk politikk. Fellesskapet er en fysisk virkelighet, og ikke noe kapitalister kan avfeie som sosialistisk pjatt. Og fellesskapet bør i alle samfunn, store som små, bestille tjenester på en slik måte at selger av disse tjenestene ikke flår dem og kommer i monopolsituasjoner der selger sitter med alle kortene. Det er nemlig idiotisk.

Så - har Norge bestilt leveringssikkerhet for strøm? Nei, vi har ikke det. Vi har gitt bort naturressurser til selger uten å sikre oss. Vi er med andre ord idioter.

Vi har også tillatt flertallsdiktaturet å bruke basisvaren strøm som skatteobjekt. Vi er verre enn idioter.

La oss se på argumentet om at strømprodusenter og andre må få operere i frie markeder, og ta den betaling de kan få.

Har vi frie markeder? Kan jeg sette opp en egen vindmølle i hagen og produsere egen strøm som jeg vil? Kan småkraftverk poppe opp i enhver elv og å ettersom folk ønsker? Selvsagt ikke, slikt er kontrollert gjennom konsesjoner og regelverk.

Så gjenstår altså bare å innse at makta lager regelverk som passer dem selv. Ergo finnes ingen frie markeder, så det argumentet kan diskvalifiseres.

Men skal det ikke være likt for alle? Bør ikke norske forbrukere betale det samme som andre europeiske forbrukere? Skal vi ha fordeler av en naturgitt overflod av elektrisk kraft? Ok. La oss da pålegge alle norske industrier som klarer å produsere billigere enn utenlandske produsenter en avgift for å utjevne??? Nei, for pokker, kapitalisme er faktisk tuftet på at fortrinn skal være del av konkurranseevne. Skal vi gi bort oljeinntektene våre også? Det er jo "feigt" at vi har dette fortrinnet?

Men dette blir egentlig en skinndiskusjon. Det er ingen som egentlig ønsker denne type likhet. Det som ønskes er maksimering av inntjening. Punktum.

Og da hjelper det godt å så litt dårlig samvittighet i befolkningen. Norges Statsbaner skryter imidlertid av at de kjører på ren vannkraft. Her i Norge er det bare borgerene som bruker kullkraften vi importerer, så fandeninnvoldske og skumle er vi. Og bruker vi mindre strøm ved å gå over til ved eller oljefyring, så er vi jammen meg miljøsvin da også. Jeg benytter her anledningen til å takke regjeringen og flere miljøvernorganisasjoner for å skyte miljøsaken kraftig i foten. Neste skritt er å kappe den av. Så får vi ikke bedre miljø, men ihvertfall dårligere samvittighet. Men det var et sidesprang ...

Bruker vi mer energi enn danskene og svenskene? Det er en mer relevant problemstilling, selv om hensynet til "likhet" som sagt egentlig er irrelevant. Uansett er det energi som er varen her, ikke strøm. Norges strømforbruk kunne kraftig reduseres hvis vi forbrukte mer ved, fyringsolje eller gass. Men det ønsker vi jo heller ikke i vår schizofreni.

Store Norske Leksikon sier:

"Totalforbruket av energi er forholdsvis likt i mange industrialiserte land. Høyt elektrisitetsforbruk faller ikke alltid sammen med høyt totalforbruk av energi, men skyldes gunstige kraftressurser, særlig vannkraft og kjernekraft (som i de nordiske land unntatt Danmark). Høy industrialisering og kaldt klima bringer totalforbruk opp. Et lands energiforbruk kan ikke uten videre sammenlignes med et annet land uten samtidig å ta hensyn til den energimengden som inngår i produksjonen av så vel importerte som eksporterte varer. Lavt forbruk av energi per capita i utviklingslandene skyldes lav grad av elektrifisering. Forbruk i husholdninger som er forsynt med kommersiell energi - olje, gass og elektrisk energi - er ikke vesentlig lavere i utviklingsland enn i mer industrialiserte land. I lite industrialiserte samfunn hentes mye energi direkte av forbrukerne i form av trevirke og annet brensel og utenom kommersielle ordninger. Dette fanges ikke alltid opp av statistikken, og det ville bringe forbruket per capita opp i mange utviklingsland."

Statistisk Sentralbyrå skriver:

"Norske husholdninger bruker ikke mer energi enn husholdninger i andre land med lignende klimaforhold, fordi vi bruker mindre av andre energikilder enn strøm. Figur 5 viser at totalt energibruk per person i mange andre land ligger over forbruket i Norge. Det gjelder land som også har kalde vintre, som Finland og Canada. Strøm, naturgass, ved, oljeprodukter og fjern-/nærvarme er viktige energikilder i husholdninger i mange land, men det er store forskjeller i sammensetningen av energibruken. I USA, England, Canada og Tyskland er energibruken i stor grad basert på naturgass. I Danmark, Finland og Sverige er fjern- eller nærvarme viktige oppvarmingskilder. "


Interessant? Interessant nok forbruker nordmenn heller ikke vesentlig mer energi enn for eksempel franskmenn, til tross for en meget stor forskjell i klima (hint - vi har det kaldere). Interessant er det at forbruket i Frankrike og Tyskland er relativt høyt - til tross for høyere priser. Noe som skyter hull på prisargumentet. Interessant er det også at det er industrien som forbruker mest energi. (70% følge SSB) I Norge forbruker for eksempel oljeindustrien alene mer energi enn Trondheim by.

Tallene i tonn oljeekvivalenter per capita er uansett som følger (Kilde Store Norske Leksikon 2009):

Sverige: 5,74

Danmark: 3,69

Norge: 5,90

"Vi bruker 70% mer strøm enn Medel-Svensson og 4 ganger så mye som danske snitt-Preben."

Det kan så være, men det er da også knekkende likegyldig. Det er bare Danmark som skiller seg noe ut med mindre energiforbruk. Men når man tar høyde for at det er type og mengde industri og klima som først og fremst bestemmer disse tallene, så blir det uansett som å sammenlikne epler og bananer.

Hva med argumentet om at billigere strøm vil gi kollaps i nettet? Til det er å si at strøm er regnet som en svært lite elastisk vare av de fleste forståsegpåere. Det betyr at pris har LITE å si for forbruk. At nettet er dårlig og turbiner i vannkraftverkene heller ikke er oppgradert gir store tap i potensiell tilgjengelig energi, men dette er neppe folkets feil. At vi henter strøm fra utlandet betyr også store tap i linjenettet. (7% som et minimum ifølge NVE). Så store tap at de i seg selv spiser opp innenlandske enøktiltak. I den grad vi skulle ønske å spare strøm i Norge er det faktisk mer å hente ved å tvangsnedlegge mer industri med høye avgifter. Så kan vi se om vi kan leve av det. Største vekst i strømforbruk i Norge er ikke privat forbruk - det har gått tildels kraftig ned per capita - men økning i innbyggertall og vekst spesielt i oljenæringen.

Propagandaen om at vi er noen energiverstinger og helvetes sløsere, døgenikter og idioter som må forstå at det er til vårt eget beste at vi nuller ut eventuelle fordeler vi skulle ha i dette kalde, forblåste berget i nord vil nok imidlertid fortsette. For slik vil kapitalmakta ha det. Og nyttige idioter vil alltid remje om hvor bra vi egentlig har det, og at vi derfor får akseptere prissamarbeid etter mafiametoder.

For det er til vårt eget beste at illusjonene opprettholdes. Synes noen.

Andre synes at vi bør produsere MER billig elektrisk strøm, fortrinnsvis fra fornybare kilder, eksempelvis fra geotermi, slik at fossilenergi ikke bare blir erstattet FØR vi får den ellers uungåelige energikrise, men også fordi eneste sjanse til å nå klimamålene er en meget rask utfasing av fossilenergien.

Makta synes vi FØRST skal tjene maksimalt på fossilenergien, og ta kuttene når vi har forbrent det vi kan av den. At de samtidig kan flå leilendingene i føydalsystemet ved å spille på diverse løgner i energimarkedet er en bonus.

6 kommentarer:

Canute sa...

Det handler mye om å skape skam og underdanighet i arbeiderklassen.
Anklagene om arbeiderklassens energi-sløsing er tilbakevist saklig gang på gang (her i innlegget også) men demoniseringen av den kvite norske lovlydige arbeidende heterofile mann fortsetter over i parodiens og satirens verden.

Vi får smøre oss inn i skosverte, bli homofile og kriminelle, og for all del ikke jobbe mer; da ville nok verden bli reddet (ironi-alarm)

Canute sa...

Vox har vel forøvrig med sitt innlegg tatt det endelige skrittet bort fra å være folkets røst til å bli Høires røst.

Dette vil sikkert gavne Vox, men det gavner ikke bloggemiljøet i Norge som driver med samfunnsanalyse.
Vi har "mistet" Vox, og han reknes ikke som en blogger lenger av meg iallefall.

Helge Samuelsen sa...

Canute,

Vox vil bli "savnet". Men dette er prisen for "ansvarlighet". Ansvarlighetsillusjonen er jo samfunnslimen.

Dessverre er det en lim som gagner eliten, og ingen andre.

kurt sa...

Vel blåst! Med løgn skal landet bygges synes å være det nye motto.

Canute sa...

Løgn og skam skal gå nedover.
Glamour og penger skal gå oppover.
Landet bygges ikke lenger, det plyndres.

kurt sa...

Du har rett, landet plyndres.