torsdag, august 25, 2011

Kosmisk stråling og drivhuseffekt

CERN har i en tid hatt et eksperiment gående (CLOUD) for å se om kosmisk stråling kan ha bidratt til den observerte globale oppvarmingen. Denne forskningen er delvis basert på astrofysikeren Henrik Svensmarks påstander om at global oppvarming skyldes variasjoner i kosmisk stråling. Eksperimentet har vært fremstillet av visse miljø som spikeren i kista for teorien om menneskeskapt global oppvarming. Interessant nok har ingen vitenskapelige miljø hatt den oppfatningen, heller ikke CERN.

Tanken om at kosmisk stråling danner økte mengder aerosoler som fører til økt kondensasjon og dermed økt skydannelse er ikke ny. Det nye er at det brukes kunstig stråling for å studere fenomenet under laboratorieforhold. Resultatene er interessante.

Det synes klart at kosmisk stråling - som forventet - bidrar noe til skydannelse på jorden.

Det er imidlertid lite - eller intet - som tyder på at denne effekten påvirker klimaet i varmere retning. For å stå bak en trend, må nemlig den kosmiske strålingen også ha en trend. Kort fortalt - mer kosmisk stråling gir mer skyer, og dermed kaldere klima - mindre kosmisk stråling gir mindre skyer, og dermed varmere klima.

Trenden i kosmisk stråling er slik:Trenden er svakt mot økt stråling, men først og fremst preget av den elleveårige solsykelen. Den moderate økningen i innstrålt kosmisk stråling i perioden 2008 - 2010 skyldes spesiellt svakere solvind på grunn av solminimumet vi nå er inne i, og er en forbigående anomali. Dog skulle uansett jordens temperatur være sterkt syklisk ifølge Svensmarks teori, og temperaturen skulle - hvis han har rett - akkurat nå ha gått nedover. Dette skjer med all tydelighet ikke. Vi ser med andre ord ingen korrelasjon mellom kosmisk stråling og temperatur. Snarere tvert imot - temperaturen fortsetter å øke som om en jevnt økende kumulativ faktor var ansvarlig.


CO2 er målt under laboratorieforhold til nettopp å ha de egenskaper som drivhusgass som teorien om menneskeskapt global oppvarming forutsetter. Med andre ord - en gradvis økning av denne gassen i atmosfæren skulle logisk sett nettopp gi en gradvis økende gjennomsnittstemperatur slik som observert.

Konklusjoner:

¤ Kosmisk stråling påvirker skydannelse.
¤ Denne påvirkning gir i beste fall bare små avvik fra temperaturnormalen
¤ Denne effekten kan ikke forklare den observerte trend mot høyere temperaturer
¤ Kosmisk stråling kan derfor ikke være årsaken til den observerte temperaturendring

Drivhusgass-teorien derimot er absolutt i samsvar med både teori og observasjoner. Kosmisk stråling-teorien er det overhodet ikke.

Og det var synd, selv om det ikke var uventet. Fordi det betyr at vi ikke har noen som helst sjanse til å unngå en svært alvorlig klimaforskyvning på Jorden. For istedet for å adressere problemet har vi kortsiktig kollektivt besluttet å tjene penger på siste rest av fossilenergi. Sivilisasjonens fremtid er byttehandlet bort mot kortvarig tant og fjas.

Og for å helle kaldt vann i blodet til optimistene - ingen miljøtiltak har effekt. Fordi de kommer i tillegg til - og ikke i stedet for - karbondopet...

Fysikkens lover er virkelige. Fantasipolitikk forandrer ikke det.

9 kommentarer:

kurt sa...

Galskapen i verden av idag kommer tydelig frem når Norge skal innføre mer avgifter og mer restriksjoner på vanlige folk (regner jeg med - denne meldingen er jo utsatt til et mellomvalgsår) samtidig som man jubler over at det er mer olje i nordsjøen.

Du har rett i at miljøtiltak ikke virker. Det er reinspikka symbolpolitikk og det å tjene penger er viktigere enn både fremtid og alt annet!

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Skattemessig fungerer jo miljøpolitikk bra ;)

Nei, selv om norske politikere reiser rund om i verden og skryter av seg selv, er eneste fasit bunnlinja på oljeinntektene.

Utrolig nok fungerer selv miljøtiltak som for eksempel el-biler mot sin hensikt. Fordi når presset mot fossiløkonomien dempes, kan oljealderen forlenges. resultatet for klimaet er derimot det samme. Dessverre vil full satsing på fornybarsamfunnet kun skje når oljealderen rent fysisk er slutt - det vil si når det ikke lenger er økonomisk lønnsomt å hente ut mer fossilenergi.

Derfor - i galskapens tidsalder - er det like mye miljøvennlig å forbruke mest mulig fossilenergi som å kutte i forbruk. Utslipp = total utvinning og det er slik det er enten man vil eller ei. Inflasjonsskapende avgifter har liten effekt på noe som helst - annet enn å dempe litt på den ekspansive fiat-pengepolitikk verden fører. Dette diskuteres ikke. Enten fordi politikerne ikke skjønner sammenhengen eller fordi de ikke vil at andre skal gjøre det.

Litt av begge deler spør du meg.

Helge Samuelsen sa...

Og jeg kunne lagt til: At husholdningenes gjeld øker sterkt til tross for vår "rikdom" er nok en indikasjon på at noe er råttent i det økonomiske spillet.

Oljeformuen er uansett plassert i totalt råtne fiat-valutaer. Og disse er igjen basert på gjeld.

Jorunn sa...

Jeg er enig i at politikernes første mål er å være populære,ikke ansvarlige. De vil derfor fortsette med å ta ut fossil energi så lenge dette er lønnsomt. Men utviklingen av alternativer kan føre til at lønnsomhetskurvene krysser hverandre.Når plugin-hybridbilene og hurtigladere får god utbredelse kan det lønne seg bedre å oppjustere kraftverkene og overføringslinjene enn å ta ut "den siste olje".

Helge Samuelsen sa...

Jorunn,

Neppe, fordi utbygging av fornybar energi og elbiler er dyrt. Det vil derfor være et stort verdensmarked for fossilenergi uavhengig av hva vi gjør i Norge. 80% av verdens energi er fra fossilenergi. Krysningspunktet kommer etter alt å dømme snarere på grunn av at fossilenergiressursene brukes opp og blir for dyre å produsere.

Dette mer enn hintes av at allerede crackes blant annet naturgass til olje. Energikrevende og ikke spesiellt intelligent ressursbruk - men dette styres av petroleumsstatene og - selskapene.

Elbiler er ikke energi - de bruker energi. (selvsagt :) Og de bruker el (også selvsagt :) - som er en begrenset ressurs i alle land. Inkludert Norge, selv om vi har en enorm hydroelektrisk kapasitet. Det er liten grunn til å tro at det totale energiforbruket går vesentlig ned selv om vi går over til elbiler.

Produksjonskapasitet for el-energi er vesentlig mindre enn kapasiteten for fossilenergi, og selv om elbiler er mer effektive, er dette derfor irrelevant. Total energikapasitet tilgjengelig blir MINDRE ved utstrakt bruk av elbiler hvis en samtidig reduserer bruk av fossilenergi.

Jorunn sa...

Elektriske biler trenger selvsagt også energi til drift,men de utnytter energipotensialet langt bedre enn enn biler drevet av fossilenergi.Med de nåværende strømprisene vil strøm være langt rimeligere enn diesel/bensin pr.km.
Jeg har lest at de mest effektive vindturbinene kan levere strøm til 60øre kWt. Det ville forundre meg mye om ikke selv en slik strømpris ville gjøre elbilenes utgifter til drift konkurransedyktige.

Med de nye hurtigladerne som etterhvert blir plassert ut,vil også den vanligste innvendingene mot elbiler forsvinne.

Fred Rune Rahm sa...

Tiltredes!

Helge Samuelsen sa...

Jorunn,

Effektivitet er bare et ord. Tilgjengelig energi er viktigere enn effektivitet. Den største og viktigste energikilden på jorden er fotosyntesen, 100% fornybar og uten skadelige utslipp.

Men fotosyntesen er mindre energieffektiv enn en bensinmotor.

Food for thought.

Det vi behøver nå er mer fornybar energi, ikke mer konkurranse om den eksisterende fornybare energien.

Jeg har også tidligere forklart hvorfor hurtigladere vil bety et vesentlig økende behov i nettkapasiteten for elektrisk energi. Elektrisk energi vil i praksis i de fleste land bety mer kull, mer gass eller mer kjernekraft. Og selv vannkraftnasjonen Norge produserer ikke MER vannkraft selv om vi får mer elektriske biler. Effektive elbiler betyr en vesentlig økning av strømprisen, og en vesentlig overgang til annen energi til oppvarming. Vi bytter altså en bruk av fornybar vannkraft mot nytt forbruk - et nullsumspill.

Vindkraft er langt mindre effektivt enn de fleste andre måter å produsere el, fordi den er ustadig, og for å møte peak-demand må det bygges svæørt mange vindmøller. 1 MW teoretisk fra vindmøller er ikke 1 MW i reell kapasitet. Elbiler kan ikke være miljøvennlige hvis man tar arealbruk og totalt ressursbruk inn i beregningen. At miljøbevegelsen går i svime og ikke engang ønsker vindmøller hjelper heller ikke.

Men du har rett i at hurtigladere og elbiler kommer - de vil bare ikke løse noe som helst, men øke presset på allerede tilgjengelige ressurser. I tillegg vil de presse elprisene oppover fordi bilavgifter per definisjon er tenkt å være provenynøytrale.

Idag produseres det store mengder juletrær og gress i Norge og andre land, samtidig som bøndene er avhengige av subsidier. Med andre ord produseres det svært mye unyttig fjas. Dette arealet kunne vært brukt til å produsere oljer ved bruk av eksisterende bakterier eller alger ved å bruke oppkapp og flis etc fra skogsproduksjon og strå fra matproduksjon. Bio-oljer kan drive dieselmotorer bedre enn den såkalte dieselen fra fossile kilder, ville vært karbonnøytral og IKKE konkurrert mot eksisterende fornybar kraft.

Elbiler er blitt et mantra for å gi niljøbevegelsen noe å "ønske" i mangel på virkelig handlekraft, men løser i virkeligheten ingenting.

Biler som går på planteoljer finnes det allerede millioner av, de har lengre levetid enn elbiler, de har lengre rekkevidde, de er mer miljøvennlige. Og de heter dieselbiler. Men noen vil ha oss til å tro at de bare kan kjøre på fossildiesel. Sannheten er at en ikke engang behøver biodiesel!

Les litt om Rudolf Diesel, så ser du at han ikke engang likte fossildieselen! Dette navnet "dieselolje" var det oljeselskapene som fant på etter hans død.

http://tripletau.blogspot.com/2011/04/elektriske-hemmeligheter.html

http://tripletau.blogspot.com/2011/04/kill-tthe-electric-car-og-alternativet.html

http://tripletau.blogspot.com/2011/04/fremtidsbilen.html

Anonym sa...

Tulling