fredag, april 10, 2015

Rettssamfunn?

På grunn av den komplette inkompetanse som gjennomsyrer landet, inkludert et altfor sidrompa og tregt rettssystem har et nytt genialt konsept dukket opp. Hurtigdomstoler

Siden det eksisterende system bruker for lang tid på å kverne kverna og mele melet, må det nye kluter til. I tillegg til de gamle. Effektivisering er ikke å effektivisere, har Frp funnet ut i posisjon. Det er å bygge mer byråkrati. 

Og slik eser nå statsapparatet ut daglig. Og det er visstnok de uføretrygdede som skulle ta regningen. I denne omgang.

Problemet er at et rettssamfunn  ikke kan bygges på domstoler basert på drive-in prinsippet. Det bekymrer nok ikke vår justis- og beredskapsminister, fordi lov- og ordenspartiet aldri handlet om rettferdig justis, men statens makt. Slik alle partier i verden litt for langt til høyresiden i praksis står for. Disiplin skal det være. Om det så blir kadaverdisiplin. Formålet er ikke å beskytte folk, men å beskytte staten.

Etterhvert går jo slikt opp for folk. Men dette er egentlig en digresjon.

"Statsråden sier det vil bli nødvendig med noen lovendringer, som retten til fritt forsvarervalg og tilstrekkelig med tid til å forberede seg før rettsmøtet."

What? Say again? At han mener dette i fullt alvor tror jeg på. At han tør si det offentlige rom er verre. Spesiellt etter noen saker der det tydelig har fremkommet at partiet har mer tro på personlig "handlekraft" enn å følge lovverk og korrekte prosedyrer. Fritt advokatvalg kan nok diskuteres, men ikke få tilstrekkelig med tid til forberedelse? Har man virkelig sunket så lavt at ikke engang en slik innlysende menneskerettighet kan innvilges fordi Norge ikke lenger har evne til å ha et velfungerende rettsapparat og heller ikke kan ta seg tid til å følge normale spilleregler?

Nå blir det jo bare almuen som blir kjørt gjennom kverna på denne måten, så eliten føler seg nok trygg. Med nok penger får man nok rett advokat likevel. Og å betale noen bøter og slikt småplukk - skyldig eller ei - er jo ikke så problematisk synes de som ikke har økonomiske handikapp i livet. De kriminelle skal tas, skyldige eller ei. Slik blir det god statistikk av og oser av handlekraft.

Har vår justisminister hørt om prinsippet om kontradiksjon? Hvis ikke, bør han snarest finne seg annet arbeid. Har han hørt om det, bør han fengsles for forsøk på å snikmyrde rettstaten.

Artikkel 7.
Alle er like for loven og har uten diskriminering rett til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

Artikkel 8.
Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter han er gitt i forfatning eller lov.

Artikkel 11.
1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolsbehandling, hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig etter loven.

Kjenner ikke Anundsen til at Norges lover plikter å være i overenstemmelse med menneskerettighetene? Har han hørt om presumsjonsprinsippet? Dette prinsippet går ut på at norsk rett formodes/presumeres å være i overensstemmelse med folkeretten. Prinsippet innebærer at norsk rett så langt som mulig skal tolkes på en slik måte at det ikke oppstår motstrid mellom norske rettsregler og folkeretten. Kjenner han Grunnlovens paragraf 110? Det paaligger Statens Myndigheder at respektere og sikre Menneskerettighederne. 

Så langt har Norge sunket at vi ikke engang kan opprettholde en skikkelig rettstat. Så effektive må vi være i vår moralske og økonomiske armod at samlebåndsprinsippet skal utprøves i domstolene - (det er jo ikke slik at det står om viktige avgjørelser - for føydaladelen, altså.) Presumptivt blir det slik fordi ingen kan jobben sin og alle pengene går i lommen på konsulenter, taleskrivere og andre oppvartere til eliten. En elite som tydeligvis er både fortapt i tåkeheimen og nedsnødd på samme tid.

Ingen kommentarer: