fredag, september 29, 2017

Blendverk - Genesis/de ti bud

Blendverk er den vanlige måten å forme de historiske vrangforestillinger som maktmennesker bruker for å styrke sin posisjon. Over generasjoner blir slike blendverk styrket og tilslutt er det virkeligheten blir fremstillet som illusjonen.

Menneskets virkelighetsbilde er bygget opp av et utall slike faktiske illusjoner. Religiøse og politiske memer lever sitt eget liv uavhengig av den objektive virkelighet, og kjente psykologiske effekter trer i kraft slik at hver enkelt menneske både bevisst og ubevisst beskytter løgnene som ble programmert inn tidlig i livet.

Slike blendverk overses i regelen elegant selv når man intellektuellt vet sannheten fordi mennesket har en enestående evne for kognitiv dissonans. En egenskap som sannsynligvis må klassifiseres som mer betegnende for arten Homo Sapiens enn evnen til logisk tenkning og oppgaveløsning.

Man kan bare håpe at denne tilstand er et transient fenomen og at menneskets utvikling ennå ikke er ved veis ende. Men så langt er Overmennesket neppe engang antydet i vår felles kultur. Snarere er det tegn til regresjon.

Kompromissløse meninger vil i denne forbindelse påpeke et blendverk som illustrerer saken godt. Flertallet har en tendens til å se på Genesis - Første Mosebok - som et eldgammelt dokument som kanskje ikke akkurat ble nedtegnet ved verdens skapelse, men som ihvertfall omhandler denne, og således må historien i seg selv være eldgammel.

Så er ikke tilfelle. For det første er forbindelsen til Moses - derav navnet - totalt oppdiktet. Akkurat det blir ikke bedre av at bibelhistorikere lenge har visst at Moses er mytologisk, men dette er ikke hovedproblemet. Bibelhistorikere har visst enda lenger at Genesis/Første Mosebok kom til under det Babylonske eksil (ca. 597 - 539 BCE), og var en ny iterasjon av den eldre religion som bevisst la mer vekt på presteskapets rolle, presteskapets rett til håndhevelse og tolkning av loven, og som sådan et sterkt brudd med den tidligere mer personlige gudsdyrkelse.

Dette er klassisk evolusjon av menneskelige memer.

Logikken i at denne skapelsesberetningen først skulle nedskrives (påstått inspirert av gud) på dette tidspunktet er ikke-eksisterende. Muligens er dette årsaken til at denne nye mytologien ut av luften ble tilskrevet Moses - fordi han hadde jo kontakt med Gud uansett da han fikk de ti bud og så videre. Mer logisk hadde kanskje vært om Abraham, eller kanskje Adam fikk vite dette, da det tross alt handler om universets tilblivelse - selve begynnelsen. 

Illusjonen skjulte ihvertfall den faktiske bakgrunn. Idag er det slik at de fleste - uten å tenke over det - antar at Genesis er en svært gammel tekst med røtter tilbake til urtiden, verdens skapelse. Den er ikke det. Homers Iliaden (ca. 750 BCE) er eldre. Langt eldre. Bystaten Troja var eldre enn den Abrahamske religions skapelsesberetning.I det hele tatt er den reelle historien til andre folk langt bedre dokumentert, og slik historie går lengre tilbake i tid enn den judeo-kristne skapelseshistorie.

Faktisk er andre sivilisasjoner så godt dokumentert at vi med utgangspunkt i deres historie, samt arkeologi, med sikkerhet kan si at Israel aldri var slaver i Egypt. At Moses aldri eksisterte, og at det som idag anses som bibelhistorie er en collage av tekster fra forskjellige tider - med meget stor variasjon i begrepet og forståelsen av gud. 

Og videre kan vi konkludere at alle indikasjoner peker i retning av en relativt nylig (sett i perspektiv) oppdiktet mytologi, snarere enn en guddommelig åpenbaring som har vært med mennesket fra tidenes morgen.

Slik er imidlertid ikke det eksisterende memet. 

Og mennesket er da også svært dårlig utstyrt fra naturens side til å kunne gjennomskue slike blendverk.

Et annet eksempel som raskt kan nevnes er at de ti bud som kristne til stadighet pukker på overhodet ikke er de endelige bud. Nok et eksempel på at dogmatisk propaganda planter memer bedre enn realiteten.

De faktiske ti bud er noe mer problematiske, noe som sannsynligvis nødvendiggjør dette blendverket. Som utrolig nok avslører at kristne enten ikke leser bibelen, eller ikke forstår den. Eller mer sannsynlig, tolker den som de ønsker. 

Andre Mosebok 34. (De første steintavlene er knust, gud kommer med ny versjon)

Se, jeg vil jage amorittene og kana’aneerne og hetittene og ferisittene og hevittene og jebusittene bort for deg. Vokt deg så du ikke gjør noen pakt med innbyggerne i det landet du kommer til, for at de ikke skal bli til en snare blant dere. Dere skal rive ned deres altere, og dere skal slå i stykker deres billedstøtter, og dere skal hogge ned deres Astarte-bilder. 

Du skal ikke tilbe noen fremmed gud, for Herren heter Nidkjær, en nidkjær Gud er han. Vokt deg så du ikke slutter noen pakt med innbyggerne i landet! For de vil drive hor og ofre til sine guder, og når de da innbyr deg, vil du ete av deres offer. Og du vil ta koner blant deres døtre til dine sønner, og deres døtre vil drive hor med sine guder og få dine sønner til å gjøre det samme. 

Støpte gudebilder skal du ikke lage deg.

De usyrede brøds høytid skal du holde, i sju dager skal du ete usyret brød, som jeg har befalt deg, til fastsatt tid i måneden abib. For i måneden abib dro du ut av Egypt.

Alt det som åpner morsliv hører meg til, alt det av din buskap som er av hannkjønn og som blir født først, enten det er storfe eller småfe. Det som åpner morsliv av esler, skal du løse med et stykke småfe. Men dersom du ikke løser det, da skal du bryte nakken på det. Hver førstefødt blant dine sønner skal du løse, og ingen skal vise seg tomhendt for mitt åsyn.

Seks dager skal du arbeide, og på den sjuende dagen skal du hvile. Om det så er i våronna eller høstonna, så skal du holde hviledagen.

Ukenes høytid skal du holde når du får førstegrøden av hvetehøsten, og innsamlingens høytid når året er omme. 

Tre ganger om året skal alle menn blant dere vise seg for Herren Herrens, Israels Guds åsyn. For jeg vil jage hedningene bort for deg og utvide ditt land. Og ingen skal ønske å ta ditt land mens du går opp for å vise deg for Herren din Guds åsyn tre ganger om året.

Du skal ikke ofre blodet av mitt slaktoffer sammen med syret brød. Og påskehøytidens slaktoffer skal ikke bli liggende natten over til om morgenen. 

Det første av din jords førstegrøde skal du bære til Herren din Guds hus. Du skal ikke koke et kje i dets mors melk. 

(Kompromissløse meninger beklager at intelligente mennesker blir bedt om å lese slikt vrøvl. En får se på det som research)

Slik er det altså beviselig ifølge bibelen selv. Så nå vil kristne endelig begynne å følge disse budene, og lure på hvordan de kunne ta feil i alle disse århundrene? Nei, selvsagt ikke. 

Disse budene er for arkaiske, og for lange til å memoreres. Og omhandler dessuten momenter som meget tydelig avslører at dette omhandler primitiv krigerkultur der ofring av dyr og grøde er av største viktighet for krigslykke. Så virkeligheten må omskrives. Om ikke annet for å skape et blendverk som dekker til det usannsynlige i denne religiøse mytologi.

Det er enkelt. Som sagt, så er menneskets evne til kognitiv dissonans større enn menneskets evne til logikk og oppgaveløsning.  

Ingen kommentarer: